Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0931

Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

OJ L 344, 28.12.2001, p. 93–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 11 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj

32001E0931

Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 344 , 28/12/2001 s. 0093 - 0096


Rådets gemensamma ståndpunkt

av den 27 december 2001

om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

(2001/931/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 15 och 34 i detta, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet förklarade vid sitt extra möte den 21 september 2001 att terrorismen är en verklig utmaning för världen och Europa och att kampen mot terrorismen skall vara ett prioriterat mål för Europeiska unionen.

(2) Den 28 september 2001 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1373(2001), i vilken omfattande strategier läggs fram för att bekämpa terrorism och i synnerhet finansieringen av terrorism.

(3) Den 8 oktober 2001 bekräftade rådet unionens beslutsamhet att i nära samarbete med Förenta staterna angripa terrorismens finansieringskällor.

(4) I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1333(2000) antog rådet den 26 februari 2001 gemensam ståndpunkt 2001/154/GUSP(1), i vilken det bland annat föreskrivs att kapital som tillhör Usama Bin Ladin och med honom associerade individer och organ skall frysas. Följaktligen omfattas inte dessa individer och organ av denna gemensamma ståndpunkt.

(5) Europeiska unionen bör vidta ytterligare åtgärder för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1373/2001.

(6) Medlemsstaterna har till Europeiska unionen överlämnat den information som är nödvändig för att genomföra några av dessa extra åtgärder.

(7) Gemenskapens insatser är nödvändiga för att några av dessa extra åtgärder skall kunna genomföras, och det krävs även insatser från medlemsstaterna, särskilt när det gäller tillämpningen av former för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna gemensamma ståndpunkt skall tillämpas i enlighet med bestämmelserna i följande artiklar på personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar och finns förtecknade i bilagan.

2. I denna gemensamma ståndpunkt avses med personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar:

- personer som begår eller försöker begå terroristhandlingar eller som deltar i eller underlättar genomförandet av terroristhandlingar,

- grupper och enheter som ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av sådana personer och personer, grupper eller enheter som agerar på sådana personers, gruppers eller enheters vägnar eller under deras ledning, inklusive kapital som härrör från eller uppstår genom egendom som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av sådana personer och av associerade personer, grupper och enheter.

3. I denna gemensamma ståndpunkt avses med terroristhandling: en av följande avsiktliga handlingar som på grund av sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation och som definieras som ett brott enligt nationell lagstiftning och begås i syfte att

i) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning,

ii) otillbörligen tvinga ett offentligt organ eller en internationell organisation att utföra eller att avstå från att utföra en viss handling, eller

iii) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation:

a) angrepp mot en persons liv som kan leda till döden,

b) allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet,

c) människorov eller tagande av gisslan,

d) förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, transportsystem, infrastruktur, inklusive datasystem, en fast plattform belägen på kontinentalsockeln, en offentlig plats eller privat egendom som sannolikt kommer att förorsaka att människoliv utsätts för fara eller leda till betydande ekonomiska förluster,

e) kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel eller godstransporter,

f) tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av skjutvapen, sprängämnen eller kärnvapen, av biologiska eller kemiska vapen, samt, när det gäller biologiska och kemiska vapen, forskning och utveckling,

g) utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand, explosioner eller översvämningar som kan förorsaka att människoliv utsätts för fara,

h) att störa eller avbryta försörjningen av vatten, elkraft eller andra grundläggande naturresurser som kan förorsaka att människoliv utsätts för fara,

i) hot om att utföra någon av de handlingar, som räknas upp i a-h,

j) att leda en terroristgrupp,

k) att delta i en terroristgrupps verksamhet, vari inbegrips att förse den med upplysningar eller ge den materiellt stöd eller bidra med vilken form av finansiering som helst av denna verksamhet, med kännedom om att deltagandet kommer att bidra till gruppens brottsliga verksamhet.

I denna punkt avses med "terroristgrupp" en strukturerad grupp, inrättad för en viss tid, bestående av mer än två personer som handlar i samförstånd för att begå terroristhandlingar. Med strukturerad grupp avses: en grupp som inte tillkommit slumpartat i det omedelbara syftet att begå en terroristhandling och som inte nödvändigtvis har formellt fastställda roller för medlemmarna, kontinuitet i sammansättningen eller en noggrant utarbetad struktur.

4. Förteckningen i bilagan skall upprättas på grundval av exakta uppgifter eller fakta i det relevanta ärendet som visar att ett beslut har fattats av en behörig myndighet beträffande de personer, grupper eller enheter som avses, oavsett om det gäller inledande av undersökningar eller rättsliga åtgärder i fråga om en terroristhandling, försök att begå, deltaga i eller underlätta en sådan handling, grundat på bevis eller allvarliga och trovärdiga indicier eller en dom för sådana handlingar. Personer, grupper och enheter som enligt FN:s säkerhetsråd är knutna till terrorism eller mot vilka säkerhetsrådet har utfärdat sanktioner kan ingå i förteckningen.

I denna punkt avses med behörig myndighet: en rättslig myndighet eller, om rättsliga myndigheter inte har behörighet på det område som omfattas av denna punkt, en likvärdig myndighet som är behörig på det området.

5. Rådet skall se till att namnen på fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter i förteckningen i bilagan förses med tillräckliga detaljer för att enskilda individer, juridiska personer, enheter eller organ med säkerhet skall kunna identifieras och att de som har samma eller liknande namn lättare skall kunna rentvås.

6. Namnen på de personer och enheter som finns i förteckningen i bilagan skall ses över med jämna mellanrum minst en gång var sjätte månad för att man skall försäkra sig om att det är berättigat att behålla dem i förteckningen.

Artikel 2

Europeiska gemenskapen, som handlar inom ramen för sina befogenheter enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kommer att beordra att alla penningmedel och andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser frysas för personer, grupper och enheter som finns i förteckningen i bilagan.

Artikel 3

Europeiska gemenskapen, som handlar inom ramen för sina befogenheter enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall se till att penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser eller finansiella eller andra därmed besläktade tjänster varken direkt eller indirekt görs tillgängliga för personer, grupper och enheter som finns i förteckningen i bilagan.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall genom polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom ramen för avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen ge varandra största möjliga bistånd när det gäller att förhindra och bekämpa terroristhandlingar. Därför kommer de, med hänsyn till undersökningar och förfaranden som genomförs av deras myndigheter när det gäller någon av de personer, grupper och enheter som finns i förteckningen i bilagan, att på anmodan fullt ut utnyttja sina befintliga befogenheter i enlighet med Europeiska unionens rättsakter och andra internationella avtal, ordningar och konventioner som är bindande för medlemsstaterna.

Artikel 5

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 6

Denna gemensamma ståndpunkt skall ses över fortlöpande.

Artikel 7

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2001.

På rådets vägnar

L. Michel

Ordförande

(1) EGT L 57, 27.2.2001, s. 1.

BILAGA

Förteckning över personer, grupper och enheter som avses i artikel 1(1)

1. PERSONER

*- ABAUNZA MARTÍNEZ, Javier (ETA-aktivist) född 1.1.1965 i Guernica (Vizcaya), ID-kort nr 78.865.882

*- ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist) född 7.10.1963 i Durango (Vizcaya), ID-kort nr 78.865.693

*- ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem av Gestoras Pro-amnistía) född 7.6.1961 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort nr 15.954.596

*- ALCALDE LINARES, Angel (ETA-aktivist, medlem av Herri Batasuna/E.H/Batasuna) född 2.5.1943 i Portugalete (Vizcaya), ID-kort nr 14.390.353

- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) född 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudiarabien; saudisk medborgare

- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i Al Ihsa, Saudiarabien; saudisk medborgare

- AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född 16.10.1996 i Tarut, Saudiarabien; saudisk medborgare

*- ARZALLUZ TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist), född 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), ID-kort nr 15.927.207

- ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född i 1960 i Libanon; libanesisk medborgare

*- ELCORO AYASTUY, Paulo (ETA-aktivist, medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 22.10.1973 i Vergara (Guipúzcoa), ID-kort nr 15.394.062

- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (Alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) född 10.7.1965 eller 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudiarabien; saudisk medborgare

*- FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 2.12.1972 i Baracaldo (Vizcaya), ID-kort nr 420.172.692

*- GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, ENEKO (ETA-aktivist), född 29.4.1967 i Guernica (Vizcaya), ID-kort nr 44.556.097

*- GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (ETA-aktivist, medlem av Herri Batasuna/E.H/Batasuna), född 23.12.1967 i Vegara (Guipúzcoa), ID-kort nr 16.282.556

*- IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivist), född 25.4.1961 i Escoriaza (Navarra), ID-kort nr 16.255.819

- IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, född i 1963 i Libanon; libanesisk medborgare

- MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BINKHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Kuwait; kuwaitisk medborgare

*- MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort nr 72.439.052

*- MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA-aktivist) född 27.6.1970 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort nr 34.101.243

- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz) högunderrättelseman i HIZBULLAH, född 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pass nr 432298 (Libanon)

*- MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 6.7.1976 i Segura (Guipúzcoa), ID-kort nr 35.771.259

*- NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist), född 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), ID-kort nr 15.841.101

*- OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ETA-aktivist), född 11.9. 1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort nr 34.084.504

*- ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 22.9.1972 i Basauri (Vizcaya), ID-kort nr 45.622.851

*- OTEGUI UNANUE, Mikel (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 8.10.1975 i Itsasondo (Guipúzcoa), ID-kort nr 44.132.976

*- PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 18.9.1964 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort nr 15.976.521

*- SÁEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 9.12.1963 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort nr 15.962.687

*- URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem av Herri Batasuna/E.H/Batasuna) född 25.5.1969 i Ondárroa (Vizcaya), ID-kort nr 30.627.290

*- VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), ID-kort nr 15.254.214

2. GRUPPER OCH ENHETER

*- Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*- Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskerlandet och friheten (E.T.A)

(Följande organisationer ingår i terroristgruppen ETA: K.a.s, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía)

*- Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascistmotståndsgrupperna Första oktober (G.R.A.P.O)

- Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamas terroristgren)

*- Loyalist Volunteer Force (LVF)/Lojalisternas volontärstyrka

*- Orange Volunteers (OV)/Oranienordens volontärer

- Palestinian Islamic Jihad (PIJ)/Palestinska islamiska Jihad

*- Real IRA/Verkliga IRA

*- Red Hand Defenders (RHD)

*- Epanastatiki Pirines/Revolutionära kärnor

*- Dekati Evdomi Noemvri/Revolutionära organisationen 17 November

*- Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)/Revolutionär Folklig Kamp

*- Ulster Defence Association (UDA)/Ulster Försvarsförbund Ulster Freedom Fighters (UFF)/Ulsters frihetskämpar

(1) För personer som är markerats med * gäller endast artikel 4.

Top