EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0965

Rådets gemensamma åtgärd av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

EGT L 334, 11.12.2002, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/965/oj

32002E0965

Rådets gemensamma åtgärd av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 334 , 11/12/2002 s. 0011 - 0013


Rådets gemensamma åtgärd

av den 10 december 2002

om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

(2002/965/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 och artikel 18.5 i detta, och

av följande skäl:

(1) Rådets gemensamma åtgärd 2000/794/GUSP av den 14 december 2000 om utnämning av Europeiska unionens särskilde representant för fredsprocessen i Mellanöstern(1) upphör att gälla den 31 december 2002.

(2) På grundval av översynen av den gemensamma åtgärden bör den särskilda representantens uppdrag ändras och förlängas.

(3) Det bör säkerställas att ansvarsfördelningen är tydlig, liksom samordning och samstämmighet i fråga om Europeiska unionens yttre åtgärder i Mellanöstern.

(4) Den 30 mars 2000 antog rådet anvisningar om utnämningsförfaranden och administrativ ordning för Europeiska unionens särskilda representanter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förlängs uppdraget för Miguel MORATINOS som Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern.

Artikel 2

Den särskilda representantens mandat grundar sig på Europeiska unionens politiska målsättningar vad gäller för fredsprocessen i Mellanöstern, såsom dessa fastställs och uppdateras av rådet.

Målen omfattar följande:

a) En tvåstatslösning med Israel och en demokratisk, livskraftig, fredlig och suverän palestinsk stat som existerar sida vid sida inom säkra och erkända gränser och som har normala relationer med sina grannar, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 242, 338, 1397 och 1402 samt Madridkonferensens principer.

b) Lösningar på den israelisk-syriska och den israelisk-libanesiska frågan.

c) En rättvis lösning på den komplicerade frågan om Jerusalem och en rättvis, realistisk och tillfredsställande lösning på problemet med de palestinska flyktingarna.

d) Ett snart sammankallande av en fredskonferens som skall behandla politiska och ekonomiska aspekter samt säkerhetsfrågor, bekräfta villkoren för en politisk lösning och fastställa en realistisk och väldefinierad tidsplan.

Dessa mål grundar sig på Europeiska unionens åtagande att

a) tillsammans med parterna och parter inom det internationella samfundet, i synnerhet inom ramen för Mellanösternkvartetten, verka för tillvaratagande av varje möjlighet till fred samt för en värdig framtid för alla folk i regionen.

b) fortsätta att hjälpa palestinierna med säkerhetsreformer och ett snart hållande av val samt med politiska och administrativa reformer.

c) fullt ut bidra till fredsskapande åtgärder och återuppbyggandet av den palestinska ekonomin som en integrerad del av den regionala utvecklingen.

Den särskilde representanten skall understödja den höge representantens arbete i området och därmed även inom ramen för Mellanösternkvartetten.

Artikel 3

För att nå dessa mål skall EU:s särskilda representant ha i uppdrag

a) att sörja för ett aktivt och effektivt bidrag från Europeiska unionen till åtgärder och initiativ som kan leda till en slutgiltig lösning av konflikten mellan israeler och palestinier samt av konflikterna mellan Israel och Syrien och mellan Israel och Libanon,

b) att underlätta och upprätthålla nära kontakter med alla parter i fredsprocessen i Mellanöstern, andra länder i regionen, Mellanösternkvartettens medlemmar och andra berörda länder samt med FN och andra berörda internationella organisationer för att samarbeta med dem så att fredsprocessen stärks,

c) att säkerställa Europeiska unionens fortsatta närvaro i området och inom tillämpliga internationella forum samt bidra i fråga om krishantering och krisförebyggande,

d) att bevaka och understödja fredsförhandlingarna mellan parterna och i lämpliga sammanhang erbjuda Europeiska unionens råd och medling,

e) att på begäran medverka till att de internationella avtal som finns mellan parterna genomförs och att på diplomatisk väg ta kontakt med dessa om bestämmelserna i avtalen inte följs,

f) att särskilt uppmärksamma faktorer av betydelse för den regionala dimensionen inom fredsprocessen i Mellanöstern,

g) att på ett konstruktivt sätt ta kontakt med de undertecknande parterna i avtal inom ramen för fredsprocessen och därigenom verka för att demokratins grundläggande normer, inklusive respekten för de mänskliga rättigheterna och principen om rättsstaten, främjas,

h) att rapportera om möjligheterna för Europeiska unionen att ingripa i fredsprocessen och det bästa sättet att fullfölja Europeiska unionens initiativ och pågående insatser avseende fredsprocessen i Mellanöstern, exempelvis Europeiska unionens bidrag till palestinska reformer, och därmed även de politiska aspekterna på relevanta utvecklingsprojekt i Europeiska unionens regi,

i) att övervaka sådan verksamhet från endera sidan som skulle kunna störa resultatet av förhandlingarna om permanent status.

j) att underlätta samarbete i säkerhetsfrågor inom den ständiga säkerhetskommittén för Europeiska unionens och Palestina, som inrättades den 9 april 1998, liksom även på andra sätt,

k) att bidra till att verka för att ledare för opinionen i regionen får bättre förståelse för Europeiska unionens roll.

Artikel 4

1. Den särskilda representanten skall under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från den höge representanten ansvara för genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall ansvara inför den höge representanten för administrativa utgifter och inför kommissionen för alla driftsutgifter som uppstår i samband med verksamheten.

2. Den särskilda representanten skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), som skall vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

1. Den särskilde representanten skall ingå ett anställningsavtal med rådet.

2. Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna skall, beroende på vad som är lämpligast, tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 6

1. Den särskilde representanten skall ansvara för inrättandet av sin stab och skall informera rådet och kommissionen om detta genom den höge representanten.

2. Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal skall avdelas för att arbeta tillsammans med den särskilde representanten. Lönen till personal som avdelas från en medlemsstat eller en av Europeiska unionens institutioner för den särskilde representantens räkning skall betalas av den medlemsstat respektive den av Europeiska unionens institutioner som berörs.

3. Alla A-tjänster skall utlysas i medlemsstaterna och vid Europeiska unionens institutioner och besättas med de mest kvalificerade sökandena.

4. De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilde representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 7

Den särskilde representanten skall normalt personligen avge rapport till den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den berörda arbetsgruppen. Skriftliga rapporter kommer regelbundet att sändas till den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilde representanten kan på rekommendation av den höge representanten och KUSP avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 8

För att säkerställa samstämmigheten i Europeiska unionens yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. För att garantera politisk överensstämmelse och komplementaritet i Europeiska unionens verksamhet på området säkerhetssamarbete skall den särskilda representanten även nära samordna sin verksamhet med den EU-rådgivare som förordnats i enlighet med rådets gemensamma åtgärd 2000/298/GUSP av den 13 april 2000 om Europeiska unionens biståndsprogram för att stödja den palestinska myndigheten i dess insatser mot terrorhandlingar som utgår från territorier under dess kontroll(2), varvid den särskilda representanten skall ge politisk vägledning. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och beskickningscheferna, vilka alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med andra internationella aktörer i området.

Artikel 9

Genomförandet av den gemensamma åtgärden och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionens sida i området skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall lägga fram en övergripande skriftlig rapport om genomförandet av uppdraget för den höge representanten, rådet och kommissionen två månader innan mandatet löper ut; rapporten skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av den gemensamma åtgärden. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller upphörande av mandatet.

Artikel 10

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 januari 2003.

Den skall tillämpas till och med den 30 juni 2003.

Artikel 11

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2002.

På rådets vägnar

P. S. Møller

Ordförande

(1) EGT L 318, 16.12.2000, s. 5. Gemensamma åtgärden ändrad genom gemensam åtgärd 2001/800/GUSP (EGT L 303, 20.11.2001, s. 5).

(2) EGT L 97, 19.4.2000, s. 4.

Top