EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0849

Kommissionens förordning (EG) nr 849/2001 av den 30 april 2001 om minskning av gemenskapskompensationen för återtagande av persikor och nektariner för regleringsåret 2001/2002 till följd av att interventionströskeln för regleringsåret 2000/2001 har överskridits

OJ L 121, 1.5.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/849/oj

32001R0849

Kommissionens förordning (EG) nr 849/2001 av den 30 april 2001 om minskning av gemenskapskompensationen för återtagande av persikor och nektariner för regleringsåret 2001/2002 till följd av att interventionströskeln för regleringsåret 2000/2001 har överskridits

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 121 , 01/05/2001 s. 0016 - 0016


Kommissionens förordning (EG) nr 849/2001

av den 30 april 2001

om minskning av gemenskapskompensationen för återtagande av persikor och nektariner för regleringsåret 2001/2002 till följd av att interventionströskeln för regleringsåret 2000/2001 har överskridits

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 718/2001(2), särskilt artikel 27.1 och 27.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I Kommissionens förordning (EG) nr 931/2000(3) fastställs interventionströskeln för regleringsåret 2000/2001 till 238200 ton för persikor och 83200 ton för nektariner. För de kvantiteter persikor och nektariner som återtas under perioden 1 mars 2000-28 februari 2001 och som överskrider den fastställda trösklen skall, enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 931/2000, gemenskapskompensationen för återtagande som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 2200/96 för regleringsåret 2001/2002 minskas i proportion till hur stort överskridandet är i förhållande till den produktion som använts som beräkningsgrund för tröskeln i fråga.

(2) Enligt medlemsstaternas uppgifter uppgår återtagen för regleringsåret 2000/2001 till 251515 ton för persikor och 117961 ton för nektariner.

(3) Den gemenskapskompensation för återtagande som för regleringsåret 2001/2002 fastställs i förordning (EG) nr 2200/96 bör alltså minskas med 0,57 % för persikor och 4,18 % för nektariner.

(4) Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 931/2000 skall följderna av att interventionströskeln överskridits börja gälla påföljande regleringsår. Under regleringsåret 2001/2002 är det därför nödvändigt att tillämpa denna minskade gemenskapskompensation för återtagande av persikor och nektariner.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapskompensationen för återtagande för regleringsåret 2001/2002 skall vara

- 11,65 euro per 100 kg netto för persikor,

- 13,33 euro per 100 kg netto för nektariner.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 100, 11.4.2001, s. 12.

(3) EGT L 108, 5.5.2000, s. 7.

Top