Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1470

Rådets förordning (EG) nr 1470/2001 av den 16 juli 2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina

OJ L 195, 19.7.2001, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 43 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 105 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 105 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1470/oj

32001R1470

Rådets förordning (EG) nr 1470/2001 av den 16 juli 2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 195 , 19/07/2001 s. 0008 - 0014


Rådets förordning (EG) nr 1470/2001

av den 16 juli 2001

om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 9 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. PROVISORISKA ÅTGÄRDER

(1) Kommissionen införde genom förordning (EG) nr 255/2001(2) (nedan kallad förordningen om preliminär tull) en preliminär antidumpningstull på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina, vilka omfattas av KN-nummer ex 8359 31 90.

B. EFTERFÖLJANDE FÖRFARANDE

(2) Efter meddelandet av de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för beslutet att införa provisoriska åtgärder mot import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina och efter det att förordningen om preliminär tull hade offentliggjorts, lämnade flera berörda parter skriftliga synpunkter. De parter som begärde det gavs också möjlighet att höras muntligen.

(3) Kommissionen fortsatte att inhämta och kontrollera alla uppgifter som ansågs nödvändiga för dess slutgiltiga avgöranden.

(4) Alla parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avsåg att rekommendera införandet av slutgiltiga antidumpningstullar och slutgiltigt uttag av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär tull. De beviljades även en period inom vilken de kunde lämna synpunkter efter detta meddelande av uppgifter.

(5) Parternas muntliga och skriftliga synpunkter beaktades och de preliminära avgörandena ändrades i enlighet därmed när så var lämpligt.

C. INLEDANDE AV FÖRFARANDET

(6) Några berörda parter hävdade att vissa tredje länder, dvs. Polen och Ungern, borde ha omfattats av antidumpningsförfarandet, eftersom det skulle vara diskriminerande att inte låta dessa länder ingå.

(7) I detta avseende bekräftas att inget parallellt förfarande kunde inledas mot Polen och Ungern, eftersom kommissionen på grundval av de uppgifter som var tillgängliga när förfarandet inleddes inte hade tillgång till någon bevisning för skadevållande dumpning när det gäller denna import. Begäran avvisades därför.

D. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

(8) Några exporterande tillverkare hävdade att integrerade elektroniska kompaktlysrör som tillverkas i Folkrepubliken Kina inte kunde jämföras med dem som tillverkas i gemenskapen, eftersom kinesiska tillverkare exporterade endast integrerade elektroniska kompaktlysrör med en livslängd av mindre än 6000 timmar, som inte tillverkades av gemenskapsindustrin.

(9) I detta avseende visade undersökningen att såväl kinesiska tillverkare som gemenskapstillverkare tillverkar integrerade elektroniska kompaktlysrör med en livslängd av mindre än 6000 timmar och integrerade elektroniska kompaktlysrör med en livslängd av mer än 6000 timmar. Dessutom bekräftas det att de jämförelser som gjordes för att beräkna skadan och prisunderskridandemarginalerna grundades på integrerade elektroniska kompaktlysrör med jämförbar livslängd. Påståendet avvisades därför.

E. DUMPNING

1. Normalvärde

(10) Flera berörda parter motsatte sig valet av Mexiko som ett lämpligt tredje land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Folkrepubliken Kina.

(11) Några berörda parter föreslog att de normalvärden som fastställts på grundval av den inhemska försäljningen för de två exporterande kinesiska tillverkare som beviljats marknadsekonomisk status skulle användas, i stället för att fastställa normalvärdet på grundval av ett tredje land med marknadsekonomi. I artikel 2.7 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad grundförordningen) föreskrivs det att normalvärdet vid import från länder som Folkrepubliken Kina skall fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredje land med marknadsekonomi, såvida inte en exporterande tillverkare uppfyller de kriterier som anges i punkt 7 c i samma artikel. Det var därför inte möjligt att bifalla denna begäran.

(12) Till följd av detta och eftersom inga nya argument framfördes beträffande valet av Mexiko som ett jämförbart land, bekräftas slutsatserna i skäl 32 i förordningen om preliminär tull beträffande valet av Mexiko.

(13) Det bekräftas därför att normalvärdena för varje produkttyp som de exporterande kinesiska tillverkarna exporterat till gemenskapen fastställdes på grundval av de upplysningar som den samarbetsvilliga tillverkaren i det jämförbara landet lämnade.

(14) Eftersom ingen ny bevisning lämnades beträffande detta bekräftas de preliminära slutsatserna i skälen 14-34 i förordningen om preliminär tull.

2. Exportpris

(15) En exporterande tillverkare hävdade att en produkttyp hade klassificerats oriktigt och lämnade bevisning för detta misstag. Påståendet kontrollerades och godtogs varefter en rättelse gjordes.

(16) En exporterande tillverkare hävdade att ett skrivfel hade begåtts i samband med rapporteringen av vissa cif-priser för en del av dess försäljning till gemenskapen. Påståendet kontrollerades och godtogs varefter priserna ändrades.

(17) Eftersom inga andra synpunkter lämnades i detta avseende bekräftas de preliminära slutsatserna i skälen 35-38 i förordningen om preliminär tull.

3. Jämförelse

(18) Eftersom inga synpunkter lämnats i detta avseende bekräftas de preliminära slutsatserna i skälen 39-41 i förordningen om preliminär tull.

4. Dumpningsmarginal

(19) Beräkningarna av dumpningen har granskats för att fastställa huruvida det fanns ett exportprismönster som varierade betydligt mellan olika köpare, regioner eller tidsperioder, och huruvida en jämförelse av det vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset (nedan kallat metoden med jämförelser mellan genomsnittliga värden) återspeglade dumpningens hela omfattning. En närmare analys av exporttransaktionerna har, när det gäller en kinesisk exporterande tillverkare, visat ett exportprismönster som varierade betydligt mellan olika köpare, regioner och tidsperioder i gemenskapen. Framför allt konstaterades det att denna exporterande tillverkares exportpriser till en särskild importör i Danmark var avsevärt lägre i slutet av undersökningsperioden. Dessutom skulle metoden med jämförelser mellan genomsnittliga värden inte ha återspeglat hela omfattningen av den dumpning som praktiserades av denna exporterande tillverkare. Beräkningen av dumpningsmarginalen för denna exporterande tillverkare har följaktligen baserats på ett vägt genomsnittligt normalvärde som jämförts med samtliga individuella exporttransaktioner till gemenskapen. För alla övriga exporterande tillverkare grundades beräkningen av dumpningen på metoden med jämförelser mellan genomsnittliga värden.

(20)

>Plats för tabell>

(21) Den landsomfattande dumpningsmarginal för Folkrepubliken Kina som fastställts på denna grundval är 66,1 %.

F. SKADA

1. Inledande anmärkningar

(22) Det undersöktes huruvida det skulle ha haft någon väsentlig inverkan på skadeanalysen och orsakssambandet, om den import som kunde tillskrivas den exportör som konstaterades inte ha bedrivit dumpning hade uteslutits från analysen. Det har konstaterats att även om denna import skulle uteslutas från analysen, skulle slutsatserna beträffande förekomsten av väsentlig skada på grund av dumpad import förbli oförändrade, särskilt mot bakgrund av det avsevärda prisunderskridandet och den väsentliga ökningen av importens omfattning och marknadsandelar samt de minskade försäljningspriserna, som skulle ha ökat respektive minskat i ännu större omfattning.

2. Definition av gemenskapsindustrin

(23) European Lighting Companies Federation (nedan kallad den klagande) hävdade att uppgifter beträffande Philips Lighting B.V. (nedan kallad Philips) borde ha beaktats i samband med skadeanalysen, eftersom även detta företag hade vållats skada. Den klagande hänvisade till WTO-panelens rapport beträffande sänglinne från Indien(3) och hävdade att panelen funnit att gemenskapen med orätt hade baserat sin skadeanalys på uppgifter om olika grupper av gemenskapstillverkare.

(24) Det bör påpekas att panelrapporten inte är relevant i detta avseende. Panelens rapport avsåg i själva verket ett fall i vilket stickprovsmetoden använts. I motsats till vad den klagande hävdar var slutsatsen i panelens rapport att tillverkare som inte ingår i gemenskapsindustrin inte bör beaktas när det görs en bedömning av situationen för importlandets inhemska industri. Med tanke på att Philips tog tillbaka sitt klagomål efter det att förfarandet hade inletts och upphörde med tillverkningen i gemenskapen av integrerade elektroniska kompaktlysrör en kort tid efter undersökningsperioden, kunde företaget inte längre anses ingå i gemenskapsindustrin i den mening som avses i artiklarna 4.1 och 5.4 i grundförordningen. Dessa påståenden avvisades därför.

(25) Flera berörda parter framförde på nytt det argumentet att företag som utgör gemenskapsindustrin själva importerade den berörda produkten från Folkrepubliken Kina och därför inte borde ingå i gemenskapsindustrin. Det gjordes också gällande att de klagandes import av integrerade elektroniska kompaktlysrör utgjorde minst 10 % av den totala importen till gemenskapen från Folkrepubliken Kina under undersökningsperioden.

(26) I samband med den ytterligare undersökningen bekräftades att i genomsnitt 14,6 % av gemenskapstillverkarnas sammanlagda försäljning av integrerade elektroniska kompaktlysrör under undersökningsperioden hade ursprung i det berörda landet. Denna handel hade emellertid inte någon inverkan på deras ställning som gemenskapstillverkare, eftersom dessa tillverkares huvudsakliga verksamhet fortfarande skedde i gemenskapen och denna handel förklaras av behovet av att komplettera sitt produktsortiment för att kunna möta efterfrågan samt att de försökte försvara sig mot den lågprisimport som dumpningen medförde. När det gäller påståendet att de klagande under undersökningsperioden stod för minst 10 % av den totala importen till gemenskapen från Folkrepubliken Kina, bör det för det första påpekas att detta påstående inte var underbyggt, och för det andra att undersökningen faktiskt visade att denna import stod för en mycket lägre andel. Påståendena avvisades därför och slutsatserna i skälen 51-53 i förordningen om preliminär tull bekräftas.

3. Importen från Folkrepubliken Kina

Prisunderskridande

(27) När det gäller prisunderskridandemarginalerna hävdade några exporterande tillverkare att de gemenskapsindustripriser som användes för beräkningarna inte var korrekta, eftersom gemenskapsindustripriserna för integrerade elektroniska kompaktlysrör med ett visst wattal i vissa fall var högre än priserna för integrerade elektroniska kompaktlysrör med ett högre wattal, fastän de borde ha varit lägre.

(28) I detta avseende bekräftas att gemenskapsindustrin i vissa fall sålde integrerade elektroniska kompaktlysrör med ett visst wattal till priser som var högre än priserna på integrerade elektroniska kompaktlysrör med ett högre wattal. Detsamma gäller emellertid också för integrerade elektroniska kompaktlysrör som tillverkas av de exporterande tillverkare som framförde detta argument. Priserna är uppenbarligen inte bara beroende av wattalet utan också av andra faktorer, såsom exempelvis tillverkningskostnader per enhet, vilka kan variera betydligt bland annat beroende på det antal delar som produceras per typ av integrerade elektroniska kompaktlysrör, eller den mängd som säljs.

(29) En berörd part hävdade att detaljhandelspriserna i gemenskapen var i stort sett stabila mellan 1996 och undersökningsperioden, medan importpriserna minskade under samma period. Det hävdades att beräkningarna av prisunderskridandemarginalerna var missvisande, eftersom de baserades på importpriserna, som inte återspeglade situationen på marknaden.

(30) I detta avseende bör det erinras om att prisunderskridandemarginalerna vanligtvis fastställs genom att de exporterande tillverkarnas priser, justerade till cif-nivån, jämförs med gemenskapsindustrins faktiska priser fritt fabrik till den första oberoende kunden i samma handelsled. Eftersom både de exporterande tillverkarna och gemenskapsindustrin i det aktuella fallet sålde till samma kategori av kunder under undersökningsperioden, var inga justeringar nödvändiga för att göra en jämförelse av dessa priser i samma handelsled. En jämförelse grundad på de faktiskt uttagna detaljhandelspriserna skulle dessutom inte ha återspeglat de exporterande tillverkarnas prissättning i förhållande till gemenskapsindustrins prissättning, utan snarare den prissättning som i gemenskapen tillämpades av distributörer av och detaljhandlare med integrerade elektroniska kompaktlysrör från alla länder.

(31) Mot bakgrund av ovanstående granskades och ändrades prisunderskridandemarginalerna på grundval av de reviderade exportpriserna, enligt ovan, och rättelsen beträffande den valuta som använts för en exporterande tillverkare. De reviderade vägda genomsnittliga prisunderskridandemarginalerna är följande, uttryckta i procent av gemenskapsindustrins priser:

>Plats för tabell>

4. Gemenskapsindustrins situation

(32) Eftersom ingen ny bevisning lämnades bekräftas de preliminära slutsatserna i skälen 64-83 i förordningen om preliminär tull, dvs. att gemenskapsindustrin lidit väsentlig skada under undersökningsperioden.

5. Orsakssamband

(33) En berörd part hävdade att, i motsats till vad som anges i skäl 90 i förordningen om preliminär tull, priserna på produkter med ursprung i Polen låg på samma nivå eller till och med var lägre än importpriserna på produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina under undersökningsperioden.

(34) I detta avseende fastställdes importpriserna på produkter med ursprung i Polen i likhet med importen från Folkrepubliken Kina på grundval av Eurostatuppgifter beträffande importpriser per enhet, inte så som den part som framförde påståendet, på grundval av importpriser per ton. Begäran avvisades därför.

(35) Eftersom ingen ny bevisning lämnades bekräftas slutsatserna om orsakssamband i skälen 84-99 i förordningen om preliminär tull, dvs. att den dumpade importen vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada.

6. Gemenskapens intresse

(36) Några berörda parter hävdade att antidumpningsåtgärder skulle leda till ökade priser på importen från de berörda länderna, vilket skulle få betydande konsekvenser för den ekonomiska situationen för importörer av integrerade elektroniska kompaktlysrör i gemenskapen.

(37) När det gäller ökningen av importpriserna på gemenskapsmarknaden, förefaller det osannolikt att genomsnittspriserna kommer att öka avsevärt med tanke på den låga tullnivån för vissa exporterande kinesiska tillverkare, framför allt det faktum att den största vad exportvolymen beträffar kända exportören inte är belagd med någon tull. Även med eventuella importprisökningar är dock åtgärder fortfarande berättigade, eftersom de innebär att rättvis konkurrens återupprättas på gemenskapsmarknaden. Dessutom är det osannolikt att importen kommer att minska avsevärt, eftersom konsumenterna, även om kostnadsökningarna övervältras på dem, fortfarande har ett starkt ekonomiskt incitament att köpa energisnåla lampor. När det gäller effekten på importörernas ekonomiska situation om antidumpningstullar införs, bekräftas det, i avsaknad av ny bevisning, att även om en negativ inverkan inte kan uteslutas på de importörer vilkas verksamhet i mycket hög grad domineras av integrerade elektroniska kompaktlysrör, kommer den ekonomiska situationen för importörer vilkas verksamhet omfattar ett brett sortiment av andra produkter eller som bedriver handel med uteslutande en exporterande tillverkare, som inte är belagd med några tullar, inte att påverkas i hög grad av tullarna. De preliminära slutsatserna i skälen 106-109 i förordningen om preliminär tull bekräftas därför.

(38) Vissa berörda parter hävdade att tullarna skulle leda till att detaljhandelspriserna ökade väsentligt och därmed få en negativ inverkan på konsumenterna.

(39) En eventuell ökning kommer förvisso att vara beroende av flera faktorer, såsom de exporterande kinesiska tillverkarnas marknadsbeteende, importörernas förmåga att vältra över eventuella ökningar av importpriserna på detaljhandlarna eller konsumenterna och den omfattning i vilken importmönstret förändras, beroende på att några exporterande kinesiska tillverkare omfattas av låga tullar eller ingen tull alls.

(40) En importör hävdade att nationella användar- och konsumentsammanslutningar borde ha kontaktats av kommissionen för att utvärdera gemenskapens intresse av åtgärderna.

(41) I detta avseende bör det erinras om att det i enlighet med artikel 21.2 i grundförordningen åligger de berörda parterna att ge sig till känna och lämna synpunkter till kommissionen. I det aktuella fallet kontaktade emellertid kommissionen den europeiska konsumentorganisationen (BEUC), som är företrädare för 32 oberoende nationella konsumentorganisationer i Europa. Efter offentliggörandet av förordningen om preliminär tull gav sig European Property Federation (EPF), som företräder den industri som säljer bl.a. belysning i bostads- och kontorsbyggnader, till känna och hävdade att priset är det viktigaste kriteriet för användarna när de skall välja sin försörjningskälla av integrerade elektroniska kompaktlysrör. EPF lämnade emellertid inte några särskilda upplysningar om huruvida tullarna skulle ha någon inverkan på detaljhandelspriserna och därmed på användarnas och konsumenternas beteende.

(42) Flera berörda parter hävdade att antidumpningstullar strider mot gemenskapens energisparpolitik, eftersom de leder till ökade detaljhandelspriser för konsumenter och därmed minskad försäljning av energisnåla lampor (integrerade elektroniska kompaktlysrör).

(43) Gemenskapsindustrin kan inte förväntas bära kostnaderna för gemenskapens energisparpolitik om den samtidigt drabbas av illojala handelsmetoder. Dessutom bör hänsyn tas till att integrerade elektroniska kompaktlysrör, jämfört med glödlampor, i genomsnitt förbrukar 20 % av den energi som förbrukas av en glödlampa och varar 5 gånger så länge som en glödlampa, vilket innebär en väsentlig kostnadsfördel för integrerade elektroniska kompaktlysrör. Även vid moderata prishöjningar har konsumenterna därför fortfarande ett starkt ekonomiskt incitament att köpa integrerade elektroniska kompaktlysrör.

(44) Några berörda parter hävdade att införandet av antidumpningsåtgärder skulle strida mot gemenskapens intresse, eftersom konkurrensen skulle hindras till följd av ett utbyte av prisinformation. Denna konkurrenshämmande effekt skulle förvärras av att kinesiska integrerade elektroniska kompaktlysrör försvann från gemenskapsmarknaden.

(45) Undersökningen visade att, även om det fanns ett beslut från en nationell konkurrensmyndighet om utbyte av prisinformation mellan gemenskapstillverkare, rörde detta beslut inte den berörda produkten. När det gäller den berörda produkten framkom ingen bevisning för illegala konkurrenshämmande förfaranden mellan gemenskapstillverkarna. Kommissionen känner heller inte till att den berörda produkten skulle ha några konkurrensproblem på gemenskapsmarknaden. Med tanke på tullnivån för vissa exporterande kinesiska tillverkare är det slutligen troligt att ett betydande antal kinesiska konkurrenter kommer att förbli aktiva på gemenskapsmarknaden och att alternativa möjligheter till försörjning från tillverkare i gemenskapen och andra tredje länder som inte omfattas av tullar, särskilt Polen och Ungern med en marknadsandel av cirka 15 % under undersökningsperioden, fortfarande kommer att finnas kvar.

(46) På grundval av ovanstående bekräftas slutsatserna i skälen 100-118 i förordningen om preliminär tull, dvs. att det inte finns några tvingande skäl med tanke på gemenskapens intresse för att inte införa antidumpningstullar.

G. ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

1. Nivå för undanröjande av skada

(47) I enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen bör antidumpningstullen motsvara dumpningsmarginalen, såvida inte nivån för undanröjande av skada är lägre. En nivån för undanröjande av skada har fastställts i syfte att bestämma nivå på de åtgärder som skall införas slutgiltigt.

(48) En exporterande tillverkare hävdade att den vinstmarginal på 8 % som användes för att beräkna gemenskapsindustrins icke-skadevållande pris var alltför hög, eftersom vinstmarginalen normalt minskar i takt med att marknaden mognar.

(49) Det bör för det första påpekas att marknaden för integrerade elektroniska kompaktlysrör växer, och att förbrukningen ökade med 117 % mellan 1996 och undersökningsperioden, och att en minskande vinst därför inte förefaller berättigad under sådana omständigheter. Det bör också erinras om att gemenskapsindustrin uppnådde en vinstnivå på cirka 8 % 1997, året efter det att dess situation började försämras, vilket sammanföll med Folkrepubliken Kinas ökade exportvolym och sänkningen av importpriserna på produkter från Folkrepubliken Kina. För det andra är såsom anges i skäl 105 i förordningen om preliminär tull integrerade elektroniska kompaktlysrör högteknologiska produkter som kräver stora satsningar inom forskning och utveckling. För att dessa produkter skall förbli konkurrenskraftiga är det nödvändigt att kontinuerligt utveckla nya mera sofistikerade modeller. Därför förefaller en vinstmarginal på 8 % att vara en marginal som rimligen skulle kunna uppnås i avsaknad av skadevållande dumpning.

(50) Mot bakgrund av ovanstående bekräftas den metod som använts för fastställande av nivån för undanröjande av skada och som anges i skälen 121 och 122 i förordningen om preliminär tull.

(51) I enlighet med vad som anges ovan beträffande prisunderskridandemarginaler granskades och ändrades också skademarginalerna.

2. De slutgiltiga åtgärdernas utformning och nivå

(52) Mot bakgrund av ovanstående bör det i enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen införas en slutgiltig antidumpningstull motsvarande nivån för den skademarginal som konstaterats för Philips & Yaming och nivån för de dumpningsmarginaler som konstaterats för de övriga exporterande tillverkarna.

(53) De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser som anges i denna förordning har fastställts på grundval av slutsatserna i den nuvarande undersökningen. De återspeglar därför den situation som konstaterades vid undersökningen beträffande företagen i fråga. Dessa tullsatser (i motsats till den landsomfattande tull som gäller alla övriga företag) gäller alltså enbart import av produkter med ursprung i det berörda landet som tillverkats av de företag, dvs. de specifika rättsliga enheter, som nämns. Importerade produkter som tillverkats av något annat företag som inte uttryckligen nämns i denna förordnings föreskrivande del med namn och adress, inbegripet enheter som är närstående dem som uttryckligen nämns, omfattas inte av dessa tullsatser utan av den tullsats som gäller "alla övriga företag".

(54) Eventuella ansökningar om tillämpning av dessa individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser (t.ex. till följd av att enhetens namn ändrats eller nya tillverknings- eller försäljningsenheter inrättats) bör utan dröjsmål sändas till kommissionen(4) tillsammans med alla relevanta upplysningar, särskilt om eventuella ändringar av företagets verksamhet i fråga om tillverkning, inhemsk försäljning eller exportförsäljning som hänger samman med t.ex. namnbytet eller förändringen beträffande tillverknings- och försäljningsenheterna. Kommissionen kommer vid behov att efter samråd med rådgivande kommittén ändra förordningen för att ta hänsyn till detta genom att uppdatera förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser.

3. Uttag av de preliminära tullarna

(55) Med hänsyn till de konstaterade dumpningsmarginalernas omfattning och nivån på den skada som vållats gemenskapsindustrin är det nödvändigt att de belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära antidumpningstull som infördes genom förordningen om preliminär tull tas ut slutgiltigt till en sats som motsvarar den slutgiltigt införda tullen. I de fall där den slutgiltigt införda tullsatsen är högre än tullsatsen för den preliminära tullen, bör endast de belopp för vilka säkerhet ställts motsvarande nivån på den preliminära tullen tas ut slutgiltigt.

4. Ändring av namnet på ett företag som omfattas av en individuell antidumpningstullsats

(56) Genom förordningen om preliminär tull infördes en individuell tullsats på 35,4 % för den exporterande tillverkaren Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd. Detta företag har underrättat kommissionen om att det ändrat sitt namn till Zhejiang Yankon Group Co., Ltd. Företaget har bett kommissionen att ändra förordningen så att namnändringen inte påverkar företagets rätt att omfattas av den individuella tullsats som tillämpades på företaget under dess tidigare namn.

(57) Kommissionen har undersökt de lämnade upplysningarna som visar att ingen av företagets verksamhet i samband med tillverkning, försäljning och export av den berörda produkten påverkas av namnändringen. Kommissionen drar därför slutsatsen att namnändringen inte har någon inverkan på slutsatserna i förordningen om preliminär tull.

(58) De belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära antidumpningstull som infördes genom förordningen om preliminär tull för varor som tillverkas av Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd. bör därför tas ut slutgiltigt till den tullsats som slutgiltigt införts på varor tillverkade av Zhejiang Yankon Group Co., Ltd., och det TARIC-tilläggsnummer A241 som tidigare tilldelades Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd., bör tillämpas på Zhejiang Yankon Group Co., Ltd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av elektroniska kompakta gasurladdningslampor med ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln, enligt KN-nummer ex 8539 31 90 (TARIC-nummer 8539 31 90*91 ) med ursprung i Folkrepubliken Kina.

2. Följande tullsatser skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, för produkter som tillverkats av nedanstående tillverkare:

>Plats för tabell>

3. Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

1. Belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära antidumpningstullar enligt förordning (EG) nr 255/2001 beträffande import av elektroniska kompakta gasurladdningslampor med ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln med ursprung i Folkrepubliken Kina skall tas ut till den tullsats som slutgiltigt införs. De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära antidumpningstullar enligt förordning (EG) nr 255/2001 beträffande importvaror tillverkade av Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd. skall tas ut till den tullsats som slutgiltigt införs på importvaror tillverkade av Zhejiang Yankon Group Co., Ltd. (TARIC-tilläggsnummer A241).

2. Belopp för vilka säkerhet ställts och som överstiger den slutgiltiga antidumpningstullsatsen skall frisläppas. Om den slutgiltiga tullsatsen är högre än den preliminära tullsatsen, skall endast de belopp för vilka säkerhet ställts i en omfattning motsvarande den preliminära tullen tas ut slutgiltigt.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2001.

På rådets vägnar

L. Michel

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2238/2000 (EGT L 257, 11.10.2000, s. 2).

(2) EGT L 38, 8.2.2001, s. 8.

(3) Världshandelsorganisationen, Europeiska Gemenskaperna - Antidumpingstullar på Import av Sänglinn av Bomull från Indien, panelens rapport, WT/DS141/R, 30 oktober 2000.

(4) Europeiska kommissionen Generaldirektorat för handel

Direktorat B

TERV 0/10

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bryssel

Top