EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1936

Rådets förordning (EG) nr 1936/2001 av den 27 september 2001 om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk

OJ L 263, 3.10.2001, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 275 - 282

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/oj

3.10.2001   

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 263/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1936/2001

av den 27 september 2001

om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen är sedan den 14 november 1997 fördragsslutande part i den internationella konventionen för bevarande av tonfiskbestånden i Atlanten (ICCAT) (3), nedan kallad ICCAT-konventionen.

(2)

I ICCAT-konventionen föreskrivs en ram för regionalt samarbete för bevarande och förvaltning av resurserna när det gäller tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och i angränsande vatten, genom inrättandet av en internationell kommission för bevarande av tonfiskbestånden i Atlanten (nedan kallad ICCAT) samt genom antagandet av rekommendationer för bevarande och förvaltning i konventionsområdet, vilka blir bindande för de avtalsslutande parterna.

(3)

ICCAT har antagit flera rekommendationer som innebär åtaganden i fråga om kontroll och övervakning, särskilt för upprättande och rapportering av statistiska uppgifter, hamninspektion, satellitövervakning av fartyg, observation av fartyg och omlastningar, kontroll av fartyg tillhörande icke avtalsslutande parter samt statslösa fartyg. Dessa rekommendationer har blivit bindande för gemenskapen och bör därför genomföras.

(4)

Vissa av dessa åtaganden har överförts genom rådets förordning (EG) nr 1351/1999 av den 21 juni 1999 om införande av vissa kontrollåtgärder för att garantera att de åtgärder som antagits av ICCAT iakttas (4) samt genom artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 2742/1999 av den 17 december 1999 om fastställande för år 2000 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs samt om ändring av förordning (EG) nr 66/98 (5). I syfte att skapa klarhet bör dessa åtgärder samlas i en enda förordning som upphäver och ersätter tidigare förordningar.

(5)

Det är i forskningssyfte lämpligt att göra det obligatoriskt för befälhavarna på gemenskapens fartyg att iaktta kraven i ICCAT:s handledning om statistik och provtagning i fråga om tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten.

(6)

Gemenskapen har godkänt avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (6) (nedan kallad IOTC). I avtalet föreskrivs en ram för att stärka det internationella samarbetet för bevarande och rationellt utnyttjande av resurserna när det gäller tonfisk och besläktade arter i Indiska oceanen genom inrättandet av IOTC samt genom antagandet av rekommendationer för bevarande och förvaltning i IOTC:s behörighetszon, vilka blir bindande för de avtalsslutande parterna. Gemenskapen bör tillämpa de kontrollåtgärder som antagits av IOTC.

(7)

IOCT har antagit en rekommendation om registrering och utbyte av upplysningar rörande tropisk tonfisk. Denna rekommendation är bindande för gemenskapen, som följaktligen bör genomföra den.

(8)

Gemenskapen har fiskeintressen i östra Stilla havet och har inlett ett förfarande för anslutning till Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (nedan kallad IATTC), men i avvaktan på anslutningen och på grund av skyldigheten att samarbeta i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention bör gemenskapen tillämpa de åtgärder som antagits av IATTC.

(9)

Gemenskapen, som har undertecknat avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (7), har genom beslut 1999/386/EG (8) beslutat att det i avvaktan på godkännande skall tillämpas provisoriskt. Gemenskapen bör följaktligen tillämpa kontrollåtgärdena i avtalet.

(10)

För att säkerställa iakttagandet av tillämpliga kontrollåtgärder i IOTC, IATTC och avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner, bör medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder.

(11)

Rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (9) skall gälla för all fiskeverksamhet och därmed förbunden verksamhet på medlemsstaternas territorium och inom de marina farvatten som lyder under medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, inbegripet den verksamhet som bedrivs av de fiskefartyg inom gemenskapen som fiskar i tredje lands farvatten eller på öppet hav, utan att det påverkar tillämpningen av särbestämmelserna i de fiskeavtal som slutits mellan gemenskapen och tredje land, eller de internationella konventioner som gemenskapen anslutit sig till.

(12)

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

I denna förordning föreskrivs kontroll- och inspektionsåtgärder som avser fiske efter vissa bestånd av långvandrande fiskarter enligt bilaga I till denna förordning som skall gälla fartyg som seglar under medlemsstaternas flagg, är registrerade i gemenskapen (nedan kallade gemenskapsfiskefartyg), och bedriver verksamhet i någon av de zoner som anges i artikel 2.

Artikel 2

Zoner

I denna förordning skall följande definitioner av marina zoner gälla:

a)

Zon 1

Alla de vatten i Atlanten och i angränsande vatten som ingår i konventionsområdet för ICCAT-konventionen enligt definitionen i artikel 1 i denna.

b)

Zon 2

Alla de vatten i Indiska oceanen som ingår i det behörighetsområde som anges i artikel II i IOTC.

c)

Zon 3

Alla de vatten i östra Stilla havet som ingår i det område som anges i artikel III i avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

bordning: en eller flera bemyndigade inspektörer går ombord på ett fiskefartyg som befinner sig inom en organisations behörighetsområde för att genomföra en inspektion,

b)

omlastning: lossning, oavsett kvantitet, av en långvandrande fiskart och/eller av produkter från sådana fiskarter från ett fiskefartyg till ett annat fartyg antingen till sjöss eller i hamn utan att produkterna har registrerats som landade av en hamnstat,

c)

landning: lossning, oavsett kvantitet, av en långvandrande fiskart och/eller produkter från sådana fiskarter från ett fiskefartyg till en hamn eller till land,

d)

överträdelse: ett fiskefartygs alla förmodade handlingar eller försummelser som finns upptagna i en inspektionsrapport och som ger goda skäl att misstänka att ett brott har begåtts mot bestämmelserna i denna förordning eller varje annan förordning genom vilken överföring äger rum av en rekommendation som antagits av en regional organisation för någon av de zoner som avses i artikel 2,

e)

fartyg från en icke avtalsslutande part: fartyg som har observerats och för vilket det konstateras att det används för fiske i någon av de zoner som anges i artikel 2 och som seglar under flagg tillhörande en stat som inte är avtalsslutande part i den berörda regionala organisationen,

f)

statslöst fartyg: fartyg som på skälig grund misstänks sakna nationalitet.

KAPITEL I

KONTROLL- OCH INSPEKTIONSÅTGÄRDER TILLÄMPLIGA I ZON 1

Avdelning 1:

Kontrollåtgärder

Artikel 4

Stickprovskontroll av fångsterna

1.   Stickprovskontroll av fångsterna skall utföras i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken (11) och med kraven i handledningen om statistik och stickprovskontroll i fråga om atlantisk tonfisk och tonfiskliknande arter (3:e utgåvan ICCAT, 1990).

2.   Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 5

Fångstanmälan

1.   Medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen, som i sin tur kommer att anmäla till ICCAT:s verkställande sekretariat, den årliga nominella fångsten (uppdrag I enligt ICCAT:s definition) för de arter som anges i bilaga II. För att uppfylla kraven i ICCAT skall anmälan av uppgifterna från medlemsstaterna till kommissionen ske senast

 

den 1 mars det påföljande året för preliminära bedömningar för hela året,

 

den 15 april det påföljande året för slutgiltiga bedömningar.

2.   Medlemsstaterna skall före den 31 juli årligen till ICCAT:s verkställande sekretariat anmäla samt ge kommissionen elektronisk tillgång till följande uppgifter (uppdrag II enligt ICCAT:s definition):

a)

Det föregående årets fångst och fiskeansträngning med detaljerade uppgifter om plats och tid.

b)

De uppgifter som de förfogar över när det gäller sportfiskefångster av de arter som anges i bilaga I.

3.   Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 6

Information om hajfångster

1.   Medlemsstaterna skall översända alla tillgängliga uppgifter om fångster av och handel med hajar till ICCAT:s verkställande sekretariat samt ge kommissionen elektronisk tillgång till dessa uppgifter.

2.   Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 7

Ej deklarerade fångster

Vid import av frysta fiskeriprodukter av tonfisk och storögd tonfisk som fiskats med långrev av fartyg med en längd som överstiger 24 meter totalt skall medlemsstaterna på kommissionens begäran samla in och granska så många importuppgifter som möjligt samt lämna all information som har anknytning till dessa såsom fartygets namn och registrering, redarens namn, vilka arter som fiskats och deras vikt, fiskezon samt exportort.

Artikel 8

Observation av fartyg

1.   Med observation avses i denna artikel alla de observationer som görs av en medlemsstats fartyg eller luftfartyg eller av de behöriga myndigheter som ansvarar för inspektion till havs av

ett statslöst fartyg som sannolikt bedriver fiske efter de arter som anges i bilaga I, eller

ett fartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg och som sannolikt bedriver fiske som strider mot ICCAT:s bevarandeåtgärder, eller

ett fartyg som för en icke avtalsslutande parts, enhets, eller fiskeenhets flagg och som sannolikt bedriver fiske som strider mot ICCAT:s bevarandeåtgärder.

2.   Observationen skall föras in i ett standardiserat observationsformulär och skall, när så är möjligt, omfatta all den information som skall uppges enligt formuläret. Fotografier av fartyget får bifogas.

3.   Observationsformulären skall omedelbart översändas till de behöriga myndigheterna i observatörens medlemsstat, som omedelbart skall översända dem till kommissionen, vilken skall informera den stat vars flagg det observerade fartyget för. Kommissionen skall omedelbart översända observationsformulären till ICCAT:s verkställande sekretariat.

4.   En medlemsstat som från en avtalsslutande parts behöriga myndighet tar emot observationer av verksamhet som bedrivits av ett fartyg som för dess flagg, skall omedelbart anmäla dessa observationer samt all relevant information till kommissionen, som i rimlig tid skall anmäla denna information till det verkställande sekretariatet för granskning i tillämpningskommittén.

5.   Befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg skall till sina myndigheter anmäla all information rörande fartyg som antas fiska storögd tonfisk i konventionsområdet och som inte finns med i den förteckning som upprättats av ICCAT:s verkställande sekretariat. Medlemsstaterna skall så snart som möjligt anmäla dessa observationer till kommissionen, som skall underrätta ICCAT:s verkställande sekretariat.

6.   Närmare föreskrifter för hur denna artikel skall tillämpas på utformningen av och kraven i det observationsformulär som avses i punkt 2 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 9

Årsrapport

1.   Före den 15 juni varje år skall medlemsstaterna till kommissionen översända en nationell rapport, enligt det format som fastställs av ICCAT, med a) information om genomförandet av satellitövervakningssystemet och b) en ”deklarationstabell för ICCAT” som fylls i för varje typ av fiske och som är försedd med kommentarer, bland annat i fråga om överskridande av de toleransgränser som ICCAT fastställt för minsta storlek av vissa arter samt de åtgärder som vidtagits eller som skall vidtas. Medlemsstaterna skall dessutom ange hur sportfisket av de arter som anges i bilaga I är reglerat samt översända detaljerade uppgifter om all omlastningsverksamhet som bedrivits av deras fartyg under det föregående året.

2.   Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

AVDELNING 2

Inspektionsförfaranden i hamn

Artikel 10

Allmänt

1.   Medlemsstaterna skall för inspektionsuppgifter i dess hamnar utse inspektörer som ansvarar för övervakning och inspektion av omlastning och landning av de arter som anges i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna skall se till att de inspektioner som utförs av dess inspektörer sker utan diskriminering och i enlighet med ICCAT:s hamninspektionsplan.

3.   Hamnstaten får bland annat inspektera dokument, fiskeredskap och fångster på fiskefartyg när dessa fartyg frivilligt befinner sig i dess hamnar eller terminaler till havs.

Artikel 11

Inspektörer

1.   Medlemsstaterna skall utfärda ett särskilt identifikationsdokument för varje ICCAT-inspektör som denne skall medföra och visa upp innan inspektionen påbörjas. Kortet skall utformas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2. Medlemsstaterna skall översända en förteckning över sina inspektörer till kommissionen för vidarebefordran till ICCAT:s verkställande sekretariat.

2.   Medlemsstaterna skall se till att ICCAT-inspektörerna utför sitt uppdrag i enlighet med reglerna i ICCAT:s hamninspektionsplan. Inspektörerna skall fortsätta att lyda under sin behöriga myndighet och svara för sina handlingar inför denna.

Artikel 12

Inspektionsförfaranden

1.   Medlemsstaterna skall se till att deras ICCAT-inspektörer

vid inspektionen orsakar så liten störning som möjligt i fartygets verksamhet, och inte ger upphov till att fiskens kvalitet försämras,

upprättar en inspektionsrapport i linje med regler som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 24.2 och skickar rapporten till sin myndighet.

2.   Inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att ICCAT:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

3.   Inspektörerna skall underteckna rapporten i närvaro av fartygets befälhavare, som skall ha rätt att i rapporten lägga till eller låta lägga till all information som han anser vara relevant samt att underteckna rapporten. Inspektören skall föra in i loggboken att en inspektion har genomförts.

Artikel 13

Befälhavarens skyldigheter vid inspektion

Befälhavare på gemenskapsfartyg

a)

får inte motsätta sig inspektioner som genomförs i nationella eller utländska hamnar av bemyndigade inspektörer och inte heller hota eller störa dem i deras arbete, utan de skall garantera deras säkerhet,

b)

skall samarbeta vid den inspektion av fartyget som genomförs i enlighet med förfarandena i denna förordning samt bistå vid inspektionen,

c)

skall ge inspektörerna möjlighet att undersöka relevanta områden, däck, utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning och alla dokument, inklusive fiskeloggböcker och lastförteckningar.

Artikel 14

Förfaranden vid överträdelse

1.   Om en ICCAT-inspektör har starka skäl att tro att ett fiskefartyg bedriver verksamhet i strid med de bevarandeåtgärder som ICCAT har antagit skall han

a)

göra en anteckning om överträdelsen i inspektionsrapporten,

b)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkra bevismaterial,

c)

omedelbart översända inspektionsrapporten till sin myndighet.

2.   Den medlemsstat som genomför inspektionen skall omedelbart översända originalet till inspektionsrapporten till kommissionen som sedan, med en kopia till ICCAT:s verkställande sekretariat, skall vidarebefordra denna till den behöriga myndigheten i den stat vars flagg det inspekterade fartyget för.

Artikel 15

Uppföljning av överträdelser

1.   Om en medlemsstat får en anmälan från en avtalsslutande part i ICCAT eller från en annan medlemsstat om en överträdelse som begåtts av ett fartyg som för dess flagg, skall den snabbt vidta åtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning för att få och granska bevismaterialet, göra nödvändig utredning och, om möjligt, inspektera fartyget.

2.   Varje medlemsstat skall utse den myndighet som skall ta emot bevis på överträdelse samt meddela kommissionen denna myndighets namn, adress samt andra uppgifter som behövs för att kontakta myndigheten.

3.   Flaggmedlemsstaten skall till kommissionen anmäla de påföljder och åtgärder som vidtagits med avseende på det berörda fartyget och kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till ICCAT:s verkställande sekretariat.

Artikel 16

Behandling av inspektionsrapporterna

1.   Varje medlemsstat skall lägga samma vikt vid rapporter som sammanställts av ICCAT-inspektörer från andra medlemsstater och andra avtalsparter som vid de egna inspektörernas rapporter.

2.   Varje medlemsstat skall samarbeta med de berörda avtalsslutande parterna genom att i enlighet med den nationella lagstiftningen underlätta rättsliga åtgärder eller andra åtgärder till följd av en rapport som lämnats in av en ICCAT-inspektör inom ramen för ICCAT:s hamninspektionsplan.

Avdelning 3

Statslösa fartyg och fartyg från en icke avtalsslutande part

Artikel 17

Omlastning

1.   Gemenskapsfiskefartyg får inte ta emot omlastningar av sådana arter som anges i bilaga I från statslösa fartyg eller fartyg som för en icke avtalsslutande parts flagg och som inte har status av samarbetande part, enhet eller fiskeenhet.

2.   Den förteckning över samarbetande parter, enheter eller fiskeenheter som antagits av ICCAT skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien).

3.   Före den 15 september varje år skall medlemsstaterna till kommissionen översända information om omlastningar av sådana arter som anges i bilaga I och som under det föregående året utförts mellan fartyg som för deras flagg och fartyg som för en flagg från en icke avtalsslutande part som har status av samarbetande part, enhet eller fiskeenhet. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till ICCAT:s verkställande sekretariat.

Artikel 18

Kontrollåtgärder för fiskeaktivitet

1.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat som har bordat och/eller inspekterat ett statslöst fartyg skall omedelbart underrätta kommissionen om inspektionsresultaten samt om åtgärder som myndigheten har vidtagit i enlighet med internationell rätt. Kommissionen skall så snart som möjligt översända denna information till ICCAT:s verkställande sekretariat.

2.   Medlemsstaterna skall se till att alla statslösa fartyg eller fartyg tillhörande en icke avtalsslutande part som anlöper en anvisad hamn i den mening som avses enligt artikel 28 e punkt 2 i förordning (EEG) nr 2847/93 inspekteras av deras behöriga myndigheter. Fångster från dessa fartyg får inte landas eller omlastas förrän inspektionen är genomförd.

3.   Om det konstateras vid en inspektion att det ombord på fartyget finns resurser som omfattas av en gällande rekommendation från ICCAT, skall medlemsstaten förbjuda landning eller omlastning av dessa resurser.

4.   Förbudet enligt punkt 3 skall inte tillämpas om befälhavaren på det inspekterade fartyget eller dennes företrädare bevisar på ett tillfredsställande sätt för den behöriga myndigheten

a)

att de fångster som hålls ombord har tagits utanför zonen, eller

b)

att de fångster som hålls ombord har tagits utan att de gällande bevarandeåtgärderna har åsidosatts.

Artikel 19

Medlemsstaternas medborgare

Varje medlemsstat skall i enlighet med sin nationella lagstiftning sträva efter att hindra sina medborgare från att delta i sådan verksamhet som bedrivs av icke avtalsslutande parter och som strider mot genomförandet av ICCAT:s bevarande- och förvaltningsåtgärder.

KAPITEL II

KONTROLL- OCH ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER TILLÄMPLIGA I ZON 2

Artikel 20

Allmänt

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att fartyg som för deras flagg skall iaktta de åtgärder som är tillämpliga i zonen.

Artikel 21

Observationer

1.   Befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg som har tillåtelse att fiska i zonen skall till sin nationella myndighet översända sina observationer av fartyg från icke avtalsslutande parter som man antar eller vet fiskar efter storögd tonfisk, gulfenad tonfisk och bonit i zonen.

2.   Medlemsstaterna skall så snart som möjligt översända denna information till kommissionen, som skall vidarebefordra den till IOCT.

KAPITEL III

KONTROLL- OCH ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER TILLÄMPLIGA I ZON 3

Artikel 22

Allmänt

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att fartyg som för deras flagg skall iaktta de tillämpliga IATTC-åtgärder som är överförda till gemenskapsrätten och avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

De åtgärder som krävs för att genomföra artiklarna 4.2, 5.3, 6.2, 8.6 och 9.2 skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 24.2.

Artikel 24

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 3760/92.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 25

1.   Förordning (EG) nr 1351/1999 skall upphöra att gälla.

2.   Artikel 22.1 i förordning (EG) nr 2742/1999 skall upphöra att gälla.

3.   Hänvisningar till den upphävda förordningen (EG) nr 1351/1999 skall förstås som hänvisningar till den här förordningen och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2001.

På rådets vägnar

R. LANDUYT

Ordförande


(1)  EGT C 62 E, 27.2.2001, s. 79.

(2)  Yttrandet avgivet den 28 februari 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3)  EGT L 162, 18.6.1986, s. 34.

(4)  EGT L 162, 26.6.1999, s. 6.

(5)  EGT L 341, 31.12.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2765/2000 (EGT L 321, 19.12.2000, s. 5).

(6)  EGT L 236, 5.10.1995, s. 24.

(7)  EGT L 132, 27.5.1999, s. 1.

(8)  EGT L 147, 12.6.1999, s. 23.

(9)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98 (EGT L 358, 31.12.1998, s. 5).

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EGT L 176, 15.7.2000, s. 1.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ARTER SOM AVSES I DENNA FÖRORDNING

Långfenad tonfisk: Thunnus alalunga

Tonfisk: Thunnus thynnus

Storögd tonfisk: Thunnus obesus

Bonit: Katsuwonus pelamis

Ryggstrimmig pelamid: Sarda sarda

Gulfenad tonfisk: Thunnus albacares

Karibisk tonfisk: Thunnus atlanticus

Tunniner: Euthynnus spp.

Sydlig tonfisk: Thunnus maccoyii

Auxider: Auxis spp.

Havsbraxnar: Bramidae

Marliner och spjutfiskar: Tetrapturus spp., Makaira spp.

Segelfiskar: Istiophorus spp.

Svärdfisk: Xiphias gladius

Makrillgäddor: Scomberesox spp., Cololabis spp.

Guldmakrill: Coryphaena hippurus, Coryphaena equiselis

Hajar: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinida, Spyrnidae, Isuridae, Lamnidae

Valar (valfiskar och tumlare): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ARTER SOM OMFATTAS AV ANMÄLAN TILL ICCAT

Latinskt namn

Svenskt namn

Thunnus thynnus

Tonfisk

Thunnus maccoyii

Tonfisk

Thunnus albacares

Gulfenad tonfisk

Thunnus alalunga

Långfenad tonfisk

Thunnus obesus

Storögd tonfisk

Thunnus atlanticus

Karibisk tonfisk

Euthynnus alletteratus

Tunnina

Katsuwonus pelamis

Bonit

Sarda sarda

Ryggstrimmig pelamid

Auxis thazard

Fregattauxid

Orcynopsis unicolor

Ostrimmig pelamid

Acanthocybium solandri

Wahoo

Scomberomorus maculatus

Fläckig ungsmakrill

Scomberomorus cavalla

Kungsmakrill

Istiophorus albicans

Atantisk segelfisk

Makaira indica

Svart marlin

Makaira nigricans

Blå marlin

Tetrapturus albidus

Vit marlin

Xiphias gladius

Svärdfisk

Tetrapturus pfluegeri

Spjutfisk

Scomberomorus tritor

Afrikansk kungsmakrill

Scomberomorus regalis

Karibisk kungsmakrill

Auxis rochei

Auxid

Scomberomorus brasiliensis

Brasliansk kungsmakrill


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1351/1999

Denna förordning

Artiklarna 1, 2 och 3

Artikel 8

Artikel 4

Artikel 18

Artikel 5

Artikel 17


Top