Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Kommissionens förordning (EG) nr 1921/2001 av den 28 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av förordning (EG) nr 2602/2000 (Text av betydelse för EES)

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921

Kommissionens förordning (EG) nr 1921/2001 av den 28 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av förordning (EG) nr 2602/2000 (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 261 , 29/09/2001 s. 0049 - 0051


Kommissionens förordning (EG) nr 1921/2001

av den 28 september 2001

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av förordning (EG) nr 2602/2000

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1617/1999(2), särskilt artikel 4 och artikel 5.3 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Varje medlemsstat anmodas, enligt artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 2494/95, att ta fram ett harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) där ett första index skall gälla för januari 1997.

(2) Det är särskilt viktigt att garantera stor trovärdighet i HIKP vilket kan motiveras av syftet att i vissa sammanhang begränsa antalet revideringar till minsta nödvändiga.

(3) Det är allmänt vedertaget att det årliga medelvärdet, de årliga och månatliga prisförändringarna i HIKP är viktiga för att kunna mäta inflationen, i synnerhet för priskonvergens och som underlag för Europeiska centralbankens monetära politik.

(4) Ändringar i systemet för nationella eller harmoniserade regler är acceptabla skäl för att revidera HIKP i den mån det medför att jämförbarheten, tillförlitligheten eller relevansen i HIKP garanteras eller förbättras. Ändringar i systemet med harmoniserade regler bör inte medföra revideringar om så inte anges i samband med särskilda genomförandeåtgärder.

(5) Artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 2602/2000 av den 17 november 2000 om fastställande av detaljerade genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2494/95 om minimistandarder för behandling av prisnedsättningar i harmoniserade konsumentprisindex(4) behöver ändras på motsvarande sätt.

(6) Revideringar till följd av fel eller beroende på att ny eller bättre basinformation framkommit är acceptabla skäl för att revidera HIKP eftersom det medför att jämförbarheten, tillförlitligheten eller relevansen i HIKP förbättras.

(7) Det föreligger stora skillnader mellan medlemsstaternas förfaranden för revidering av indexserier. En serie harmoniserade regler är nödvändiga för att kunna säkerställa att de resulterande HIKP motsvarar det krav på jämförbarhet som uppställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 2494/95 samt för HIKP:s på tillförlitlighet och relevans.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet enligt denna förordning är att ge information om betydelsefulla effekter av genomförandeåtgärderna för förordning (EG) nr 2494/95 och att fastställa harmoniserade regler om revideringar av HIKP som överensstämmer med de åtgärderna och som är tillräckliga för att säkerställa jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans.

Artikel 2

Definitioner

I den här förordningen avses med

a) revidering: en ändring införd i efterhand i en HIKP-serie, indexnivå, nivå på förändringen eller vägningstal, som har offentliggjorts via tryckt eller elektroniskt medium av kommissionen (Eurostat) och som påverkar första decimalen i resultatet.

b) fel: en ofrivillig avvikelse från en fastlagd regel vilket påverkar åtminstone en HIKP-serie.

c) provisoriskt: ett resultat som skall revideras och förväntas bli slutgiltigt fastställt under en senare månad.

Artikel 3

Reviderbarhet

1. De officiellt publicerade HIKP-serierna kan revideras.

2. Revidering av någon HIKP-serie på andra grunder än vad som anges i artiklarna 4, 5 eller 9 i denna förordning skall underkastas kommissionens (Eurostats) förhandsgodkännande. Omfattningen och tidpunkten för denna skall samordnas med kommissionen (Eurostat).

Artikel 4

Fel

1. Felen skall rättas och de revideringar de ger upphov till skall utföras utan onödigt dröjsmål.

2. Berörda medlemsstater skall på eget initiativ förse kommissionen (Eurostat) med tillräckligt detaljerad information så att den kan bedöma inverkan på de berörda HIKP-serierna innan revideringar grundade på fel lämnas ut. Medlemsstaterna skall också meddela kommissionen (Eurostat) vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden.

Artikel 5

Ny eller bättre information

Revideringar som härrör från ny eller bättre basinformation och som medlemsstaterna anser vara nödvändig för att förbättra noggrannheten i ett HIKP skall genomföras under förutsättning att kommissionen (Eurostat) inte har någon invändning mot tidpunkten för revideringarna.

Artikel 6

Ändringar i systemet för harmoniserade regler

Om inte annat anges:

1. Ändringar i systemet för harmoniserade regler skall inte medföra revideringar.

2. Ändringar i definitioner, metoder eller praxis som härrör från HIKP-regelverket skall träda i kraft med indexet för januari månad varje år i alla berörda medlemsstater.

3. Inverkan av varje sådan ändring skall utvärderas för en tolvmånadersperiod med början den januari månad då ändringarna träder i kraft.

4. Om det är troligt att ändringarna påverkar medelvärdet för de årliga prisförändringarna i indexet för alla poster under den tolvmånadersperiod som följer på ändringarna med minst 1/10-dels procent, skall påverkan på indexet för alla poster uppskattas för var och en av de tolv månaderna.

5. Om det dessutom är troligt att ett index för en huvudgrupp, grupp eller undergrupp i COICOP/HIKP påverkas med 3/10-, 4/10- respektive 5/10-dels procentenhet beräknat på sätt som anges i artikel 6.4, skall påverkan på berörda indexserier skattas för var och en av de tolv månaderna.

Artikel 7

Skattning av påverkan

1. Vid de skattningar som hänvisas till i artikel 6.4 och 6.5 i den här förordningen skall bästa tillgängliga och kostnadseffektiva metod användas. Skattningarna skall översändas till kommissionen (Eurostat) senast tillsammans med de HIKP till vilka de relaterar. En beskrivning av skattningsmetoden och relevanta anmärkningar avseende noggrannheten i skattningarna skall finnas med.

2. Skattningarna skall jämföra de årliga prisförändringarna i HIKP och i de berörda delindexen, med ett index som inte beaktar ändringarna i definitioner, metoder eller praxis.

3. De skattningar som avses i artikel 6.4 och 6.5, skall offentliggöras med lämplig kommentar angående deras kvalitet. Skattningarna skall inte ersätta det officiella HIKP.

Artikel 8

Publicering av revideringar

1. I de officiella HIKP-serierna publicerade av kommissionen (Eurostat) skall revideringarna anges. En revideringsmarkering skall göras på de primära eller härledda serier vars resultat, efter revidering, har ändrats på den nivå som skall publiceras. Revideringsmarkeringarna skall visas vid publiceringen av de reviderade serierna och avlägsnas påföljande månad.

2. Revideringarna av HIKP för alla poster, som inte gäller provisoriska resultat, skall offentligt meddelas tillsammans med en förklaring, och noga samordnas med berörd medlemsstat och kommissionen (Eurostat).

Artikel 9

Provisoriska resultat

När ett index publiceras som provisoriskt skall det slutgiltigt fastställas vid påföljande månads publicering.

Artikel 10

Kvalitetskontroll

Om en revidering görs av andra skäl än på de grunder som anges i artiklarna 4 eller 9, skall den berörda medlemsstaten på kommissionens (Eurostats) begäran förse den med information på den detaljnivå som krävs för att kunna bedöma påverkan på de berörda HIKP-serierna och visa att revideringarna överensstämmer med HIKP-standarderna.

Artikel 11

Ändringar

Artikel 6 i förordning (EG) nr 2602/2000 om minimistandarder för behandling av prisnedsättningar i harmoniserade konsumentprisindex skall ersättas med följande: "Om genomförandet av denna förordning påverkar den årliga förändringstakten (m/(m-12)) för indexet över samtliga poster med mer än 1/10-dels procentenhet jämfört med ett index där prisnedsättningar inte beaktas, skall de berörda indexserierna revideras på ett sådant sätt som anses lämpligt."

Artikel 12

Genomförande

Denna förordning skall genomföras av medlemsstaterna i december 2001 och skall gälla för indexet för januari 2002.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.

(2) EGT L 192, 24.7.1999, s. 9.

(3) EGT C 244, 1.9.2001, s. 5.

(4) EGT L 300, 29.11.2000, s. 16.

(5) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top