EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0747

Rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95

OJ L 109, 19.4.2001, p. 2–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 241 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 241 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 86 - 112

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/747/oj

32001R0747

Rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 109 , 19/04/2001 s. 0002 - 0029


Rådets förordning (EG) nr 747/2001

av den 9 april 2001

om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I tilläggsprotokollen till samarbetsavtalen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet(1), Arabrepubliken Egypten(2), Haschemitiska konungariket Jordanien(3) respektive Arabrepubliken Syrien(4), å andra sidan, och tilläggsprotokollet till avtalet om upprättandet av en association mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta(5), föreskrivs tullmedgivanden av vilka några beviljas i form av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter.

(2) I protokollet om villkor och förfaranden för genomförandet av andra etappen i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Cypern och om anpassning av vissa bestämmelser i avtalet(6), kompletterat genom rådets förordning (EG) nr 3192/94 av den 19 december 1994 om ändring av de förfaranden som gäller för import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Cypern(7), föreskrivs också tullmedgivanden av vilka några beviljas i form av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter.

(3) Genom rådets förordning (EEG) nr 1764/92 av den 29 juni 1992 om ändring av ordningen för import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter som har sitt ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien och Tunisien(8) påskyndades avvecklingen av tullar; det föreskrevs också en ökning av de tullkvoter och referenskvantiteter som fastställs i protokollen till associerings- eller samarbetsavtalen med Medelhavsländerna i fråga.

(4) Ordningarna för import till gemenskapen av apelsiner med ursprung på Cypern, i Egypten och i Israel har anpassats genom avtalen genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Cypern(9), Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten(10) och mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel(11).

(5) I beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 25 februari 1998 om handelsordningen för jordbruksprodukter(12) föreskrivs tullmedgivanden av vilka några beviljas i form av tullkvoter.

(6) I Europa-Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan(13), liksom i Europa-Medelhavsavtalen om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien(14), Konungariket Marocko(15) och Staten Israel(16), å andra sidan, föreskrivs tullmedgivanden av vilka några beviljas i form av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter.

(7) Dessa tullmedgivanden har genomförts genom rådets förordning (EG) nr 1981/94 av den 25 juli 1994 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, Västbanken och Gazaremsan, Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning av dessa tullkvoter(17), och genom rådets förordning (EG) nr 934/95 av den 10 april 1995 om införande av statistisk övervakning från gemenskapens sida i fråga om referensmängder för vissa produkter med ursprung i Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien och Västbanken och Gazaremsan(18).

(8) Eftersom de båda förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95 vid upprepade tillfällen ändrats väsentligt, behöver de nu omarbetas och förenklas i enlighet med rådets resolution av den 25 oktober 1996 om förenkling och rationalisering av gemenskapens tullföreskrifter och tullförfaranden(19). Bestämmelserna om tullkvoter och referenskvantiteter bör, i syfte att rationalisera genomförandet av de berörda tullåtgärderna, samlas i en enda förordning, i vilken hänsyn tas till de senare ändringarna av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95, och till ändringarna av numren i Kombinerade nomenklaturen och av underuppdelningarna i TARIC.

(9) Eftersom förmånsavtalen i fråga ingåtts för en obegränsad period, bör giltighetstiden för denna förordning inte begränsas.

(10) Rätten att omfattas av tullmedgivanden är beroende av att det relevanta ursprungsintyg som anges i förmånsavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Medelhavsländerna uppvisas för tullmyndigheterna.

(11) I förmånsavtalen anges att gemenskapen, när en referenskvantitet överskrids, skall ha möjlighet att under den följande förmånsperioden ersätta det medgivande som beviljats inom referenskvantiteten med en tullkvot av motsvarande storlek.

(12) Som ett resultat av de avtal som ingicks under de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan har tullarna enligt Gemensamma tulltaxan blivit lika förmånliga för vissa produkter som det tullmedgivande som beviljas för dessa produkter i förmånsavtalen med Medelhavsländerna. Det är därför inte nödvändigt att ha kvar förvaltningen av tullkvoten för berett eller konserverat kalkonkött med ursprung i Israel eller av referenskvantiteten för ärter för utsäde med ursprung i Marocko.

(13) Rådets och kommissionens beslut om ändring av KN- och TARIC-numren medför inte några ändringar i sak. För att förordningarna beträffande genomförandet av de gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter som anges i nya förmånsavtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra akter, genom vilka en förmånsordning upprättas, och vilka ingås mellan gemenskapen och Medelhavsländerna, skall kunna förenklas och offentliggöras i tid, och under förutsättning att de produkter som är berättigade till tullförmåner inom ramen för tullkvoter och referenskvantiteter samt volymer, tullar och perioder för dessa och andra kriterier för beviljande redan specificeras i dessa akter, bör det föreskrivas att kommissionen, efter samråd med Tullkodexkommittén, får göra de ändringar och tekniska anpassningar av denna förordning som är nödvändiga. Detta påverkar dock inte det särskilda förfarande som anges i rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter(20).

(14) I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(21) fastställs reglerna för förvaltningen av tullkvoter, vilka är avsedda att användas i kronologisk ordning enligt datum på tulldeklarationerna, liksom för övervakningen av förmånsimport.

(15) Kommunikationen mellan medlemsstaterna och kommissionen bör av snabbhets- och effektivitetsskäl så långt det är möjligt ske via telematiska förbindelser.

(16) Rätten att omfattas av tullmedgivanden för storblommiga och småblommiga rosor och enkla och dubbla nejlikor är beroende av att villkoren i rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien, Marocko, Västbanken och Gazaremsan(22), är uppfyllda.

(17) Vin med ursprung i Algeriet, Marocko och Tunisien som är försett med en registrerad ursprungsbeteckning måste åtföljas av antingen ett ursprungsintyg i enlighet med förlagan i förmånsavtalen eller av V I 1-dokumentet eller ett V I 2-utdrag vilka är påtecknade på det sätt som anges i artikel 9 i kommissionens förordning (EEG) nr 3590/85 av den 18 december 1985 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust(23).

(18) Rätten att omfattas av tullkvoten för starkviner med ursprung i Cypern är beroende av att vinerna betecknas som "starkvin" i det V I 1-dokument eller V I 2-utdrag som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3590/85.

(19) Genom rådets beslut av den 22 december 2000 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ömsesidiga åtgärder för handelsliberalisering och om ändring av protokollen om jordbruk till associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien(24) anges nya tullmedgivanden och ändring av existerande medgivanden av vilka vissa faller inom gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter.

(20) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(25).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tullmedgivanden inom ramen för gemenskapstullkvoter eller referenskvantiteter

Produkter med ursprung i Algeriet, Marocko, Tunisien, Egypten, Jordanien, Syrien, Israel, Västbanken och Gazaremsan, Turkiet, Malta och Cypern som är förtecknade i bilagorna I-XI skall vid övergång till fri omsättning i gemenskapen omfattas av tullbefrielse eller nedsatta tullsatser inom ramen för gemenskapens tullkvoter eller inom ramen för de referenskvantiteter under de perioder och i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning.

Artikel 2

Särskilda bestämmelser när det gäller tullkvoter för friska snittblommor och blomknoppar

1. Tillämpningen av tullkvoter för friska snittblommor och blomknoppar kan i kraft av en kommissionsförordning upphävas tillfälligt och tull enligt Gemensamma tulltaxan återinföras för storblommiga och småblommiga rosor och enkla och dubbla nejlikor, om de prisvillkor som anges i förordning (EEG) nr 4088/87 inte uppfylls.

2. Import till gemenskapen av produkter för vilka tull enligt Gemensamma tulltaxan har återinförts under den period då sådan återinförd tull tillämpas, får inte omfattas av den berörda tullkvoten.

Artikel 3

Särskilda villkor för rätten till tullkvoterna när det gäller vissa viner

1. För att omfattas av de gemenskapstullkvoter som anges i bilagorna I-III under löpnumren 09.1001, 09.1107 och 09.1205 skall de berörda vinerna åtföljas av antingen ett ursprungsintyg utfärdat av de behöriga algeriska, marockanska eller tunisiska myndigheterna i enlighet med förlagan i bilaga XII eller av ett V I 1-dokument eller ett V I 2-utdrag vilka är påtecknade på det sätt som anges i artikel 9 i förordning (EEG) nr 3590/85.

2. Rätten att omfattas av tullkvoten för starkviner med ursprung i Cypern under löpnummer 09.1417 i bilaga XI skall vara beroende av att vinerna betecknas som "starkvin" i det V I 1-dokument eller V I 2-utdrag som avses i förordning (EEG) nr 3590/85.

Artikel 4

Förvaltning av tullkvoter och referenskvantiteter

1. De tullkvoter som avses i denna förordning skall förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 308a-308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

2. Produkter som vid övergång till fri omsättning omfattas av förmånstullsatser, särskilt inom ramen för de referenskvantiteter som avses i artikel 1, skall vara föremål för gemenskapsövervakning i enlighet med artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93. Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna besluta för vilka andra produkter än de som omfattas av referenskvantiteter övervakningen skall tillämpas.

3. Kommunikationen mellan medlemsstaterna och kommissionen om förvaltningen av tullkvoter och referenskvantiteter skall så långt det är möjligt ske via telematiska förbindelser.

Artikel 5

Tilldelning av befogenheter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av det förfarande som anges i förordning (EG) nr 3448/93, får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 i den här förordningen, anta de bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av den här förordningen, särskilt följande:

a) Ändringar och tekniska justeringar som är nödvändiga till följd av att KN-numren och underuppdelningarna i TARIC ändrats.

b) Nödvändiga anpassningar som följer av ikraftträdandet av nya avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra akter vilka ingås mellan gemenskapen och Medelhavsländerna och antas av rådet, när de produkter som är berättigade till tullförmåner inom ramen för tullkvoter och referenskvantiteter samt volymer, tullar och perioder för dessa och andra kriterier för beviljande anges i dessa avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra rådsakter.

2. De bestämmelser som antas enligt punkt 1 skall inte bemyndiga kommissionen att

a) överföra förmånskvantiteter från en kvotperiod till en annan,

b) överföra kvantiteter under en tullkvot eller en referenskvantitet till en annan tullkvot eller referenskvantitet,

c) överföra kvantiteter från en tullkvot till en referenskvantitet eller tvärtom,

d) ändra de tidtabeller som fastställs i avtalen, protokollen, skriftväxlingarna eller i andra rådsakter,

e) anta lagstiftning som har konsekvenser för tullkvoter vilka förvaltas med hjälp av importlicenser.

Artikel 6

Förvaltningskommitté

1. Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén, som inrättades genom artikel 248a i förordning (EEG) nr 2913/92(26), nedan kallad kommittén.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Samarbete

Medlemsstaterna och kommissionen skall nära samarbeta i syfte att se till att denna förordning efterlevs.

Artikel 8

Upphävanden

Förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95 skall betraktas som hänvisningar till denna förordning och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XIII.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001 för de tullkvoter som anges i bilaga III under löpnummer 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 och 09.1220.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 9 april 2001.

På rådets vägnar

A. Lindh

Ordförande

(1) EGT L 297, 21.10.1987, s. 1.

(2) EGT L 297, 21.10.1987, s. 10.

(3) EGT L 297, 21.10.1987, s. 18.

(4) EGT L 327, 30.11.1988, s. 57.

(5) EGT L 81, 23.3.1989, s. 2.

(6) EGT L 393, 31.12.1987, s. 1.

(7) EGT L 337, 24.12.1994, s. 9.

(8) EGT L 181, 1.7.1992, s. 9.

(9) EGT L 89, 4.4.1997, s. 1.

(10) EGT L 292, 15.11.1996, s. 31.

(11) EGT L 327, 18.12.1996, s. 3.

(12) EGT L 86, 20.3.1998, s. 1.

(13) EGT L 187, 16.7.1997, s. 3.

(14) EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.

(15) EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.

(16) EGT L 147, 21.6.2000, s. 3.

(17) EGT L 199, 2.8.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 563/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 46).

(18) EGT L 96, 28.4.1995, s. 6. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 800/2000 (EGT L 96, 18.4.2000, s. 33).

(19) EGT C 332, 7.11.1996, s. 1.

(20) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(21) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1602/2000 (EGT L 188, 26.7.2000, s. 1).

(22) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(23) EGT L 343, 20.12.1985, s. 20. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 960/98 (EGT L 135, 8.5.1998, s. 4).

(24) EGT L 336, 30.12.2000, s. 92.

(25) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(26) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

BILAGA I

ALGERIET

Tullkvoter

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

>Plats för tabell>

BILAGA II

MAROCKO

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvoter

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA III

TUNISIEN

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvoter

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA IV

EGYPTEN

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvoter

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA V

JORDANIEN

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvot

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA VI

SYRIEN

Referenskvantitet

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-nummer och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

>Plats för tabell>

BILAGA VII

ISRAEL

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvoter

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA VIII

VÄSTBANKEN OCH GAZAREMSAN

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvoter

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA IX

TURKIET

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

Tullkvoter

>Plats för tabell>

BILAGA X

MALTA

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvot

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA XI

CYPERN

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i kolumnen för "varuslag" endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex KN-nummer anges bestäms förmånssystemet genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen i kolumnen för "varuslag".

DEL A: Tullkvoter

>Plats för tabell>

DEL B: Referenskvantiteter

>Plats för tabell>

BILAGA XII

>PIC FILE= "L_2001109SV.002702.EPS">

BILAGA XIII

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Top