EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0467

Rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000

OJ L 67, 9.3.2001, p. 1–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2002; upphävd genom 32002R0881 . Latest consolidated version: 13/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/467/oj

32001R0467

Rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2001 s. 0001 - 0023


Rådets förordning (EG) nr 467/2001

av den 6 mars 2001

om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2001/154/GUSP av den 26 februari 2001 om ytterligare restriktiva åtgärder mot talibanerna och ändring av gemensam ståndpunkt 96/746/GUSP(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Den 19 december 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1333 (2000), i vilken det bl.a. krävs att talibanerna följer resolution 1267 (1999), särskilt genom att upphöra att ge internationella terrorister och deras organisationer fristad och utbildning och genom att överlämna Usama bin Ladin till de relevanta myndigheterna för rättegång.

(2) Säkerhetsrådet beslutade bl.a. att flygförbudet och spärrandet av tillgångar som infördes genom dess resolution 1267 (1999) skulle skärpas och att ett antal ytterligare åtgärder skulle vidtas mot talibanerna, särskilt ett förbud mot export av vissa varor, ett förbud mot tillhandahållande av viss teknisk rådgivning och utbildning samt tvångsstängning av talibanernas och Ariana Afghan Airlines kontor.

(3) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen krävs därför gemenskapslagstiftning för att genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut, vad gäller gemenskapens territorium. Detta territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(4) För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör man offentliggöra namn och andra relevanta uppgifter om de personer, enheter och organ vilkas tillgångar bör spärras i enlighet med beslut av FN:s myndigheter, en beskrivning av den del av afghanistanskt territorium som kontrolleras av talibanerna enligt FN:s myndigheter samt förteckningen över organisationer och statliga hjälporgan som får utföra humanitära flygningar till Afghanistan, och det bör fastställas ett förfarande inom gemenskapen för att ändra dessa förteckningar.

(5) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov bemyndigas att se till att bestämmelserna i denna förordning om spärrande av tillgångar och andra finansiella medel efterlevs.

(6) I FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) föreskrivs att kommittén för sanktioner mot talibanerna får bevilja undantag från spärrandet av tillgångar, flygförbudet och förbudet mot export av vissa tjänster. Det bör därför fastställas bestämmelser för att göra sådana undantag tillämpliga i hela gemenskapen.

(7) Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att komplettera och/eller ändra bilagorna till denna förordning på grundval av relevanta anmälningar eller uppgifter från FN:s säkerhetsråd, kommittén för sanktioner mot talibanerna och medlemsstaterna, i förekommande fall.

(8) Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, och de bör samarbeta med kommittén för sanktioner mot talibanerna, bl.a. genom att förse den med information.

(9) Överträdelser av bestämmelserna i denna förordning bör medföra påföljder, och medlemsstaterna bör i detta syfte besluta om lämpliga sådana. Det är vidare önskvärt att påföljder för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning kan åläggas från och med den dag då förordningen träder i kraft och att medlemsstaterna då tillräcklig bevisning föreligger kan inleda förfaranden mot alla sådana personer, enheter eller organ under deras jurisdiktion som har överträtt dessa bestämmelser.

(10) Med hänsyn till kraven på öppenhet och enkelhet bör ett avbrytande eller en minskning av ekonomiska förbindelser med Afghanistan regleras av ett enda rättsligt instrument. Bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 337/2000 av den 14 februari 2000 om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan(2) bör därför införlivas med denna förordning, och den förordningen bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. talibaner: den afghanska fraktion som också kallar sig Islamiska emiratet Afghanistan.

2. kommittén för sanktioner mot talibanerna: den kommitté som inrättats genom Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1267 (1999).

3. det talibankontrollerade Afghanistan: afghanskt territorium under talibanernas kontroll enligt kommittén för sanktioner mot talibanerna och i enlighet med vad som anges i bilaga III.

4. tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte nödvändigtvis begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument; inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser; börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt; räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar; krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden; remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar samt sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

5. spärrande av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

Artikel 2

1. Alla tillgångar och andra finansiella medel som tillhör en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som angivits av kommittén för sanktioner mot talibanerna och förtecknas i bilaga I skall spärras.

2. Inga tillgångar eller andra finansiella medel får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller till förmån för personer, enheter eller organ som angivits av kommittén för sanktioner mot talibanerna och förtecknas i bilaga I.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla tillgångar och finansiella medel för vilka kommittén för sanktioner mot talibanerna medgivit undantag. Sådana undantag skall erhållas genom någon av de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II.

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget, skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, t.ex. uppgifter om konton och medel som spärrats i enlighet med artikel 2 och undantag som beviljats av kommittén för sanktioner mot talibanerna,

- till de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II i de medlemsstater där de är bosatta eller är belägna, och

- till kommissionen, antingen direkt eller via de behöriga myndigheterna, samt

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. De uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. De uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 4

Det skall vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, exportera eller transportera kemikalien ättiksyraanhydrid (KN-nummer 2915 24 00) till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det talibankontrollerade Afghanistan eller till personer, enheter eller organ för verksamhet som bedrivs i eller från det talibankontrollerade Afghanistan.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter vid utövandet av den offentliga makten skall det vara förbjudet att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet hos beväpnad personal som står under talibanernas kontroll, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det talibankonrollerade Afghanistan eller till personer, enheter eller organ för verksamhet som bedrivs i eller från det talibankontrollerade Afghanistan.

2. Förbudet i punkt 1 får inte tillämpas i de fall då kommittén för sanktioner mot talibanerna på förhand medgivit undantag. Sådana undantag skall erhållas genom de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas enligt bilaga II.

Artikel 6

1. Det skall vara förbjudet för ett luftfartyg, oavsett var det är registrerat, att lyfta från, landa på eller flyga över gemenskapens territorium, om det luftfartyget har lyft från eller skall landa på någon gränsövergång eller något talibankontrollerat landningsområde i Afghanistan som angivits av kommittén för sanktioner mot talibanerna och förtecknas i bilaga IV.

2. Det förbud som avses i punkt 1 skall inte tillämpas på

- flygningar för vilka kommittén för sanktioner mot talibanerna beviljat undantag innan flygningen företogs; sådana undantag skall erhållas genom någon av de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II,

- luftfartyg som används för humanitära flygningar som utförs av eller för sådana organisationer och organ som angivits av kommittén för sanktioner mot talibanerna och förtecknas i bilaga VI.

Den organisation eller det organ som ansvarar för en sådan humanitär flygning skall till den relevanta behöriga myndigheten eller de relevanta behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II i förväg anmäla uppgifter om varje luftfartyg och färdplanen för flygningen.

3. Trots punkt 2 skall det vara förbjudet för alla flygplan som angivits av kommittén för sanktioner mot talibanerna och förtecknas i bilaga V att lyfta från eller landa på gemenskapens territorium utom om kommittén för sanktioner mot talibanerna har beviljat ett undantag. Sådana undantag skall erhållas genom de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som är förtecknade i bilaga II.

Artikel 7

Alla kontor som företräder talibanernas intressen och alla kontor, filialer och dotterbolag till Ariana Afghan Airlines, även känt som Bakhtar Afghan Airlines, skall stängas.

Artikel 8

Det skall vara förbjudet att delta i sådan besläktad verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner eller sådan verksamhet som avses i artiklarna 2, 4, 5 och 6, driva sådana inrättningar som avses i artikel 7 eller att kringgå bestämmelserna i denna förordning, oavsett om detta sker via en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som agerar som mellanhand eller bulvan eller på något annat sätt.

Artikel 9

1. Inga andra undantag än de som avses i artikel 2.3, artikel 5 samt artikel 6.2 och 6.3 får beviljas.

2. Undantag som beviljas av kommittén för sanktioner mot talibanerna skall gälla inom hela gemenskapen.

Artikel 10

1. Kommissionen skall bemyndigas att

- fastställa bilaga III på grundval av beslut som fattas av Förenta nationernas säkerhetsråd eller kommittén för sanktioner mot talibanerna,

- ändra eller komplettera bilagorna I, III, IV, V och VI på grundval av avgöranden som fattas av Förenta nationernas säkerhetsråd eller kommittén för sanktioner mot talibanerna,

- ändra bilaga II på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

2. Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga skall kommissionen upprätthålla alla förbindelser med kommittén för sanktioner mot talibanerna som behövs för att denna förordning skall kunna genomföras effektivt.

Artikel 11

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart informera varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra relevant information som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt information om överträdelser och problem med genomförandet eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 12

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av rättigheter eller skyldigheter som föreligger på grund av internationella överenskommelser som undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 13

1. Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

I avvaktan på att sådan lagstiftning vid behov antas skall vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning de påföljder tillämpas som medlemsstaterna fastställt i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 337/2000.

2. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att inleda ett förfarande mot en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ under dess jurisdiktion när denna person eller enhet eller detta organ överträtt en bestämmelse i denna förordning.

Artikel 14

Förordning (EG) nr 337/2000 upphör härmed att gälla och ersätts med denna förordning.

Artikel 15

Denna förordning skall tillämpas

- inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

- på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat, och

- på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Artiklarna 4 och 5 skall tillämpas från och med den dag då kommissionens förordning om fastställande i enlighet med bilaga III träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2001.

På rådets vägnar

I. Thalén

Ordförande

(1) EGT L 57, 27.2.2001, s. 1.

(2) EGT L 43, 16.2.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1272/2000 (EGT L 144, 17.6.2000, s. 16).

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2

A. Med talibanerna associerade personer, enheter och organ

- Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afghanistan, inklusive dess kontor eller dotterbolag.

- Agricultural Development Bank.

- Ariana Afghan Airlines eller Bakhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, inklusive dess kontor eller dotterbolag (företaget har tillgodohavanden hos bl.a. Citibank, New Delhi, Indien och Punjab National Bank, New Delhi, Indien).

- Bakthar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, inklusive dess kontor eller dotterbolag.

- Banke Millie Afghan, Bank E. Millie Afghan eller Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afghanistan, inklusive dess kontor eller dotterbolag.

- Da Afghanistan Bank, Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan eller Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, inklusive dess kontor eller dotterbolag.

- De Afghanistan Momtaz Bank.

- Islamiska emiratet Afghanistan.

- Talibanerna.

- Talibanernas "ambassad", Islamabad, Pakistan.

- Talibanernas "generalkonsulat", Karachi, Pakistan.

- Talibanernas "generalkonsulat", Peshawar, Pakistan.

- Talibanernas "generalkonsulat", Quetta, Pakistan.

- Mohammad Omar ("Ledare för de troende"/Amir ul-Mumineen), född 1950 i Hotak, provinsen Kandahar, Afghanistan.

- Mullah Mohammad Rabbani, ordförande i det styrande rådet, ordförande i ministerrådet.

- Mullah Mohammad Hasan, förste vice ordförande i ministerrådet, guvernör i Kandahar.

- Maulavi Abdul Kabir, andre vice ordförande i ministerrådet, guvernör i provinsen Nangahar, ledare för den östra regionen.

- Abdul Wakil Mutawakil, utrikesminister.

- Abdul Rahman Zahed, biträdande utrikesminister.

- Mullah Abdul Jalil, biträdande utrikesminister.

- Mullah Ubaidullah Akhund, försvarsminister.

- Mullah Abdul Razaq, inrikesminister.

- Mullah Khaksar, biträdande inrikesminister.

- Mohammad Sharif, biträdande inrikesminister.

- Qari Ahmadulla, säkerhetsminister (underrättelseväsendet).

- Mullah Nooruddin Turabi, justitieminister.

- Qari Din Mohammad, minister för övergripande planering.

- Mullah Abbas Akhund, hälsovårdsminister.

- Sher Abbas Stanekzai, biträdande hälsovårdsminister.

- Mullah Yar Mohammad, kommunikationsminister.

- Alla Dad Tayeb, biträdande kommunikationsminister.

- Alhaj Mullah Mohammad Isa Akhund, bergshanterings- och industriminister.

- Maulavi Mohammadullah Mati, minister för offentliga arbeten.

- Maulavi Rostam Nuristani, biträdande minister för offentliga arbeten.

- Hafez Mohibullah, minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor.

- Maulavi Moslim Haqqani, biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor.

- Maulavi Abdul Raqib, minister för flyktingarnas återvändande.

- Mullah Mohammad Jan Akhund, minister för vatten och elektricitet.

- Maulavi Faiz Mohammad Faizan, biträdande handelsminister.

- Maulavi Abdul Hakim Monib, biträdande minister för frågor rörande gränserna.

- Qudratullah Jamal, informationsminister.

- Abdul Rahman Hotak, biträdande kulturminister.

- Ramatullah Wahidyar, biträdande minister för frågor rörande martyrerna och flyktingarnas återvändande.

- Mullah Niaz Mohammad, guvernör i provinsen Kabul.

- Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guvernör i provinsen Herat.

- Maulavi Nurullah Nuri, guvernör i provinsen Balkh, ledare för den norra regionen.

- Na'im Kuchi, guvernör i provinsen Bamiyan.

- Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernör i provinsen Khost.

- Maulavi Ahmad Jan, guvernör i provinsen Zabol.

- Mullah Dost Mohammad, guvernör i provinsen Ghazni.

- Noor Mohammad Saqib, president för den högsta domstolen.

- Abdul Rahman Agha, president för militärdomstolen.

- Maulavi Qalamuddin, chef för Avdelningen för förebyggande av laster och främjande av dygd.

- Abdul Salam Zaeef, talibanernas ambassadör i Pakistan.

- Abdul Hakim Mujahid, talibanernas sändebud vid Förenta nationerna.

- General Rahmatullah Safi, talibanernas företrädare i Europa.

- Akhtar Mohammad Mansour, chef för luftfartsverket.

- Mullah Hamidullah, chef för Ariana Airlines.

- Alhaj Mullah Sadruddin, borgmästare i Kabul.

- Amir Khan Muttaqi, talibanernas företrädare vid de FN-ledda samtalen.

- Jan Mohammad Madani, chargé-d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Shamsalah Kmalzada, andre ambassadsekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Azizirahman, tredje ambassadsekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Mawlawi Abdul Manan, handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi.

- Malawi Abdul Wahab, Talibanernas chargé-d'affaires i Riyadh, Saudiarabien.

- Mullah Abdul Salam Zaeef, särskild och befullmäktigad ambassadör, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Habibullah Fauzi, förste sekreterare/biträdande beskickningschef, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Mohammad Sohail Shaheen, andre sekreterare, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Mohammad Sarwar Siddiqmal, tredje sekreterare, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Mullah Mohammad Zahid, tredje sekreterare, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- General Abdul Qadeer, militärattaché, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Maulavi Nazirullah Anafi, handelsattaché, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, repatrieringsattaché, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Mohammad Daud, administrativ attaché, talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan.

- Maulavi Najibullah, generalkonsul, talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar, Pakistan.

- Qari Abdul Wali, förste sekreterare, talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar, Pakistan.

- Syed Allamuddin, andre sekreterare, talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar, Pakistan.

- Maulavi Akhtar Mohammad, utbildningsttaché, talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar, Pakistan.

- Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, handelsrepresentant, talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar, Pakistan.

- Maulavi Rahamatullah Kakazada, generalkonsul, talibanernas "generalkonsulat" i Karachi, Pakistan.

- Mufti Mohammad Aleem Noorani, förste sekreterare, talibanernas "generalkonsulat" i Karachi, Pakistan.

- Haji Abdul Ghafar Shenwary, tredje sekreterare, talibanernas "generalkonsulat" i Karachi, Pakistan.

- Maulavi Gul Ahmad Hakimi, handelsattaché, talibanernas "generalkonsulat" i Karachi, Pakistan.

- Maulavi Abdullah Murad, generalkonsul, talibanernas "generalkonsulat" i Quetta, Pakistan.

- Maulavi Abdul Haiy Aazem, förste sekreterare, talibanernas "generalkonsulat" i Quetta, Pakistan.

- Maulavi Hamdullah, repatrieringsattaché, talibanernas "generalkonsulat" i Quetta, Pakistan.

B. Med Usama bin Ladin associerade personer, enheter och organ

- Organisationen Al-Quaida.

- Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-akim). Född den 28 juli 1957 i Saudiarabien. Det saudiska medborgarskapet har återkallats, numera formellt medborgare i Afghanistan.

- Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Född (troligtvis) 1944 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. En av Usama bin Ladins närmaste män.

- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Född den 19 juni 1951 i Gize i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Före detta ledare för egyptiska Islamiska jihad, numera nära lierad med Usama bin Ladin.

- Sa'd Al-Sharif. Född ung. 1969 i Saudiarabien. Svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorgan.

- Saif Al-'Adil. Född ung. 1963 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Ansvarig för Usama bin Ladins säkerhetsverksamhet.

- Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Född ung. 1960 i provinsen Nangahar i Afghanistan. Afghansk medborgare. Usama bin Ladins säkerhetssamordnare.

- Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Född den 1 mars 1948 i Kairo, Egypten. Förmodas vara egyptisk och kanadensisk medborgare.

- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida och Abd Al-Hadi Al-Wahab). Född den 12 mars 1971 i Riyadh, Saudiarabien. Förmodas vara saudisk, palestinsk och jordansk medborgare. Nära lierad med Usama bin Ladin samt kontaktperson för terroristtrafik.

- Saqar Al-Jadawi. Född ung. 1965. Förmodas vara yemenitisk och saudisk medborgare. Medhjälpare till Usama bin Ladin.

- Bilal Bin Marwan. Född ung. 1947. En av Usama bin Ladins närmaste män.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER ENLIGT ARTIKLEL 3.1, 3.3, ARTIKEL 5, SAMT ARTIKEL 6.2 och 6.3

A. Spärrande av tillgångar

BELGIEN

Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

DANMARK

Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

TYSKLAND

1. För behandling av bankers ställning

Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach 10 60 21 D - 70049 Stuttgart Tel. 07 11/9 44-11 20/21/23 Fax 07 11/9 44-19 06 Landeszentralbank in Freistaat Bayern D - 80291 München Tel. 0 89/280 89-32 64 Fax 0 89/28 89-38 78 Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach 11 01 60 D - 10831 Berlin Tel. 0 30/34 75/11 10/15/20 Fax 0 30/34 75/11 90 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach 57 03 48 D - 22772 Hamburg Tel. 0 40/37 07/66 00 Fax 0 40/37 07-66 15 Landeszentralbank in Hessen Postfach 11 12 32 D - 60047 Frankfurt am Main Tel. 0 69/23 88-19 20 Fax 0 69/23 88-19 19 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Postfach 2 45 D - 30002 Hannover Tel. 05 11/30 33-27 23 Fax 05 11/30 33-27 30 Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen Postfach 10 11 48 D - 40002 Düsseldorf Tel. 02 11/8 74-23 73/31 59 Fax 02 11/8 74-23 78 Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach 30 09 D - 55020 Mainz Tel. 0 61 31/3 77-4 10/4 16 Fax 0 61 31/3 77-4 24 Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach 90 11 21 D - 04103 Leipzig Tel. 03 41/8 60-22 00 Fax 03 41/8 60-23 89

2. För behandling av ställningen hos personer, enheter och organ som inte är banker

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Referat 214 Postfach 51 60 D - 65726 Eschborn Tel. 0 61 96/9 08-0 Fax 0 61/96/9 08-4 12

GREKLAND

Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations

Director General Mr V. Kanellakis Ermou and Kornarou 1 GR - 105 63 Athens Tel. (31) 328 64 01-3 Fax (31) 328 64 04

SPANIEN

Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (00-34) 913 49 39 83 Fax (00-34) 913 49 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (00-34) 912 09 95 11 Fax (00-34) 912 09 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy F - 75572 Paris-cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

Central Bank of Ireland Financial Markets Department P.O. Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero del Commercio Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV

Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39-06) 59 93 24 39 Fax (39-06) 59 64 75 06

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 ou 478-2370 Fax (352) 46 61 38

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagner-Platz 3 A - 1090 Wien Tel. (43-1) 404 20-0 Fax (43-1) 404 20-73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 E-mail dgaeri@mfinancas,mailpac.pt

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL-PB 176 FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors Tel. (358-9) 13 41 51 Fax (358-9) 13 41 57 07 och (358-9) 62 98 40

SVERIGE

Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tel. (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury 19 Allington Towers London SW1E5 EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapernas kommission Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat CFSP

Enhet A.2/A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail anthonius-de-vries@cec.eu.int

B. Exportförbud

BELGIEN

DANMARK

TYSKLAND

GREKLAND

SPANIEN

Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellano, 162 E - 28046 Madrid Tel. (00-34) 913 49 39 83 Fax (00-34) 913 49 35 62

FRANKRIKE

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) bureau E/2 - cellule embargo 23 bis rue de l'Université F - 75 700 Paris cedex 07 SP Tel. (33) 01 44 74 48 93 Fax (33) 01 44 74 48 97

IRLAND

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment 3rd Floor, Earlsfort Centre

Earlsfort Terrace

Dublin 2 Tel.: (353-1) 631 2121 Fax: (353-1) 631 2562

ITALIEN

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 ou 478-2370 Fax (352) 46 61 38

NEDERLÄNDERNA

ÖSTERRIKE

PORTUGAL

FINLAND

SVERIGE

FÖRENADE KUNGARIKET

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapernas kommission Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat CFSP

Enhet A.2/A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail anthonius-de-vries@cec.eu.int

C. Flygförbud

BELGIEN

Ministère des communications et de l'infrastructure Administration de l'aéronautique Centre Communications Nord - 4e étage

Rue du Progrès 80

Boîte 5 B - 1030 Bruxelles Tel. (32-2) 206 32 00 Fax (32-2) 203 15 28

DANMARK

Civil Aviation Administration Luftfartshuset Box 744 Ellebjergvej 50 DK - 2450 København Tel. (45) 36 44 48 48 Fax (45) 36 44 03 03

TYSKLAND

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen Postfach 200 100 D - 53170 Bonn Tel. (49-228) 300 45 00 Fax (49-228) 300 45 99

GREKLAND

Ministry of Transport and Communications Hellenic Civil Aviation Authority PO Box 73 751 GR - 16604 Helliniko Tel. (30-1) 894 42 63 Fax (30-1) 894 42 79

SPANIEN

Dirección General de Aviación Civil Ministerio de Fomento Paseo de la Castellana, 67 E - 28071 Madrid Tel. (34-91) 597 70 00 Fax (34-91) 597 53 57

FRANKRIKE

Ministère de l'équipement, des transports et du logement Direction générale de l'aviation civile

Direction des transports aériens

50, rue Henri Farman F - 75720 Paris cedex 15 Tel. (33-1) 58 09 43 21 Fax (33-1) 58 09 36 36

IRLAND

Director General for Civil Aviation Department of Public Enterprise 44, Kildare Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 604 10 36 Fax (353-1) 604 11 81

ITALIEN

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) Via di Villa Ricotti 42 I - 00161 Roma Tel. (39-06) 44 18 52 08/44 18 52 09 Fax (39-06) 44 18 53 16

LUXEMBURG

Directeur de l'aviation civile Ministère des transports 19-21, boulevard Royal L - 2938 Luxembourg Tel. (352) 478 44 12 Fax (352) 46 77 90

NEDERLÄNDERNA

Ministry of Transport, Public Works and Water Management Directorate General of Civil Aviation Plesmanweg 1-6 PO Box 90771 2509 LT Den Haag Netherlands Tel. (31-70) 351 72 45 Fax (31-70) 351 63 48

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Zentralsektion Verkehr, Luftfahrt Radetzkystraße 2 A - 1030 Wien Tel. (43-1) 711 62 70 00 Fax (43-1) 711 62 70 99

PORTUGAL

Instituto Nacional da Aviação Civil Ministério do Equipamento Social Rua B, edifícios 4, 5, 6

Aeroporto da Portela

P - 1749-034 Lisboa Tel. (351-21) 842 35 00 Fax (351-21) 840 23 98 E-mail inacgeral@mail.telepac.pt

FINLAND

Civil Aviation Administration

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

PO Box 50 FIN - 01531 Vantaa/Vanda Tel. (358-9) 82 77 20 10 Fax (358-9) 82 77 20 91

SVERIGE

Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tel. (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

Department of Environment, Transport and the Regions International Aviation Negotiations

Great Minster House

76, Marsham Street London SW1P 4DR United Kingdom Tel. (44-207) 890 58 01 Fax (44-207) 676 21 94

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapernas kommission Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat CFSP

Enhet A.2/A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail anthonius-de-vries@cec.eu.int

BILAGA III

DE DELAR AV AFGHANISTANS TERRITORIUM SOM KONTROLLERAS AV TALIBANERNA OCH SOM AVSES I ARTIKEL 1.3

BILAGA IV

GRÄNSÖVERGÅNGAR OCH LANDNINGSOMRÅDEN I AFGHANISTAN SOM AVSES I ARTIKEL 6.1

>Plats för tabell>

OBS!

* Dessa koordinater avser närmaste stad, snarare än flygplats.

BILAGA V

Förteckning över flygplan enligt artikel 6.3

>Plats för tabell>

BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER ORGANISATIONER OCH SOM AVSES I ARTIKEL 6.2

Förenta nationernas organ och myndigheter

FN:s särskilda Afghanistan-mission/United Nations Special Mission to Afghanistan (UNSMA), Mr. Francesc Vendrell, Head of Mission/Special Envoy for Afghanistan, UNSMA, House No. 32, St. No. 48, F-8/4, Islamabad. Tfn 92-51-2281670

FN:s samordnare för Afghanistan/The United Nations Office of the Coordinator for Afghanistan (UNOCA), Mr. Erick de Mul, Coordinator, 292, Street 55, F 10/4, Islamabad. Fax 92-51-2211475

Världslivsmedelsprogrammet/World Food Programme, WFP, Afghanistan (i Islamabad), Mr. Gerard van Dijk, Country Director, House No. 38, St. No. 86, G-6/3, Islamabad

FN:s narkotikakontrollprogram/United Nations Drug Control Programme, UNDCP, Regional Office, Mr. Bernard Frahi, Representative, Tower B, 11th floor, Saudi-Pak Towers, Blue Area, Islamabad

FN:s barnfond/United Nations Children's Fund, UNICEF, Mr. Louis-Georges Arsenault, Representative, House No. 112, St. No. 37, F-10/1, Islamabad

Världshälsoorganisationen/World Health Organisation, WHO, Dr. Said Salah Youssouf, Representative, House No. 5-B1, St. No. 22, F-8/2, Islamabad

FN:s flyktingkommissariat/United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Mr. Ahmed S. Farah, Chief of Mission, House No. 24, St. No. 89, G-6/3, Islamabad

Internationella arbetsorganisationen/International Labour Organisation, ILO, Mr. Johannes Lokollo, Director, ILO Office Building, G-5/2, (Near State Bank of Pakistan), Islamabad

FN:s befolkningsfond/United Nations Fund for Population Activities, UNFPA, Ms. Nuzhat Ehsan, Representative a.i, UN Offices, 61-A, Jinnah Avenue, 5th Floor, Saudi-Pak Towers, Islamabad

Förenta nationernas organisation för industriell utveckling/United Nations Industrial Development Organisation, UNIDO, Dr. Robert G. Gumen, Country Director, UN Offices, 61-A, Jinnah Avenue, 10th Floor, Saudi-Pak Towers, Islamabad

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation/Food and Agriculture Organisation, FAO Afghanistan, Mr. Hans C. Brink, Programme Manager, House No. 8, St. No. 30, F-7/1, Islamabad

FN:s centrum för människors bosättningar/United Nations Centre for Human Settlements, UNCHS, Ms. Samantha Reynolds, House

1A, St. 70, F-8/3, Islamabad

FN:s kontor för projektverksamhet/United Nations Office of Project Services, UNOPS, Mr. Ahmed Hussein, Acting Programme Manager, House

2, St.

58, F-10/3, Islamabad

Comprehensive Disabled Afghans Programme, CDAP, Peter Coleridge, Director

Organ med internationell status

Internationella rödakorskommittén/The International Committee of the Red Cross, Alfred Grimm, Pakistan Delegate, House 12, Street 83, G 6/4, Islamabad, 051-2824780

Världsbanken/World Bank, Mr. John W. Wall, Country Director, House

11, St.

1, E-7, Islamabad

Internationella organisationen för migration/International Organisation for Migration, IOM, Mr. Richard Danziger, Head of Delegation, H

6, Main Embassy Road, G-6/4, Islamabad

Internationella rödakorskommittén/Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 19 Avenue de la Paix, CH-1202 Genève

Internationella federationen av rödakors- och röda halvmånenförbund/Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 17 Chemin des Crêts Petit-Saconnex, CH 1209 Genève

Internationella icke-statliga organisationer och humanitära organisationer

ACT Netherlands (Kerken in Aktie), Postbus 8506, 3503 RM Utrecht, Nederländerna

ACTED, 33, rue Godot de Mauroy, 75008 Paris, Frankrike

Action Contre La Faim, 17-F, KKK Road, U/T, Peshawar, Pakistan; 4 RUE Niepco, 75014 Paris, Frankrike

Afghan Aid (UK), 5-B, Gul Mohar Road, University Town, Peshawar

AFGHANAID, 5B Gulmohar Road

Afghanischer Ärzteverein in Deutschland e.V., Postfach 10 12 23, 40003 Düsseldorf, Tyskland

Afghanistan-Hilfe, c/o Mme V. Frauenfelder, 51 Rosenbergstrasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Afghanistankomiteen, Solidaritetshuset, Osterhausgaten 27, 0183 Oslo, Norge

AFRANE, 16 passage de la main d'or, 75011 Paris, Frankrike

Aga Khan Foundation (incl. Focus), 1-3 Avenue de la Paix, CH-1202; Chaîne du Bonheur, Case postale 132, CH-1211 Genève 8

Aga Khan Foundation, 360 Albert Street, Ottawa, Ontario, Kanada K1R 7X75

Agency for support and coordination of Russian participation in international humanitarian operations (EMERCOM Agency), 7, 2nd Samotechny pereulok, Moskva, 103473

Aide Médicale et Développement, 46 rue Saint Laurent, F-38000 Grenoble

Aide Médicale Internationale, 45-D, S.J. Afghani Road, University Town, GPO Box 326, Peshawar; 119 rue amandiers, F-75020 Paris

Ärzte der Welt e.V., Schönstraße 12 A, 81543 Munich, Tyskland

Association of Medical Doctors of Asia (AMDA), 310-1 Naratsu, Okayama City, Okayama, 701-1202 Japan

Association suisse des Amis de l'Afghanistan, 15 Chemin du Levant, CH-1005 Lausanne

Australian Volunteers International, POB 350, Fitzroy, Victoria 3065, Australien

BBC Afghan Education Projects (AEP), 8 Abdara Road, University Town, PO BOX 946, Peshawar, Pakistan

BHN Association, 2-6-5 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan

Mellemfolkeligt Samvirke, Borgergade 10-14, 1300 Köpenhamn, Danmark

CARE Canada, 6 Antares, Ottawa, Ontario, Kanada K1G 4X6

CARE International, 6, Park Lane, University Town, Peshawar

Care International, Rodericks, 8-14 Southampton Street, London WC2E 7HA

Centre for Peace Studies, McMaster University, Mark Vorobej University Hall, B104

CEREDAF, 16 passage de la main d'or, 75014 Paris, Frankrike

Children in Crisis, Sogan, 4 Calico Houce, Plantation Wharf, York Road, London SW11 3UB

Children In Crisis-UK, 281, Street 15, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Christian Aid, Christ Church, Rathgar Road, Dublin 6, Irland

Christian Aid, PO Box 100, London SE1 7RT

Christusträger Bruderschaft e.V., Kloster Triefenstein, 97855 Triefenstein, Tyskland

Concern, Camden Street, Dublin 2, Irland

COPE International (Creating Opportunities Through Partnership & Education), 13811-117 Avenue, PO Box 62057, Edmonton, Alberta, Kanada T5M 4B5

Croix-Rouge Suisse, 10 Rainmattstraße, CH-3001 Bern

DANIDA, Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Köpenhamn K, Danmark

Danish Afghanistan Committee (DAC), Gammel Koge Landevej 117, DK-2500 Valby, Danmark

Danish Committee For Aid To Afghan Refugees, 10 Gul Mohar Lane, GPO. Box 855, University Town, Peshawar

Danish De-Mining Group, 5, Gul Town, G.O.R. Road, Adjacent Chaman Housing Scheme, Quetta

Danish Red Cross, POB 2600, Blegdamsvej 27, DK-2100 Köpenhamn Ø, Danmark

Deutsche Welthungerhilfe, Adenauerallee 134, 53113 Bonn, Tyskland

Direction du Développement et de la Coopération (DDC), (incl. Le Corps Suisse d'Aide en Cas de Catastrophe) 130 Freiburgstrasse, CH-3003 Bern

Dutch Committee For Afghanistan, Jamrud Road, Hayatabad Chowk, UPO Box 792, Peshawar

Emergency, Via Bagutta 12, 20121 Milano, Italien

European Community Humanitarian Organisation, ECHO, Alain Robyns, Representative for Afghanistan, ECHO, E-7 Islamabad. Fax: 92-51-22822636

Ev.lut. Lähetsyhdistys Kylväjä, POB 188, 01301 Vanda, Finland

Finlands Svenska Frikyrkoråd ry, Högbergsgatan 22, 00130 Helsingfors, Finland

Focus Canada, 789 Don Mills Road, Suite 786, Don Mills, Ontario, Kanada, M3C 1T5

Focus Europe, 205-209 Addiscombe Road Croydon Surrey CR0 65P

Focus Humanitarian Assistance - Europe Foundation, 13, Street 37, Sector F 6/1, Islamabad

Friedensdorf International (Peace-Village International), Postfach 140162, D-46131 Oberhausen, Lanterstrasse 21, 45539 Dinslaken, Tyskland

German Afghanistan Foundation, 315, Gul Haji Plaza, University Road, Peshawar

German Agro Action, 31-C, Circular Road, University Town, GPO Box135, Peshawar

German Agro Action, 31-C, Circular Road, University Town, Peshawar

Gesundheitshilfe Afghanistan (LEPCO) e.V., C/o Schwittek, Friedenstraße 7, 97236 Randersacker, Tyskland

Halo Trust, KRC Street Shar-E-Naw, Kabul, Afghanistan

Handicap International - Belgium, rue de Spa, 1000 Bryssel, Belgien

Handicap International, District 6, Kandahar City Afghanistan

Healthnet International, 11-A, Circular Lane, University Town, PO Box 889, Peshawar

HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Kaiserplatz 3, 53113 Bonn, Tyskland

International Assistance Mission, Lane 1, Street 15, Wazir Akbar Khan, PO Box 625, Kabul, Afghanistan

International Centre for the Advancement of Community Based Rehabilitation (ICACBR) Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada K7L 3N6

International Development and Relief Foundation (IDRF) 2201 Warden Ave.

L-1, Scarborough, Ontario, Kanada M1T 1V5

International Rescue Committee, 12-C, Chinar Road, University Town, GPO Box 504, Peshawar

Italian Cooperation For Development, 80-E, Old Bara Road, UPO Box 813, University Town, Peshawar

Japan International Cooperation AgencyShinjuku Maynds Tower 6F-13F, 2-1-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-8558, Japan

Japan International Friendship and Welfare Foundation (JFF): 10745-24 Uenomiya, Yuki City, Ibaraki, 307-0000 Japan

Japanese Red Cross Society, 1-1-3 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, 105-8521, Japan

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), PO Box 4544 Torshov, 0404 Oslo, Norge

Komitee zur Förderung medizinscher und humanitärer Hilfe Afghanistan e.V., Schmittburstraße 11, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tyskland

Leprosy Control Organisation, 2 Afzal Abad, Old Bara Road, University Town, Peshawar

Little Sister of Jesus, 2837 Miyadera, Iruma City, Saitama, 358-0014 Japan

Via Di Acque Salvie 2, Tre fontane I-00142, Rome, Italien

Microyon 3, Block 28 Room No. 71, Kabul, Afghanistan

MADERA, 3 rue Ronbo, 75011 Paris, Frankrike

McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada L8S 4K1

MEDAIR (Head Office), 98 Chemin de la Fauvette, CH-1024 Ecublens, Schweiz

MEDAIR, 98 Chemin de la Fauvette, CH-1012 Lausanne

MEDAIR, 1107 District 4, Shar-E-Naw, Kabul, Afghanistan

Médecins du Monde, 62 rue Marcadet, 75018 Paris, Frankrike

Médecins du Monde, Lane Z, Street 15, Wazir Akbar Khan, PO Box 625, Kabul, Afghanistan

Médecins sans Frontières, 124-132 Clerkenwell Road, London EC1 5DL

Médecins sans Frontières - Suisse, 12 Rue du Lac, Case postale 6090, CH-1211 Genève 6

Médecins sans Frontières (Artsen Zonder Grenzen), Max Euweplein 40, PO Box 10014, 1000 EA Amsterdam, Nederländerna

Médecins sans Frontières (MSF), 8 rue Saint Sabin, 75011 Paris, Frankrike

Médecins sans Frontières International, 34-A, Circular Road, University Town, Peshawar

Médecins sans Frontières, 720 Spadina Ave, Toronto, Ontario, Kanada M5S 2T9

Media Action International, Villa de Grand Montfleury, Versoix, Geneva 1290, Schweiz

Médicins sans Frontières, Sweden (MSF-Sweden), Gotlandsgatan 84, 116 38 Stockholm, Sverige

Médicins sans Frontières, Belgium, rue Dupré, 94, 1090 Bryssel, Belgien

Mercy Corps International, 10, Arab Karam Khan Road, PO Box 314, Quetta

Ministry of Foreign Affairs of Turkey (Balgat, Ankara, Turkiet

Mission d'Aide au developpement des Economies rurales en Afghanistan, 53-C, Gul Mohar Lane, University Town, Peshawar

MRCA, 21 avenue Jean Moulin, 75014 Paris, Frankrike

Muslime helfen e.V., Postfach 1607, 85740 Garching, Tyskland

Nippon Volunteer Network Active in Disaster, 5-1-1 Kamikoushien, Nishinomiya City, Hyogo, 663-8114 Japan

Norges Røde Kors (Norwegian Red Cross), PO Box 1 Grønland, 0133 Oslo, Norge

Norwegian Afghanistan Committee, 20 F-A, K.K.K Road, University Town, Peshawar

Norwegian Church Aid, 7 Gulmohar Road, University Town, Peshawar

NOVIB

NRK, Leeghwaterplein 27, PO Box 28120, 2502 KC Den Haag, Nederländerna

Ockenden International, Constitution Hill, Woking, Surrey GU22 7UU

Ockenden Venture (UK), 43 D2 Old Jamrud Road, University Town, Peshawar

Operaatio Mobilisaatio ry, Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tammerfors, Finland

Ottawa Rehabilitation Centre, 505 Smyth Road, Ottawa, Ontario, Kanada K1H 8M2

OXFAM, 256, Street 51, Wazir Akbar Khan, Kabul Afghanistan

OXFAM, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ

Partners in Aviation and Communications Technology (PACTEC), John Woodberry, Afghanistan Program Director, 5/B (ii) Circular Lane, University Town, Peshawar, Pakistan. Tfn/Fax 92-91-840961

Peshawar-Kai, 1-10-25-307 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka, 810-0041 Japan; House

58-C, University Road, University Town, Peshawar, Pakistan

PMU Interlife, Box 4093, S-14104 Huddinge, Sverige

SAFE, 1 Beeches Park, Glenageary, Co. Dublin, Irland

Sandy Gall's Afghanistan Appeal, 45-D, S.J. Afghani Road, University Town, Peshawar

Saudi Red Crescent Society, 20 Gul Mohar Road, University Town, Peshawar

Save the Children - Sweden, 60-C(5), University Road, University Town, UPO Box 1424, Peshawar

Save the Children - U.S.A, 7a & B, Street 58, Sector F 7/4, Islamabad

Save the Children Fund - UK, 228, Gul Haji Plaza, UPO Box 1424, Peshawar

Save the Children Sweden, 107 88 Stockholm, Sverige

Save the Children, 17 Grove Lane, London SE5 8RD

SERVE (UK), 7 Mulbery Road University Town, Peshawar

Service de l'Action Humanitaire - ministère des affaires étrangères, 103 rue de l'Université, 75700 Paris 07 SP, Frankrike

Shelter Germany, Am Waldrand 19, 38173 Hötzum, Tyskland

Shelter Now International, 60-E, Canal Road, University Town, GPO Box 354 Peshawar

Society of the Red Crescent of the Islamic Republic of Iran, 147 Nejatollahi St., Tehran, Iran

Solidarite Afghanistan Belgium, ITC Building, Phase 5, Hayatabad, Peshawar UPO Box 799, rue Raikem 3, 4000 Liège, Belgien

SOLIDARITÉS, 105 avenue Gambetta, 75020 Paris, Frankrike

Solidarités, 46/C2, Sahib Zada A. Qayum Road, University Town, Peshawar

Spolecnost Clovek v tisni (The People in Need Society), Spolecnost Clovek v tisni pri Ceske televizi, o.p.s., Kavei hory, CZ-140 70, Prag 4

Stichting Vluchteling, Stadhouderslaan 28, 2517 HZ Den Haag, Nederländerna

Stiftung Biblioteca Afghanica, Benburweg 5, CH-4410 Liestal

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry, 12310 Ryttylä, Finland

Suomen Punainen Risti (Finnish Red Cross), Tehtaankatu la, 00140 Helsingfors, Finland

Support for Afghan Further Education (SAFE),1 Beaches Park, Glenageary, Co. Dublin, Irland

Swedish Committee for Afghanistan (SCA) Sturegatan 16, 114 36 Stockholm, Sverige

Swedish Committee for Afghanistan, 24-D, Chinar Road, University Town, Peshawar GPO Box 689, Peshawar

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), 105 25 Stockholm, Sverige

Swedish Mission Council, Box 1767, 111 87 Stockholm, Sverige

Svenska röda korset, Box 27316, 102 54 Stockholm, Sverige

Takarazuka Afghanistan Friendship Association: 5-45-117 Mukogawa-cho, Takarazuka City, Hyogo, 665-0844 Japan

TEAR Australia, POB 289, Hawthorn 3122, Australien

Tear Fund, 100 Church Road, Teddington, Middlesex TW11 8QE

Terre Des Hommes, Abdara Road 3/C, University Town, Peshawar

Terre des Hommes, En Budron C 8, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

THE HALO TRUST, 10 Storey's Gate, London SW1 P 3AY

The Lighthouse International (TODAI), 161-4 Kitahonjuku, Kitamoto City, Saitama, 364-0021 Japan; 16 Sariab Road, Quetta, Pakistan; House

14, K4 Main Street Phase-3, Hayatabad, Peshawar, Pakistan

Tròcaire, 169 Booterstown Avenue, Blackrock, Co. Dublin, Irland

Turkish Red Crescent Society, Karanfil Sokak, No: 7, Bakanliklar, Ankara, Turkiet

Viva-Westfalen hilft e.V., Bremer Platz 9, 48155 Münster, Tyskland

World Conference on Religion and Peace, Japanese Committee (WCRP/Japan): 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, 166-0012

Zuflucht, 307, Street 15, Road 5, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Afghanska icke-statliga organisationer

Guardians, A-One-City, Housing Scheme, Haji Manan St. Plot 192, Brewery Quetta

Ghazni Rural Support Program, 305, Street 35, D-4, Phase I, Hayatabad, Peshawar

Mine Clearance Planning Agency, 291, Street 56, Sect or F 10/4, Islamabad

Mine Detection Dog Center 2, Park Road, University Town, Peshawar

Orphans Refugees and Aid, F 27, K.K.K Road, University Town, Peshawar, PO Box 594, Peshawar

Pamir Reconstruction Bureau, 20-D, Circular Road, University Town, Peshawar

Development and Humanitarian Services for Afghanistan (DHSA), H. No. 95, Str. No. 6, Sector N-3, Phase-IV, Hayatabad, Peshawar

Shuhda Organization, Block-5, Alam Dar Road, Naseerabad, Quetta

Agency Coordinating Body For Afghan Relief, 2-Rehman Baba Rd, UPO Box 1084, U/T, Peshawar, Afghanistan

Afghan Development Association, 17-F-A-A, K.K.K. Rd., U/T, Peshawar

Cooperation Center For Afghanistan, 4-P/1, Phase 4, Hayatabad, Peshawar

Development and Humanitarian Services For Afghanistan, 60 D-Iii-A, S.J. Afghani Road, University Town, Peshawar

Ibnsina Public Health Programme For Afghanistan, 39/D-1, S.J. Afghani Road, University Town, Peshawar

Shuhada Organisation, Shuhada Clinic Alamdar Road, Nasir Abad, Quetta

Pamir Reconstruction Bureau (PRB), 20-D, Circular Road, Peshawar, Pakistan

Top