EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0086

Kommissionens direktiv 2002/86/EG av den 6 november 2002 om ändring av direktiv 2001/101/EG beträffande den dag från och med vilken det är förbjudet att handla med produkter som inte uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG

OJ L 305, 7.11.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 127 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/86/oj

32002L0086

Kommissionens direktiv 2002/86/EG av den 6 november 2002 om ändring av direktiv 2001/101/EG beträffande den dag från och med vilken det är förbjudet att handla med produkter som inte uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 305 , 07/11/2002 s. 0019 - 0019


Kommissionens direktiv 2002/86/EG

av den 6 november 2002

om ändring av direktiv 2001/101/EG beträffande den dag från och med vilken det är förbjudet att handla med produkter som inte uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel(1), ändrat genom direktiv 2001/101/EG(2), särskilt artikel 6.6 andra stycket första strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1) Bestämmelserna i direktiv 2001/101/EG om märkning av produkter som innehåller kött som ingrediens börjar gälla först dagen efter den dag då det direktivet börjar tillämpas av medlemsstaterna.

(2) Som en följd av att en definition av uttrycket "kött" har antagits för märkningsändamål, kommer aktörerna i fråga att väsentligt behöva ändra märkningen av dessa produkter, särskilt med avseende på ingrediensförteckningen, och i tillämpliga fall, med avseende på andelen kött.

(3) Eftersom det finns många sådana produkter på marknaden och många små och medelstora företag kommer att beröras, bör en tillräckligt lång övergångsperiod fastställas så att märkningen av dessa produkter kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2001/101/EG.

(4) Det bör dessutom vara möjligt för aktörerna att släppa ut sådana produkter på marknaden som inte har märkts i enlighet med de nämnda bestämmelserna och som har märkts innan övergångsperioden har löpt ut.

(5) Direktiv 2001/101/EG bör följaktligen ändras.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i direktiv 2001/101/EG skall ersättas med följande: "Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall tillåta handel med produkter som uppfyller kraven i direktiv 2000/13/EG från och med den 1 januari 2003.

2. Medlemsstaterna skall från och med den 1 juli 2003 förbjuda handel med produkter som inte uppfyller kraven i direktiv 2000/13/EG.

Handel med produkter som inte uppfyller kraven i direktiv 2000/13/EG och som har märkts före den 1 juli 2003 är dock tillåten till dess att lagren tömts."

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2) EGT L 310, 28.11.2001, s. 19.

Top