EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001 om ändring av rådets direktiv 89/48/EEG och 92/51/EEG om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer och av rådets direktiv 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG och 93/16/EEG om yrkena sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, arkitekt, farmaceut och läkare (Text av betydelse för EES) - Uttalanden

OJ L 206, 31.7.2001, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

32001L0019

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001 om ändring av rådets direktiv 89/48/EEG och 92/51/EEG om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer och av rådets direktiv 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG och 93/16/EEG om yrkena sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, arkitekt, farmaceut och läkare (Text av betydelse för EES) - Uttalanden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 206 , 31/07/2001 s. 0001 - 0051


Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG

av den 14 maj 2001

om ändring av rådets direktiv 89/48/EEG och 92/51/EEG om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer och av rådets direktiv 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG och 93/16/EEG om yrkena sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, arkitekt, farmaceut och läkare

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 40, artikel 47.1 och 47.2 första och tredje meningen och artikel 55 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 15 januari 2001, och

av följande skäl:

(1) Den 16 februari 1996 överlämnade kommissionen sin lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av den generella ordningen för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning, avfattad i enlighet med artikel 13 i rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier(4). I denna rapport åtog sig kommissionen att undersöka möjligheterna att i det direktivet införa skyldigheten att vid granskningen av ansökningar om erkännande ta hänsyn till den erfarenhet som den sökande har tillägnat sig efter sin examen och att införa begreppet "reglerad utbildning". Kommissionen åtog sig också att undersöka hur den genom artikel 9.2 i direktiv 98/48/EEG inrättade samordningsgruppens roll skulle kunna utvecklas för att säkerställa en mer enhetlig tillämpning och tolkning av direktivet.

(2) Begreppet "reglerad utbildning", som infördes genom rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG(5) (de två direktiven kallas nedan "direktiven om den generella ordningen"), bör utvidgas till att omfatta den ursprungliga generella ordningen och det är lämpligt att det grundas på samma principer genom att samma regler tillämpas på det. De enskilda medlemsstaterna bör själva välja hur de definierar de yrken som omfattas av reglerad utbildning.

(3) Direktiven om den generella ordningen gör det möjligt för värdmedlemsstater att under vissa förutsättningar kräva att den sökande vidtar vissa kompletterande åtgärder, särskilt när den utbildning som följts innehåller teoretiska eller praktiska ämnen som avviker i betydande omfattning från dem som ingår i det examensbevis som efterfrågas i värdmedlemsstaten. Enligt artiklarna 39 och 43 i fördraget, såsom dessa tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol(6), är det värdmedlemsstaten som skall bedöma om yrkeserfarenheten är tillräcklig för att styrka att de kunskaper som krävs har erhållits. Av tydlighetsskäl och för att de personer som önskar utöva sitt yrke i en annan medlemsstat skall åtnjuta rättssäkerhet är det önskvärt att i direktiven om den generella ordningen införa ett krav på att värdmedlemsstaten är skyldig att undersöka om den yrkeserfarenhet som den sökande har tillägnat sig efter sin examen täcker dessa ämnen.

(4) Det samordningsförfarande som upprättas genom direktiven om den generella ordningen bör förbättras och förenklas så att samordningsgruppen kan anta och offentliggöra yttranden i de frågor om den praktiska tillämpningen av den generella ordningen som den får av kommissionen.

(5) I sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet om SLIM-initiativet åtog sig kommissionen att lägga fram förslag i syfte att förenkla systemet med uppdatering av förteckningarna över behörighetsbevis som är föremål för automatiskt erkännande. I rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis(7) anges ett enkelt förfarande avseende utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmänpraktiserande läkare. Erfarenheten har visat att detta förfarande ger tillräcklig rättssäkerhet. Det är önskvärt att utöka detta förfarande till att även omfatta utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, farmaceuter och läkare i enlighet med rådets direktiv 77/452/EEG(8), 77/453/EEG(9), 78/686/EEG(10), 78/687/EEG(11), 78/1026/EEG(12), 78/1027/EEG(13), 80/154/EEG(14), 80/155/EEG(15), 85/432/EEG(16), 85/433/EEG(17) och 93/16/EEG (nedan kallade sektorsdirektiven).

(6) Enligt Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis är medlemsstaterna inte skyldiga att erkänna utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som inte styrker en utbildning förvärvad i någon av gemenskapens medlemsstater(18). Medlemsstaterna bör emellertid beakta den sökandes yrkeserfarenhet i en annan medlemsstat(19). Det bör därför anges i sektorsdirektiven att det faktum att en medlemsstat har erkänt ett utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för en sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, en tandläkare, en veterinär, en barnmorska, en arkitekt, en farmaceut eller en läkare, efter genomgången utbildning i tredje land, och att en viss yrkeserfarenhet därefter har erhållits av den berörda individen i en medlemsstat, utgör gemenskapselement som övriga medlemsstater bör granska.

(7) De tidsfrister inom vilka medlemsstaterna skall fatta beslut angående en ansökan om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, arkitekter, farmaceuter eller läkare som är utfärdat i tredje land, bör fastställas.

(8) Livslångt lärande inom medicinen har blivit särskilt viktigt i och med de snabba tekniska och vetenskapliga framstegen. Medlemsstaterna bör själva besluta om hur de skall se till att färdigutbildade läkare genom lämplig fortbildning håller sig underrättade om den medicinska utvecklingen. Det nuvarande systemet för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer förblir oförändrat.

(9) En sökande skall kunna överklaga ett beslut i enlighet med den nationella lagstiftningen om hans ansökan avslås eller om ett beslut inte fattas inom den föreskrivna tiden. Sådana beslut som fattas av medlemsstaterna i fråga om erkännande av utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, arkitekter, farmaceuter och läkare skall åtföljas av en motivering. Om en medlemsstat beslutar att erkänna ett utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis bör den ha rätt att själv avgöra om beslutet skall motiveras eller inte.

(10) För att säkerställa likabehandling bör övergångsåtgärder införas för vissa praktiserande tandläkare i Italien som innehar utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis inom det medicinska området utställda i Italien men där utbildningen påbörjades efter den dag som anges som tidsgräns i artikel 19 i direktiv 78/686/EEG.

(11) I artikel 15 i direktiv 85/384/EEG(20) föreskrivs det om undantag för en övergångsperiod som nu har löpt ut. Denna bestämmelse bör utgå.

(12) I artikel 24 i direktiv 85/384/EEG bör det finnas en tydlig avgränsning mellan det förfarande som krävs för att etablera sig och det som krävs för att tillhandahålla tjänster, för att därigenom underlätta fritt tillhandahållande av tjänster som arkitekt.

(13) Av skäl som hänför sig till likabehandling bör övergångsåtgärder införas för vissa innehavare av utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis i farmaci som utfärdats i Italien efter genomgången utbildning som inte helt överensstämmer med direktiv 85/432/EEG.

(14) Det är önskvärt att utvidga tillämpningsområdet för ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis i farmaci i syfte att underlätta ett effektivt utövande av etableringsrätten mellan Grekland och de övriga medlemsstaterna. Det är därför lämpligt att upphäva det undantag som anges i artikel 3 i direktiv 85/433/EEG.

(15) Kommissionen rekommenderar i sin rapport om den särskilda utbildningen för allmänpraktiserande läkare i enlighet med avdelning IV i direktiv 93/16/EEG att de krav som gäller för allmän läkarutbildning på deltid bör tillnärmas dem som gäller för utbildning på deltid inom andra specialistkompetenser.

(16) Direktiven om den generella ordningen och sektorsdirektiven bör ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

ÄNDRINGAR I DIREKTIVEN OM DEN GENERELLA ORDNINGEN

Artikel 1

Direktiv 89/48/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt a skall andra strecksatsen ersättas med följande: "- som utvisar att innehavaren med godkänt resultat avslutat en postgymnasial utbildning om minst tre år eller motsvarande längd på deltid vid ett universitet eller en högre läroanstalt eller annan institution på motsvarande nivå, och i förekommande fall, att han med godkänt resultat avslutat den yrkesutbildning som krävs utöver den postgymnasiala utbildningen, och"

b) Följande punkt skall införas: "da) Reglerad utbildning: utbildning

- som direkt utformats för utövandet av ett bestämt yrke, och

- som omfattar minst tre års postgymnasiala studier, eller motsvarande längd på deltid, vid ett universitet eller institut för högre utbildning eller en annan institution på motsvarande nivå, och i tillämpliga fall den yrkesutbildning, praktikanttjänstgöring eller yrkespraktik som krävs förutom de postgymnasiala studierna; utformningen och nivån på yrkesutbildningen, praktikanttjänstgöringen eller yrkespraktiken skall fastställas i den berörda medlemsstatens lagar och andra författningar, eller övervakas eller godkännas av den för ändamålet utsedda myndigheten."

2. I artikel 3 b skall följande stycke införas efter det första stycket: "De två år av yrkeserfarenhet som avses i första stycket får emellertid inte krävas när det eller de utbildningsbevis som innehas av den sökande och som avses i denna punkt har utfärdats efter det att den sökande har genomgått en reglerad utbildning."

3. I artikel 4.1 b skall följande stycke införas efter det första stycket: "Om värdmedlemsstaten ämnar kräva att den sökande slutför en anpassningstid eller genomgår ett lämplighetsprov, skall värdmedlemsstaten först kontrollera om de kunskaper som den sökande har tillägnat sig genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de helt eller delvis täcker den väsentliga skillnad som avses i det första stycket."

4. I artikel 6 skall följande punkter läggas till: "5. När bevis på ekonomisk ställning krävs för att påbörja eller utöva ett reglerat yrke i värdmedlemsstaten, skall denna medlemsstat betrakta de intyg som utfärdats av banker i ursprungsmedlemsstaten, eller i den medlemsstat som den utländska medborgaren kommer från, som likvärdiga med de intyg som utfärdas inom det egna territoriet.

6. När den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten av sina egna medborgare som önskar påbörja eller utöva ett reglerat yrke kräver bevis på att de är försäkrade mot ekonomiska risker som deras yrkesansvar ger upphov till, skall denna medlemsstat godta intyg som utfärdats av försäkringsbolag i andra medlemsstater som likvärdiga med de intyg som utfärdas inom det egna territoriet. Sådana intyg skall styrka att försäkringsgivaren har följt de lagar och förordningar som gäller i värdmedlemsstaten i fråga om försäkringsvillkor och försäkringsskyddets omfattning. Dessa intyg får vid uppvisandet inte vara äldre än tre månader.".

5. I artikel 9.2 skall den första strecksatsen i det andra stycket ersättas med följande: "- att underlätta genomförandet av detta direktiv, särskilt genom att anta och offentliggöra yttranden i frågor som hänskjuts till den från kommissionen,".

Artikel 2

Direktiv 92/51/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.1 b skall följande stycke införas efter det första stycket: "Om värdmedlemsstaten ämnar kräva att den sökande slutför en anpassningstid eller genomgår ett lämplighetsprov, skall värdmedlemsstaten först kontrollera om de kunskaper som den sökande har tillägnat sig genom sin yrkesverksamhet är sådana att de helt eller delvis täcker den väsentliga skillnad som avses i det första stycket."

2. I artikel 5 skall följande stycke införas efter det andra stycket: "Om värdmedlemsstaten ämnar kräva att den sökande slutför en anpassningstid eller genomgår ett lämplighetsprov, skall värdmedlemsstaten först kontrollera om de kunskaper som den sökande har tillägnat sig genom sin yrkesverksamhet är sådana att de helt eller delvis täcker den väsentliga skillnaden mellan examens- och utbildningsbeviset.".

3. I artikel 7 a skall följande stycke införas efter det första stycket: "Om värdmedlemsstaten ämnar kräva att den sökande slutför en anpassningstid eller genomgår ett lämplighetsprov, skall värdmedlemsstaten först kontrollera om de kunskaper som den sökande har tillägnat sig genom sin yrkesverksamhet är sådana att de helt eller delvis täcker den väsentliga skillnad som avses i det första stycket."

4. I artikel 10 skall följande punkter läggas till: "5. När bevis på ekonomisk ställning krävs för att påbörja eller utöva ett reglerat yrke i värdmedlemsstaten, skall denna medlemsstat betrakta de intyg som utfärdats av banker i ursprungsmedlemsstaten, eller i den medlemsstat som den utländska medborgaren kommer från, som likvärdiga med de intyg som utfärdas inom det egna territoriet.

6. När den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten av sina egna medborgare som önskar påbörja eller utöva ett reglerat yrke kräver bevis på att de är försäkrade mot ekonomiska risker som deras yrkesansvar ger upphov till, skall denna medlemsstat godta intyg som utfärdats av försäkringsbolag i andra medlemsstater som likvärdiga med de intyg som utfärdas inom det egna territoriet. Sådana intyg skall styrka att försäkringsgivaren har följt de lagar och förordningar som gäller i värdmedlemsstaten i fråga om försäkringsvillkor och försäkringsskyddets omfattning. Dessa intyg får vid uppvisandet inte vara äldre än tre månader.".

5. I artikel 13.2 skall den första strecksatsen i det andra stycket ersättas med följande: "- att underlätta genomförandet av detta direktiv, särskilt genom att anta och offentliggöra yttranden i frågor som hänskjuts till den från kommissionen,".

6. I artikel 15 skall följande punkt läggas till: "8. Ändringar i förteckningen över utbildningar i bilagorna C och D på grundval av ovan angivna förfarande skall omedelbart börja gälla den dag som kommissionen har fastställt.".

AVSNITT 2

ÄNDRINGAR AV SEKTORSDIREKTIVEN

Avsnitt 2.1

Sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård

Artikel 3

Direktiv 77/452/EEG skall ändras på följande sätt:

1. (Gäller endast den grekiska versionen.)

2. I artikel 2 skall orden "och som finns uppräknade i artikel 3" ersättas med orden "och som förtecknas i bilagan".

3. Artikel 3 skall utgå.

4. Hänvisningar till artikel 3 skall betraktas som hänvisningar till bilagan.

5. (Gäller endast den grekiska versionen.)

6. Följande artiklar skall införas: "Artikel 18a

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Artikel 18b

Varje medlemsstat skall för de av medlemsstaternas medborgare, vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv inte motsvarar de benämningar som förtecknas för den medlemsstaten i detta direktiv, erkänna som tillräckligt bevis sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdats av medlemsstaterna och som åtföljs av ett intyg utfärdat av deras behöriga myndigheter eller organ. Detta intyg skall ange att de berörda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisen har utfärdats efter det att en utbildning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv har slutförts och att den medlemsstat som har utfärdat dem behandlar dem som likvärdiga med de bevis vars benämningar förtecknas i detta direktiv.

Artikel 18c

Medlemsstaterna skall granska sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv som den sökande har erhållit utanför Europeiska unionen, när dessa utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis har erkänts i en medlemsstat, samt sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som den sökande har skaffat i en medlemsstat. Medlemsstatens beslut skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.

Artikel 18d

Medlemsstaternas beslut i fråga om ansökningar om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv skall vara utförligt motiverade i de fall som en ansökan avslås.

En sökande skall ha rätt att överklaga till domstol i enlighet med den nationella lagstiftningen. En sökande skall även kunna överklaga om inget beslut meddelas inom den föreskrivna tiden.".

7. Bilagan som återges i bilaga I till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 4

I artikel 1.1 i direktiv 77/453/EEG skall orden "som finns uppräknade i artikel 3 i direktiv 77/452/EEG" ersättas med orden "som finns uppräknade i bilagan till direktiv 77/452/EEG".

Avsnitt 2.2

Tandläkare

Artikel 5

Direktiv 78/686/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall orden "och som finns uppräknade i artikel 3" ersättas med orden "och som förtecknas i bilaga A".

2. Artikel 3 skall utgå.

3. Rubriken till kapitel III skall ersättas med följande: "Utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för specialister".

4. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

Varje medlemsstat, där det finns bestämmelser i lagar och andra författningar inom detta område, skall erkänna de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare med specialistutbildning i ortodonti och munkirurgi som utfärdats till medborgare i medlemsstaterna av andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 2 och 3 i direktiv 78/687/EEG och som förtecknas i bilaga B, genom att ge dessa bevis samma innebörd inom sitt territorium som dem som medlemsstaten själv utfärdar."

5. Artikel 5 skall utgå.

6. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 skall följande stycke läggas till: "Värdlandet skall även ta hänsyn till dessa medborgares eventuella yrkeserfarenhet, vidareutbildning och fortbildning i yrket.".

b) Punkt 3 skall ersättas med följande: "3. Sedan de behöriga myndigheterna eller organen i värdlandet på grundval av företedda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis har bedömt den utbildning som den sökande genomgått med avseende på dess längd och innehåll och med hänsyn till dennes eventuella yrkeserfarenhet, vidareutbildning och fortbildning i yrket, skall de informera den sökande om den kompletterande utbildning som krävs och vilka områden den skall omfatta.".

c) Följande punkt skall läggas till: "4. Värdlandets beslut skall meddelas inom fyra månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan".

7. I artikel 19 skall de nuvarande två styckena bli punkt 1 och följande punkt läggas till: "2. Medlemsstaterna skall erkänna sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare som i Italien utfärdats till personer som hade påbörjat sin läkarutbildning på universitetsnivå mellan den 28 januari 1980 och den 31 december 1984, vilka bevis åtföljs av ett intyg utfärdat av de behöriga italienska myndigheterna som styrker följande:

- Att dessa personer har godkänts i det särskilda lämplighetsprov som har anordnats av behöriga italienska myndigheter för att säkerställa att de sökandes kunskaps- och färdighetsnivå motsvarar den för innehavare av det behörighetsbevis som finns angivet för Italien i bilaga A.

- Att dessa personer i Italien faktiskt, på föreskrivet sätt och huvudsakligen har utövat den verksamhet som nämns i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregår dagen för utfärdandet av intyget.

- Att de är behöriga att utöva eller att de faktiskt, på föreskrivet sätt och huvudsakligen utövar den verksamhet som nämns i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG, på samma villkor som innehavarna av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis som finns angivna för Italien i bilaga A till det här direktivet.

De personer som framgångsrikt har fullföljt studier som omfattar minst tre år och som enligt vad de behöriga myndigheterna intygat motsvarar den utbildning som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG är undantagna från skyldigheten att avlägga ett sådant lämplighetsprov som avses i första stycket".

8. Hänvisningar till artikel 3 respektive artikel 5 skall betraktas som hänvisningar till bilaga A respektive bilaga B.

9. Följande artiklar skall införas: "Artikel 23a

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Artikel 23b

Varje medlemsstat skall för de av medlemsstaternas medborgare, vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv inte motsvarar de benämningar som förtecknas för den medlemsstaten i detta direktiv, erkänna som tillräckligt bevis sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdats av medlemsstaterna och som åtföljs av ett intyg utfärdat av deras behöriga myndigheter eller organ. Detta intyg skall ange att de berörda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisen har utfärdats efter det att en utbildning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv har slutförts och att den medlemsstat som har utfärdat dem behandlar dem som likvärdiga med de bevis vars benämningar förtecknas i detta direktiv.

Artikel 23c

Medlemsstaterna skall granska sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv som den sökande har erhållit utanför Europeiska unionen, när dessa utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis har erkänts i en medlemsstat, samt sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som den sökande har skaffat i en medlemsstat. Medlemsstatens beslut skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.

Artikel 23d

Medlemsstaternas beslut i fråga om ansökningar om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv skall vara utförligt motiverade i de fall som en ansökan avslås.

En sökande skall ha rätt att överklaga till domstol i enlighet med den nationella lagstiftningen. En sökande skall även kunna överklaga om inget beslut meddelas inom den föreskrivna tiden."

10. Bilagorna A och B som återges i bilaga II till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 6

I artikel 1.1 i direktiv 78/687/EEG skall orden "som avses i artikel 3 i samma direktiv" ersättas med orden "som avses i bilaga A till det direktivet".

Avsnitt 2.3

Veterinärer

Artikel 7

Direktiv 78/1026/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall orden "i artikel 3" ersättas med orden "i bilagan".

2. Artikel 3 skall utgå.

3. Hänvisningar till artikel 3 skall betraktas som hänvisningar till bilagan.

4. Följande artiklar skall införas: "Artikel 17a

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Artikel 17b

Varje medlemsstat skall för de av medlemsstaternas medborgare, vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv inte motsvarar de benämningar som förtecknas för den medlemsstaten i detta direktiv, erkänna som tillräckligt bevis sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdats av medlemsstaterna och som åtföljs av ett intyg utfärdat av deras behöriga myndigheter eller organ. Detta intyg skall ange att de berörda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisen har utfärdats efter det att en utbildning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv har slutförts och att den medlemsstat som har utfärdat dem behandlar dem som likvärdiga med de bevis vars benämningar förtecknas i detta direktiv.

Artikel 17c

Medlemsstaterna skall granska sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv som den sökande har erhållit utanför Europeiska unionen, när dessa utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis har erkänts i en medlemsstat, samt sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som den sökande har skaffat i en medlemsstat. Medlemsstatens beslut skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.

Artikel 17d

Medlemsstaternas beslut i fråga om ansökningar om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv skall vara utförligt motiverade i de fall som en ansökan avslås.

En sökande skall ha rätt att överklaga till domstol i enlighet med den nationella lagstiftningen. En sökande skall även kunna överklaga om inget beslut meddelas inom den föreskrivna tiden."

5. Bilagan som återges i bilaga III till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 8

I artikel 1.1 i direktiv 78/1027/EEG skall orden "som avses i artikel 3 i direktiv 78/1026/EEG" ersättas med orden "som avses i bilagan till direktiv 78/1026/EEG".

Avsnitt 2.4

Barnmorskor

Artikel 9

Direktiv 80/154/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.1 skall orden "och som finns uppräknade i artikel 3 nedan" ersättas med orden "och som förtecknas i bilagan".

2. I artikel 2.1 fjärde respektive femte strecksatserna skall orden "som anges i artikel 3 i direktiv 77/452/EEG" ersättas med orden "som anges i bilagan till direktiv 77/452/EEG".

3. Artikel 3 skall utgå.

4. Hänvisningar till artikel 3 skall betraktas som hänvisningar till bilagan.

5. Följande artiklar skall införas: "Artikel 19a

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Artikel 19b

Varje medlemsstat skall för de av medlemsstaternas medborgare, vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv inte motsvarar de benämningar som förtecknas för den medlemsstaten i detta direktiv, erkänna som tillräckligt bevis sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdats av medlemsstaterna och som åtföljs av ett intyg utfärdat av deras behöriga myndigheter eller organ. Detta intyg skall ange att de berörda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisen har utfärdats efter det att en utbildning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv har slutförts och att den medlemsstat som har utfärdat dem behandlar dem som likvärdiga med de bevis vars benämningar förtecknas i detta direktiv.

Artikel 19c

Medlemsstaterna skall granska sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv som den sökande har erhållit utanför Europeiska unionen, när dessa utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis har erkänts i en medlemsstat, samt sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som den sökande har skaffat i en medlemsstat. Medlemsstatens beslut skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.

Artikel 19d

Medlemsstaternas beslut i fråga om ansökningar om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv skall vara utförligt motiverade i de fall som en ansökan avslås.

En sökande skall ha rätt att överklaga till domstol i enlighet med den nationella lagstiftningen. En sökande skall även kunna överklaga om inget beslut meddelas inom den föreskrivna tiden."

6. Bilagan som återges i bilaga IV till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 10

Direktiv 80/155/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 skall orden "som avses i artikel 3 i det direktivet" ersättas med orden "som avses i bilagan".

2. I artikel 1.2 andra strecksatsen, skall orden "som avses i artikel 3 i direktiv 77/452/EEG" ersättas med orden "som avses i bilagan till direktiv 77/452/EEG".

Avsnitt 2.5

Arkitekter

Artikel 11

Direktiv 85/384/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artiklar skall införas: "Artikel 6

Medlemsstaterna skall granska sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv som den sökande har erhållit utanför Europeiska unionen, när dessa utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis har erkänts i en medlemsstat, samt sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som den sökande har skaffat i en medlemsstat. Medlemsstatens beslut skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.

Artikel 6a

Medlemsstaternas beslut i fråga om ansökningar om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv skall vara utförligt motiverade i de fall som en ansökan avslås.

En sökande skall ha rätt att överklaga till domstol i enlighet med den nationella lagstiftningen. En sökande skall även kunna överklaga om inget beslut meddelas inom den föreskrivna tiden.".

2. Artikel 15 skall utgå.

3. I artikel 24.1 skall orden "i enlighet med artiklarna 17 och 18" ersättas med orden "i enlighet med artiklarna 17 och 18 om det är fråga om etablering och i enlighet med artikel 22 om det är fråga om tillhandahållande av tjänster.".

Avsnitt 2.6

Farmaceuter

Artikel 12

I artikel 2 i direktiv 85/432/EEG skall följande punkt läggas till: "6. Som övergångsåtgärd och trots vad som sägs i punkterna 3 och 5 ovan, får Italien, vars lagar och andra författningar innehöll bestämmelser om utbildning vilka inte fullt ut överensstämde med utbildningskraven i detta direktiv inom den tidsfrist som anges i artikel 5, fortsätta att tillämpa dessa bestämmelser för personer som påbörjade sin farmaceututbildning före den 1 november 1993 och som avslutade den före den 1 november 2003.

Varje värdmedlemsstat har rätt att kräva av personer som innehar utbildningsbevis, examensbevis och andra bevis på sin farmaceutbehörighet utfärdade i Italien efter genomgången utbildning som påbörjades före den 1 november 1993 och som avslutades före den 1 november 2003, att de samtidigt med sina utbildnings-, examens- och behörighetsbevis förelägger ett intyg som styrker att de faktiskt och på föreskrivet sätt under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget har ägnat sig åt någon av de yrkesverksamheter som anges i artikel 1.2, under förutsättning att denna yrkesverksamhet är reglerad i Italien".

Artikel 13

Direktiv 85/433/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall orden "som avses i artikel 4" ersättas med orden "som avses i bilagan".

2. Artikel 3 skall utgå.

3. Artikel 4 skall utgå.

4. Hänvisningar till artikel 4 skall betraktas som hänvisningar till bilagan.

5. Följande artiklar skall införas: "Artikel 18a

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Artikel 18b

Varje medlemsstat skall för de av medlemsstaternas medborgare, vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv inte motsvarar de benämningar som förtecknas för den medlemsstaten i detta direktiv, erkänna som tillräckligt bevis sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdats av medlemsstaterna och som åtföljs av ett intyg utfärdat av deras behöriga myndigheter eller organ. Detta intyg skall ange att de berörda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisen har utfärdats efter det att en utbildning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv har slutförts och att den medlemsstat som har utfärdat dem behandlar dem som likvärdiga med de bevis vars benämningar förtecknas i detta direktiv.

Artikel 18c

Medlemsstaterna skall granska sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv som den sökande har erhållit utanför Europeiska unionen, när dessa utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis har erkänts i en medlemsstat, samt sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som den sökande har skaffat i en medlemsstat. Medlemsstatens beslut skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.

Artikel 18d

Medlemsstaternas beslut i fråga om ansökningar om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv skall vara utförligt motiverade i de fall som en ansökan avslås.

En sökande skall ha rätt att överklaga till domstol i enlighet med den nationella lagstiftningen. En sökande skall även kunna överklaga om inget beslut meddelas inom den föreskrivna tiden.".

6. Bilagan som återges i bilaga V till detta direktiv skall läggas till.

Avsnitt 2.7

Läkare

Artikel 14

Direktiv 93/16/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall orden "och som finns uppräknade i artikel 3" ersättas med orden "och som förtecknas i bilaga A".

2. Artikel 3 skall utgå.

3. Rubriken till kapitel II skall ersättas med följande: "Utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för specialister inom medicin".

4. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

Varje medlemsstat, där det finns bestämmelser i lagar och andra författningar inom detta område, skall erkänna de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för specialister inom medicin som tilldelas medborgare i medlemsstaterna av andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 24, 25, 26 och 29 och som förtecknas i bilagorna B och C, genom att ge dessa bevis samma innebörd inom sitt territorium som de bevis som medlemsstaten själv utfärdar.".

5. Artikel 5 skall ersättas med följande: "Artikel 5

De utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i artikel 4 skall ha utfärdats av de behöriga myndigheter eller organ som förtecknas i bilaga B och motsvara, med avseende på den specialistutbildning som är i fråga, de benämningar som förtecknas i bilaga C för de medlemsstater där sådan utbildning finns.".

6. Rubriken till kapitel III och artiklarna 6 och 7 skall utgå.

7. Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 skall följande stycke läggas till: "Värdlandet skall även ta hänsyn till dessa medborgares eventuella yrkeserfarenhet, vidareutbildning och fortbildning i yrket.".

b) Punkt 3 skall ersättas med följande: "3. Sedan de behöriga myndigheterna eller organen i värdlandet på grundval av företedda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis har bedömt den utbildning som den sökande genomgått med avseende på dess längd och innehåll, och med hänsyn till dennes eventuella yrkeserfarenhet, vidareutbildning och fortbildning i yrket, skall de informera den sökande om den kompletterande utbildning som krävs och vilka områden den skall omfatta.".

c) Följande punkt skall läggas till: "4. Värdlandets beslut skall meddelas inom fyra månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.".

8. I artikel 9 skall följande stycke läggas till: "2a. Medlemsstaterna skall erkänna de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för specialister inom medicin som utfärdats i Spanien till läkare som före den 1 januari 1995 genomgått en specialistutbildning som inte uppfyller de formella utbildningskraven i artiklarna 24-27, om dessa bevis åtföljs av ett intyg från behörig spansk myndighet som intygar att personen i fråga har godkänts i det prov för särskild yrkeskompetens som anordnats, enligt de särskilda regleringsåtgärder som anges i kungligt dekret 1497/99, i syfte att kontrollera att den ifrågavarande personens kunskaps- och kompetensnivå motsvarar den för läkare som innehar sådana behörighetsbevis för specialister som för Spaniens del anges i artiklarna 5.3 och 7.2.".

9. I artikel 23 skall följande punkt läggas till: "6. Med hjälp av fortbildning skall man i enlighet med de olika medlemsstaternas bestämmelser se till att de som avslutat sin utbildning kan hålla sig ajour med den medicinska utvecklingen.".

10. I artikel 24.1 skall punkt a ersättas med följande: "a) Den skall innebära avslutad och godkänd sexårig utbildning inom ramen för den utbildning som avses i artikel 23 under vilken lämpliga kunskaper i allmän medicin skall ha förvärvats.".

11. Artiklarna 26 och 27 skall ersättas med följande: "Artikel 26

De medlemsstater där det finns bestämmelser i lagar och andra författningar inom detta område skall se till att minimilängden på specialistutbildningarna inte understiger den som anges för respektive utbildning i bilaga C. Dessa minimilängder skall ändras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44a.3.".

12. Artikel 30 skall ersättas med följande: "Artikel 30

Varje medlemsstat som inom sitt territorium erbjuder en fullständig utbildning enligt vad som avses i artikel 23 skall införa särskild utbildning i allmän medicin som uppfyller minst de krav som fastställs i artikel 31 och 32 på så sätt att de första utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisen efter genomgången utbildning utfärdas senast den 1 januari 2006.".

13. I artikel 31.1 skall punkt b ersättas med följande: "b) den skall omfatta minst tre års studier på heltid och genomföras under tillsyn av de behöriga myndigheterna eller organen.".

14. Artikel 31.2 skall ersättas med följande: "2. När den utbildningstid som avses i artikel 23 omfattar en praktisk utbildning i en godkänd sjukhusmiljö där det finns sådan utrustning och sådana tjänster som behövs inom allmän medicin, eller vid en godkänd läkarpraktik som avser allmän medicin eller en godkänd vårdinrättning inom vilka läkarna tillhandahåller primärvård, kan denna praktiska utbildning inbegripas i den utbildningsperiod som avses i punkt 1 b, så länge den understiger ett år. Denna möjlighet gäller endast de medlemsstater där den utbildning som särskilt avser allmän medicin är på två år den 1 januari 2001.

Om kommissionen i samband med tillämpningen av denna punkt skulle upptäcka att en medlemsstat har stora svårigheter när det gäller den utbildningsnivå som avses i punkt 1 b, skall kommissionen begära ett yttrande från den kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, som inrättades genom rådets beslut 75/365/EEG(21), och informera Europaparlamentet och rådet om detta. Kommissionen skall i förekommande fall förelägga Europaparlamentet och rådet förslag om hur man skulle kunna förbättra samordningen av den utbildningstid som särskilt avser allmän medicin."

15. I artikel 34.1 andra strecksatsen skall "60 %" ersättas med "50 %".

16. Hänvisningar till artiklarna 3, 6, 7 respektive 27 skall betraktas som hänvisningar till bilaga A, artikel 4, artikel 5 respektive artikel 26.

17. Följande artiklar skall införas: "Artikel 42a

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Artikel 42b

Varje medlemsstat skall för de av medlemsstaternas medborgare, vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv inte motsvarar de benämningar som förtecknas för den medlemsstaten i detta direktiv, erkänna som tillräckligt bevis sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdats av medlemsstaterna och som åtföljs av ett intyg utfärdat av deras behöriga myndigheter eller organ. Detta intyg skall ange att de berörda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisen har utfärdats efter det att en utbildning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv har slutförts och att den medlemsstat som har utfärdat dem behandlar dem som likvärdiga med de bevis vars benämningar förtecknas i detta direktiv.

Artikel 42c

Medlemsstaterna skall granska sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv som den sökande har erhållit utanför Europeiska unionen, när dessa utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis har erkänts i en medlemsstat, samt sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som den sökande har skaffat i en medlemsstat. Medlemsstatens beslut skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då den sökande inkom med en fullständig ansökan.

Artikel 42d

Medlemsstaternas beslut i fråga om ansökningar om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av detta direktiv skall vara utförligt motiverade i de fall som en ansökan avslås.

En sökande skall ha rätt att överklaga till domstol i enlighet med den nationella lagstiftningen. En sökande skall även kunna överklaga om inget beslut meddelas inom den föreskrivna tiden.".

18. Artikel 44a skall ändras på följande sätt:

a) (föranleder ingen ändring i den svenska språkversionen)

b) Punkt 2 skall utgå.

19. Bilagorna A, B och C som återges i bilaga VI till detta direktiv skall läggas till.

AVSNITT 3

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Senast den 1 januari 2008 skall kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 1.1 och 1.2 i medlemsstaterna.

När kommissionen har genomfört alla nödvändiga samråd skall den meddela om den anser att de gällande bestämmelserna i artikel 1.1 och artikel 1.2 bör ändras. Vid behov skall kommissionen också lägga fram förslag till förbättringar av de gällande bestämmelserna.

Artikel 16

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

A. Lindh

Ordförande

(1) EGT C 28, 26.1.1998, s. 1.

(2) EGT C 235, 27.7.1998, s. 53

(3) Europaparlamentets yttrande av den 2 juli 1998 (EGT C 226, 20.7.1998, s. 26), bekräftat den 27 oktober 1999, rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 mars 2000 (EGT C 119, 27.4.2000, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 5 juli 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT). Europaparlamentets beslut av den 1 februari 2001 och rådets beslut av den 26 februari 2001.

(4) EGT L 19, 24.1.1989, s. 16.

(5) EGT L 209, 24.7.1992, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/5/EG (EGT L 54, 26.2.2000, s. 42).

(6) C-340/89 (Vlassopoulou), Rec. [1991], s. I-2357.

(7) EGT L 165, 7.7.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/46/EG (EGT L 139, 2.6.1999, s. 25).

(8) EGT L 176, 15.7.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(9) EGT L 176, 15.7.1977, s. 8. Direktivet ändrat genom direktiv 89/595/EEG (EGT L 341, 23.11.1989, s. 30).

(10) EGT L 233, 24.8.1978, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(11) EGT L 233, 24.8.1978, s. 10. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(12) EGT L 362, 23.12.1978, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(13) EGT L 362, 23.12.1978, s. 7. Direktivet ändrat genom direktiv 89/594/EEG (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19).

(14) EGT L 33, 11.2.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(15) EGT L 33, 11.2.1980, s. 8. Direktivet ändrat genom direktiv 89/594/EEG.

(16) EGT L 253, 24.9.1985, s. 34.

(17) EGT L 253, 24.9.1985, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(18) C-154/93 (Tawil Albertini), Rec. [1994], s. I-451.

(19) C-319/92 (Haim), Rec. [1994], s. I-425.

(20) EGT L 223, 21.8.1985, s. 15. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(21) EGT L 167, 30.6.1975, s. 19.

BILAGA I

"BILAGA

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA A

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare

>Plats för tabell>

BILAGA B

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare med specialistutbildning

1. Ortodonti

>Plats för tabell>

2. Munkirurgi

>Plats för tabell>"

BILAGA III

"BILAGA

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer

>Plats för tabell>"

BILAGA IV

"BILAGA

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor

>Plats för tabell>"

BILAGA V

"BILAGA

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci

>Plats för tabell>"

BILAGA VI

"BILAGA A

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare

>Plats för tabell>

BILAGA B

Förteckning över benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare med specialistutbildning

>Plats för tabell>

BILAGA C

Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>"

Uttalanden

Uttalande från kommissionen

Kommissionen understryker att genomförande av undersökningar, föreläggande av rapporter och, i förekommande fall, förslag till lagstiftning, kommer att ske under förbehåll av att nödvändiga medel är tillgängliga.

Uttalande från kommissionen

Frågan om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som erhållits utanför Europeiska unionen är aktuell endast för ett ganska begränsat antal medborgare i gemenskapen. I fördraget erbjuds i själva verket endast en begränsad rättslig grund för ett förenklat erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som erhållits av medborgare i tredje land.

Frågan om erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som erhållits i tredje land behandlas redan nu av företrädarna för de nationella myndigheter som har i uppdrag att genomföra det ömsesidiga erkännandet av utbildningsbevis.

Europeiska gemenskapernas domstol har just tagit fram nya principer som skall tillämpas av medlemsstaterna i detta sammanhang (se dom av den 14.9.2000 i mål C-238/98 Hocsman).

Kommissionen kommer att ta reda på om det finns situationer som ännu inte fått sin lösning och kommer eventuellt att föreslå lämpliga lösningar i sina kommande förslag.

Gemensamt uttalande från parlamentet/rådet/kommissionen

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har samtliga den åsikten att det är viktigt att förfoga över konsoliderade versioner, som är lätt tillgängliga för var och en, av de juridiska texter som skall tillämpas på området ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer.

Sålunda har ett avsevärt kodifieringsarbete konkretiserats genom antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 93/16/EEG (läkares fria rörlighet) och 1999/42/EG (den tredje allmänna ordningen). Dessutom har kommissionen för användarna ställt till förfogande en användarguide om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer.

Kommissionen har för avsikt att gå vidare med denna insats i två etapper: Först planerar man att fortsätta införlivandet av sektorsdirektiven inom en konsoliderad ram. Sedan skall kommissionen undersöka möjligheten att fortsätta med en konsolidering av direktiven om den generella ordningen, för att ytterligare förenkla friheten att tillhandahålla tjänster, i linje med slutsatserna från toppmötet i Lissabon.

Kommissionen kommer även att undersöka utvecklingen när det gäller den särskilda utbildningen för allmänläkare i medlemsstaterna och omfattningen av de problem som skillnader i fråga om utbildningens längd leder till. Vid behov kommer den att lägga fram förslag till senare samordning i detta avseende.

Kommissionen kommer att lägga fram en rapport senast under 2003.

Europaparlamentet och rådet noterar kommissionens planer samt att kommissionen kommer att hålla dem underrättade om hur arbetet fortskrider.

Top