Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0007

Kommissionens direktiv 2001/7/EG av den 29 januari 2001 om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (Text av betydelse för EES)

OJ L 30, 1.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; tyst upphävande genom 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

32001L0007

Kommissionens direktiv 2001/7/EG av den 29 januari 2001 om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 030 , 01/02/2001 s. 0043 - 0043


Kommissionens direktiv 2001/7/EG

av den 29 januari 2001

om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 94/55/EG av 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/61/EG(2), särskilt artikel 8 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilagorna A och B till direktiv 94/55/EG innehåller bilagorna A och B till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, kallad ADR, i den form i vilken de tillämpas från den 1 juli 1999.

(2) ADR uppdateras vartannat år och därför gäller från och med den 1 juli 2001 en ändrad version, med en övergångsperiod till och med den 31 december 2002 utom för farligt gods av klass 7 (radioaktiva ämnen), för vilket övergångsperioden går ut den 31 december 2001.

(3) Det är därför nödvändigt att ändra bilagan till direktiv 94/55/EG.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för transport av farligt gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 94/55/EG ändras på följande sätt:

1. Bilaga A skall ersättas med följande:

"BILAGA A

Bestämmelserna i bilaga A till Europaavtalet om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), som gäller från och med den 1 juli 2001, varvid begreppet "avtalsparter" ersätts med "medlemsstater"

Anmärkning:

2001 års konsoliderade bilaga A till ADR kommer att offentliggöras så snart texten finns tillgänglig på alla gemenskapens officiella språk."

2. Bilaga B skall ersättas med följande:

"BILAGA B

Bestämmelserna i bilaga B till Europaavtalet om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), som gäller från och med den 1 juli 2001, varvid begreppet "avtalsparter" ersätts med "medlemsstater"

Anmärkning:

2001 års konsoliderade bilaga B till ADR kommer att offentliggöras så snart texten finns tillgänglig på alla gemenskapens officiella språk."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001 i fråga om farligt gods av klass 7 och senast den 31 december 2002 i fråga om farligt gods av andra klasser och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 319, 12.12.1994, s. 7.

(2) EGT L 279, 1.11.2000, s. 40.

Top