EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2536

Kommissionens förordning (EG) nr 2536/2001 av den 21 december 2001 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

OJ L 341, 22.12.2001, p. 70–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2536/oj

32001R2536

Kommissionens förordning (EG) nr 2536/2001 av den 21 december 2001 om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 22/12/2001 s. 0070 - 0070


Kommissionens förordning (EG) nr 2536/2001

av den 21 december 2001

om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2231/2001(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1705/98 får kommissionen ändra bilagorna till den förordningen på grundval av beslut av Förenta nationernas behöriga myndigheter eller den angolanska regeringen för nationell enighet och försoning eller, när det gäller bilaga VIII, på grundval av upplysningar och notifikationer som tillhandahålls av medlemsstaterna.

(2) I bilaga II till förordning (EG) nr 2231/2001, vilken ersätter bilaga VII i förordning (EG) nr 1705/98, har det visat sig nödvändigt att ändra stavningen av vissa namn. Bilaga VII bör därför ändras i enlighet därmed. I bilaga VII till förordning (EG) nr 1705/98 förtecknas de personer som omfattas av frysningen av medel enligt den förordningen.

(3) I bilaga VIII förtecknas namnen på och adresserna till de behöriga nationella myndigheterna. Irlands regering har underrättat kommissionen om ändringar beträffande den behöriga irländska myndigheten och därför bör bilaga VIII ändras i enlighet med dessa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1705/98 ändras på följande sätt:

a) I bilaga VII skall

"Chisuku Enriques" ersättas med "Chisuku Henriques",

"Kalunda Alfonso Figeiredo Pinto" ersättas med "Kalunda Alfonso Figueiredo Pinto",

"Kanvualuku Julian" ersättas med "Kanyualuku Julian", och

"Kassene Pedro" ersättas "med Kassesse Pedro".

b) I bilaga VIII skall för Irlands del

" Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame St Dublin 2 Tfn (353-1) 671 66 66

och

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt St Dublin 2 Tfn (353-1) 408 24 92".

läggas till i förteckningen över behöriga nationella myndigheter

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2001.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 215, 1.8.1998, s. 1.

(2) EGT L 301, 17.11.2001, s. 17.

Top