EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0004

Kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG

OJ L 30, 31.1.2002, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 139 - 141

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/4/oj

32002L0004

Kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 030 , 31/01/2002 s. 0044 - 0046


Kommissionens direktiv 2002/4/EG

av den 30 januari 2002

om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns(1), särskilt artikel 7 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom direktiv 1999/74/EG fastställs särskilda krav för skydd av värphöns i olika produktionssystem och tillåts medlemsstaterna välja det eller de system som är lämpligast.

(2) Enligt artikel 7 i direktiv 1999/74/EG skall alla anläggningar som omfattas av detta direktiv registreras av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och tilldelas ett individuellt särskiljande nummer med vars hjälp de ägg som släpps ut på marknaden som livsmedel kan spåras.

(3) Enligt rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg(2) senast ändrad genom förordning (EG) nr 5/2001(3) är det obligatoriskt att stämpla ägg med en kod som anger ett särskiljande nummer för producenten och som gör det möjligt att identifiera produktionssystemet.

(4) Produktionsmetoderna anges i kommissionens förordning (EEG) nr 1274/91 av den 15 maj 1991 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2001(5), och även i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(6), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001(7), när det gäller ekologisk produktion.

(5) Registrering av anläggningarna med särskiljande nummer är ett villkor för att det skall vara möjligt att spåra de ägg som släpps ut på marknaden som livsmedel.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall

a) införa ett system för att registrera alla produktionsenheter (nedan kallade anläggningar) som omfattar direktiv 1999/74/EG, och tilldela varje anläggning ett särskiljande nummer enligt bilagan till detta direktiv;

b) se till att för varje anläggning minst de uppgifter som anges i punkt 1 i bilagan lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten senast den dag som medlemsstaten har fastställt; detta datum skall fastställas så att det finns tillräcklig tid för registrering av anläggningarna enligt punkt c;

c) se till att varje anläggning för vilken de begärda uppgifterna lämnas den dag som fastställts enligt punkt b har registrerats och tilldelats ett särskiljande nummer senast den 31 maj 2003.

2. Medlemsstaterna skall garantera följande från den 1 juni 2003:

a) Inga anläggningar får fortsätta att användas om de uppgifter som krävs för dem enligt punkt l b inte har lämnats den fastställda dagen, och

b) inga nya anläggningar tas i bruk förrän de har registrerats och tilldelats ett särskiljande nummer.

3. Medlemsstaterna skall se till att det register över anläggningar som införts enligt punkt 1 är tillgängligt för den behöriga myndigheten i medlemsstaten i syfte att spåra de ägg som släpps ut på marknaden som livsmedel.

4. Medlemsstaterna skall se till att ändringar i registrerade data anmäls till den behöriga myndigheten utan dröjsmål och att registret omedelbart uppdateras när sådana uppgifter inkommer.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 mars 2003. De skall omedelbart överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 203, 3.8.1999, s. 53.

(2) EGT L 173, 6.7.1990, s. 5.

(3) EGT L 2, 5.1.2001, s. 1.

(4) EGT L 121, 16.5.1991, s. 11.

(5) EGT L 220, 15.8.2001, s. 5.

(6) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(7) EGT L 337, 20.12.2001, s. 9.

BILAGA

De definitioner som finns i artikel 2 i direktiv 1999/74/EG är tillämpliga vid behov.

1. DATA SOM KRÄVS FÖR REGISTRERING

För varje anläggning skall minst följande data registreras:

- Anläggning:

- Anläggningens namn

- Adress

- Ansvarig fysisk person (nedan kallad producent):

- Namn

- Adress

- Registreringsnummer för andra anläggningar som omfattas av direktiv 1999/74/EG som sköts eller ägs av samma person.

- Anläggningens ägare om annan än producenten:

- Namn

- Adress

- Registreringsnummer för andra anläggningar som omfattas av direktiv 1999/74/EG som sköts eller ägs av samma person.

- Ytterligare upplysningar om anläggningen:

- Produktionsmetod enligt definitionerna i punkt 2.1.

- Anläggningens maximala kapacitet i antal hönsplatser; om olika produktionsmetoder används dessutom det maximala antalet hönsplatser per produktionsmetod.

2. SÄRSKILJANDE NUMMER

Det särskiljande numret skall bestå av en siffra för produktionsmetoden som fastställs enligt punkt 2.1 följt av koden för medlemsstaten enligt punkt 2.2 samt ett identifieringsnummer som bestäms av den medlemsstat anläggningen ligger i.

2.1 Kod för produktionsmetoden

Produktionsmetoderna enligt förordning (EEG) nr 1274/91 i dess ändrade lydelse som används i anläggningen skall anges med följande kod:

>Plats för tabell>

För de produktionsmetoder som används i anläggningar som verkar enligt kraven i förordning (EEG) nr 2092/91 skall följande anges:

>Plats för tabell>

2.2 Kod för registreringsmedlemsstat

>Plats för tabell>

2.3 Identifiering av anläggningen

Varje medlemsstat skall genomföra ett system för tilldelning av ett individuellt nummer till varje anläggning som skall registreras, vilket även kan användas i andra syften än i detta direktiv under förutsättning att identifieringen av anläggningen garanteras.

Medlemsstaterna kan lägga till ytterligare tecken i identifieringsnumret, t.ex. för identifiering av enstaka flockar som hålls i olika byggnader i en anläggning.

Top