EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0187

2002/187/RIF: Rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet

OJ L 63, 6.3.2002, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 198 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 197 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 213 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 213 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 67 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2019; upphävd och ersatt av 32018R1727 . Latest consolidated version: 04/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/187/oj

32002D0187

2002/187/RIF: Rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 06/03/2002 s. 0001 - 0013


Rådets beslut

av den 28 februari 2002

om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet

(2002/187/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31 och artikel 34.2 c i detta,

med beaktande av Förbundsrepubliken Tysklands initiativ, liksom Republiken Portugals, Republiken Frankrikes, Konungariket Sveriges och Konungariket Belgiens initiativ(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Det är nödvändigt att ytterligare förbättra det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt när det gäller kampen mot grov brottslighet, som ofta begås av organisationer som verkar över gränserna.

(2) En verklig förbättring av detta rättsliga samarbete mellan medlemsstaterna kräver omedelbara strukturella åtgärder på unionsnivå för att underlätta optimal samordning av de av medlemsstaternas utredningar och åtal som omfattar flera medlemsstaters territorium, med fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna.

(3) För att stärka kampen mot grov organiserad brottslighet kom Europeiska rådet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 enligt punkt 46 i slutsatserna överens om att en enhet (Eurojust) skulle inrättas, bestående av åklagare, domare eller polismän med motsvarande behörighet.

(4) Genom detta beslut inrättas denna enhet, Eurojust, såsom ett av unionens organ, vilket har rättskapacitet och finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för löner och arvoden för de nationella medlemmarna och de biträdande medlemmarna, som skall betalas av sina ursprungsmedlemsstater.

(5) Målen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(3) har betydelse även för Eurojust. Eurojustkollegiet bör anta nödvändiga genomförandeåtgärder för att uppnå dessa mål. Det bör fullt ut beakta Eurojusts känsliga verksamhet när det gäller utredningar och åtal. Härvid bör OLAF inte ha tillgång till sådana dokument, handlingar, rapporter, noter eller upplysningar, oavsett underlag, som innehas eller skapas inom ramen för denna verksamhet, oavsett om den är pågående eller avslutad, och det bör ej heller vara tillåtet att översända sådana dokument, handlingar, rapporter, noter eller upplysningar till OLAF.

(6) För att kunna uppfylla sina mål så effektivt som möjligt bör Eurojust utföra sina uppgifter antingen genom en eller flera berörda nationella medlemmar eller som ett kollegium.

(7) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör utbyta information med Eurojust i enlighet med bestämmelser som syftar till och främjar ett korrekt fungerande allmänt åtal.

(8) Eurojusts behörighet påverkar inte gemenskapens behörighet när det gäller skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och inte heller tillämpningen av befintliga konventioner och avtal, särskilt inte den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (Europarådet), undertecknad i Strasbourg den 20 april 1959, eller konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater(4), antagen av rådet den 29 maj 2000 och det därtill hörande protokollet(5), antaget den 16 oktober 2001.

(9) För att förverkliga sina mål kommer Eurojust att behandla personuppgifter automatiserat eller i strukturerade manuella register. Man bör därför vidta de åtgärder som behövs för att garantera en skyddsnivå för personuppgifter motsvarande åtminstone den som följer av principerna i konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Europarådet), undertecknad i Strasbourg den 28 januari 1981, samt senare ändringar, särskilt det protokoll som öppnades för undertecknande den 8 november 2001, så snart som dessa ändringar har trätt i kraft i medlemsstaterna.

(10) För att bidra till att garantera och kontrollera att personuppgifterna behandlas korrekt av Eurojust bör det upprättas en gemensam tillsynsmyndighet som, med beaktande av Eurojusts sammansättning, bör bestå av domare eller, om det konstitutionella eller nationella systemet så föreskriver, personer som innehar ett likvärdigt ämbete som ger dem tillräckligt oberoende. Denna gemensamma tillsynsmyndighets behörighet bör inte påverka de nationella domstolarnas behörighet och de överklaganden som kan göras inför dessa.

(11) För att säkerställa en enhetlig samordning mellan olika verksamheter inom unionen och gemenskapen och med hänsyn till artikel 29 och artikel 36.2 i fördraget, bör kommissionen till fullo delta i Eurojusts arbete i allmänna frågor och i de frågor som faller inom dess behörighet. I arbetsordningen för Eurojust bör det finnas bestämmelser för kommissionens deltagande i Eurojusts arbete på de områden som faller inom dess behörighet.

(12) Det bör fastställas bestämmelser som säkerställer att Eurojust och Europeiska polisbyrån (Europol)(6) inleder och upprätthåller ett nära samarbete.

(13) Eurojust och det genom gemensam åtgärd 98/428/RIF(7) inrättade europeiska rättsliga nätverket bör upprätthålla nära förbindelser. Nätverkets sekretariat bör därför placeras inom Eurojusts sekretariat.

(14) För att underlätta Eurojusts verksamhet bör medlemsstaterna få placera ut eller utse en eller flera nationella kontaktpersoner.

(15) När det är nödvändigt för fullgörandet av arbetsuppgifterna bör Eurojust även ha möjlighet att upprätta samarbete med tredje stat och ingå avtal i detta syfte, i första hand med kandidatländerna och andra länder som man har ingått arrangemang med.

(16) Eftersom antagandet av detta beslut gör att ny betydande lagstiftning måste godkännas i medlemsstaterna bör det föreskrivas vissa övergångsbestämmelser.

(17) I punkt 57 i slutsatserna från Europeiska rådet i Laeken föreskrivs det att Eurojust kan påbörja sin verksamhet i Haag, i avvaktan på en övergripande överenskommelse om sätena för vissa byråer.

(18) Detta beslut respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som anges i artikel 6.2 i Fördraget om Europeiska unionen och som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande och rättskapacitet

Genom detta beslut inrättas enheten Eurojust såsom ett av unionens organ.

Eurojust skall ha rättskapacitet.

Artikel 2

Sammansättning

1. Eurojust skall bestå av en nationell medlem från varje medlemsstat, vilka har utstationerats i enlighet med medlemsstatens rättsliga system och vilka är åklagare, domare eller polistjänsteman med motsvarande behörighet.

2. Varje nationell medlem får biträdas av en person. Vid behov och med det i artikel 10 avsedda kollegiets medgivande får flera personer biträda den nationella medlemmen. Någon av dessa biträdande medlemmar kan ersätta den nationella medlemmen.

Artikel 3

Mål

1. Vid sådana utredningar och åtal som berör två eller flera medlemsstater och som rör brottsliga beteenden enligt artikel 4 i samband med grov brottslighet, särskilt om den är organiserad, skall målen för Eurojust vara att

a) främja och förbättra samordningen mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter av utredningar och åtal i medlemsstaterna, med beaktande av varje begäran från en medlemsstats behöriga myndighet och all information från varje behörigt organ enligt de bestämmelser som fastställts inom ramen för fördragen,

b) förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt genom att underlätta genomförandet av internationell ömsesidig rättslig hjälp och verkställande av framställningar om utlämning,

c) på annat sätt stödja medlemsstaternas behöriga myndigheter för att effektivisera deras utredningar och åtal.

2. I enlighet med bestämmelserna i detta beslut och på begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat kan Eurojust också bistå vid utredningar eller åtal som endast berör denna medlemsstat och en tredje stat, om det har ingåtts ett avtal om samarbete enligt artikel 27.3 med denna stat eller om det i det enskilda fallet föreligger ett väsentligt intresse att bistå.

3. I enlighet med bestämmelserna i detta beslut och på begäran antingen av en behörig myndighet i en medlemsstat eller av kommissionen kan Eurojust också bistå vid utredningar eller åtal som endast berör denna medlemsstat och gemenskapen.

Artikel 4

Behörighet

1. Eurojusts allmänna behörighet skall omfatta följande:

a) De typer av brottslighet och de brott för vilka Europol alltid har behörighet att agera i enlighet med artikel 2 i Europolkonventionen av den 26 juli 1995.

b) Följande typer av brottslighet:

- Databrottslighet.

- Bedrägeri och korruption, liksom alla straffbara gärningar som berör Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen.

- Penningtvätt.

- Miljöbrott.

- Sådant deltagande i en kriminell organisation som avses i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott(8).

c) Andra brott som begås i samband med de typer av brottslighet och de brott som avses i a och b.

2. Vid andra typer av brott än de som avses i punkt 1 kan Eurojust dessutom, i enlighet med sina mål och på begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat, bistå vid utredningar och åtal.

Artikel 5

Eurojusts uppgifter

1. För att kunna uppfylla sina mål skall Eurojust fullgöra sina uppgifter

a) genom en eller flera berörda nationella medlemmar i enlighet med artikel 6, eller

b) som ett kollegium i enlighet med artikel 7, när

i) en eller flera nationella medlemmar som berörs av ett ärende som behandlas av Eurojust begär det, eller

ii) det är fråga om utredningar eller åtal som har konsekvenser för unionen eller kan röra andra medlemsstater än de direkt inblandade, eller

iii) det rör sig om en allmän fråga som gäller genomförandet av Eurojusts målsättning, eller

iv) det i övrigt föreskrivs i detta beslut.

2. När Eurojust fullgör sina uppgifter skall enheten ange om den agerar genom en eller flera nationella medlemmar i enlighet med artikel 6 eller som kollegium i enlighet med artikel 7.

Artikel 6

Eurojusts uppgifter som utförs genom dess nationella medlemmar

När Eurojust agerar genom sina berörda nationella medlemmar,

a) får den anmoda de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att överväga att

i) göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

ii) godta att en av dem kan vara bättre skickad att göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

iii) skapa samordning mellan de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater,

iv) inrätta en gemensam utredningsgrupp i enlighet med relevanta samarbetsinstrument,

v) tillhandahålla all information som Eurojust behöver för att fullgöra sina uppgifter,

b) skall den sörja för att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna informerar varandra om de utredningar och åtal som Eurojust har kännedom om,

c) skall den på begäran bistå medlemsstaternas behöriga myndigheter för att säkerställa bästa möjliga samordning av utredningar och åtal,

d) skall den bidra till ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter,

e) skall den samarbeta och samråda med det europeiska rättsliga nätverket, bland annat genom att använda och bidra till att förbättra dess dokumentationsdatabas,

f) skall den, i de fall som avses i artikel 3.2 och 3.3 och med kollegiets samtycke, bistå vid utredningar och åtal som berör de behöriga myndigheterna i en enda medlemsstat,

g) får den, i enlighet med sina mål och inom ramen för artikel 4.1 för att förbättra samarbetet och samordningen mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, överlämna framställningar om ömsesidig rättslig hjälp om dessa

i) kommer från en behörig myndighet i en medlemsstat,

ii) gäller en utredning eller ett åtal som genomförs av denna myndighet i ett bestämt ärende, och

iii) för ett samordnat genomförande kräver ingripande av Eurojust.

Artikel 7

Eurojusts uppgifter som utförs genom kollegiet

När Eurojust agerar som ett kollegium

a) får den vid de typer av brottslighet och de brott som avses i artikel 4.1 genom en motiverad begäran uppmana de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att

i) göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

ii) godta att en av dem kan vara bättre skickad att göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

iii) skapa samordning mellan de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater,

iv) inrätta en gemensam utredningsgrupp i enlighet med relevanta samarbetsinstrument,

v) tillhandahålla den information som Eurojust behöver för att fullgöra sina uppgifter,

b) skall den sörja för att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna informerar varandra om de utredningar och åtal som Eurojust har kännedom om och som har konsekvenser för unionen, eller som kan beröra andra medlemsstater än de direkt berörda,

c) skall den, på deras begäran, bistå medlemsstaternas behöriga myndigheter för att säkerställa bästa möjliga samordning av utredningar och åtal,

d) skall den bidra till ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, bland annat på grundval av Europols analys,

e) skall den samarbeta och samråda med det europeiska rättsliga nätverket, bland annat genom att använda och bidra till att förbättra dess dokumentationsdatabas,

f) får den bistå Europol, bland annat genom att lämna yttranden på grundval av Europols analyser,

g) får den ge logistiskt stöd i de fall som avses i leden a, c och d. Detta logistiska stöd kan bland annat utgöras av stöd till översättning, tolkning och anordnande av samordningsmöten.

Artikel 8

Motivering

Om de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten beslutar att inte efterkomma en begäran enligt artikel 7 a, skall de underrätta Eurojust om sitt beslut och om skälen till detta, utom om de, i de fall som avses i artikel 7 a i, ii och v, inte kan ange någon motivering eftersom

i) detta skulle skada viktiga nationella säkerhetsintressen, eller

ii) detta skulle äventyra ett korrekt genomförande av pågående utredningar eller en persons säkerhet.

Artikel 9

Nationella medlemmar

1. De nationella medlemmarna skall, med avseende på sin rättsliga ställning, lyda under den nationella lagstiftningen i sin medlemsstat. Ursprungsmedlemsstaten skall fastställa mandatperiodens längd för de nationella medlemmarna; mandatperioden skall vara så lång att Eurojust fungerar väl.

2. All information som utbyts mellan Eurojust och medlemsstaterna, inklusive de framställningar som görs i enlighet med artikel 6 a, skall gå genom den nationella medlemmen.

3. Varje medlemsstat skall fastställa karaktären på och omfattningen av de rättsliga befogenheter som den ger sin nationella medlem på sitt eget territorium. Den skall också fastställa rätten för en nationell medlem att agera gentemot utländska rättsliga myndigheter, i enlighet med sina internationella åtaganden. När en medlemsstat utser en nationell medlem, och vid varje annat tillfälle när så krävs, skall den underrätta Eurojust och rådets generalsekretariat om sitt beslut, och det sistnämnda skall informera de övriga medlemsstaterna. Dessa skall förbinda sig att godta och erkänna dessa rättigheter om de är förenliga med internationella åtaganden.

4. För att kunna uppfylla Eurojusts mål skall en nationell medlem ha tillgång till uppgifterna i de nationella kriminalregistren eller i varje annat register i sin medlemsstat på samma villkor som anges i den nationella lagstiftningen för en åklagare, domare eller polistjänsteman med motsvarande befogenheter.

5. En nationell medlem får kontakta de behöriga myndigheterna i sin medlemsstat direkt.

6. Vid utövandet av sina uppgifter skall den nationella medlemmen i förekommande fall ange om han eller hon handlar i kraft av de rättsliga befogenheter som meddelats honom eller henne i enlighet med punkt 3.

Artikel 10

Kollegium

1. Kollegiet skall bestå av samtliga nationella medlemmar. Varje nationell medlem har en röst.

2. När det gäller bestämmelserna om behandling av personuppgifter skall rådet efter samråd med den gemensamma tillsynsmyndighet som avses i artikel 23, godkänna Eurojusts arbetsordning efter ett förslag som kollegiet på förhand har antagit enhälligt. De bestämmelser i arbetsordningen som gäller behandling av personuppgifter kan bli föremål för rådets separata godkännande.

3. När kollegiet agerar i enlighet med artikel 7 a skall det fatta sina beslut med två tredjedels majoritet. Andra beslut i kollegiet skall fattas i enlighet med arbetsordningen.

Artikel 11

Kommissionens roll

1. Kommissionen skall fullt ut delta i Eurojusts arbete i enlighet med artikel 36.2 i fördraget. Den skall medverka i arbetet på de områden som faller inom dess behörighet.

2. Inom ramen för det arbete inom Eurojust som gäller samordning av utredningar och åtal får kommissionen anmodas att lämna experthjälp.

3. I syfte att förstärka samarbetet får Eurojust komma överens med kommissionen om erforderliga praktiska arrangemang.

Artikel 12

Nationella kontaktpersoner

1. Varje medlemsstat får placera ut eller utse en eller flera nationella kontaktpersoner. Att sådana personer utplaceras eller utses skall ha hög prioritet när det gäller terrorism. Förhållandet mellan den nationella kontaktpersonen och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall regleras av den nationella lagstiftningen. De nationella kontaktpersonerna skall ha sin arbetsplats i den medlemsstat som har utsett dem.

2. När en medlemsstat utser en nationell kontaktperson, kan denna vara kontaktpunkt för det europeiska rättsliga nätverket.

3. Förhållandet mellan den nationella medlemmen och den nationella kontaktpersonen utesluter inte direkta kontakter mellan den nationella medlemmen och dess behöriga myndigheter.

Artikel 13

Utbyte av information med medlemsstaterna och mellan de nationella medlemmarna

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter får med Eurojust utbyta all information som är nödvändig för att fullgöra Eurojusts uppgifter i enlighet med artikel 5.

2. I enlighet med artikel 9 och i syfte att fullgöra Eurojusts uppgifter skall dess nationella medlemmar ha rätt att fritt utbyta information sinsemellan eller med behöriga myndigheter i sina respektive medlemsstater.

Artikel 14

Behandling av personuppgifter

1. När det är nödvändigt för att uppnå sina mål får Eurojust, inom ramen för sin behörighet och för att utföra sina uppgifter, behandla personuppgifter, oavsett om detta sker automatiserat eller i strukturerade manuella register.

2. Eurojust skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att garantera en skyddsnivå för personuppgifter motsvarande åtminstone den som följer av principerna i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 och senare ändringar av denna som skall tillämpas mellan medlemsstaterna.

3. Personuppgifter som behandlas av Eurojust skall vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till ändamålet med behandlingen samt, med beaktande av information från medlemsstaternas behöriga myndigheter eller andra partner enligt artiklarna 13 och 26, även riktiga och aktuella. Eurojust skall behandla personuppgifterna på ett korrekt och lagenligt sätt.

4. I enlighet med detta beslut skall Eurojust upprätta ett index över uppgifter som rör utredningar, och får upprätta tillfälliga arbetsregister som även innehåller personuppgifter.

Artikel 15

Restriktioner för behandling av personuppgifter

1. När personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 14.1, får Eurojust endast behandla följande uppgifter om enskilda personer som enligt de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning är föremål för en brottsutredning eller är åtalade för en eller flera typer av brottslighet eller brott enligt artikel 4, nämligen

a) efternamn, namn som ogift, förnamn och i förekommande fall alias eller antagna namn,

b) födelsedatum och -ort,

c) medborgarskap,

d) kön,

e) den berörda personens hemvist, yrke och vistelseort,

f) personnummer, körkort, identitetshandlingar och passuppgifter,

g) uppgifter om juridiska personer om de inbegriper uppgifter om identifierade eller identifierbara fysiska personer som är föremål för en utredning eller åtal,

h) bankkonton och konton i andra finansinstitut,

i) beskrivning av de påstådda brotten, tidpunkten då de begicks, brottsrubricering samt uppgift om hur långt utredningen har kommit,

j) de omständigheter som tyder på att utredningen kan få en internationell omfattning,

k) upplysningar som rör en förmodad tillhörighet till en kriminell organisation.

2. När personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 14.1 får Eurojust endast behandla följande uppgifter om enskilda personer som enligt de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning betraktas som vittnen eller brottsoffer i en brottsutredning eller i ett åtal avseende en eller flera typer av brottslighet eller brott enligt artikel 4, nämligen

a) efternamn, namn som ogift, förnamn och i förekommande fall alias eller antagna namn,

b) födelsedatum och -ort,

c) medborgarskap,

d) kön,

e) den berörda personens hemvist, yrke och vistelseort,

f) beskrivning av de brott som rör dessa personer, tidpunkten då de begicks, brottsrubricering samt uppgift om hur långt utredningen har kommit.

3. Eurojust får dock i undantagsfall under en begränsad tid även behandla andra personuppgifter som avser omständigheter kring ett brott om de är av omedelbar betydelse för och ingår i pågående utredningar till vars samordning Eurojust bidrar, förutsatt att dessa särskilda uppgifter behandlas i överensstämmelse med bestämmelserna i artiklarna 14 och 21.

Det personuppgiftsombud som avses i artikel 17 skall omgående underrättas om att denna punkt har tillämpats.

När dessa andra personuppgifter rör vittnen eller brottsoffer enligt punkt 2, skall beslutet att behandla dem fattas gemensamt av minst två nationella medlemmar.

4. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa eller sexualliv får endast behandlas av Eurojust när sådana uppgifter är nödvändiga för berörda nationella utredningar samt för samordningen inom Eurojust, oavsett om uppgiftsbehandlingen sker automatiserat eller inte.

Personuppgiftsombudet skall omgående underrättas om att denna punkt har tillämpats.

Sådana uppgifter får inte behandlas i det index som avses i artikel 16.1.

När dessa andra uppgifter rör vittnen eller brottsoffer enligt punkt 2, skall beslutet att behandla uppgifterna fattas av kollegiet.

Artikel 16

Index och tillfälliga arbetsregister

1. För att uppnå sina mål skall Eurojust föra ett automatiserat register som består av ett index över uppgifter som rör utredningar i vilket både uppgifter som inte är personuppgifter och sådana personuppgifter som avses i artikel 15.1 a-i och k och artikel 15.2 skall kunna lagras. Detta index skall ha som syfte att

a) stödja handläggning och samordning av utredningar och åtal i vilka Eurojust bistår, bland annat genom korsvis hänvisning av information,

b) göra det lättare att få tillgång till uppgifter om pågående utredningar och åtal,

c) underlätta kontrollen av att behandlingen av personuppgifter sker lagenligt och enligt detta beslut.

2. Detta index skall innehålla hänvisningar till tillfälliga arbetsregister som behandlas inom ramen för Eurojust.

3. För att kunna fullgöra sina uppgifter enligt artiklarna 6 och 7 får Eurojusts nationella medlemmar i ett tillfälligt arbetsregister behandla uppgifter som rör bestämda fall som de arbetar med. De skall ge personuppgiftsombudet och, om kollegiet så beslutar, övriga nationella medlemmar och bemyndigade tjänstemän, tillgång till registren. Varje nytt arbetsregister med personuppgifter skall anmälas till personuppgiftsombudet.

Artikel 17

Personuppgiftsombud

1. Eurojust skall ha en särskilt utsedd person som personuppgiftsombud, som tillhör personalen. Inom denna ram skall ombudet vara direkt underställd kollegiet. Vid fullgörandet av de uppgifter som avses i denna artikel skall ombudet inte ta emot instruktioner av någon.

2. Personuppgiftsombudet skall särskilt ha följande arbetsuppgifter:

a) På ett oberoende sätt kontrollera att behandlingen av personuppgifter görs lagenligt och enligt detta beslut.

b) Övervaka att en skriftlig förteckning över överföring och mottagande av personuppgifter bevaras, särskilt för de ändamål som anges i artikel 19.3, enligt vad som anges i bestämmelser i arbetsordningen och med tillämpning av de säkerhetsvillkor som föreskrivs i artikel 22.

c) Säkerställa att de registrerade på begäran informeras om sina rättigheter enligt detta beslut.

3. Vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter skall personuppgiftsombudet ha tillgång till alla de uppgifter som behandlas av Eurojust och till alla Eurojusts lokaler.

4. Om personuppgiftsombudet konstaterar att personuppgifter behandlas på ett sätt som han eller hon anser avviker från detta beslut, skall han eller hon

a) underrätta kollegiet, som skall bekräfta mottagandet av informationen,

b) hänskjuta frågan till den gemensamma tillsynsmyndigheten om kollegiet inte har vidtagit åtgärder mot avvikelsen i fråga inom en rimlig tidsfrist.

Artikel 18

Tillåten tillgång till personuppgifter

Endast nationella medlemmar och deras biträdande medlemmar enligt artikel 2.2 samt behörig personal vid Eurojust får ha tillgång till personuppgifter som behandlas av Eurojust för att uppnå Eurojusts mål.

Artikel 19

Rätt att få tillgång till personuppgifter

1. Varje person skall ha rätt att, i enlighet med de villkor som anges i denna artikel, få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som Eurojust behandlar.

2. Varje person som önskar utnyttja sin rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som finns hos Eurojust, eller som vill kontrollera dem i enlighet med artikel 20, skall utan kostnad i valfri medlemsstat kunna lämna in en begäran till den myndighet som denna medlemsstat har utsett och den myndigheten skall utan dröjsmål underrätta Eurojust om detta.

3. Rätten för varje person att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne, eller att få dessa uppgifter kontrollerade, skall utövas med iakttagande av de rättsliga bestämmelserna i den medlemsstat där den sökande lämnat in sin begäran. Om Eurojust kan fastställa vilken myndighet i en medlemsstat som överfört ifrågavarande personuppgifter, kan den myndigheten kräva att rätten att få tillgång till uppgifterna skall utövas med iakttagande av de rättsliga bestämmelserna i den medlemsstaten.

4. Tillgång till personuppgifterna skall vägras om

a) sådan tillgång i något avseende kan äventyra Eurojusts verksamhet,

b) sådan tillgång kan äventyra någon nationell utredning som Eurojust medverkar i,

c) sådan tillgång kan utgöra ett hot mot tredje mans rättigheter eller friheter,

5. Vid beslut om att bevilja tillgång skall, beträffande de personer som har lämnat in en begäran, vederbörlig hänsyn tas till deras rättsliga ställning med avseende på de uppgifter som finns hos Eurojust.

6. De nationella medlemmar som berörs av en sådan begäran skall på Eurojusts vägnar behandla och besluta om denna. Begäran skall behandlas fullständigt inom tre månader efter mottagandet. De nationella medlemmarna skall, om de inte är eniga, hänskjuta ärendet till kollegiet, som skall fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet.

7. Om tillgång vägras eller om inga personuppgifter rörande den sökande behandlas av Eurojust, skall den sökande underrättas av Eurojust om att en kontroll har utförts, utan att det avslöjas huruvida uppgifter om den sökande finns eller ej.

8. Om den sökande inte är nöjd med det svar han eller hon fått på sin begäran, kan han eller hon överklaga detta beslut till den gemensamma tillsynsmyndigheten. Den gemensamma tillsynsmyndigheten skall fastställa om det beslut som fattats av Eurojust är förenligt med det här beslutet.

9. Eurojust skall samråda med medlemsstaternas behöriga brottsbekämpande myndigheter innan något beslut fattas. Dessa myndigheter skall därefter underrättas om innehållet genom de berörda nationella medlemmarna.

Artikel 20

Rättelse och utplåning av personuppgifter

1. Varje person har i enlighet med artikel 19.3 rätt att hos Eurojust begära att personuppgifter som rör honom eller henne rättas, blockeras eller utplånas, om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga eller om registreringen eller bevarandet av dem strider mot detta beslut.

2. Eurojust skall underrätta sökanden om personuppgifter som rör honom eller henne har rättats, blockerats eller utplånats. Om sökanden inte är nöjd med Eurojusts svar, kan han eller hon hänskjuta frågan till den gemensamma tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från mottagandet av Eurojusts beslut.

3. På begäran av en medlemsstats behöriga myndigheter, dess nationella medlem eller dess nationella kontaktperson, om sådan finns, och på deras ansvar skall Eurojust i enlighet med bestämmelserna i dess arbetsordning rätta eller utplåna personuppgifter som behandlas av Eurojust och som överförts eller registrerats av denna medlemsstat, dess nationella medlem eller dess nationella kontaktperson. Medlemsstaternas behöriga myndigheter och Eurojust, inklusive nationella medlemmar eller nationella kontaktpersoner, om sådana finns, skall i detta sammanhang se till att de principer följs som fastställs i artikel 14.2 och 14.3 samt i artikel 15.4.

4. Om det visar sig att personuppgifter som behandlas av Eurojust är felaktiga eller ofullständiga eller att de enligt bestämmelserna i detta beslut inte får registreras eller bevaras, skall Eurojust blockera, rätta eller utplåna dem.

5. I de fall som avses i punkterna 3 och 4 skall alla de som lämnar uppgifter och de som uppgifterna riktar sig till underrättas utan dröjsmål. De som uppgifterna riktar sig till skall då rätta, blockera eller utplåna uppgifterna i sina egna system, i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på dem.

Artikel 21

Tidsfrister för bevarande av personuppgifter

1. Eurojust får inte bevara personuppgifter som enheten behandlar längre än vad som är nödvändigt för att den skall kunna uppnå sina mål.

2. De personuppgifter som anges i artikel 14.1 och som behandlas av Eurojust får inte bevaras längre än till och med

a) den dag då preskription har inträtt i alla de medlemsstater som berörs av utredningen och åtalen,

b) den dag då det rättsliga avgörandet blir slutligt fastställt i den sista av de medlemsstater som berörs av den utredning eller de åtal som föranlett samordning från Eurojust,

c) den dag då Eurojust och de berörda medlemsstaterna har konstaterat eller i samförstånd beslutat att det inte längre är nödvändigt för Eurojust att samordna utredningen och åtalen.

3. a) Efterlevnaden av de tidsfrister för att bevara personuppgifter som avses i punkt 2 skall kontrolleras fortlöpande med lämplig automatiserad behandling. I vart fall skall Eurojust vart tredje år efter personuppgifternas registrering kontrollera om det är nödvändigt att bevara dem.

b) Vid utgången av någon av de tidsfrister för att bevara personuppgifter som avses i punkt 2 skall Eurojust kontrollera om det är nödvändigt att bevara personuppgifterna längre för att Eurojust skall kunna uppnå sina mål, och Eurojust får besluta att undantagsvis bevara dessa personuppgifter till nästa kontroll.

c) När personuppgifterna bevaras undantagsvis i enlighet med led b, skall Eurojust vart tredje år kontrollera om det är nödvändigt att bevara dem.

4. Om det finns en akt med uppgifter som inte automatiserats eller strukturerats och tidsfristen för att bevara den sista automatiserade uppgiften i denna akt har överskridits, skall var och en av handlingarna i denna akt sändas tillbaka till den myndighet som lämnat ut dem och eventuella kopior förstöras.

5. Om Eurojust har samordnat en utredning eller ett åtal, skall de berörda nationella medlemmarna underrätta Eurojust och de övriga berörda medlemsstaterna om alla slutgiltiga rättsliga avgöranden i ärendet, särskilt beträffande tillämpningen av punkt 2 b.

Artikel 22

Datasäkerhet

1. När det gäller behandling av personuppgifter inom ramen för detta beslut skall Eurojust och medlemsstaterna, i den utsträckning som de berörs av uppgifter som Eurojust har överfört, skydda dessa uppgifter från förstörelse genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar, förlust genom olyckshändelse eller otillåten spridning, ändring och tillgång eller all annan otillåten behandling.

2. Arbetsordningen skall innehålla de tekniska åtgärder och organisatoriska föreskrifter som är nödvändiga för tillämpningen av detta beslut när det gäller datasäkerhet, och särskilt åtgärder för att

a) förbjuda varje obehörig persons åtkomst till utrustning som används för behandling av personuppgifter,

b) förhindra att datamedier läses, kopieras, ändras eller avlägsnas av obehöriga personer,

c) förhindra obehörig registrering av data och obehörig kännedom om, ändring eller utplåning av lagrade personuppgifter,

d) hindra att obehöriga personer använder system för automatiserad behandling av uppgifter via utrustning för dataöverföring,

e) garantera att behöriga användare av ett system för automatiserad behandling av uppgifter inte kan komma åt andra uppgifter än dem som de har behörighet till,

f) garantera att det är möjligt att kontrollera och konstatera till vilka instanser personuppgifter överförs vid dataöverföring,

g) garantera att det i efterhand kan kontrolleras och konstateras vilka personuppgifter som har registrerats i systemen för automatiserad behandling av uppgifter, vid vilken tidpunkt och av vem,

h) se till att uppgifterna inte kan läsas, kopieras, ändras eller utplånas obehörigen vid överföring av personuppgifter eller vid transport av datamedier.

Artikel 23

Gemensam tillsynsmyndighet

1. En gemensam, oberoende tillsynsmyndighet skall inrättas för att gemensamt kontrollera den verksamhet vid Eurojust som avses i artiklarna 14-22, så att det säkerställs att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med detta beslut. För att fullgöra dessa uppgifter skall den gemensamma tillsynsmyndigheten ha befogenhet att få fullständig tillgång till alla register där sådana personuppgifter behandlas. Eurojust skall förse den gemensamma tillsynsmyndigheten med all information från sådana register som myndigheten begär och på alla andra sätt bistå den i dess uppgifter.

Den gemensamma tillsynsmyndigheten skall sammanträda minst en gång i halvåret. Dessutom skall den sammanträda inom tre månader efter det att ett överklagande har getts in och kan sammankallas av ordföranden när minst två medlemsstater begär det.

För att upprätta denna gemensamma tillsynsmyndighet skall varje medlemsstat, i enlighet med sitt rättsliga system, utse en domare som inte är medlem av Eurojust eller, om det konstitutionella eller nationella systemet så föreskriver, en person som innehar ett ämbete som ger honom eller henne tillräckligt oberoende, att tas upp i förteckningen över de domare som kan ingå i den gemensamma tillsynsmyndigheten som medlem eller tillfälligt utsedd domare. Utnämningen får inte gälla kortare tid än 18 månader. Återkallandet av utnämningen skall regleras av de principer för återkallande som tillämpas enligt den nationella lagstiftningen i ursprungsmedlemsstaten. Utnämning och återkallande skall anmälas till rådets generalsekretariat och Eurojust.

2. Den gemensamma tillsynsmyndigheten skall bestå av tre ständiga ledamöter och av tillfälligt utsedda domare enligt punkt 4.

3. En domare som utses av en medlemsstat skall för en tid av ett år och sex månader bli ständig ledamot från och med ett år innan denna stat utövar ordförandeskapet för rådet.

En domare som utses av den medlemsstat som utövar ordförandeskapet för rådet skall vara ordförande för den gemensamma tillsynsmyndigheten.

4. Dessutom skall en eller flera tillfälligt utsedda domare utses, men endast under prövningen av ett överklagande som gäller personuppgifter med ursprung i den medlemsstat som har utsett dem.

5. Sammansättningen av den gemensamma tillsynsmyndigheten skall gälla för hela den tid som prövningen av ett överklagande varar, även om de ständiga ledamöterna har nått slutet av sin mandatperiod i enlighet med punkt 3.

6. Varje ledamot och varje tillfälligt utsedd domare skall ha rösträtt. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

7. Den gemensamma tillsynsmyndigheten skall pröva överklaganden enligt artikel 19.8 och artikel 20.2 och utföra kontroller enligt punkt 1 första stycket i den här artikeln. Om den gemensamma tillsynsmyndigheten finner att ett beslut som Eurojust har fattat eller uppgifter som Eurojust har behandlat inte överensstämmer med det här beslutet, skall ärendet hänskjutas till Eurojust, som skall rätta sig efter den gemensamma tillsynsmyndighetens beslut.

8. Den gemensamma tillsynsmyndighetens beslut är slutgiltiga och bindande för Eurojust.

9. De personer som utses av medlemsstaterna enligt punkt 1 tredje stycket skall under ledning av ordföranden i den gemensamma tillsynsmyndigheten anta en arbetsordning och procedurregler som för prövning av överklaganden föreskriver objektiva kriterier för utnämningen av myndighetens ledamöter.

10. Kostnaderna för sekretariatet skall täckas av Eurojusts budget. Den gemensamma tillsynsmyndighetens sekretariat skall vara oberoende vid utövandet av sina uppgifter inom Eurojusts sekretariat.

11. Den gemensamma tillsynsmyndighetens ledamöter skall iaktta sekretesskyldigheten enligt artikel 25.

12. Den gemensamma tillsynsmyndigheten skall avlägga en årlig rapport till rådet.

Artikel 24

Ansvar för otillåten eller felaktig behandling av uppgifter

1. Eurojust skall, i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där enheten har sitt säte, vara ansvarig för all skada som åsamkas en person till följd av otillåten eller felaktig behandling av uppgifter som utförts av Eurojust.

2. Klagomål mot Eurojust som rör dess ansvar enligt punkt 1 skall lämnas in till en domstol i den medlemsstat där Eurojust har sitt säte.

3. Varje medlemsstat skall, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vara ansvarig för all skada som har åsamkats en person till följd av en av medlemsstaten utförd otillåten eller felaktig behandling av till Eurojust överförda uppgifter.

Artikel 25

Sekretess

1. De nationella medlemmarna och deras biträdande medlemmar enligt artikel 2.2, personal vid Eurojust och de nationella kontaktpersonerna, om sådana finns, samt personuppgiftsombudet har tystnadsplikt, dock utan att det påverkar artikel 9.1.

2. Tystnadsplikten gäller samtliga personer och samtliga organ som skall samarbeta med Eurojust.

3. Tystnadsplikten kvarstår även efter det att de personer som avses i punkterna 1 och 2 har avslutat sin tjänstgöring, anställning eller verksamhet.

4. Utan att det påverkar artikel 9.1 skall tystnadsplikten gälla all information som mottas av Eurojust.

Artikel 26

Förbindelser med partner

1. Eurojust skall upprätta och upprätthålla ett nära samarbete med Europol när det är nödvändigt för fullgörandet av Eurojusts uppgifter och för att uppnå dess mål, med hänsyn tagen till att onödigt dubbelarbete måste undvikas. De grundläggande beståndsdelarna i detta samarbete skall fastställas i ett avtal som rådet skall godkänna efter samråd med den gemensamma tillsynsmyndigheten när det gäller bestämmelser om uppgiftsskydd.

2. Eurojust skall upprätthålla nära förbindelser med det europeiska rättsliga nätverket, grundade på samråd och komplementaritet, särskilt mellan den nationella medlemmen, kontaktpunkterna i samma medlemsstat och den nationella kontaktpersonen, om sådan finns. För att säkerställa ett effektivt samarbete skall följande åtgärder vidtas:

a) Eurojust skall ha tillgång till centraliserad information från det europeiska rättsliga nätverket i enlighet med artikel 8 i gemensam åtgärd 98/428/RIF och till det telekommunikationsnät som upprättats i enlighet med artikel 10 i den gemensamma åtgärden.

b) Med avvikelse från artikel 9.3 i gemensam åtgärd 98/428/RIF skall det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat placeras inom Eurojusts sekretariat. Det skall där bilda en separat enhet och utöva sina funktioner självständigt. Det skall kunna använda de resurser inom Eurojust som krävs för att det europeiska rättsliga nätverkets uppgifter skall kunna fullgöras. I den utsträckning som det är förenligt med det europeiska rättsliga nätverkets sekretariats funktionella oberoende skall de bestämmelser som tillämpas på Eurojusts personal även tillämpas på medlemmarna av nätverkets sekretariat.

c) Eurojusts nationella medlemmar får delta i det europeiska rättsliga nätverkets möten på inbjudan av det europeiska rättsliga nätverket. Det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpersoner får, från fall till fall, inbjudas till Eurojusts möten.

3. Eurojust skall upprätta och upprätthålla ett nära samarbete med OLAF. OLAF får härvid bidra till Eurojusts arbete för att samordna utredningar och åtal i fråga om skydd för Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen, antingen på Eurojusts initiativ eller på begäran av OLAF, förutsatt att de behöriga nationella myndigheterna inte motsätter sig ett sådant deltagande.

4. Medlemsstaterna skall se till att de nationella medlemmarna i Eurojust, dock endast i den omfattning som anges i förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(9), betraktas som medlemsstaternas behöriga myndigheter för mottagande och överföring av uppgifter mellan Eurojust och OLAF, utan att det påverkar artikel 9. Informationsutbytet mellan OLAF och de nationella medlemmarna skall inte påverka den information som skall lämnas till andra behöriga myndigheter enligt nämnda förordningar.

5. För att kunna uppfylla sina mål får Eurojust ta kontakter och utbyta erfarenheter av icke-operativ art med andra organ, särskilt med internationella organisationer.

6. Eurojust får från fall till fall samarbeta med medlemsstaternas åklagare eller domare som är sambandsmän enligt rådets gemensamma åtgärd 96/277/RIF av den 22 april 1996 om en ordning för utbyte av sambandspersoner för att förbättra det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater(10).

Artikel 27

Utbyte av information med partner

1. I enlighet med detta beslut får Eurojust utbyta all information som är nödvändig för att fullgöra sina uppgifter med

a) behöriga organ enligt de bestämmelser som fastställs inom ramen för fördragen,

b) internationella organisationer eller organ,

c) sådana myndigheter i tredje stat som är behöriga i fråga om utredningar och åtal.

2. Innan Eurojust utbyter någon information med de enheter som avses i punkt 1 b och c skall den nationella medlemmen i den medlemsstat som överlämnade informationen ge sitt samtycke till överföringen av denna information. I förekommande fall skall den nationella medlemmen samråda med medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3. Eurojust får ingå samarbetsavtal som har godkänts av rådet, med tredje stat och de enheter som avses i punkt 1. Sådana avtal får särskilt innehålla bestämmelser om formerna för utstationering av tjänstemän eller åklagare eller domare som sambandsmän vid Eurojust. De får även innehålla bestämmelser om utbyte av personuppgifter. I det fallet skall Eurojust samråda med den gemensamma tillsynsmyndigheten.

För att lösa brådskande frågor får Eurojust också samarbeta med de enheter som avses i punkt 1 b och c utan att något avtal ingåtts, förutsatt att detta samarbete inte innebär att några personuppgifter överförs från Eurojust till dessa enheter.

4. Utan att det påverkar punkt 3 får överföring av personuppgifter från Eurojust till de enheter som avses i punkt 1 b och till de myndigheter som avses i punkt 1 c i en tredje stat som inte omfattas av tillämpningen av Europarådets konvention av den 28 januari 1981, ske endast om en tillräcklig jämförbar skyddsnivå kan garanteras.

5. Om den tredje stat eller de enheter som avses i punkt 1 b och c inte uppfyller villkoren enligt punkt 4, eller om det finns starka skäl att anta att de inte gör det, skall Eurojust omedelbart anmäla detta till den gemensamma tillsynsmyndigheten och de berörda medlemsstaterna. Den gemensamma tillsynsmyndigheten kan avbryta vidare utbyte av personuppgifter med de berörda enheterna till dess att den har försäkrat sig om att lämpliga åtgärder har vidtagits.

6. Även om de villkor som anges i punkterna 3 och 4 inte har uppfyllts, får en nationell medlem likväl, i egenskap av sådan, i undantagsfall och endast i syfte att vidta brådskande åtgärder för att avvärja en omedelbar och allvarlig fara för en person eller för den allmänna säkerheten, utbyta information som inbegriper personuppgifter. Den nationella medlemmen skall avgöra om tillståndet till överföringen är rättsenligt. Den nationella medlemmen skall registrera uppgiftsöverföringar och skälen till dessa överföringar. Tillstånd till överföring av uppgifter skall endast lämnas om mottagaren garanterar att uppgifterna inte kommer att användas för något annat ändamål än det som de överfördes för.

Artikel 28

Organisation och funktion

1. Kollegiet skall ansvara för Eurojusts organisation och funktion.

2. Kollegiet skall bland de nationella medlemmarna välja en ordförande och får, om det finner det nödvändigt, välja högst två vice ordförande. Resultatet av valet skall föreläggas rådet för godkännande.

3. Ordföranden skall utöva sina uppgifter på kollegiets vägnar och under dess överinseende, leda kollegiets arbete och övervaka den administrativa direktörens dagliga förvaltning. Det skall i arbetsordningen anges i vilka fall ordförandens beslut eller åtgärder skall föregås av ett bemyndigande eller rapporteras till kollegiet.

4. Ordförandens mandattid skall vara tre år. Ordföranden får återväljas en gång. Eventuella viceordförandes mandattid skall fastställas i arbetsordningen.

5. Eurojust skall bistås av ett sekretariat under ledning av en administrativ direktör.

6. Eurojust skall gentemot sin personal utöva sina befogenheter som tillsättningsmyndighet. Kollegiet skall anta lämpliga regler för genomförandet av denna punkt i enlighet med arbetsordningen.

Artikel 29

Administrativ direktör

1. Eurojusts administrativa direktör skall utses enhälligt av kollegiet. Kollegiet skall inrätta en urvalskommitté som efter intresseanmälan skall upprätta en förteckning över kandidater bland vilka kollegiet väljer administrativ direktör.

2. Den administrativa direktörens mandattid skall vara fem år. Mandatet kan förlängas.

3. Den administrativa direktören skall omfattas av de förordningar och regler som är tillämpliga på tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna.

4. Den administrativa direktören skall arbeta under överinseende av kollegiet och dess ordförande i enlighet med artikel 28.3. Den administrativa direktören kan med två tredjedels majoritet avsättas av kollegiet.

5. Den administrativa direktören skall under överinseende av ordföranden ansvara för Eurojusts dagliga förvaltning och personaladministration.

Artikel 30

Personal

1. De regler och förordningar som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna skall, särskilt vad gäller rekrytering och tjänsteföreskrifter, även gälla för personal vid Eurojust.

2. Eurojusts personal skall bestå av personal som har rekryterats i enlighet med de förordningar och regler som avses i punkt 1, varvid alla de kriterier som avses i artikel 27 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(11) inbegripet deras geografiska fördelning, skall beaktas. Personalen skall bestå av fast anställda, tillfälligt anställda eller lokalt anställda tjänstemän. På begäran av den administrativa direktören och i samförstånd med ordföranden på kollegiets vägnar kan gemenskapens institutioner utstationera fast anställda tjänstemän att tillfälligt tjänstgöra vid Eurojust. Medlemsstaterna får utstationera nationella experter vid Eurojust. I detta fall skall kollegiet anta de genomförandebestämmelser som är nödvändiga.

3. Under kollegiets överinseende skall personalen utföra sina uppgifter med beaktande av Eurojusts mål och uppdrag, utan att begära eller godta instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför Eurojust.

Artikel 31

Hjälp till tolkning och översättning

1. Den officiella språkordning som gäller för unionen skall gälla för Eurojusts arbete.

2. Årsrapporten till rådet enligt artikel 32.1 andra stycket skall avfattas på de officiella språk som gäller för unionens institutioner.

Artikel 32

Information till Europaparlamentet och rådet

1. Ordföranden skall, på kollegiets vägnar, varje år lämna rådet en skriftlig redogörelse för Eurojusts verksamhet och förvaltning, inklusive budgetförvaltning.

För detta ändamål skall kollegiet utarbeta en årsrapport om Eurojusts verksamhet och om de problem rörande kriminalpolitiken inom unionen som har uppdagats genom Eurojusts verksamhet. I denna rapport får Eurojust även formulera förslag till förbättring av det straffrättsliga samarbetet.

Ordföranden skall även lägga fram de rapporter och all annan information om Eurojusts verksamhet som rådet kan komma att begära.

2. Rådets ordförandeskap skall varje år till Europaparlamentet översända en rapport om Eurojusts arbete och om verksamheten i den gemensamma tillsynsmyndigheten.

Artikel 33

Ekonomi

1. Löner och arvoden för de nationella medlemmar och deras biträdande medlemmar som anges i artikel 2.2 skall betalas av deras ursprungsmedlemsstater.

2. När de nationella medlemmarna agerar inom ramen för Eurojusts uppdrag, skall utgifter i samband därmed anses som driftsutgifter enligt artikel 41.3 i fördraget.

Artikel 34

Budget

1. Eurojusts samtliga inkomster och utgifter skall beräknas för varje budgetår, som skall sammanfalla med kalenderåret. De skall tas upp i Eurojusts budget, vilken skall inbegripa en tjänsteförteckning som skall läggas fram för den behöriga budgetmyndigheten för Europeiska unionens allmänna budget. I tjänsteförteckningen, som skall omfatta fasta eller tillfälliga tjänster samt uppgift om utstationerade nationella experter, skall anges antal, lönegrad och kategori för den personal som är anställd vid Eurojust under det aktuella budgetåret.

2. Inkomster och utgifter i Eurojusts budget skall balansera varandra.

3. Utan att det inverkar på andra inkomster kan Eurojusts inkomster innefatta ett bidrag som förs upp i Europeiska unionens allmänna budget.

4. Eurojusts utgifter skall särskilt omfatta utgifter för tolkning och översättning, kostnader för säkerhet, utgifter för administration och infrastruktur, kostnader för drift och hyror, resekostnader för Eurojusts medlemmar och dess personal samt utgifter i samband med överenskommelser som ingåtts med tredje part.

Artikel 35

Fastställande av budgeten

1. Den administrativa direktören skall varje år upprätta ett preliminärt förslag till budget för Eurojust som omfattar utgifterna för det kommande budgetåret. Direktören skall lägga fram det preliminära budgetförslaget för kollegiet.

2. Kollegiet skall senast den 1 mars varje år anta budgetförslaget för det kommande året och lägga fram det för kommissionen.

3. På grundval av detta budgetförslag skall kommissionen i samband med budgetförfarandet lägga förslag om fastställande av det årliga bidraget till Eurojusts budget.

4. På grundval av det årliga bidrag som på detta sätt fastställs av den behöriga budgetmyndigheten för Europeiska unionens allmänna budget, skall kollegiet anta Eurojusts budget i början av varje budgetår och anpassa den till de olika bidragen till Eurojust och till anslag från andra håll.

Artikel 36

Genomförande av budgeten och ansvarsfrihet

1. Den administrativa direktören skall, som utanordnare, genomföra Eurojusts budget. Han eller hon skall inför kollegiet redogöra för hur den genomförs.

Senast den 31 mars varje år skall ordföranden, biträdd av den administrativa direktören, för Europaparlamentet, revisionsrätten och kommissionen lägga fram detaljerade räkenskaper över Eurojusts alla inkomster och utgifter för det föregående budgetåret. Revisionsrätten skall granska dessa i enlighet med artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2. Europaparlamentet skall, på rekommendation av rådet, bevilja Eurojust ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande före den 30 april år n + 2.

Artikel 37

Tillämplig budgetförordning

Den tillämpliga budgetförordningen för Eurojusts budget skall sedan kommissionen och revisionsrätten har lämnat sina yttranden, antas enhälligt av kollegiet med beaktande av artikel 142 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12).

Artikel 38

Kontroll

1. Kontrollen av åtaganden om och betalningar av Eurojusts alla utgifter samt kontrollen av fastställandet och mottagandet av Eurojusts alla inkomster skall utövas av den som kollegiet utsett till styrekonom.

2. Kollegiet skall utse en internrevisor med uppgift att bland annat, enligt tillämpliga internationella normer, se till att systemen och förfarandena för genomförande av budgeten fungerar väl. Internrevisorn får varken vara utanordnare eller räkenskapsförare. Kollegiet får anmoda kommissionens internrevisor att fylla denna funktion.

3. Revisorn skall rapportera sina iakttagelser och rekommendationer till Eurojust och överlämna en kopia av denna rapport till kommissionen. Eurojust skall, efter att ha tagit del av revisorns rapporter, vidta nödvändiga åtgärder för att följa upp dessa rekommendationer.

4. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1073/99 skall tillämpas på Eurojust. Kollegiet skall anta nödvändiga genomförandebestämmelser.

Artikel 39

Tillgång till handlingar

På grundval av ett förslag från den administrativa direktören skall kollegiet anta bestämmelser om tillgång till Eurojusts handlingar med beaktande av de principer och gränser som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(13).

Artikel 40

Territoriell tillämpning

Detta beslut skall tillämpas på Gibraltar, som skall företrädas av den nationella medlemmen för Förenade kungariket.

Artikel 41

Övergångsbestämmelser

1. De nationella medlemmar i den provisoriska enheten för rättsligt samarbete som utsetts av medlemsstaterna i kraft av rådets beslut 2000/799/RIF av den 14 december 2000 om inrättande av en provisorisk enhet för rättsligt samarbete(14) skall tjänstgöra som nationell medlem i Eurojust enligt artikel 2 i det här beslutet, fram till dess att den berörda medlemsstatens nationella medlem slutgiltigt utsetts och senast vid utgången av den andra månaden efter det att det här beslutet har fått verkan, vid vilket datum deras tjänstgöring upphör.

De nationella medlemmarna i den provisoriska enheten skall i detta avseende ha alla de befogenheter som de nationella medlemmarna har enligt detta beslut.

Den slutgiltiga utnämningen av en nationell medlem skall få verkan den dag som medlemsstaten fastställt för detta ändamål i en underrättelse genom officiellt brev till rådets generalsekretariat.

2. Inom tre månader efter det att detta beslut får verkan får en medlemsstat förklara att den inte kommer att tillämpa vissa artiklar, särskilt inte artiklarna 9 och 13, före den dag som avses i artikel 42, på grund av att denna tillämpning inte är förenlig med den nationella lagstiftningen. Rådets generalsekretariat skall underrätta medlemsstaterna och kommissionen om denna förklaring.

3. Så länge rådet inte har godkänt arbetsordningen för Eurojust skall kollegiet fatta alla beslut med två tredjedels majoritet, utom när det i detta beslut föreskrivs att beslutet skall vara enhälligt.

4. Fram till dess att Eurojust slutgiltigt har inrättats skall medlemsstaterna vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att garantera att alla ärenden som den provisoriska enheten för rättsligt samarbete behandlat, särskilt vad avser samordning av utredningar och åtal, även i fortsättningen kan behandlas effektivt av de nationella medlemmarna. De nationella medlemmarna skall åtminstone säkerställa samma mål och uppdrag som den provisoriska enheten för rättsligt samarbete.

Artikel 42

Införlivande

Medlemsstaterna skall, om så är nödvändigt, utan dröjsmål ändra sin nationella lagstiftning för att få den att överensstämma med detta beslut, dock senast den 6 september 2003.

Artikel 43

Verkan

Utan att det påverkar artikel 41 får detta beslut verkan samma dag som det offentliggörs i Officiella tidning. Från och med denna dag skall den provisoriska enheten för rättsligt samarbete upphöra att existera.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2002.

På rådets vägnar

A. Acebes Paniagua

Ordförande

(1) EGT C 206, 19.7.2000, s. 1, och

EGT C 243, 24.8.2000, s. 15.

(2) EGT C 34 E, 7.2.2002, s. 347, och yttrandet avgivet den 29 november 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(4) EGT C 197, 12.7.2000, s. 3.

(5) EGT C 326, 26.11.2001, s. 2.

(6) EGT C 316, 27.11.1995, s. 1.

(7) EGT L 191, 7.7.1998, s. 4.

(8) EGT L 351, 29.12.1998, s. 1.

(9) EGT L 136, 31.5.1999, s. 8.

(10) EGT L 105, 27.4.1996, s. 1.

(11) EGT L 56, 4.3.1968. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2581/2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 1).

(12) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

(13) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(14) EGT L 324, 21.12.2000, s. 2.

Top