Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1919

Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2001 av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EG) nr 931/2001 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet till vissa AVS-länder

OJ L 261, 29.9.2001, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1919/oj

32001R1919

Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2001 av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EG) nr 931/2001 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet till vissa AVS-länder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 261 , 29/09/2001 s. 0044 - 0045


Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2001

av den 28 september 2001

om ändring av förordning (EG) nr 931/2001 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet till vissa AVS-länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1630/2000(4), fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan.

(2) Genom kommissionens förordning (EG) nr 931/2001(5) öppnades en stående anbudsinfordran för export till vissa AVS-länder av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet. Det är nödvändigt att förlänga tidsfristen för det sista delanbudsförfarandet i förordningen.

(3) Förlängningen av tidsfristen för anbudsförfarandet innebär att vissa bestämmelser rörande anbudsinfordran måste ändras, särskilt måste den normala giltighetstiden fastställas till innevarande månad plus fyra månader.

(4) Detta innebär även att den angivna sista dagen för avhämtning av vetet måste ändras och tillhörande bestämmelser.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 931/2001 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.2 skall ersättas med följande: "2. Tidsfristen för inlämning av anbud under den följande delanbudsinfordran skall löpa ut varje torsdag kl. 9.00 (belgisk tid).

Tidfristen för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 29 november 2001 kl. 9.00 (belgisk tid)."

2. Artikel 4.1 första strecksatsen skall ersättas med följande: "1. Anbuden skall endast vara giltiga om

- anbudsgivaren medför skriftligt bevis, utfärdat av ett officiellt organ i AVS-destinationslandet eller av ett företag som har sitt säte i det landet, på att han har ingått ett kontrakt för kvantiteten ifråga för leverans av vete för export till en eller flera av de AVS-länder som finns förtecknade i bilaga I. Beviset skall inges till de behöriga myndigheterna senast två dagar före den delansbudsinfordran för vilken anbuden skall lämnas in."

3. Artikel 5.2 skall ersättas med följande: "2. Exportlicenserna skall vara giltiga från och med den dag då de utfärdas enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93 till och med utgången av den fjärde månaden därefter."

4. Artikel 7 skall ersättas med följande: "Artikel 7

Före avhämtningen skall anbudstagaren betala det pris som anges i anbudet. Betalningen för de enskilda partierna kan inte delas upp."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.

(4) EGT L 187, 26.7.2000, s. 24.

(5) EGT L 130, 12.5.2001, s. 12.

Top