EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0006

Kommissionens förordning (EG) nr 6/2001 av den 4 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1804/98 beträffande införandet av en tullkvot för import av återstoden från majsstärkelseframställning (majsglutenfoder) som omfattas av KN-nummer 23031019 och 23099020 och har sitt ursprung i Amerikas förenta stater

OJ L 2, 5.1.2001, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/6/oj

32001R0006

Kommissionens förordning (EG) nr 6/2001 av den 4 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1804/98 beträffande införandet av en tullkvot för import av återstoden från majsstärkelseframställning (majsglutenfoder) som omfattas av KN-nummer 23031019 och 23099020 och har sitt ursprung i Amerikas förenta stater

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 05/01/2001 s. 0004 - 0005


Kommissionens förordning (EG) nr 6/2001

av den 4 januari 2001

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1804/98 beträffande införandet av en tullkvot för import av återstoden från majsstärkelseframställning (majsglutenfoder) som omfattas av KN-nummer 2303 10 19 och 2309 90 20 och har sitt ursprung i Amerikas förenta stater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1804/98 av den 14 augusti 1998 om fastställande av en autonom tullsats för återstoden från majsstärkelseframställning som omfattas av KN-nummer 2303 10 19 och 2309 90 20, och om införande av en tullkvot för import av återstoden från majsstärkelseframställning (majsglutenfoder) som omfattas av KN-nummer 2303 10 19 och 2309 90 20 och har ursprung i Amerikas förenta stater(1), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Förenta staterna införde en skyddsåtgärd i form av en kvantitetsbegränsning för import av vetegluten, bland annat med ursprung i gemenskapen, varefter rådet antog förordning (EG) nr 1804/98 om återstoden från majsstärkelseframställning som omfattas av KN-nummer 2303 10 19 och 2309 90 20 och har sitt ursprung i Förenta staterna, där det föreskrivs att en autonom tullsats på 50 euro per ton skall tillämpas och att en årlig tullkvot för import av 2730000 ton för dessa produkter skall införas, med en tull på 5 euro per ton.

(2) Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 juni 2001 eller fem dagar efter det att Världshandelsorganisationens tvistlösningspanel har fattat ett beslut som innebär att den av Förenta staterna tillämpade skyddsåtgärden strider mot WTO-avtalet.

(3) Ett beslut från WTO:s tvistlösningspanel om att den av Förenta staterna tillämpade skyddsåtgärden strider mot WTO-avtalet väntas komma i januari 2001. Därför kommer den autonoma tullsats som föreskrivs i förordning (EG) nr 1804/98 att tillämpas från och med den femte dagen efter datum för beslutet från WTO:s tvistlösningspanel och tillämpningsföreskrifter bör antas för öppnandet av en tullkvot från och med detta datum och till och med den 31 maj 2001. Ett eventuellt öppnande av en ny tullkvot från och med den 1 juni 2001 kommer att bli föremål för en senare förordning.

(4) I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993, om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2787/2000(3), fastställs förvaltningsbestämmelserna för de tullkvoter som skall användas i kronologisk ordning enligt dagen för mottagandet av deklarationerna för övergång till fri omsättning.

(5) För att säkra en effektiv förvaltning av denna tullkvot bör det krävas att ett intyg visas upp som styrker varans ursprung.

(6) Av rättssäkerhetsskäl bör övergångsbestämmelser föreskrivas för produkter som, när förordning (EG) nr 1804/98 börjar tillämpas, redan är på väg mot gemenskapen.

(7) Det bör närmare anges att tullbefrielsen kommer att tillämpas på nytt, efter det att tullkvoten på 2730000 ton har uttömts.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagans tullkvot för produkter med ursprung i Förenta staterna skall öppnas från och med den femte dagen efter WTO:s tvistlösningspanels beslut och till och med den 31 maj 2001.

För tillgång till denna tullkvot krävs att ett ursprungsintyg uppvisas som uppfyller villkoren i artikel 47 i förordning (EEG) nr 2454/93. Ursprungsintygen skall bara godkännas om produkterna uppfyller kraven på ursprungsbestämning i relevanta gemenskapsbestämmelser.

Artikel 2

Den gemenskapstullkvot som avses i artikel 1 skall förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a-308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

1. Denna förordning och de autonoma tullsatserna skall inte tillämpas på produkter som redan är på väg från Förenta staterna till gemenskapen.

2. Produkter skall anses vara på väg till gemenskapen om de

- har lämnat Förenta staterna innan denna förordning träder i kraft, och som

- under transporten omfattas av ett transportdokument som är giltigt från lastningen i Förenta staterna till lossningen i gemenskapen, och som upprättats innan denna förordning träder i kraft.

3. Tillämpningen av punkt 1 är beroende av att parterna på ett tillfredsställande sätt kan visa tullmyndigheterna att villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

Artikel 4

Tullen skall vara noll för produkter enligt den här förordningen som före den 1 juni 2001 importerats utöver den kvantitet som föreskrivs i bilagan och tullkvoten i fråga skall omedelbart stängas.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den femte dagen efter WTO:s tvistlösningspanels beslut.

Kommissionen kommer att i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra datumet för beslutet från WTO:s tvistlösningspanel.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 233, 20.8.1998, s. 1.

(2) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(3) EGT L 330, 27.12.2000, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top