EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0099

Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

OJ L 18, 23.1.2003, p. 11–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 124 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 53 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 53 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd och ersatt av 32016R0429 . Latest consolidated version: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/99/oj

32002L0099

Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 23/01/2003 s. 0011 - 0020


Rådets direktiv 2002/99/EG

av den 16 december 2002

om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Inom ramen för den inre marknaden har särskilda djurhälsoregler fastställts för handel inom gemenskapen med avseende på produktion, bearbetning, distribution och införsel från tredje land av de produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel som förtecknas i bilaga I till fördraget.

(2) Dessa regler har undanröjt handelshinder för de berörda produkterna, vilket har bidragit både till förverkligandet av den inre marknaden och ett gott djurhälsoskydd.

(3) Syftet med dessa regler är bland annat att förhindra att djursjukdomar förs in eller sprids genom att produkter av animaliskt ursprung släpps ut på marknaden. De innehåller också gemensamma bestämmelser, till exempel begränsningar för utsläppande på marknaden av produkter från anläggningar eller områden infekterade av epizootiska sjukdomar och krav på att låta produkter från områden där begränsningar gäller undergå behandling som förstör sjukdomsagensen.

(4) Dessa gemensamma bestämmelser måste harmoniseras, varigenom eventuella inkonsekvenser som kan ha uppstått i samband med antagandet av de särskilda djurhälsoreglerna tas bort. En sådan harmonisering innebär också att djurhälsoreglerna tillämpas på ett enhetligt sätt i hela gemenskapen och medger större insyn i gemenskapslagstiftningens struktur.

(5) Veterinärkontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda för handel måste utföras enligt rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(4). I direktiv 89/662/EEG föreskrivs skyddsåtgärder som kan vidtas vid allvarlig fara för djurhälsan.

(6) Produkter som importeras från tredje land får inte utgöra någon som helst fara för djurhälsan i gemenskapens besättningar.

(7) För detta ändamål måste förfaranden införas för att hindra att epizootiska sjukdomar införs i gemenskapen. Sådana förfaranden inbegriper en regelbunden utvärdering av djurhälsoläget i berörda tredje länder.

(8) Förfaranden måste även införas för att fastställa allmänna eller särskilda regler eller kriterier som skall tillämpas vid import av produkter av animaliskt ursprung.

(9) Regler för import av kött av tama hovdjur och köttprodukter beredda av eller med sådant kött finns redan i rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter(5).

(10) De förfaranden som tillämpas vid import av kött och köttprodukter kan användas som förebild för import av andra produkter av animaliskt ursprung.

(11) Veterinärkontroller av produkter av animaliskt ursprung som importeras från tredje land till gemenskapen måste utföras enligt rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(6). I direktiv 97/78/EG föreskrivs skyddsåtgärder som kan vidtas vid allvarlig fara för djurhälsan.

(12) När bestämmelser för internationell handel antas måste hänsyn tas till de riktlinjer som fastställts av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE).

(13) Gemenskapens revisioner och kontroller måste organiseras så att djurhälsoreglerna tillämpas på ett enhetligt sätt.

(14) De produkter som omfattas av detta direktiv finns förtecknade i bilaga I till fördraget.

(15) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I detta direktiv fastställs allmänna djurhälsoregler för alla led vid produktion, bearbetning och distribution inom gemenskapen samt vid införsel från tredje land av produkter av animaliskt ursprung och sådana produkter avsedda att användas som livsmedel som framställs av dessa.

Dessa regler skall inte påverka bestämmelserna i direktiven 89/662/EEG och 97/78/EG samt direktiven i bilaga I.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv skall i förekommande fall definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(8) och direktiv 97/78/EG tillämpas. I detta direktiv avses vidare med

1. alla led vid produktion, bearbetning och distribution: alla led, från och med primärproduktion av en produkt av animaliskt ursprung till och med dess lagring, transport, försäljning eller tillhandahållande till slutkonsumenten.

2. införsel: införande av varor till något av de territorier som anges i bilaga I till direktiv 97/78/EG i avsikt att låta dem undergå de tullförfaranden som anges i artikel 4.16 a-4.16 f i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(9).

3. officiell veterinär: med behörighet att arbeta som officiell veterinär och som utsetts av den behöriga myndigheten.

4. produkter av animaliskt ursprung: produkter som framställs av djur samt produkter som härrör från sådana, vilka är avsedda att användas som livsmedel, vari inbegrips levande djur om dessa förbereds för sådan användning.

KAPITEL I

DJURHÄLSOKRAV FÖR ALLA LED VID PRODUKTION, BEARBETNING OCH DISTRIBUTION AV PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG I GEMENSKAPEN

Artikel 3

Allmänna djurhälsokrav

1. Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att förvissa sig om att livsmedelsföretagare i alla led vid produktion, bearbetning och distribution inom gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung inte förorsakar spridning av sjukdomar som kan överföras till djur i enlighet med följande bestämmelser.

2. Produkter av animaliskt ursprung måste framställas av djur som följer de djurhälsobestämmelser som fastställs i relevant gemenskapslagstiftning.

3. Produkter av animaliskt ursprung skall framställas av djur

a) som inte kommer från ett företag, en anläggning, ett område eller en del av ett område som är föremål för djurhälsorestriktion som gäller dessa djur eller dessa produkter enligt de regler som avses i bilaga I,

b) som, när det rör sig om kött och köttprodukter, inte slaktats på en anläggning där det vid slakttillfället eller tillverkningsprocessen fanns djur som var smittade eller misstänktes vara smittade av en av de sjukdomar som omfattas av de regler som avses i punkt 3 a eller slaktkroppar eller delar av sådana från sådana djur, såvida inte misstankarna har undanröjts,

c) som, när det rör sig om djur och produkter för vattenbruk, uppfyller kraven i direktiv 91/67/EEG(10).

Artikel 4

Undantag

1. Utan att det påverkar artikel 3 och med förbehåll för att åtgärderna för sjukdomsbekämpning i bilaga I följs får medlemsstaterna bevilja följande: produktion, bearbetning och distribution av produkter av animaliskt ursprung som kommer från ett område eller en del av ett område som är föremål för djurhälsorestriktioner men som inte kommer från ett företag som är smittat eller misstänks vara smittat, under förutsättning att

i) produkterna, innan de skickas till den behandling som avses nedan, framställs, hanteras, transporteras och lagras avskilda från eller vid andra tidpunkter än produkter som följer alla djurhälsobestämmelser samt att transportvillkoren utanför det område som är föremål för djurhälsorestriktion har godkänts av den behöriga myndigheten,

ii) de produkter som måste skickas till behandling är identifierade på rätt sätt,

iii) produkterna genomgår en behandling som är tillräcklig för att eliminera djurhälsoproblemen, och att

iv) behandlingen har genomförts på en anläggning som har godkänts för detta syfte av den medlemsstat där djurhälsoproblemet uppstod.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas i enlighet med bilagorna II och III.1 till detta direktiv, eller med närmare föreskrifter som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

2. Produktion, bearbetning och distribution av vattenbruksprodukter som inte uppfyller kraven i artikel 3 får beviljas på de villkor som fastställs i direktiv 91/67/EEG och vid behov enligt villkor som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

3. Om sjukdomsläget så medger får undantag från artikel 3 dessutom beviljas i särskilda situationer, i enlighet med förfarandet i artikel 12.2. Särskild hänsyn skall då tas till

a) de sjukdomssymptom som är kännetecknande för arten i fråga, och

b) de åtgärder eller prover som de berörda djuren skall underkastas.

Om sådana undantag beviljas skall det sörjas för att skyddet mot djursjukdomen inte på något sätt försvagas. Alla nödvändiga åtgärder skall därför vidtas för att garantera djurhälsoskyddet inom gemenskapen, i enlighet med samma förfarande.

Artikel 5

Veterinärintyg

1. Medlemsstaterna skall se till att produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel skall omfattas av ett veterinärintyg

- om det enligt bestämmelser som har antagits av djurhälsoskäl enligt artikel 9 i direktiv 89/662/EEG krävs att produkter av animaliskt ursprung från en medlemsstat skall åtföljas av ett sundhetsintyg, eller

- om undantag har beviljats enligt artikel 4.3.

2. I enlighet med förfarandet i artikel 12.2 får tillämpningsföreskrifterna, och även en förlaga för nämnda intyg, fastställas med hänsyn till de allmänna principerna i bilaga IV. Intygen får innehålla upplysningar som krävs enligt annan gemenskapslagstiftning om folk- och djurhälsofrågor.

Artikel 6

Offentliga veterinärkontroller

1. I avvaktan på att Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och regler för kontroller av livsmedel och boskapsfoder antas, skall medlemsstaterna se till att deras behöriga myndigheter genomför offentliga djurhälsokontroller för att se till att detta direktiv och dess tillämpningsföreskrifter följs samt att eventuella skyddsåtgärder som beslutats för produkter av animaliskt ursprung vidtas. Inspektionerna skall generellt utföras utan föregående anmälan och kontrollerna skall utföras i enlighet med bestämmelserna i direktiv 89/662/EEG.

2. I avvaktan på att Europaparlamentets och rådets förordningar om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och regler för kontroller av livsmedel och boskapsfoder antas, skall medlemsstaterna, om överträdelser av djurhälsoreglerna konstateras, vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa situationen i enlighet med bestämmelserna i direktiv 89/662/EEG.

3. Experter från kommissionen får, när så krävs för en enhetlig tillämpning av detta direktiv, i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna genomföra kontroller på plats, inbegripet revision. De medlemsstater på vars territorium en kontroll utförs skall ge all nödvändig hjälp till experterna så att de kan fullgöra sina uppgifter. Kommissionen skall underrätta den behöriga myndigheten om resultaten av de utförda kontrollerna.

Om ett allvarligt hot mot djurhälsan upptäcks under kommissionens revision eller inspektion skall den berörda medlemsstaten omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda djurens hälsa. Om några sådana åtgärder inte vidtas, eller om de anses otillräckliga, skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder enligt förfarandet i artikel 12.2 för att skydda djurhälsan och underrätta medlemsstaterna om detta.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt sådana som syftar till att reglera formerna för samarbete med de nationella myndigheterna, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

KAPITEL II

IMPORT FRÅN TREDJE LAND

Artikel 7

Allmänna bestämmelser

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att förvissa sig om att produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel endast införs från tredje land om de krav i kapitel I som skall tillämpas på alla led vid produktion, bearbetning och distribution av sådana produkter i gemenskapen uppfylls eller om de erbjuder motsvarande garantier för djurens hälsa.

Artikel 8

Efterlevnad av gemenskapsbestämmelserna

För att de allmänna bestämmelserna i artikel 7 skall efterlevas, skall följande föreskrifter upprättas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2:

1. Förteckningar över tredje länder och delar av tredje länder från vilka import av specificerade produkter av animaliskt ursprung är tillåten. Ett tredje land skall upptas i sådana förteckningar endast om en gemenskapsrevision avseende landet har ägt rum och visar att den behöriga veterinärmyndigheten lämnar tillräckliga garantier om att gemenskapslagstiftningen följs.

När dessa förteckningar upprättas eller uppdateras skall särskilt följande beaktas:

a) Det tredje landets lagstiftning.

b) Hur den behöriga myndigheten i det tredje landet och dess inspektörer är organiserade, vilka befogenheter som inspektörerna har, vilken tillsyn inspektörerna är underkastade samt inspektörernas behörighet att effektivt tillämpa landets lagstiftning och det personaltillskott som krävs för detta.

c) De faktiska djurhälsobestämmelser som tillämpas på produktion, framställning, hantering, lagring och avsändande av produkter av animaliskt ursprung som är avsedda för gemenskapen.

d) Vilka garantier som den behöriga veterinärmyndigheten i det tredje landet kan ge för uppfyllande av eller likvärdighet med de relevanta djurhälsobestämmelserna.

e) Erfarenheter av saluföring av produkten från det tredje landet samt resultaten av de införselkontroller som genomförts.

f) Resultaten av gemenskapsinspektioner och/eller gemenskapsrevisioner som har genomförts i det tredje landet, särskilt resultaten av bedömningen av de behöriga myndigheterna eller, om kommissionen begär detta, rapporten från det tredje landets behöriga myndigheter om de inspektioner som de genomfört.

g) Hälsostatus för besättningarna samt för andra tamdjur och vilda djur i det tredje landet, med särskilt beaktande av exotiska djursjukdomar och alla sådana aspekter av den allmänna hälsosituationen i landet som skulle kunna innebära en risk för folk- eller djurhälsan i gemenskapen.

h) Hur snabbt och regelbundet det tredje landet tillhandahåller uppgifter om förekomsten av infektiösa eller smittsamma djursjukdomar på dess territorium, särskilt de anmälningspliktiga sjukdomarna i de förteckningar över sjukdomar som upprättats av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) eller, beträffande sjukdomar hos vattenbruksdjur, de anmälningspliktiga sjukdomar som förtecknas i OIE:s hälsokodex för vattenlevande djur, och dessa uppgifters tillförlitlighet.

i) Det berörda tredje landets regler om förebyggande och bekämpning av infektiösa eller smittsamma djursjukdomar, bland annat reglerna för import från andra länder, samt tillämpningen av dessa regler.

2. Kommissionen skall sörja för att regelbundet uppdaterade versioner av alla förteckningar som upprättas eller uppdateras enligt denna artikel hålls tillgängliga för allmänheten. Förteckningar som upprättas enligt denna artikel får kombineras med andra förteckningar som upprättas av djur- eller av folkhälsoskäl och får även innefatta förlagor till sundhetsintyg.

3. Ursprungsregler för produkter med animaliskt ursprung och de djur som de är framställda av skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

4. Särskilda importbestämmelser för varje tredje land eller grupp av tredje länder med avseende på djurhälsoläget i det berörda landet eller de berörda länderna skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

5. Vid behov får

- närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel,

- kriterier för att klassificera tredje länder och delar därav med avseende på djursjukdomar, samt

- de särskilda regler om olika slags införsel liksom om särskilda produkter som införsel av resande eller införsel av varuprover

fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 9

Dokument

1. Ett veterinärintyg som uppfyller kraven i bilaga IV skall uppvisas vid sändningar av produkter av animaliskt ursprung när de införs i gemenskapen.

2. I veterinärintyget skall det bestyrkas att produkterna uppfyller

a) kraven för sådana produkter i detta direktiv och gemenskapslagstiftning om djurhälsokrav eller bestämmelser som är likvärdiga med dessa krav, och

b) alla särskilda importkrav som fastställs enligt förfarandet i artikel 12.2.

3. Dokumenten får innehålla upplysningar som krävs enligt annan gemenskapslagstiftning om folk- och djurhälsofrågor.

4. I enlighet med förfarandet i artikel 12.2 kan

a) elektroniska dokument tillåtas,

b) förlagor för dokumenten fastställas, samt

c) bestämmelser och intyg för transitering fastställas.

Artikel 10

Gemenskapsinspektioner och gemenskapsrevisioner

1. Gemenskapsinspektioner och/eller gemenskapsrevisioner i alla led som omfattas av, detta direktiv får genomföras i tredje land av kommissionens experter för att kontrollera efterlevnaden av, eller likvärdigheten med, gemenskapens djurhälsoregler. Kommissionens experter får åtföljas av experter från medlemsstaterna som förordnats av kommissionen för att genomföra dessa inspektioner och/eller revisioner.

2. Inspektioner och/eller revisioner i tredje land enligt punkt 1 skall utföras för gemenskapens räkning och kommissionen skall bestrida kostnaderna för dessa.

3. Förfarandet för att genomföra inspektioner och/eller revisioner i tredje land enligt punkt 1 får fastställas eller ändras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

4. Om ett allvarligt hot mot djurhälsan upptäcks under en gemenskapsinspektion eller en gemenskapsrevision skall kommissionen omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda djurens hälsa i enlighet med artikel 22 i direktiv 97/78/EG och underrätta medlemsstaterna om detta.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Uppdatering av tekniska bilagor

Bilagorna till detta direktiv får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2, bland annat med hänsyn till

i) vetenskapliga utlåtanden och forskningsrön, särskilt när det gäller nya riskbedömningar,

ii) teknisk utveckling, och

iii) fastställandet av mål för djurhälsosäkerhet.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Övergångsbestämmelser

1. Från och med den tidpunkt som avses i artikel 14.1 skall djurhälsoreglerna i direktiven i bilaga V upphöra att gälla.

2. Tillämpningsföreskrifter som antagits på grundval av de ovannämnda bestämmelserna skall fortsätta att gälla tills de ersätts med bestämmelser med samma verkan som skall antas på grundval av detta direktiv.

3. Övergångsbestämmelser får fastställas enligt förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapens officiella tidning.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2002.

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) EGT C 365, 19.12.2000.

(2) Yttrande avgivet av Europaparlmentet den 15 maj 2002.

(3) Yttrande avgivet av Ekonomiska och sociala kommittén den 28 mars 2001.

(4) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

(5) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1452/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 11).

(6) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

(10) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.

BILAGA I

Sjukdomar av betydelse för handeln med produkter av animaliskt ursprung för vilka kontrollåtgärder har införts enligt gemenskapslagstiftningen

>Plats för tabell>

BILAGA II

Särskild identifieringsmärkning av kött från ett område eller en del av ett område som inte uppfyller alle relevanta djurhälsovillkor

1. Kontrollmärket för färskt kött skall täckas av ett diagonalt kors bestående av två räta linjer som korsar varandra mitt i stämpeln samtidigt som uppgifterna på kontrollmärket fortfarande är läsliga.

2. Märkningen enligt punkt 1 får också göras med en enda stämpel som skall utgöras av en 6,5 cm lång och 4,5 cm bred oval stämpel. Följande uppgifter skall i märkningen framgå med fullt läsliga tecken:

- I övre delen medlemsstatens namn eller ISO-kod med versaler: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE och UK.

- I mitten slakteriets godkännandenummer.

- I nedre delen en av följande initialkombinationer: CE, EC, EF, EG, EK eller EY.

- Två räta linjer som korsar mitt i stämpeln på ett sådant sätt att uppgifterna fortfarande är fullt läsliga.

Bokstäverna skall vara minst 0,8 cm höga och siffrorna minst 1 cm höga.

Stämpeln skall också innehålla uppgifter som identifierar den veterinär som besiktigade köttet.

Märkningen skall göras under direkt överinseende av den officielle veterinär som kontrollerar att djurhälsokraven följs.

BILAGA III

1. Behandlingar för att eliminera bestämda djurhälsorisker i kött och mjölk

>Plats för tabell>

+: Erkänt effektiv.

0: Ej erkänt effektiv.

BILAGA IV

Allmänna principer för intyg

1. Företrädaren för den behöriga avsändande myndighet som utfärdar ett intyg som skall medfölja en sändning med produkter av animaliskt ursprung skall underteckna intyget och se till att det är försett med en officiell stämpel. Detta krav gäller för vart och ett av intygets blad om det består av mer än ett blad.

2. Intygen skall upprättas på det eller de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten och på de officiella språken i den medlemsstat där gränskontrollen äger rum eller åtföljas av en godkänd översättning till det eller de språken. En medlemsstat kan emellertid samtycka till att ett annat officiellt gemenskapsspråk används än medlemsstatens eget eller egna.

3. Originalet till intyget skall medfölja sändningarna vid införsel till gemenskapen.

4. Intygen skall bestå av

a) ett enda pappersark, eller

b) två eller fler sidor som ingår i ett helt och odelbart pappersark, eller

c) flera sidor som är numrerade så att en enskild sida anges som en viss sida i en begränsad följd (t.ex. "sidan 2 av 4 sidor").

5. Intygen skall ha ett unikt identifieringsnummer. Om intyget består av flera sidor måste identifieringsnumret stå på varje sida.

6. Intyget skall utfärdas innan den sändning som intyget gäller lämnar den behöriga myndighetens kontrollstation i det avsändande landet.

BILAGA V

1. Rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

2. Rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen(2), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

3. Rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor för handel med färskt kött av fjäderfä inom gemenskapen och import av sådant kött från tredje land(3), senast ändrat genom direktiv 93/121/EG.

4. Rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av kaninkött och kött från vilda djur i hägn(4), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

5. Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött(5), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG.

6. Rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter(6).

7. Rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om kraven för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar(7).

(1) EGT L 302, 31.12.1972, s. 24.

(2) EGT L 47, 21.2.1980, s. 4.

(3) EGT L 268, 24.9.1991, s. 35.

(4) EGT L 268, 24.9.1991, s. 41.

(5) EGT L 268, 14.9.1992, s. 35.

(6) EGT L 268, 14.9.1992, s. 1.

(7) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

Top