Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0300

2002/300/EG: Kommissionens beslut av den 18 april 2002 om upprättande av en förteckning över godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 1426]

OJ L 103, 19.4.2002, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 216 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 216 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; upphävd genom 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/300/oj

32002D0300

2002/300/EG: Kommissionens beslut av den 18 april 2002 om upprättande av en förteckning över godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 1426]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 103 , 19/04/2002 s. 0024 - 0026


Kommissionens beslut

av den 18 april 2002

om upprättande av en förteckning över godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens

[delgivet med nr K(2002) 1426]

(Text av betydelse för EES)

(2002/300/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk(1), senast ändrat genom direktiv 98/45/EG(2), särskilt artikel 5 i detta, och

av följande skäl:

(1) För att erhålla status som godkänd zon för någon av eller båda blötdjurssjukdomarna bonamios och marteilios - orsakade av Bonamia ostreae (B. ostreae) och Marteilia refringens (M. refringens) - skall medlemsstaterna anföra skäl och lägga fram de nationella bestämmelser som garanterar att villkoren i direktiv 91/67/EEG följs.

(2) Genom kommissionens beslut 93/55/EEG(3), ändrat genom beslut 93/169/EEG(4), ändras garantierna för införsel av blötdjur till områden för vilka det finns godkända program för B. ostreae och M. refringens.

(3) Programmet för bonamios och marteilios i Irland godkändes genom kommissionens beslut 93/56/EEG(5).

(4) I rådets förordning (EEG) nr 706/73 av den 12 mars 1973 om gemenskapsåtgärder för Kanalöarna och Isle of Man i handeln med jordbruksprodukter(6), ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 1174/86(7), föreskrivs att veterinärlagstiftningen skall tillämpas för dessa öar på samma villkor som gäller i Förenade kungariket för de produkter som importeras till öarna eller exporteras från öarna till gemenskapen.

(5) De program för bonamios och marteilios som meddelats av Förenade kungariket godkändes genom kommissionens beslut 92/528/EEG(8) (Storbritannien och Nordirland), 93/57/EEG(9) (Jersey), 93/58/EEG(10) (Guernsey) och 93/59/EEG(11) (Isle of Man).

(6) Irland har anfört skäl för att vissa områden i Irland skall erhålla status som godkänd zon med avseende på B. ostreae och M. refringens, samt har framlagt nationella bestämmelser som garanterar att reglerna för fortsatt godkännande följs.

(7) Förenade kungariket har anfört skäl för att vissa områden skall erhålla status som godkänd zon med avseende på B. ostreae och M. refringens, samt har framlagt nationella bestämmelser som garanterar att reglerna för fortsatt godkännande följs.

(8) Den dokumentation som Irland och Förenade kungariket tillhandahållit för de berörda zonerna visar att dessa zoner uppfyller kraven i artikel 5 i direktiv 91/67/EEG. De kan därför beviljas status som godkända zoner.

(9) För tydlighets och enkelhets skull är det lämpligt att upprätta en enda förteckning över godkända zoner med avseende på bonamios och marteilios, och att upphäva beslut om godkännande av tidigare program för zoner och anläggningar som senare har beviljats status som godkända.

(10) Beslut 92/528/EEG, 93/56/EEG, 93/57/EEG, 93/58/EEG och 93/59/EEG bör därför upphävas och ersättas med detta beslut.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De zoner som fått status som godkända zoner med avseende på B. ostreae och M. refringens förtecknas i bilagan.

Artikel 2

Beslut 92/528/EEG, 93/56/EEG, 93/57/EEG, 93/58/EEG och 93/59/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda besluten skall anses vara hänvisningar till detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.

(2) EGT L 189, 3.7.1998, s. 12.

(3) EGT L 14, 22.1.1993, s. 24.

(4) EGT L 71, 24.3.1993, s. 16.

(5) EGT L 14, 22.1.1993, s. 25.

(6) EGT L 68, 15.3.1973, s. 1.

(7) EGT L 107, 24.4.1986, s. 1.

(8) EGT L 332, 18.11.1992, s. 25.

(9) EGT L 14, 22.1.1993, s. 26.

(10) EGT L 14, 22.1.1993, s. 27.

(11) EGT L 14, 22.1.1993, s. 28.

BILAGA

ZONER SOM ÄR GODKÄNDA FÖR NÅGON AV ELLER BÅDA BLÖTDJURSSJUKDOMARNA B. OSTREAE OCH M. REFRINGENS

1.A Zoner i Irland som är godkända med avseende på B. ostreae

- Irlands hela kust utom följande fyra områden:

- Cork Harbour.

- Galway Bay.

- Ballinakill Harbour.

- Clew Bay.

1.B Zoner i Irland som är godkända med avseende på M. refringens

- Irlands hela kust.

2.A Zoner i Förenade Kungariket, på Kanalöarna och Isle of Man som är godkända med avseende på B. ostreae

- Storbritanniens hela kust utom följande områden:

- Cornwalls sydkust från Lizard till Start Point.

- Området kring floden Solents mynning från Portland Bill till Selsey Bill.

- Området längs kusten i Essex från Shoeburyness till Landguard point.

- Nordirlands hela kust.

- Guernseys och Herms hela kust.

- Jerseys zon: Zonen utgörs av tidvattenzonen och området närmast kusten mellan Jerseys medelhögvattenstånd och en tänkt linje dragen tre nautiska mil från Jerseys medellågvattenstånd. Zonen är belägen i bukten mellan Normandie och Bretagne, på södra sidan av Engelska kanalen.

- Isle of Mans hela kust.

2.B Zoner i Förenade Kungariket, på Kanalöarna och Isle of Man som är godkända med avseende på M. refringens

- Storbritanniens hela kust.

- Nordirlands hela kust.

- Guernseys och Herms hela kust.

- Jerseys zon: Zonen utgörs av tidvattenzonen och området närmast kusten mellan Jerseys medelhögvattenstånd och en tänkt linje dragen tre nautiska mil från Jerseys medellågvattenstånd. Zonen är belägen i bukten mellan Normandie och Bretagne, på södra sidan av Engelska kanalen.

- Isle of Mans hela kust.

Top