Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0659

2002/659/EG: Kommissionens beslut av den 19 augusti 2002 om stödberättigande utgifter som vissa medlemsstater har under 2002 för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2002) 3080]

OJ L 224, 21.8.2002, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/659/oj

32002D0659

2002/659/EG: Kommissionens beslut av den 19 augusti 2002 om stödberättigande utgifter som vissa medlemsstater har under 2002 för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2002) 3080]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 224 , 21/08/2002 s. 0054 - 0057


Kommissionens beslut

av den 19 augusti 2002

om stödberättigande utgifter som vissa medlemsstater har under 2002 för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken

[delgivet med nr K(2002) 3080]

(2002/659/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2000/439/EG av den 29 juni 2000 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas utgifter för insamling av uppgifter samt till finansiering av studier och pilotprojekt till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken(1), särskilt artikel 4.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4.3 i beslut 2000/439/EG skall kommissionen årligen, på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna lämnar in, besluta om möjligheten att godkänna de utgifter som medlemsstaterna planerat och om storleken på det ekonomiska bidraget från gemenskapen för följande år.

(2) I de femårsprogram som kommissionen fått från Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket anges vilka uppgifter som dessa medlemsstater planerar att samla in mellan den 1 januari 2002 och den 31 december 2006 enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken(2). De har även lämnat in ansökningar om ett ekonomiskt bidrag för de utgifter som anges i artikel 4 i beslut 2000/439/EG.

(3) I enlighet med artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1639/2001 av den 25 juli 2001 om upprättande av gemenskapens minimiprogram och utökade program för insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1543/2000(3) har kommissionen granskat medlemsstaternas nationella program för 2002 och har, på grundval av programmen, gjort en bedömning av om utgifterna är stödberättigande. Därför bör en första delutbetalning i enlighet med artikel 6.1 a i beslut 2000/439/EG göras till de berörda medlemsstaterna, på grundval av ovannämnda bedömning.

(4) En andra delutbetalning kommer att göras under 2003, efter det att en ekonomisk rapport och en teknisk verksamhetsrapport, i vilka det anges i vilken utsträckning de mål har uppnåtts som fastställdes vid upprättandet av minimiprogrammen och de utökade programmen, har lämnats in till och godkänts av kommissionen, i enlighet med artikel 6.1 b i beslut 2000/439/EG och artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1639/2001.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut fastställs beloppet för 2002 års bidragsberättigande kostnader för varje medlemsstat samt de satser som skall gälla för gemenskapens ekonomiska bidrag till insamling och sammanställning av uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken.

Artikel 2

De utgifter för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för den gemensamma fiskeripolitiken, enligt bilaga I, skall berättiga till ett bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna i minimiprogrammen.

Artikel 3

De utgifter för att samla in och sammanställa uppgifter som behövs för den gemensamma fiskeripolitiken, enligt bilaga II, skall berättiga till ett bidrag på 35 % av de stödberättigande utgifterna i de utökade programmen.

Artikel 4

1. Gemenskapen skall göra en första delutbetalning på 50 % av det ekonomiska bidrag som fastställs i bilagorna I och II.

2. En andra delutbetalning skall göras under 2003, efter det att den ekonomiska och tekniska rapport som avses i artikel 6.1 b i beslut 2000/439/EG lämnats in och godkänts.

Artikel 5

1. Den växelkurs för euron som skall användas för att beräkna de belopp som är stödberättigande enligt detta beslut skall vara den som gällde i augusti 2001.

2. De utgiftsdeklarationer och ansökningar om förskott i nationella valutor som lämnas in av medlemsstater som inte deltar i den tredje fasen av den ekonomiska och monetära unionen skall räknas om till euro enligt den kurs som gäller under den månad då deklarationerna och ansökningarna lämnas in till kommissionen.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Irland, Republiken Italien, Konungariket Nederländerna, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 19 augusti 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 176, 15.7.2000, s. 42.

(2) EGT L 176, 15.7.2001, s. 1.

(3) EGT L 222, 17.8.2001, s. 53.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>Plats för tabell>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

>Plats för tabell>

Top