EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0070

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

OJ L 10, 13.1.2001, p. 33–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/70/oj

32001R0070

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 13/01/2001 s. 0033 - 0042


Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001

av den 12 januari 2001

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd(1), särskilt artikel 1 a i och 1 b i denna,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning(2),

efter samråd med Rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att i enlighet med artikel 87 i fördraget förklara att stöd till små och medelstora företag på vissa villkor skall vara förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(2) Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas också kommissionen att i enlighet med artikel 87 i fördraget förklara att stöd som är förenliga med den av kommissionen för varje medlemsstat godkända regionalstödskartan är förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(3) Kommissionen har i ett stort antal beslut tillämpat artiklarna 87 och 88 i fördraget på små och medelstora företag både inom och utanför stödområden och har också redogjort för sin politik på området, senast i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag(3), och i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål(4). För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör kommissionen, mot bakgrund av dels sin stora erfarenhet av att tillämpa dessa artiklar på små och medelstora företag, dels de allmänna texter om små och medelstora företag och regionalstöd som den antagit på grundval av dessa artiklar, göra bruk av sina befogenheter enligt förordning (EG) nr 994/98.

(4) Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att anmäla stöd till små och medelstora företag. Sådana anmälningar kommer att bedömas av kommissionen särskilt utifrån kriterierna i denna förordning. Riktlinjerna för statligt stöd till små och medelstora företag bör upphävas den dag då denna förordning träder i kraft, eftersom deras innehåll förs in i den här förordningen.

(5) Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen och medverkar allmänt till social stabilitet och en dynamisk ekonomi. Brister i marknadens sätt att fungera kan emellertid hämma deras utveckling. De har ofta svårigheter att få tillgång till kapital och krediter till följd av obenägenheten att ta risker på vissa finansiella marknader och de begränsade garantier som dessa företag kan erbjuda. De små och medelstora företagens begränsade resurser kan också inskränka deras möjligheter att få tillgång till information, särskilt om ny teknik och nya marknader. Mot bakgrund av dessa överväganden bör det stöd som genom denna förordning undantas från anmälningsskyldigheten syfta till att underlätta utvecklingen av verksamheten i de små och medelstora företagen, under förutsättning att stödet inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

(6) Genom denna förordning bör undantag medges för alla stöd som uppfyller förordningens samtliga tillämpliga krav, och för alla stödordningar, förutsatt att varje stöd som kan beviljas inom ramen för dessa ordningar uppfyller samtliga tillämpliga krav enligt förordningen. För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör stödordningar och enskilda stöd som inte omfattas av någon stödordning innehålla en uttrycklig hänvisning till denna förordning.

(7) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av särskilda regler i förordningar och direktiv om statligt stöd inom vissa sektorer, såsom de gällande reglerna för varvssektorn, och den bör inte vara tillämplig inom jordbruks- samt fiske- och vattenbrukssektorn.

(8) För att vid tillämpningen av denna förordning eliminera olikheter som kan medföra snedvridningar av konkurrensen och för att underlätta samordningen mellan olika initiativ inom gemenskapen och på nationell nivå som rör små och medelstora företag samt av hänsyn till administrativ klarhet och rättssäkerhet, bör definitionen av små och medelstora företag i denna förordning vara densamma som fastställs i kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen av små och medelstora företag(5). Den definitionen används också i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag(6).

(9) För att bättre säkerställa att stödet är proportionellt och begränsas till det belopp som är nödvändigt, bör tröskelvärdena i enlighet med kommissionens fastlagda praxis uttryckas som stödnivåer i förhållande till stödberättigande kostnader snarare än som maximala stödbelopp.

(10) För att fastställa huruvida stöd som omfattas av denna förordning är förenliga med den gemensamma marknaden, är det nödvändigt att ta hänsyn till stödnivån och således stödbeloppet uttryckt i bidragsekvivalenter. Vid beräkningen av bidragsekvivalenten av stöd som kan betalas ut i flera omgångar och stöd i form av mjuka lån måste de marknadsräntor som rådde när stödet beviljades användas. För att säkerställa en enhetlig, öppen och enkel tillämpning av reglerna för statligt stöd, bör med marknadsräntor i denna förordning avses referensräntorna, under förutsättning att det ställs normala säkerheter när det gäller mjuka lån och att dessa inte innebär ett onormalt risktagande. Referensräntorna bör vara de räntor som löpande fastställs av kommissionen på grundval av objektiva kriterier och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt på Internet.

(11) Med hänsyn till skillnaderna mellan små företag och medelstora företag bör olika stödtak fastställas för små företag respektive medelstora företag.

(12) Enligt kommissionens erfarenhet bör stödtaken fastställas till en nivå som ger en balans mellan målsättningen att skapa minsta möjliga snedvridning av konkurrensen inom den understödda sektorn och målsättningen att underlätta de små och medelstora företagens ekonomiska utveckling.

(13) Det är lämpligt att fastställa ytterligare villkor som bör uppfyllas av varje stödordning eller enskilt stöd som beviljas undantag med stöd av denna förordning. Med hänvisning till artikel 87.3 c i fördraget bör sådana stöd normalt inte ha som enda syfte att fortlöpande eller periodiskt minska de driftskostnader som stödmottagaren normalt skall stå för, och de bör stå i proportion till de hinder som måste övervinnas för att uppnå de sociala och ekonomiska fördelar som anses vara i gemenskapens intresse. Tillämpningsområdet för denna förordning bör därför begränsas till stöd som ges till vissa materiella och immateriella investeringar, vissa tjänster som tillhandahålls stödmottagarna och viss övrig verksamhet. Mot bakgrund av den överkapacitet inom transportsektorn som råder i gemenskapen, med undantag för rullande järnvägsmateriel, bör transportmedel och transportutrustning inte ingå i de stödberättigande investeringskostnaderna för företag som har sin huvudsakliga ekonomiska verksamhet inom transportsektorn.

(14) Genom denna förordning bör stöd till små och medelstora företag undantas från anmälningsskyldigheten oberoende av var företagen är belägna. Investeringar och skapande av arbetstillfällen kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i gemenskapens mindre gynnade regioner. Små och medelstora företag i dessa regioner har strukturella nackdelar på grund av sin lokalisering och svårigheter på grund av sin begränsade storlek. De bör därför beviljas högre stödtak.

(15) För att inte gynna kapitalfaktorn på bekostnad av arbetsfaktorn i samband med en investering, bör i denna förordning föreskrivas en möjlighet att mäta investeringsstöd på grundval av antingen investeringskostnader eller kostnader för nyanställningar i samband med att ett investeringsprojekt genomförs.

(16) Mot bakgrund av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om subventioner och kompensatoriska åtgärder(7) bör exportstöd och stöd som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter inte undantas enligt denna förordning. Bidrag till kostnaderna för deltagande i handelsmässor eller för undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en ny produkt eller en befintlig produkt på en ny marknad utgör normalt inte exportstöd.

(17) Med hänsyn till behovet att uppnå balans mellan minsta möjliga snedvridning av konkurrensen inom den understödda sektorn och denna förordnings mål bör enskilda stöd som överskrider ett fastställt maximibelopp inte medges undantag enligt denna förordning, oavsett om de omfattas av en stödordning som har beviljats undantag enligt denna förordning eller inte.

(18) För att säkerställa att stödet är nödvändigt och fungerar som ett incitament för att utveckla en viss verksamhet bör undantag enligt denna förordning inte beviljas för verksamhet som stödmottagaren även skulle bedriva på rena marknadsvillkor.

(19) Undantag bör enligt denna förordning inte medges stöd som kumuleras med annat statligt stöd, inbegripet stöd från nationella, regionala eller lokala myndigheter, eller med gemenskapsbidrag, om, i förhållande till samma stödberättigande kostnader, ett sådant kumulerat stöd, överstiger de tröskelvärden som anges i denna förordning.

(20) I syfte att säkerställa insyn och effektiv kontroll i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 994/98 är det lämpligt att utarbeta ett standardformulär som medlemsstaterna bör använda för att förse kommissionen med sammanfattande information för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, varje gång en stödordning genomförs eller ett enskilt stöd som inte täcks av någon sådan stödordning beviljas enligt denna förordning. Av samma skäl är det lämpligt att fastställa regler för de register som medlemsstaterna bör föra över stöd som har beviljats undantag enligt denna förordning. Beträffande den årliga rapport som medlemsstaterna är skyldiga att överlämna till kommissionen, är det lämpligt att kommissionen fastställer de närmare kraven på rapportens utformning, inbegripet information i elektronisk form, då den teknik som krävs för detta är allmänt tillgänglig.

(21) Med hänsyn till kommissionens erfarenhet på detta område, särskilt av hur ofta det i allmänhet är nödvändigt att se över politiken på området för statligt stöd, bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas. Om denna förordnings giltighetstid skulle löpa ut utan att förlängas, bör stödordningar som redan undantagits enligt denna förordning fortsätta att vara undantagna i sex månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller för statligt stöd som beviljas små och medelstora företag inom alla sektorer, utan att det påverkar tillämpningen av särskilda gemenskapsförordningar eller gemenskapsdirektiv enligt EG-fördraget vilka styr beviljandet av statligt stöd till särskilda sektorer, oavsett om de är mer eller mindre restriktiva än denna förordning.

2. Denna förordning får inte tillämpas på

a) verksamheter i samband med produktion, bearbetning eller marknadsföring av de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget,

b) exportrelaterade stöd, d.v.s. stöd som är direkt knutna till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande uppgifter som har samband med exportverksamhet,

c) stöd som förutsätter att inhemska produkter används på bekostnad av importerade produkter.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) stöd: varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier som anges i artikel 87.1 i fördraget.

b) små och medelstora företag: företag som definieras i bilaga I.

c) investering i materiella tillgångar: investering i materiella anläggningstillgångar som hänför sig till skapandet av en ny anläggning, utvidgning av en existerande anläggning, eller igångsättande av en verksamhet som innebär en grundläggande förändring av en existerande anläggningsprodukt eller produktionsprocess (genom rationalisering, omställning eller modernisering). En investering i anläggningstillgångar som genomförs i form av övertagande av en anläggning som har lagts ned eller som skulle ha lagts ned om den inte hade förvärvats skall också betraktas som en materiell investering.

d) investering i immateriella tillgångar: investering i överföring av teknik genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller icke patentskyddad teknisk kunskap.

e) stödnivå brutto: stödbeloppet uttryckt i procent av projektets stödberättigande kostnader. Alla siffror som används skall avse belopp före eventuella avdrag för direkt skatt. Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, skall stödbeloppet vara lika med stödets bidragsekvivalent. Stöd som betalas ut i flera omgångar skall aktualiseras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Den ränta som skall användas för nuvärdesberäkningar och för att räkna ut stödbeloppet i ett mjukt lån skall vara den gällande referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades.

f) stödnivå netto: stödbeloppet efter avdrag för skatt i procent av projektets stödberättigande kostnader.

g) antal anställda: antalet arbetskraftsenheter per år, dvs. antalet heltidsanställda under ett år, medan deltidsarbete eller säsongsarbete utgör delar av arbetskraftsenheter.

Artikel 3

Förutsättningar för undantag

1. Enskilda stöd som inte omfattas av någon stödordning och som uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att stöden innehåller en uttrycklig hänvisning till denna förordning, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Stödordningar som uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att

a) varje stöd som skulle kunna beviljas inom ramen för stödordningen uppfyller samtliga villkor i denna förordning,

b) stödordningen innehåller en uttrycklig hänvisning till denna förordning, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Stöd som beviljas enligt en sådan stödordning som avses i punkt 2 skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att det beviljade stödet direkt uppfyller samtliga villkor i denna förordning.

Artikel 4

Investeringar

1. Stöd till investeringar i materiella och immateriella tillgångar inom och utom gemenskapen skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskraven i artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller villkoren i punkterna 2-6.

2. Stödnivån brutto får inte överskrida

a) 15 % för små företag, eller

b) 7,5 % för medelstora företag.

3. Om investeringen äger rum i områden som är berättigade till regionalstöd får stödnivån inte överstiga det tak för regionalt investeringsstöd som fastställts i den karta som kommissionen har godkänt för varje medlemsstat med mer än

a) 10 procentenheter brutto i de områden som omfattas av artikel 87.3 c, under förutsättning att den totala stödnivån netto inte överstiger 30 %, eller

b) 15 procentenheter brutto i de områden som omfattas av artikel 87.3 a, under förutsättning att den totala stödnivån netto inte överstiger 75 %.

De högre regionala stödtaken skall endast gälla om stödet beviljas på villkor att investeringen bibehålls i den stödmottagande regionen under minst fem år och att stödmottagarens bidrag till finansieringen av investeringen uppgår till minst 25 %.

4. De tak som fastställs i punkterna 2 och 3 skall gälla stödnivån beräknad antingen som en procentandel av investeringens stödberättigande kostnader eller som en procentandel av lönekostnaden för den sysselsättning som skapas till följd av investeringen (stöd till skapande av arbetstillfällen) eller en kombination av båda, under förutsättning att stödet inte överstiger det högsta belopp som endera av beräkningssätten resulterar i.

5. Om stödet beräknas på grundval av investeringskostnaderna, skall de stödberättigande kostnaderna för materiella investeringar utgöra kostnader som avser investeringar i mark, byggnader, maskiner och utrustning. Inom transportsektorn får, med undantag för rullande järnvägsmateriel, transportmedel och transportutrustning inte ingå i de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader för immateriella investeringar skall vara kostnader för förvärv av teknologi.

6. Om stödet beräknas på grundval av skapade arbetstillfällen skall stödbeloppet uttryckas i procent av lönekostnaderna för den sysselsättning som skapats under en tvåårsperiod enligt följande villkor:

a) Den skapade sysselsättningen måste ha samband med genomförandet av ett investeringsprojekt i materiella eller immateriella tillgångar. Arbetstillfällena måste skapas inom tre år från det att investeringen har slutförts.

b) Investeringsprojektet måste leda till en nettoökning av antalet sysselsatta i den berörda anläggningen i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda under de senaste tolv månaderna.

c) Den skapade sysselsättningen måste bibehållas under en period av minst fem år.

Artikel 5

Rådgivningsverksamhet och andra tjänster och verksamheter

Stöd till små och medelstora företag som uppfyller följande villkor skall vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget:

a) För tjänster som tillhandahålls av utomstående konsulter får stödet brutto inte överstiga 50 % av kostnaderna för dessa tjänster. De berörda tjänsterna får varken vara av fortlöpande eller periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, som t.ex. rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonskostnader.

b) För deltagande i mässor och utställningar får stödet brutto inte överstiga 50 % av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern. Detta undantag skall endast gälla för ett företags första deltagande i en viss mässa eller utställning.

Artikel 6

Beviljande av stora enskilda stöd

Ett enskilt stöd som uppfyller ett av följande tröskelvärden får inte beviljas undantag enligt denna förordning:

a) de totala stödberättigande kostnaderna för hela projektet är minst 25 miljoner euro, och

i) stödnivån brutto i områden som inte är berättigade till regionalstöd är minst 50 % av de stödnivåer som anges i artikel 4.2,

ii) stödnivån netto i områden som är berättigade till regionalstöd är minst 50 % av stödtaket netto enligt regionalstödskartan för området i fråga, eller

b) det totala stödbeloppet brutto är minst 15 miljoner euro.

Artikel 7

Villkor för stödet

Stöd får beviljas undantag enligt denna förordning endast om medlemsstaten innan arbetet på det berörda projektet inleds

- har fått en ansökan om stöd från stödmottagaren, eller

- har antagit bestämmelser som fastställer en laglig rätt till stöd enligt objektiva kriterier och utan vidare diskretionär prövningsrätt för medlemsstaten

Artikel 8

Kumulering

1. De stödtak som fastställs i artiklarna 4, 5 och 6 skall tillämpas oavsett om stödet helt finansieras med statliga medel eller samfinansieras av gemenskapen.

2. Stöd som undantas genom denna förordning får inte kumuleras med något annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget eller med annan gemenskapsfinansiering, i förhållande till samma stödberättigande kostnader, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i denna förordning.

Artikel 9

Insyn och kontroll

1. Vid genomförandet av en stödordning eller vid beviljandet av ett enskilt stöd som inte omfattas av någon stödordning, skall medlemsstaterna, om stödordningen eller stödet är undantaget enligt denna förordning, till kommissionen inom tjugo arbetsdagar överlämna en sammanfattning av uppgifterna om stödordningen eller det enskilda stödet enligt det formulär som anges i bilaga II för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Medlemsstaterna skall föra detaljerade register över de stödordningar som undantas genom denna förordning, de enskilda stöd som beviljas enligt dessa stödordningar, och de enskilda stöd som undantas enligt denna förordning och som beviljas vid sidan om en befintlig stödordning. Dessa register skall innehålla alla uppgifter som behövs för att det skall vara möjligt att fastställa att de villkor för beviljande av undantag som anges i denna förordning har uppfyllts inbegripet uppgifter om företagets status som litet eller medelstort företag. Medlemsstaterna skall bevara ett register över ett enskilt stöd under tio år från den dag då stödet beviljades, och, när det gäller en stödordning, under tio år från den dag då det sista enskilda stödet beviljades enligt stödordningen. En berörd medlemsstat skall på skriftlig begäran inom tjugo arbetsdagar, eller inom en längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla uppgifter den anser sig behöva för att kunna bedöma om villkoren i denna förordning har följts.

3. Medlemsstaterna skall sammanställa en rapport om tillämpningen av denna förordning för varje helt kalenderår eller del av kalenderår under vilket denna förordning gäller, enligt den förlaga som anges i bilaga III och även i elektronisk form. Medlemsstaterna skall överlämna en sådan rapport till kommissionen senast tre månader efter utgången av den period som rapporten avser.

Artikel 10

Ikraftträdande och giltighetstid

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall gälla till och med den 31 december 2006.

2. De stödordningar som undantas enligt denna förordning skall vid utgången av förordningens giltighetstid fortsätta att vara undantagna under en anpassningsperiod på sex månader.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2) EGT C 89, 28.3.2000, s. 15.

(3) EGT C 213, 23.7.1996, s. 4.

(4) EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.

(5) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.

(6) Se fotnot 3.

(7) EGT L 336, 23.12.1994, s. 156.

BILAGA I

Definition av små och medelstora företag

(utdrag ur kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen på små och medelstora företag [EGT L 107, 30.4.1996, s. 4])

"Artikel 1

1. Små och medelstora företag (SMF) definieras som företag som

- har färre än 250 anställda, och

- antingen

- en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner euro, eller

- en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner euro,

- och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definieras i punkt 3 i denna artikel.

2. Om det är nödvändigt att skilja mellan små och medelstora företag definieras det lilla företaget som ett företag som

- har färre än 50 anställda, och

- antingen

- en årlig omsättning som inte överstiger 7 miljoner euro, eller

- en årlig balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro,

- och som uppfyller kriteriet på oberoende såsom det definieras i punkt 3 i denna artikel.

3. Med ett oberoende företag avses ett företag, i vilket ett enskilt företag eller flera företag gemensamt, som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller det lilla företaget, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 % eller mer av kapitalet eller rösterna. Denna tröskel får överstigas i följande två fall:

- Om företaget innehas av offentliga investeringsföretag, riskkapitalföretag eller institutionella investerare, förutsatt att de inte kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemensamt.

- Om bolagskapitalet är fördelat så att det inte är möjligt att fastställa vem som innehar det, och om företaget förklarar att det med rätta kan anta att det inte innehas till 25 % eller mer av ett annat företag, eller flera företag gemensamt, som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller det lilla företaget, beroende på vad som är relevant.

4. Vid beräkning av de trösklar som avses i 1 och 2 ovan är det följaktligen nödvändigt att lägga samman de relevanta siffrorna för företaget som är stödmottagare och för alla företag som det direkt eller indirekt kontrollerar genom innehav av 25 % eller mer av bolagskapitalet eller av rösterna.

5. Om det är nödvändigt att skilja mikroföretag från andra små och medelstora företag definieras dessa som företag som har färre än tio anställda.

6. Om ett företag vid datum för bokslut överstiger eller understiger de trösklar för antalet anställda eller de ekonomiska högsta nivåer som angetts, skall detta leda till att företaget får eller förlorar sin status som SMF, medelstort företag, litet företag eller mikroföretag endast om detta upprepas under två på varandra följande räkenskapsår.

7. Antalet anställda motsvarar antalet årsarbetsenheter, det vill säga antalet anställda som arbetar heltid under ett år och där anställda med deltid eller säsongsanställda räknas som delar av årsarbetsenheter. Det år som används som referens är det senast godkända räkenskapsåret.

8. Trösklarna för omsättningen och balansomslutningen gäller senast godkända tolv månaders räkenskapsperiod. Om företaget är nyetablerat och om bokslutet inte har blivit godkänt, beräknas trösklarna på grundval av en trovärdig uppskattning som görs under räkenskapsåret."

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001010SV.004002.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010SV.004101.EPS">

BILAGA III

Förlaga för den periodiska rapport som skall lämnas till kommissionen

Förlaga för årsrapporter om stödordningar för vilka en förordning om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98

Medlemsstaterna skall använda denna förlaga för sina obligatoriska rapporter till kommissionen enligt gruppundantagsförordningar som antagits på grundval av rådets förordning (EG) nr 994/98.

Rapporterna bör också lämnas i elektronisk form.

Obligatoriska uppgifter för alla stödordningar för vilka förordning om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98

1. Stödordningens namn.

2. Tillämplig kommissionens förordning om undantag.

3. Utgifter.

Separata siffror måste ges för varje stödform inom en stödordning eller ett enskilt stöd (t.ex. bidrag, mjuka lån osv.). Beloppen skall anges i euro eller, om så är tillämpligt, i nationell valuta. Vid skatteutgifter skall skatteförlusten per år rapporteras. Om exakta siffror inte är tillgängliga kan förlusterna uppskattas.

Utgifterna bör anges enligt följande:

Ge följande uppgifter separat för varje stödform inom stödordningen (t.ex. bidrag, mjukt lån, garanti osv.) för rapportåret:

3.1 Beviljade belopp, beviljad befrielse från skatt eller annan avgift (beräknade belopp), beviljade garantier osv. för nya stödprojekt. Vid garantiordningar skall det totala beloppet för nya garantier som beviljats lämnas.

3.2 Verkliga betalningar, (beräknade) förluster av skatt eller annan inkomst, uppgifter om garantier osv. för nya och pågående projekt. För garantiordningar skall följande lämnas: lämnade garantier totalt, premieinkomster, återbetalda belopp, utbetalda ersättningar och stödordningens verksamhetsresultat för rapportåret.

3.3 Antal nya stödprojekt.

3.4 Beräknat antal arbetstillfällen som skapats eller bevarats genom nya projekt (om tillämpligt).

3.5 Investeringar som fått stöd genom nya projekt (beräknat totalbelopp).

3.6 Beloppen under 3.1 fördelade på regioner, antingen som NUTS-regioner nivå 2(1) eller lägre eller som regioner enligt artikel 87.3 a, regioner enligt artikel 87.3 c och ej stödberättigade regioner.

3.7 Beloppen under 3.1 fördelade på stödmottagarens verksamhetssektor (om mer än en sektor berörs, ange vars och ens andel):

Kolbrytning

Tillverkning

varav:

Stål

Varvsindustri

Syntetfibrer

Motorfordon

Annan tillverkning (ange vilken)

Tjänster

varav:

Transport

Finansiella tjänster

Andra tjänster (ange vilka)

Andra sektorer (ange vilka).

4. Andra upplysningar och anmärkningar.

(1) NUTS är EG:s nomenklatur för statistiska territoriella enheter.

Top