EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0084

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG av den 5 november 2002 om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Text av betydelse för EES)

OJ L 324, 29.11.2002, p. 53–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/84/oj

32002L0084

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG av den 5 november 2002 om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 324 , 29/11/2002 s. 0053 - 0058


Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG

av den 5 november 2002

om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) I de gällande direktiven inom området för sjösäkerhet hänvisas till den kommitté som inrättas genom rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods(5) och i vissa fall till en ad hoc-kommitté som inrättas genom det relevanta direktivet. Dessa kommittéer har styrts av reglerna i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(2) Beslut 87/373/EEG har ersatts med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7). De åtgärder som behövs för att genomföra de gällande direktiven om sjösäkerhet bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG.

(3) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(8) centraliseras uppgifterna för de kommittéer som inrättats enligt den relevanta gemenskapslagstiftningen om sjösäkerhet, förhindrande av förorening från fartyg samt skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg.

(4) Rådets direktiv 93/75/EEG, 94/57/EG(9), 95/21/EG(10), 96/98/EG(11), 97/70/EG(12), 98/18/EG(13), 98/41/EG(14) och 1999/35/EG(15) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG(16), 2001/25/EG(17) och 2001/96/EG(18) inom området för sjösäkerhet bör därför ändras så att de befintliga kommittéerna kan ersättas av COSS.

(5) Nämnda direktiv bör också ändras så att på dessa kan tillämpas de ändringsförfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 2099/2002 och de relevanta bestämmelser i samma förordning som är utformade för att underlätta deras anpassning till ändringar i de internationella instrument som det hänvisas till i gemenskapslagstiftningen inom området för sjösäkerhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta direktiv är att förbättra genomförandet av gemenskapens lagstiftning om sjösäkerhet, skydd av den marina miljön samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg genom att

a) hänvisa till COSS,

b) påskynda uppdateringen och underlätta anpassningen av den lagstiftningen till sådana ändringar som görs mot bakgrund av utvecklingen av de internationella instrument som gäller inom områdena sjösäkerhet, förhindrande av förorening från fartyg samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg, i enlighet med förordning (EG) nr 2099/2002.

Artikel 2

Ändring av direktiv 93/75/EEG

Direktiv 93/75/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall leden e, f, g, h och i ersättas med följande:

"e) MARPOL 73/78: 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, i dess lydelse enligt det därtill hörande protokollet av år 1978, i gällande version,

f) IMDG-koden: den internationella koden för sjötransport av farligt gods, i gällande version,

g) IBC-koden: IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk, i gällande version,

h) IGC-koden: IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av flytande gaser i bulk, i gällande version,

i) INF-koden: IMO:s kod för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i behållare, i gällande version,"

2. Följande stycke skall läggas till i artikel 11:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(19)."

3. Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(20) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 3

Ändring av direktiv 94/57/EG

Direktiv 94/57/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 d skall orden "som är i kraft den 19 december 2001" ersättas med "i gällande version".

2. Artikel 7.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(21)."

3. Följande stycke skall läggas till i artikel 8.2:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 d och artikel 6 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002."

Artikel 4

Ändring av direktiv 95/21/EG

Direktiv 95/21/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall orden "som är gällande den 19 december 2001" ersättas med "i gällande version".

b) I punkt 2 skall orden "i den lydelse som det har den 19 december 2001" ersättas med "i gällande version".

2. Artikel 18.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(22)."

3. Artikel 19 skall ändras på följande sätt:

a) Led c skall ersättas med följande:

"c) i artikel 2.1 uppdatera den förteckning över internationella konventioner som har betydelse för detta direktiv"

b) Följande stycke skall läggas till:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002."

Artikel 5

Ändring av direktiv 96/98/EG

Direktiv 96/98/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall

- i led c orden "i dess lydelse per den 1 januari 2001" ersättas med "i gällande version",

- i led d orden "som är i kraft den 1 januari 2001" ersättas med ", i gällande version", och

- i led n orden "som är i kraft den 1 januari 2001" ersättas med ", i gällande version".

2. Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

Detta direktiv får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 för att

- komplettera detta direktiv med senare ändringar i internationella instrument,

- uppdatera bilaga A, både genom att införa ny utrustning och genom att överföra utrustning från bilaga A.2 till bilaga A.1 och omvänt,

- lägga till möjligheten att använda modulerna B + C och modul H för utrustning som förtecknas i bilaga A.1 liksom att ändra kolumnerna för modulerna för bedömning av överensstämmelse,

- inkludera andra standardiseringsorganisationer i definitionen av provningsstandarder i artikel 2.

Konventionerna och provningsstandarderna i leden c, d och n i artikel 2 skall inte påverka åtgärder som vidtas med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(23)."

3. Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandefogenheter(24) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 6

Ändring av direktiv 97/70/EG

Direktiv 97/70/EG ändras på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 8:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2.4 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(25)."

2. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandefogenheter(26) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 7

Ändring av direktiv 98/18/EG

Direktiv 98/18/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall leden a, b, c, d och f ersättas med följande:

"a) Internationella konventioner: 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (1974 års SOLAS-konvention) och 1966 års internationella lastlinjekonvention samt därtill hörande protokoll och ändringar, i gällande version.

b) Intaktstabilitetskoden: Koden om intaktstabilitet för alla fartygstyper som omfattas av IMO-instrument i IMO:s generalförsamlings resolution A. 749(18) av den 4 november 1993, i gällande version.

c) Koden för höghastighetsfartyg: Internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg i IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC 36(63) av den 20 maj 1994, i gällande version.

d) GMDSS: det globala nödsignal- och säkerhetssystemet till sjöss enligt kapitel IV i 1974 års SOLAS-konvention, i gällande version.

(...)

f) Höghastighetspassagerarfartyg: ett höghastighetsfartyg - enligt definitionen i regel X/1 i 1974 års SOLAS-konvention, i gällande version - som medför fler än tolv passagerare. Passagerarfartyg som används på inrikes resor av klass B, C eller D skall inte betraktas som höghastighetsfartyg när

- de har ett deplacement som motsvarar en vattenlinje som är mindre än 500 m3 och

- deras maxhastighet, enligt definitionen i § 1.4.30 i koden för höghastighetsfartyg, understiger 20 knop."

2. I artikel 6.1 b och c, 6.2 a i och 6.3 a skall orden "i dess lydelse på dagen för antagandet av detta direktiv" ersättas med "i gällande version".

3. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Anpassningar

I enlighet med förfarandet i artikel 9.2 får

a) i) definitionerna i artikel 2 a, b, c, d och t,

ii) bestämmelserna i fråga om förfaranden och riktlinjer för de besiktningar som avses i artikel 10,

iii) bestämmelserna om SOLAS-konventionen och Internationella koden för höghastighetsfartyg, inbegripet senare ändringar i artiklarna 4.3, 6.4, 10.3 och 11.3, och

iv) de särskilda hänvisningarna till de 'internationella konventionerna' och IMO-resolutionerna i artikel 2 f, k och o, artiklarna 3.2 a, 6.1 b och c, 6.2 b samt artikel 11.3,

anpassas i syfte att ta hänsyn till utvecklingen på internationell nivå, särskilt inom IMO.

b) Bilagorna får ändras för att

i) för tillämpningen av detta direktiv anpassas till kommande ändringar av internationella konventioner,

ii) förbättra de tekniska specifikationerna i bilagorna mot bakgrund av nya rön.

Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(27)."

4. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(28) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 8

Ändring av direktiv 98/41/EG

Direktiv 98/41/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 tredje strecksatsen skall orden "såsom den är i kraft vid tiden för detta direktivs antagande" ersättas med orden "i gällande version".

2. Följande stycke skall läggas till i artikel 12:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(29)."

3. Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(30) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 9

Ändring av direktiv 1999/35/EG

Direktiv 1999/35/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall leden b, d, e och o ersättas med följande.

"b) höghastighetspassagerarfartyg: höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel X/1 i 1974 års SOLAS-konvention - i gällande version - som medför fler än tolv passagerare,

(...)

d) 1974 års SOLAS-konvention: den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss samt därtill hörande protokoll och ändringar, i gällande version,

e) koden för höghastighetsfartyg: Internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg; IMD:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC 36(63) av den 20 maj 1994, i gällande version,

(...)

o) företag: ett företag som bedriver trafik med ett eller flera roropassagerarfartyg för vilket ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation har utfärdats i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 3051/95 av den 8 december 1995 om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (rorofartyg) eller ett företag som bedriver trafik med höghastighetspassagerarfartyg för vilket ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation har utfärdats i enlighet med regel IX/4 i 1974 års SOLAS-konvention, i gällande version,"

2. Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(31).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(32) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

3. Följande stycke skall läggas till i artikel 17:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002."

4. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

I punkt 7 skall orden "resolution MSC... (70)" ersättas med orden "IMO:s generalförsamlings resolution A.893(21)".

Artikel 10

Ändring av direktiv 2000/59/EG

Direktiv 2000/59/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 b skall orden "i den lydelse den har den dag då detta direktiv antas" ersättas med "i gällande version".

2. Artikel 14.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(33)."

3. Följande stycke skall läggas till i artikel 15:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002."

Artikel 11

Ändring av direktiv 2001/25/EG

Direktiv 2001/25/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall punkterna 16, 17, 18, 21, 22, 23 och 24 ersättas med följande:

"16. kemikalietankfartyg: ett fartyg byggt eller anpassat och använt för transport i bulk av någon flytande produkt som är förtecknad i kapitel 17 i International Bulk Chemical Code (kemikaliebulkkoden), i gällande version,

17. gastankfartyg: ett fartyg byggt eller anpassat och använt för transport i bulk av någon, kondenserad gas eller annan produkt som är förtecknad i kapitel 19 i International Gas Carrier Code (gasbulkkoden), i gällande version,

18. radioreglemente: det reviderade radioreglementet som antagits av den världsadministrativa radiokonferensen för mobila tjänster, i gällande version,

(...)

21. STCW-konventionen: Internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, i den utsträckning den är tillämplig på de ifrågavarande ärendena, med hänsyn tagen till övergångsbestämmelserna i artikel VII och regel I/15 i konventionen, och inbegripet, i förekommande fall, de tillämpliga bestämmelserna i STCW-koden, alla tillämpade i gällande version,

22. radiokommunikationsuppgifter: inbegriper, i tillämpliga delar, vakthållning samt tekniskt underhåll och reparationer utförda i enlighet med radioreglementet, 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen) och, enligt varje medlemsstats gottfinnande, tillämpliga rekommendationer från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), i gällande version,

23. roropassagerarfartyg: ett passagerarfartyg med rorolastutrymmen eller utrymmen för särskilda lastkategorier såsom de definieras i SOLAS-konventionen, i gällande version,

24. STCW-koden: koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW) sådan den antogs genom resolution 2 vid parternas STCW-konferens 1995, i gällande version,"

2. Följande punkt skall läggas till i artikel 22:

"4. Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 1 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(34)."

3. Artikel 23.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002."

Artikel 12

Ändring av direktiv 2001/96/EG

Direktiv 2001/96/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.2 skall orden "som gäller den 4 december 2001" ersättas med ", i gällande version".

2. Artikel 14.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(35)."

3. Följande punkt skall läggas till i artikel 15:

"3. Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 3 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002."

Artikel 13

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 23 november 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2002.

På Europarlamentets vägnar

Ordförande

P. Cox

På rådets vägnar

Ordförande

T. Pedersen

(1) EGT C 365 E, 19.12.2000, s. 280.

(2) EGT C 139, 11.5.2001, s. 21.

(3) EGT C 253, 12.9.2001, s. 1.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 13 februari 2001 (EGT C 276, 1.10.2001, s. 44), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 maj 2002 (EGT C 170 E, 16.7.2002, s. 98) och Europaparlamentets beslut av den 24 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/74/EG (EGT L 276, 13.10. 1998, s. 7).

(6) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(9) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/105/EG (EGT L 19, 22.1.2002, s. 9).

(10) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG (EGT L 19, 22.1.2002, s. 17).

(11) EGT L 46, 17.2.1997, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/75/EG (EGT L 254, 23.9.2002, s. 1).

(12) EGT L 34, 9.2.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2002/35/EG (EGT L 112, 27.4.2002, s. 21).

(13) EGT L 144, 15.5.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2002/25/EG (EGT L 98, 15.4.2002, s. 1).

(14) EGT L 188, 2.7.1998, s. 35.

(15) EGT L 138, 1.6.1999, s. 1.

(16) EGT L 332, 28.12.2000, s. 81.

(17) EGT L 136, 18.5.2001, s. 17.

(18) EGT L 13, 16.1.2002, s. 9.

(19) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(20) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(21) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(22) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(23) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(24) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(25) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(26) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(27) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(28) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(29) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(30) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(31) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(32) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(33) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(34) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(35) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

Top