EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0033

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG av den 21 oktober 2002 om ändring av rådets direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG beträffande hälsokrav för animaliska biprodukter

OJ L 315, 19.11.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 137 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 137 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 43 - 44

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/33/oj

32002L0033

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG av den 21 oktober 2002 om ändring av rådets direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG beträffande hälsokrav för animaliska biprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 315 , 19/11/2002 s. 0014 - 0015


Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG

av den 21 oktober 2002

om ändring av rådets direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG beträffande hälsokrav för animaliska biprodukter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) I ett stort antal gemenskapsrättsakter fastställs djurhälso- och folkhälsovillkoren för bearbetning och bortskaffande av animaliskt avfall och för produktion, utsläppande på marknaden, handel och import av produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(2) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2001 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel(4) har bestämmelserna i dessa rättsakter ersatts.

(3) Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(5) samt rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG(6), samt för import till gemenskapen av sådana produkter, bör därför ändras för att ta hänsyn till dessa nya bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I direktiv 90/425/EEG skall den sjunde strecksatsen i del 1 i kapitel I i bilaga A ersättas med följande:

"- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2001 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EGT L 273, 10.10.2002, s. 1)."

Artikel 2

Direktiv 92/118/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall punkterna e och g utgå.

2. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) I första strecksatsen skall följande ord utgå:

"samt gelatin som inte är avsett som livsmedel",

och

b) andra strecksatsen skall ersättas med följande:

"- ingen ny produkt av animaliskt ursprung som är avsedd som livsmedel och som godkänts för att släppas ut på marknaden i en medlemsstat efter det datum som avses i artikel 20 får bli föremål för handel eller import, innan beslut har fattats enligt artikel 15 första stycket efter bedömning, och när så är lämpligt, mot bakgrund av ett yttrande från den vetenskapliga veterinärmedicinska kommitté som inrättades genom beslut 81/651/EEG, om den faktiska spridningsrisk för allvarliga smittsamma sjukdomar, som kan orsakas av att produkten omsätts på marknaden, inte endast för den djurart som produkten härrör från, utan även för andra djurarter som kan bli bärare av sjukdomen, smittkälla eller komma att utgöra en fara för människors hälsa,"

3. I artikel 10.2 skall b ersättas med följande:

"b) Om inte annat anges i bilaga II, skall produkterna komma från anläggningar som är upptagna i en gemenskapsförteckning som skall upprättas i enlighet med förfarandet i artikel 18."

4. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) Kapitlen 1, 3 och 4 skall utgå,

b) Kapitel 5 skall ändras på följande sätt:

i) I titeln skall följande ord läggas till:

"avsedda som livsmedel."

ii) I del A skall följande utgå:

"A. Om produkterna är avsedda som livsmedel eller djurfoder."

iii) Del B skall utgå.

c) Kapitel 6 skall ändras på följande sätt:

i) I titeln skall följande ord läggas till:

"avsett som livsmedel."

ii) Del I skall ändras på följande sätt:

- Punkt A skall ersättas med följande:

"A. I fråga om handel, uppvisande av det dokument eller det intyg som föreskrivs i direktiv 77/99/EEG med uppgift om att kraven i det direktivet är uppfyllda."

- I punkt B.1 skall a ersättas med följande:

"a) produkterna uppfyller kraven i direktiv 80/215/EEG."

d) I kapitel 7 skall del II utgå.

e) Kapitlen 8, 10 och 12-15 skall utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 30 april 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 21 oktober 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vågnar

P. S. Møller

Ordförande

(1) EGT C 62 E, 27.2.2001, s. 166.

(2) EGT C 193, 10.7.2001, s. 31.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 12 juni 2001 (EGT C 53, 28.2.2002, s. 22), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 november 2001 (EGT C 45 E, 19.2.2002, s. 66) och Europaparlamentets beslut av den 13 mars 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

(5) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

(6) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/7/EG (EGT L 2, 5.1.2001, s. 27).

Top