EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0752

2001/752/EG: Kommissionens beslut av den 17 oktober 2001 om ändring av bilagorna till rådets beslut 97/101/EG om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 3093]

OJ L 282, 26.10.2001, p. 69–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/752/oj

32001D0752

2001/752/EG: Kommissionens beslut av den 17 oktober 2001 om ändring av bilagorna till rådets beslut 97/101/EG om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 3093]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 26/10/2001 s. 0069 - 0076


Kommissionens beslut

av den 17 oktober 2001

om ändring av bilagorna till rådets beslut 97/101/EG om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna

[delgivet med nr K(2001) 3093]

(Text av betydelse för EES)

(2001/752/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 97/101/EG av den 27 januari 1997 om inrättande av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter från nätverk och enskilda stationer som mäter luftförorening i medlemsstaterna(1), särskilt artikel 7 i detta, och

av följande skäl:

(1) I beslut 97/101/EG inrättas ett system för ömsesidigt utbyte av information och uppgifter om luftförorening.

(2) Bilagorna till det beslutet bör ändras för att anpassa den ingående förteckningen över föroreningar som samt krav på ytterligare information, validering och aggregering.

(3) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 12.2 i rådets direktiv 96/62/EG(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till beslut 97/101/EG skall ersättas av texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 35, 5.2.1997, s. 14.

(2) EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.

BILAGA

"BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER FÖRORENINGAR, STATISTISKA PARAMETRAR OCH MÄTENHETER

1. Föroreningar som förtecknas i bilaga I till direktiv 96/62/EG om luftkvalitet

2. Föroreningar som inte förtecknas i bilaga I till direktiv 96/62/EG om luftkvalitet

Föroreningar som skall rapporteras i enlighet med andra direktiv än direktiv 96/62/EG förtecknas i punkt 3 under nummer 14 och 15. Föroreningar som endast skall rapporteras om data finns tillgängliga för dem förtecknas under nummer 16-63.

3. Data, mätenheter och genomsnittstider

>Plats för tabell>

4. Under ett kalenderår framräknade data som skall överlämnas till kommissionen

Medlemsstaterna skall skicka rådata, eller rådata och statistik.

Följande statistik är obligatorisk för de medlemsstater som skickar rådata och statistik:

- För föroreningarna 1 till 61:

Det aritmetiska medelvärdet, medianen, percentilerna 98 (och 99,9 som det är frivilligt att ange när det gäller föroreningar för vilka medelvärdet beräknas under en timme), samt det högsta värdet, beräknat utifrån rådata motsvarande de rekommenderade genomsnittstiderna i ovanstående tabell.

- För föroreningarna 62 och 63:

Den totala månadsdepositionen, beräknat utifrån rådata motsvarande de rekommenderade genomsnittstiderna i tabellen ovan.

Den y:e percentillen bör beräknas utifrån de faktiska mätvärdena. Alla värdena bör förtecknas i stigande ordning på följande sätt:

>PIC FILE= "L_2001282SV.007301.TIF">

Den y:e percentilen är koncentrationen Xk där värdet på k beräknas på följande sätt:

>Hänvisning till >

där q är lika med y/100 och N är antalet faktiska mätvärden.

Värdet för (q * N) bör avrundas till närmaste heltal.

Samtliga resultat bör uttryckas vid följande temperatur- och tryckförhållanden: 293 K och 101,3 kPa, utom för föroreningarna 62 och 63. För partikelbundna komponenter bör data från år 2001 och framåt rapporteras i enlighet med de omgivande förhållandena.

5. Data som skall överlämnas till kommissionen

Data skall överlämnas i ett av följande format: ISO 7168 version 2 utvidgat format; NASA - AMES 1001/1010 eller DEM-kompatibelt(1) format, eller i en DEM-databas.

Kommissionen kommer att bekräfta att data erhållits samt antalet stationer och föroreningar.

(1) Datautbytesmodul som tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

BILAGA II

INFORMATION OM NÄTVERK, STATIONER OCH MÄTTEKNIK

Medlemsstater skall raportera om följande punkter: I.1, I.4.1 till I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 och II.2.1. Så mycket information som möjligt bör tillhandahållas om de övriga punkterna:

I. INFORMATION OM NÄTVERK

I.1 Namn

I.2 Förkortning

I.3 Typ av nät (lokal industri, stad, tätort, län, region, helt land, internationellt)

I.4 Organ ansvarigt för nätverksförvaltning

I.4.1 Namn

I.4.2 Namn på ansvarig person

I.4.3 Adress

I.4.4 Telefonnummer och faxnummer

I.4.5 E-post

I.4.6 Adress till webbplats

I.5 Utgångspunkt för tidshänvisningar (UTC, lokal tid)

II. INFORMATION OM STATIONERNA

II.1 Allmän information

II.1.1 Namn på stationen

II.1.2 Namn på stad eller plats i tillämpliga fall

II.1.3 Nationell och/eller lokalt referensnummer eller kod

II.1.4 Stationskod som givits i detta beslut och som skall tillhandhållas av kommissionen

II.1.5 Namn på det tekniska organ som är ansvarigt för stationen (om annat än det som är ansvarigt för nätverket)

II.1.6 Organ eller program till vilka data rapporteras (per förorening, om nödvändigt) (lokalt, nationellt, Europeiska kommissionen, GEMS, OECD, EMEP, ...)

II.1.7 Övervakningsmål (överensstämmelse med lagstiftningens krav, exponeringsutvärdering (människors hälsa och/eller ekosystem och/eller material), trendanalys, utsläppsutvärdering ...)

II.1.8 Geografiska koordinater (enligt ISO 6709: geografisk longitud och latitud och geodetisk höjd)

II.1.9 NUTS 4-nivå (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

II.1.10 Uppmätta föroreningar

II.1.11 Uppmätta meteorologiska parametrar

II.1.12 Andra relevanta upplysningar: rådande vindriktning, förhållandet mellan avståndet från och höjden på närmaste hinder.

II.2 Klassificering av stationerna

II.2.1 Typ av området

II.2.1.1 Tätort

Sammanhängande bebyggt område

II.2.1.2 Förort

I huvudsak bebyggt område: sammanhängande bebyggelse av fristående byggnader blandat med icke-bebyggda områden (små sjöar, skogar, jordbruksmark)

II.2.1.3 Landsbygd(1)

Alla områden som inte uppfyller kriterierna för tätorts- och förortsområden

II.2.2 Typ av station i förhållande till de dominerade utsläppskällorna

II.2.2.1 Trafik

Stationer som är belägna så att deras föroreningsnivå huvudsakligen påverkas av utsläppen från en närbelägen väg/gata

II.2.2.2 Industri

Stationer som är belägna så att deras föroreningsnivå huvudsakligen påverkas av närbelägna industrikällor eller industriområden

II.2.2.3 Bakgrund

Stationer som vare sig påverkas av trafik eller av industri(2)

II.2.3 Ytterligare information om stationen

II.2.3.1 Representativt område (radie). För trafikstationer skall i stället längden på den gata/väg som stationen representerar uppges

II.2.3.2 Stationer i tätorter och förorter

- Stadens befolkningsmängd

II.2.3.3 Trafikstationer

- Uppskattad trafikvolym (årlig genomsnittlig dagstrafik)

- Avstånd från trottoarkanten

- Andel tung trafik

- Trafikhastighet

- Avstånd mellan byggnadsfasader och deras höjd (gata av kanjontyp)

- Bredd på gatan/vägen (gator som inte är av kanjontyp)

II.2.3.4 Industristationer

- Typ av industri(er) (Utvald nomenklatur för luftföroreningskod)

- Avstånd till källan/källområdet

II.2.3.5 Bakgrundsstationer på landsbygden (delkategorier)

- Nära städer

- Regionala

- Avlägsna

III. INFORMATION AVSEENDE MÄTKONFIGURERING PER FÖRORENING

III.1 Utrustning

III.1.1 Namn

III.1.2 Analysprincip eller mätmetod

III.2 Provtagningskarakteristik

III.2.1 Provtagningspunktens placering (byggnadsfasad, gångbana, trottoarkant, gård)

III.2.2 Provtagningspunktens höjd

III.2.3 Resultatets integrationstid

III.2.4 Provtagningstid

(1) Om stationen mäter ozon skall ytterligare information om tillståndet för landsbygdsbakgrunden tillhandahållas (II.2.3.5).

(2) Placerade på så sätt att deras föroreningsnivå inte huvudsakligen påverkas av en enda källa eller gata utan i stället av det samlade bidraget från alla källor som på lovartssidan i förhållande till stationen (t.ex. av all trafik, förbränningskällor, etc. som ligger på lovartssidan i förhållande till en station i en stad eller av alla källområden som ligger på lovartssidan [städer, industriområden] i ett landsbygdsområde).

BILAGA III

FÖRFARANDE VID DATAVALIDERING OCH KVALITETSSÄKRING

Alla data som överlämnas skall betraktas som validerade.

Medlemsstaterna ansvarar för att det finns ett kvalitetssäkringsförfarande som allmänt sätt uppfyller målen i detta beslut och särskilt målen i de berörda direktiven.

BILAGA IV

KRITERIER FÖR AGGREGERING AV DATA OCH BERÄKNING AV STATISTISKA PARAMETRAR

Dessa kriterier rör huvudsakligen datafångsten

Om kriterierna för aggregering av data och beräkning av statistiska parametrar inte har fastställts i EU-direktiven gäller följande:

a) Aggregering av data

Kriterierna för beräkning av entimmes- och dygnsvärden från data med kortare genomsnittstid är

>Plats för tabell>

b) Beräkning av statistiska parametrar

>Plats för tabell>

Förhållandet mellan antalet validerade data för de två årstiderna under det aktuella åket får inte överstiga 2, eftersom de två årstiderna är vinter (från och med januari till och med mars och från och med oktober till och med december) och sommar (från och med april till och med september)."

Top