EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0957

2002/957/EG: Rådets beslut av den 28 november 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om ändring av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter

EGT L 333, 10.12.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/957/oj

Related international agreement

32002D0957

2002/957/EG: Rådets beslut av den 28 november 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om ändring av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 333 , 10/12/2002 s. 0013 - 0014


Rådets beslut

av den 28 november 2002

om ingående av ett avtal genom skriftväxling om ändring av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter

(2002/957/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), och

av följande skäl:

(1) Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter godkändes genom rådets beslut 97/132/EG(2).

(2) På grund av skillnader mellan de båda parternas certifieringssystem har parterna inte meddelat varandra att deras respektive förfaranden för ratificering av avtalet slutförts, vilket föreskrivs i artikel 18.1 andra stycket i detta.

(3) Avtalet har därför inte trätt i kraft och fram tills detta sker tillämpas avtalet provisoriskt enligt det avtal genom skriftväxling som åtföljer rådets beslut 97/131/EG av den 17 december 1996 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter(3).

(4) Det är nödvändigt att göra vissa ändringar av bilagorna till avtalet med avseende på certifiering och erkännande av likvärdigheten av certifieringssystemen för vissa produkter innan de båda parterna kan slutföra sina respektive förfaranden och meddela varandra att dessa avslutats, och avtalet kan träda i kraft.

(5) De båda parterna har gett sitt principiella samtycke till skriftväxling och till fastställande av sanitära åtgärder för handeln med levande djur och animaliska produkter.

(6) Avtalet genom skriftväxling bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om ändring av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling, inklusive ändringarna av bilagorna till avtalet, åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet genom skriftväxling.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2002.

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) Förslag av den 16 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 57, 26.2.1997, s. 4. Beslutet ändrat genom beslut 1999/837/EG

(3) EGT L 57, 26.2.1997, s. 1.

Top