EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0050

Kommissionens direktiv 2002/50/EG av den 6 juni 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar (Text av betydelse för EES)

EGT L 149, 7.6.2002, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; tyst upphävande genom 32010L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/50/oj

32002L0050

Kommissionens direktiv 2002/50/EG av den 6 juni 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 149 , 07/06/2002 s. 0028 - 0028


Kommissionens direktiv 2002/50/EG

av den 6 juni 2002

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar(1), särskilt artikel 14 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens direktiv 2001/2/EG(2) ändrades godkännandeförfarandet i direktiv 1999/36/EG i fråga om den modulkombination som skall följas vid bedömningen av överensstämmelse av nya kärl och tankar.

(2) Modulerna bör ändras så att samstämmigheten mellan dem blir bättre.

(3) Bilaga IV till direktiv 1999/36/EG bör därför ändras i enlighet därmed.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ordet "EG-typkontrollintyget" skall ersättas med orden "intyg om EG-konstruktionskontroll" i punkt 1 första meningen, punkt 3.1 andra stycket tredje strecksatsen samt punkt 3.2 första stycket i del I modul D i bilaga IV.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2003 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2002.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 138, 1.6.1999, s. 20.

(2) EGT L 5, 10.1.2001, s. 4.

Top