EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0740

2001/740/EG: Kommissionens beslut av den 19 oktober 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket och om upphävande av beslut 2001/356/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 3160]

OJ L 277, 20.10.2001, p. 30–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002; upphävd genom 32002D0153 Sista giltighetsdagen utgår från datumet för offentliggörande av rättsakten om upphävande, som får verkan samma dag som den anmäls. Rättsakten har anmälts, men datumet för anmälan finns inte i EUR-Lex. I stället används datumet för offentliggörandet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/740/oj

32001D0740

2001/740/EG: Kommissionens beslut av den 19 oktober 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket och om upphävande av beslut 2001/356/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 3160]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 20/10/2001 s. 0030 - 0041


Kommissionens beslut

av den 19 oktober 2001

om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket och om upphävande av beslut 2001/356/EG

[delgivet med nr K(2001) 3160]

(Text av betydelse för EES)

(2001/740/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 10 i detta, och

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 9 i detta, och

av följande skäl:

(1) Det har rapporterats om utbrott av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket.

(2) Den aktuella situationen när det gäller mul- och klövsjuka i Förenade kungariket kan utgöra ett hot mot djurbesättningar i andra medlemsstater i samband med utsläppande på marknaden och handeln med levande klövdjur och vissa produkter därav.

(3) Förenade kungariket har vidtagit åtgärder i enlighet med rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka(4), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, och har dessutom vidtagit ytterligare åtgärder i de drabbade områdena.

(4) Sjukdomssituationen i Förenade kungariket innebär att det är nödvändigt att stärka de kontrollåtgärder avseende mul- och klövsjuka som Förenade kungariket vidtagit genom att införa kompletterande skyddsåtgärder från gemenskapens sida.

(5) Kommissionen har i samarbete med den berörda medlemsstaten antagit beslut 2001/356/EG av den 4 maj 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket(5), senast ändrat genom beslut 2001/708/EG(6).

(6) Rådets direktiv 64/432/EEG(7), senast ändrat genom direktiv 2000/20/EG(8), rör djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen.

(7) Rådets direktiv 91/68/EEG(9), senast ändrat genom kommissionens beslut 94/953/EG(10), rör djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen.

(8) Rådets direktiv 64/433/EEG(11), senast ändrat genom direktiv 95/23/EG(12), rör hälsovillkor för produktion och saluföring av färskt kött.

(9) I rådets direktiv 94/65/EG(13) fastställs krav för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar.

(10) Rådets direktiv 91/495/EEG(14), senast ändrat genom direktiv 94/65/EG, rör folkhälsa och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av kaninkött och kött från vilda djur i hägn.

(11) Rådets direktiv 80/215/EEG(15), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, rör djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen.

(12) Rådets direktiv 77/99/EEG(16), senast ändrat genom rådets direktiv 97/76/EG(17), rör hälsoproblem som påverkar produktion och saluföring av köttprodukter och vissa andra produkter av animaliskt ursprung.

(13) I rådets direktiv 92/118/EEG(18), senast ändrat genom direktiv 2001/7/EG(19), fastställs djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, till direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter.

(14) I rådets direktiv 88/407/EEG(20), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, fastställs djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur.

(15) Rådets direktiv 89/556/EEG(21), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, rör djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur.

(16) I rådets direktiv 90/429/EEG(22), senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/39/EG(23), fastställs djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av svin.

(17) Rådets direktiv 90/426/EEC(24), senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/298/EG(25), rör djurhälsovillkor för transport och import från tredje land av hästdjur.

(18) Kommissionens beslut 2001/304/EG(26), ändrat genom beslut 2001/345/EG(27), rör märkning och användning av vissa animaliska produkter i samband med beslut 2001/172/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket. Färskt kött som försetts med det kontrollmärke som avses i beslut 2001/304/EG får endast släppas ut på marknaden i Storbritannien.

(19) Vissa områden i Förenade kungariket som förtecknas i bilaga I har inte haft något utbrott av mul- och klövsjuka under denna epidemi eller ha varit fria från sjukdomen under mer än tre månader. Det förefaller därför lämpligt att fastställa villkoren för avsändning av kött från djur som hålls på anläggningar belägna i de sjukdomsfria delar av Förenade kungariket som förtecknas i bilaga I.

(20) Vidare förefaller det lämpligt att under vissa förutsättningar tillåta avsändning från områden förtecknade i bilaga I av vissa mjölkprodukter som undergått mognadsprocess inklusive syrning. Det är nödvändigt med ytterligare förtydliganden när det gäller värmebehandlingen av vissa mjölkprodukter.

(21) Vidare förefaller det lämpligt att utvidga det undantag för fryst sperma som införs genom beslut 2001/708/EG till att omfatta sådan fryst svinsperma som uppfyller samma djurhälsokrav när det gäller mul- och klövsjuka.

(22) Beslut 2001/356/EG har ändrats sju gånger och det förefaller därför lämpligt att konsolidera bestämmelserna i det här beslutet. Beslut 2001/356/EG måste således upphävas, men av praktiska skäl bör hänvisningar till beslut 2001/172/EG eller 2001/356/EG tolkas som hänvisningar till det här beslutet. Mot bakgrund av detta är det också lämpligt att skilja bilagorna I och II åt med hänsyn till eventuell regional uppdelning.

(23) Situationen kommer att ses över vid Ständiga veterinärkommitténs möte den 6-7 november 2001 och åtgärderna kommer att anpassas där så krävs.

(24) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som Förenade kungariket vidtagit i enlighet med rådets direktiv 85/511/EEG skall Förenade kungariket säkerställa följande:

1. Inga levande nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur får förflyttas mellan de områden i Förenade kungariket som anges i bilaga I och bilaga II.

2. Inga levande nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur får skickas från eller förflyttas genom de områden i Förenade kungariket som anges i bilaga I och bilaga II.

Utan att det påverkar de restriktioner som tillämpas av Förenade kungarikets myndigheter för förflyttning inom och genom Storbritannien av djur som kan smittas, och genom undantag från bestämmelserna i första stycket, får de behöriga myndigheterna tillåta att klövdjur transiteras direkt och utan avbrott på större vägar och järnvägssträckor genom de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

3. Att hälsointyg enligt rådets direktiv 64/432/EEG åtföljer levande nötkreatur och svin och att hälsointyg enligt rådets direktiv 91/68/EEG åtföljer levande får och getter då sådana djur sänds från andra områden i Förenade kungariket än de som anges i bilaga I och bilaga II till andra medlemsstater och att intygen innehåller följande text: "Djur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket."

4. Att de hälsointyg som åtföljer andra klövdjur än de som omfattas av de intyg som avses i punkt 3 då sådana djur sänds från andra områden i Förenade kungariket än de som anges i bilaga I och bilaga II till andra medlemsstater innehåller följande text: "Levande klövdjur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket."

5. Förflyttning till andra medlemsstater av de djur åtföljda av djurhälsointyg som avses i punkterna 3 eller 4 skall endast vara tillåten på villkor att en lokal veterinärmyndighet anmäler detta tre dagar i förväg till de centrala och lokala veterinärmyndigheterna i den medlemsstat som är destinationsland.

Artikel 2

1. Förenade kungariket får inte avsända färskt kött av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur från de i bilaga I angivna delarna av dess territorium, eller färskt kött från djur med ursprung i dessa områden i Förenade kungariket.

Det färska kött som avses i första stycket skall omfatta malet kött och köttberedningar enligt rådets direktiv 94/65/EG.

2. Det förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla följande:

a) Färskt kött som har styckats före den 1 februari 2001, förutsatt att köttet är tydligt identifierat och efter det datumet har transporterats och lagrats åtskilt från kött som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

b) Färskt kött från djur som fötts upp utanför de områden som anges i bilaga I och bilaga II och som med undantag från artikel 1.1 har transporterats under officiell kontroll och direkt, i förseglade transportmedel, till ett slakteri som ligger utanför skyddszonen i det område som anges i bilaga I, för omedelbar slakt. Sådant kött får endast släppas ut på marknaden i Storbritannien och skall uppfylla följande villkor:

- Allt sådant färskt kött skall vara försett med det kontrollmärke som anges i kommissionens beslut 2001/304/EG.

- Driften av anläggningen skall stå under sträng veterinärkontroll.

- Det färska köttet skall vara klart identifierat samt transporteras och lagras åtskilt från kött som får sändas utanför Förenade kungariket.

- Kontrollen av att ovan angivna villkor är uppfyllda skall utföras av den behöriga veterinärmyndigheten under överinsyn av centrala veterinärmyndigheter, vilka till övriga medlemsstater och kommissionen skall översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt på grundval av dessa villkor.

c) Färskt kött som har styckats i styckningsanläggningar som ligger i det område som anges i bilaga I och där följande villkor är uppfyllda:

- I anläggningen skall över huvud taget inget annat kött bearbetas än sådant färskt kött som beskrivs i a eller färskt kött som kommer från djur som fötts upp och slaktats utanför det område som anges i bilaga I, eller färskt kött från djur som fötts upp och slaktats inom de områden som anges i bilaga III. Rengöring och desinfektion skall genomföras efter all bearbetning av kött som inte uppfyller detta krav.

- Allt sådant färskt kött skall vara försett med kontrollmärke i enlighet med kapitel XI i bilaga I till rådets direktiv 64/433/EEG eller, när det gäller kött från andra klövdjur, det kontrollmärke som föreskrivs i kapitel III i bilaga I till direktiv 91/495/EEG.

- Driften av anläggningen skall stå under sträng veterinärkontroll.

- Det färska köttet skall vara tydligt identifierat och transporteras och lagras åtskilt från kött som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

- Kontrollen av att ovan angivna villkor är uppfyllda skall utföras av den behöriga veterinärmyndigheten under överinsyn av centrala veterinärmyndigheter, vilka till övriga medlemsstater och kommissionen skall översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt på grundval av dessa villkor.

d) Färskt kött från svin som fötts i de områden som anges i bilaga I och som uppfyller följande villkor:

- Avsändning av sådant kött skall ha godkänts av den behöriga veterinärmyndigheten i Förenade kungariket.

- Det har under de senaste 90 dagarna inte skett något utbrott av mul- och klövsjuka i den grupp länder som anges i bilaga III.

- Under de 30 dagar som närmast föregick transporten till slakteriet skall djuren under överinsyn av de behöriga veterinärmyndigheterna ha hållits på en enda anläggning belägen inom de områden som anges i bilaga III och i centrum av en cirkel med en radie på minst 10 km inom vilken det inte har skett något utbrott av mul- och klövsjuka de senaste 30 dagarna.

- Inga djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka skall har förts in på en sådan anläggning som avses i tredje strecksatsen under de 30 dagar som närmast föregår lastning, med undantag för svin som kommer från en levererande anläggning som uppfyller kraven enligt tredje strecksatsen, för vilka denna period får reduceras till 7 dagar.

- Djuren skall under officiell kontroll och i förseglade transportmedel som skall ha rengjorts och desinfekterats före lastning ha transporterats från en sådan anläggning som avses i tredje strecksatsen till det angivna slakteriet, vilket skall vara beläget inom de områden som avses i bilaga III.

- Slakten av djuren skall ha skett mindre än 24 timmar efter deras ankomst till slakteriet och avskild från djur som inte får avsändas från de områden som anges i bilaga I.

- Vid den officielle veterinärens inspektion av slakteriet får inga tecken på mul- och klövsjuka ha konstaterats, vare sig före eller efter slakt.

- Kött från sådana djur skall ha hållits på anläggningen under minst 24 timmar efter slakten.

- Allt sådant färskt kött skall vara försett med kontrollmärke i enlighet med kapitel XI i bilaga I till direktiv 64/433/EEG.

- Driften av anläggningen skall stå under sträng veterinärkontroll.

- Om mul- och klövsjuka har konstaterats på anläggningen får fortsatt beredning av kött avsett för avsändning utanför de områden som anges i bilaga I tillåtas endast efter det att alla djur på anläggningen slaktats och allt kött och alla döda djur bortskaffats samt tidigast 24 timmar efter avslutande av en fullständig rengöring och desinfektion av den berörda anläggningen under den officielle veterinärens översyn.

- Det färska köttet skall vara tydligt identifierat och transporteras och lagras åtskilt från kött som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

- Kontrollen av att ovan angivna villkor är uppfyllda skall utföras av den behöriga veterinärmyndigheten under överinseende av centrala veterinärmyndigheter, vilka till övriga medlemsstater och kommissionen skall översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt på grundval av dessa villkor.

- I de fall köttet bearbetas ytterligare i en styckningsanläggning, skall bestämmelserna i punkt c andra till femte strecksatsen gälla.

3. Kött som sänds från Förenade kungariket till andra medlemsstater skall åtföljas av ett intyg utfärdat av en officiell veterinär. Intyget skall innehålla följande text: "Kött som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket."

Artikel 3

1. Förenade kungariket får inte avsända köttprodukter av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur som kommer från de i bilaga I angivna delarna av Förenade kungariket eller som har framställts av kött som kommer från djur med ursprung i dessa områden i Förenade kungariket.

2. De restriktioner som avses i punkt 1 skall inte gälla köttprodukter som har genomgått en av de behandlingar som fastställs i artikel 4.1 i rådets direktiv 80/215/EEG eller sådana köttprodukter som definieras i rådets direktiv 77/99/EEG och som genom beredningen fått ett pH-värde som i hela substansen är lägre än 6.

3. De förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla följande:

a) Köttprodukter som har beretts av kött från klövdjur som har slaktats före den 1 februari 2001, förutsatt att köttprodukterna är tydligt identifierade och har transporterats och lagrats åtskilda från köttprodukter som inte är avsedda att sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

b) Köttprodukter som har beretts i anläggningar där följande villkor är uppfyllda:

- Allt färskt kött som används i anläggningen uppfyller villkoren i artikel 2.2 a, c eller d.

- Alla köttprodukter som används i slutprodukten uppfyller villkoren i a eller är framställda av färskt kött som kommer från djur som fötts upp och slaktats utanför det område som anges i bilaga I.

- Alla köttprodukter skall vara försedda med kontrollmärke i enlighet med kapitel VII i bilaga B till direktiv 77/99/EEG.

- Driften av anläggningen skall stå under sträng veterinärkontroll.

- Det färska köttet skall vara tydligt identifierat och skall transporteras och lagras åtskilt från kött och köttprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

- Kontrollen av att ovan angivna villkor är uppfyllda skall utföras av den behöriga myndigheten under de centrala veterinärmyndigheternas ansvar, vilka till övriga medlemsstater och kommissionen skall översända en förteckning över de anläggningar som den har godkänt på grundval av dessa villkor.

c) Köttprodukter som har beretts i de områden i Förenade kungariket som inte anges i bilaga I med användning av kött som styckats före den 1 februari 2001 och som kommer från de områden som anges i bilaga I, förutsatt att köttet och köttprodukterna är tydligt identifierade och transporteras och lagras åtskilda från kött och köttprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

4. Köttprodukter som sänds från Förenade kungariket till andra medlemsstater skall åtföljas av ett officiellt intyg. Intyget skall innehålla följande text: "Köttprodukter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2000/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

5. Genom undantag från punkt 4 skall det för köttprodukter som uppfyller kraven i punkt 2 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system(28) och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att villkoren för behandling enligt punkt 2 är uppfyllda.

6. Genom undantag från punkt 4 skall det för köttprodukter som värmebehandlats i hermetiskt tillslutna behållare, så att de har lång hållbarhet, vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 4

1. Förenade kungariket får inte avsända mjölk, vare sig den är avsedd att användas som livsmedel eller ej, från de i bilaga I angivna delarna av dess territorium.

2. De förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla mjölk, vare sig den är avsedd att användas som livsmedel eller ej, som minst har genomgått följande behandling:

a) En första pastörisering i enlighet med de normer som definieras i punkt 3 b i kapitel 1 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG, följd av en andra värmebehandling i form av pastörisering vid hög temperatur, UHT, sterilisering som resulterar i en negativ reaktion på peroxidastestet eller en torkningsprocess som omfattar värmebehandling med motsvarande verkan som en av de ovan beskrivna behandlingarna, eller

b) en första pastörisering i enlighet med de normer som definieras i punkt 3 b i kapitel 1 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG, kombinerad med den behandling genom vilken pH-värdet sänks till lägre än 6 och bibehålls där minst en timme.

3. De förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla mjölk som har behandlats i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I om följande villkor är uppfyllda:

a) All mjölk som används i anläggningen skall antingen uppfylla villkoren i punkt 2 eller komma från djur som fötts upp och mjölkats utanför det område som anges i bilaga I.

b) Driften av anläggningen skall stå under sträng veterinärkontroll.

c) Mjölken skall vara tydligt identifierad och transporteras och lagras åtskild från mjölk och mjölkprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

d) Transport av opastöriserad mjölk från anläggningar utanför de områden som anges i bilaga I till de anläggningar som avses ovan skall göras med fordon som före transport har rengjorts och desinfekterats och efter detta inte har varit i kontakt med anläggningar i de områden som anges i bilaga I som håller djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka.

e) Kontrollen av att ovan angivna villkor är uppfyllda skall utföras av den behöriga veterinärmyndigheten under överinsyn av centrala veterinärmyndigheter, vilka till övriga medlemsstater och kommissionen skall översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt på grundval av dessa villkor.

4. Mjölk som sänds från Förenade kungariket till andra medlemsstater skall åtföljas av ett officiellt intyg. Intyget skall innehålla följande text: "Mjölk som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

5. Genom undantag från punkt 4 skall det för mjölk som uppfyller kraven i punkt 2 a eller b och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att villkoren för behandling enligt punkt 2 a eller b är uppfyllda.

6. Genom undantag från punkt 4 skall det för mjölk som uppfyller kraven i punkt 2 a eller b och som värmebehandlats i hermetiskt tillslutna behållare, så att den har lång hållbarhet, vara tillräckligt att den åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 5

1. Förenade kungariket får inte avsända mjölkprodukter, vare sig de är avsedda att användas som livsmedel eller ej, från de delar av dess territorium som anges i bilaga I.

2. De förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla mjölkprodukter, vare sig de är avsedda som livsmedel eller ej,

a) som har framställts före den 1 februari 2001,

b) som har framställts av mjölk som uppfyller kraven i artikel 4.2 eller 4.3,

c) som är avsedd att exporteras till ett tredje land där importvillkoren tillåter att sådana produkter genomgår andra behandlingar än de som fastställs i detta beslut, men som säkerställer att mul- och klövsjukeviruset blir inaktivt.

3. De förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla mjölkprodukter, som är avsedda att användas som livsmedel,

a) som har framställts av mjölk med ett pH-värde under 7,0 och som genomgått värmebehandling vid en temperatur av lägst 72 °C i minst 15 sekunder, eftersom sådan behandling inte behövdes för färdiga produkter vars ingredienser uppfyller respektive djurhälsovillkor i detta beslut,

b) som har framställts av obehandlad mjölk från nötkreatur, får och getter som har vistats minst 30 dagar på en anläggning belägen inom ett område, som anges i bilaga I, och i centrum av en cirkel med en radie på minst 10 km där inget utbrott av mul- och klövsjuka har skett under 30 dagar närmast före produktionen av den obehandlade mjölken som har undergått en mogningsprocess på minst 90 dagar under vilken pH-värdet sänkts under 6,0 i hela substansen, och vars skorpa har behandlats med 0,2 % citronsyra omedelbart före emballering.

4. De förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla följande:

a) Mjölkprodukter som har beretts i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I under följande villkor:

- All mjölk som används i anläggningen skall antingen uppfylla villkoren i artikel 4.2 eller komma från djur utanför det område som anges i bilaga I.

- Alla mjölkprodukter som används i slutprodukten skall antingen uppfylla villkoren i punkt 2 eller vara framställda av mjölk som kommer från djur utanför det område som anges i bilaga I.

- Mjölkprodukterna skall endast vara avsedda att användas som livsmedel och alla mjölkprodukter som används i slutprodukten skall antingen uppfylla kraven i första och andra strecksatsen ovan eller uppfylla kraven i punkt 3.

- Driften av anläggningen skall stå under sträng veterinärkontroll.

- Mjölkprodukterna skall vara tydligt identifierade och transporteras och lagras åtskilda från mjölk och mjölkprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

- Kontrollen av att ovan angivna villkor är uppfyllda skall utföras av den behöriga myndigheten under de centrala veterinärmyndigheternas ansvar, vilka till övriga medlemsstater och kommissionen skall översända en förteckning över de anläggningar som den har godkänt på grundval av dessa villkor.

b) Mjölkprodukter som har beretts i de delar av landet som inte anges i bilaga I med användning av mjölk som mjölkats före den 1 februari 2001 och som kommer från de delar av landet som anges i bilaga I, förutsatt att mjölkprodukterna är tydligt identifierade, och transporteras och lagras åtskilda från mjölkprodukter som inte är avsedda att sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

5. Mjölkprodukter som sänds från Förenade kungariket till andra medlemsstater skall åtföljas av ett officiellt intyg. Intyget skall innehålla följande text: "Mjölkprodukter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket."

6. Genom undantag från punkt 5 skall det för mjölk som uppfyller kraven i punkterna 2 a och b, 3 och 4 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att villkoren för behandling enligt punkterna 2 a och b, 3 och 4 är uppfyllda.

7. Genom undantag från punkt 5 skall det för mjölkprodukter som uppfyller kraven i punkterna 2 a och b, 3 och 4 samt som har värmebehandlats i hermetiskt tillslutna behållare, så att de har lång hållbarhet, vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 6

1. Förenade kungariket får inte sända sperma, ägg eller embryon av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur från de i bilaga I angivna delarna av dess territorium till andra områden i Förenade kungariket.

2. Förenade kungariket får inte avsända sperma, ägg eller embryon av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur från de delar av dess territorium som anges i bilagorna I och II.

3. Förbuden i punkt 1 och 2 skall inte gälla följande:

a) Djupfryst sperma från nötkreatur och svin, som har producerats före den 1 februari 2001.

b) Djupfryst sperma från nötkreatur och svin och embryon av nötkreatur som har importerats till Förenade kungariket i enlighet med villkoren i rådets direktiv 88/407/EEG, 90/429/EEG respektive 89/556/EEG, och som ända sedan införseln i Förenade kungariket har lagrats och transporterats avskilt från sådan sperma och sådana embryon som inte får avsändas i enlighet med punkterna 1 och 2.

c) Djupfryst sperma av nötkreatur och svin som har producerats i enlighet med direktiv 88/407/EEG respektive 90/429/EEG efter den 30 september 2001 på villkor att

- donatortjuren eller -galten inte visade några kliniska tecken på mul- och klövsjuka den dag då sperman samlades upp,

- donatortjuren eller -galten under minst tre månader före uppsamlingen av sperma befunnit sig i en godkänd tjurstation, en vistelseperiod som får omfatta den isoleringsperiod på minst 30 dagar som skall ske i en till tjurstationen knuten karantänanläggning,

- inget djur har förts in i den godkända tjurstationen under de 30 dagar som närmast föregick uppsamlingen,

- tjurstationen har varit fritt från mul- och klövsjuka under minst tre månader och att inget fall av mul- och klövsjuka förekommit inom en radie på 10 kilometer kring tjurstationen under 30 dagar före och efter uppsamlingen av sperman,

- inget djur vid uppsamlingscentrumet har vaccinerats mot mul- och klövsjuka,

- donatortjuren eller -galten har uppvisat en negativ reaktion vid prov på förekomsten av antikroppar mot mul- och klövsjukevirus som utförts minst 21 dagar efter uppsamlingen av den sista sperman i sändningen och det negativa provresultatet skall föreligga innan sperman avsänds,

- den djupfrysta sperman har lagrats under en period på minst 30 dagar mellan uppsamling och avsändning och att inget djur på den tjurstation där donatortjuren eller galten vistats under denna period visat något tecken på mul- och klövsjuka,

- sperman samlats upp, bearbetats och lagrats avskilt från sperma som inte får avsändas i enlighet med punkt 1 och 2,

- all sperma som samlats upp, bearbetats och frusits ned på tjurstationen avsänds från tjurstationen på ett sådant sätt att det inte föreligger någon som helst risk för spridning av mul- och klövsjuka till stationen.

Innan sperman avsänds skall Förenade kungariket överlämna en förteckning till kommissionen och övriga medlemsstater över de stationer som godkänts med avseende på tillämpningen av denna punkt.

4. Hälsointyg enligt rådets direktiv 88/407/EEG som åtföljer frusen sperma av nötkreatur som sänds från Förenade kungariket till andra medlemsstater skall innehålla följande text: "Djupfryst sperma av nötkreatur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

5. Hälsointyg enligt rådets direktiv 90/429/EEG som åtföljer frusen sperma av svin som sänds från Förenade kungariket till andra medlemsstater skall innehålla följande text: "Djupfryst sperma av svin som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/740/EG av den 9 oktober 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

6. Hälsointyg enligt rådets direktiv 89/556/EEG som åtföljer embryon av nötkreatur som sänts från Förenade kungariket till andra medlemsstater skall innehålla följande text: "Embryon av nötkreatur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

Artikel 7

1. Förenade kungariket får inte avsända hudar och skinn av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur från de delar av dess territorium som anges i bilaga I.

2. Detta förbud skall inte gälla hudar och skinn som producerats före den 1 februari 2001 eller som uppfyller kraven i punkt 1 A andra till femte strecksatserna eller punkt 1 B tredje och fjärde strecksatserna i kapitel 3 i bilaga 1 till direktiv 92/118/EEG. Behandlade hudar och skinn skall omsorgsfullt skiljas från obehandlade hudar och skinn.

3. Förenade kungariket skall säkerställa att hudar och skinn av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur som skall sändas till andra medlemsstater åtföljs av ett intyg med följande text: "Skinn och hudar som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2000/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

4. Genom undantag från punkt 3 skall det för hudar och skinn som uppfyller kraven i punkt 1 A strecksatserna 2-5 i kapitel 3 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG vara tillräckligt att dessa åtföljs av ett handelsdokument i vilket det fastställs att villkoren för behandling enligt punkt 1 A strecksatserna 2-5 i kapitel 3 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG är uppfyllda.

5. Genom undantag från punkt 3 skall det för hudar och skinn som uppfyller kraven i punkt 1 B strecksatserna 3 och 4 i kapitel 3 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att villkoren för behandling enligt punkt 1 B strecksatserna 3 och 4 i kapitel 3 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG är uppfyllda.

Artikel 8

1. Förenade kungariket får inte avsända animaliska produkter av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur som inte är nämnda i artikel 2, 3, 4, 5, 6 och 7 och som producerats efter den 1 februari 2001 från de delar av dess territorium som anges i bilaga I.

Förenade kungariket får inte sända stallgödsel från de områden i dess territorium som anges i bilaga I.

2. De förbud som avses i punkt 1 första stycket skall inte gälla följande:

a) Animaliska produkter som undergått

- värmebehandling i en hermetiskt sluten behållare med ett Fo-värde av minst 3,00, eller

- värmebehandling med vilken mittemperaturen höjs till minst 70 °C.

b) Blod och blodprodukter enligt definitionen i kapitel 7 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG som har genomgått minst en av följande behandlingar:

- Värmebehandling vid 65o under minst 3 timmar, åtföljd av ett effektivitetstest,

- bestrålning med 2,5 megarad eller gammastrålning, följt av ett effektivitetstest,

- sänkning av pH till pH 5 eller lägre under minst två timmar, följt av ett effektivitetstest,

- behandling i enlighet med kapitel 4 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG.

c) Ister och utsmält fett som har genomgått den värmebehandling som föreskrivs i punkt 2 A i kapitel 9 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG.

d) Animaliska förpackningar för vilka bestämmelserna i punkt B i kapitel 2 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG gäller i tillämpliga delar.

e) Fårull, hår från idisslare samt svinborst som inte har tvättats i fabrik eller erhållits från garvning samt obearbetad fårull, hår från idisslare samt svinborst som har förpackats säkert och torrt.

f) Halvtorrt och torrt foder för sällskapsdjur som uppfyller kraven i punkterna 2 och 3 i kapitel 4 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG.

g) Sammansatta produkter som inte skall genomgå vidare behandling med produkter av animaliskt ursprung, eftersom sådan behandling inte behövdes för färdiga produkter vars ingredienser uppfyller respektive djurhälsovillkor i detta beslut.

h) Jakttroféer i enlighet med kapitel 13, del B, punkt 2 b i bilaga I till direktiv 92/118/EEG.

i) Paketerade produkter avsedda för användning vid in vitro-diagnostik eller för laboratoriebruk.

3. Förenade kungariket skall säkerställa att de animaliska produkter som avses i punkt 2 och som skall sändas till andra medlemsstater åtföljs av ett officiellt intyg som är försett med följande text: "Animaliska produkter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

4. Genom undantag från punkt 3 skall det för de produkter som anges i punkterna 2 b, 2 c och 2 d vara tillräckligt att de villkor för den behandling som fastställs i det handelsdokument som krävs enligt gemenskapslagstiftningen är uppfyllda och påtecknas enligt artikel 9.1.

5. Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 skall det för de produkter som avses i punkt 2 e vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument som intygar antingen tvättningen i fabrik eller garvningen eller att de villkor är uppfyllda som fastställs i kapitel 15, punkt 2 och 4 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG.

6. Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 skall det för de produkter som avses i punkt 2 g vara tillräckligt att de har framställts vid en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att förbehandlade ingredienser uppfyller de djurhälsokrav som fastställs i detta beslut och att detta framgår av det handelsdokument som åtföljer försändelsen och påtecknas enligt artikel 9.1.

7. Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 skall det för de produkter som avses i punkt 2 i vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument där det anges att produkterna skall användas vid in vitro-diagnostik eller för laboratoriebruk, förutsatt att produkterna är tydligt märkta med "endast för in vitro-diagnostik" eller "endast för laboratoriebruk".

Artikel 9

1. När hänvisning sker till denna artikel skall de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket se till att det handelsdokument som krävs enligt gemenskapslagstiftningen för handel inom gemenskapen påtecknas genom att en kopia av ett officiellt intyg bifogas som visar att produktionsprocessen har granskats och befunnits uppfylla tillämpliga krav i gemenskapslagstiftningen och är lämpad att förstöra det virus som orsakar mul- och klövsjuka, eller att de berörda produkterna har framställts av förbehandlat material som har intyg i enlighet därmed, samt att det finns bestämmelser för att undvika eventuell nykontaminering med mul- och klövsjukeviruset efter behandling.

Intyget om produktionsprocessen skall ha en hänvisning till detta beslut, skall vara giltigt i 30 dagar, skall innehålla uppgift om sista giltighetsdatum och skall kunna förnyas efter inspektion av anläggningen.

2. När det gäller produkter avsedda för återförsäljning till slutkonsumenten får de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket tillåta att sammanslagna laster av andra produkter än färskt kött, malet kött och köttberedningar, vilka var och en får sändas enligt detta beslut, åtföljs av ett handelsdokument som styrks genom att en kopia av ett officiellt veterinärintyg bifogas som visar att avsändningsplatsen har ett fungerande system för att garantera att varor endast kan skickas om de kan spåras till bevishandlingar som uppfyller kraven i detta beslut och att systemet har granskats och befunnits tillfredsställande. Intyget om kontroll av spårningssystemet skall ha en hänvisning till detta beslut, skall vara giltigt i 30 dagar, skall innehålla uppgift om sista giltighetsdatum och skall kunna förnyas endast efter det att anläggningen har granskats med tillfredsställande resultat. De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket skall till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt dessa bestämmelser.

Artikel 10

1. Förenade kungariket skall se till att fordon som använts för transport av levande djur i de områden som avses i bilaga I och bilaga II rengörs och desinfekteras efter varje transport, samt kunna uppvisa bevis på att så har skett.

2. Förenade kungariket skall se till att de ansvariga för utförselhamnar i Förenade kungariket säkerställer att däcken på de fordon som lämnar Förenade kungariket behandlas med desinfektionsmedel.

Artikel 11

De restriktioner som fastställs i artiklarna 3, 4, 5 och 8 skall inte omfatta försändelser av produkter från de områden i Förenade kungariket som anges i bilaga I över de produkter som avses i artiklarna 3, 4, 5 och 8, om dessa produkter

- antingen inte har framställts i Förenade kungariket och ligger kvar i sin ursprungliga förpackning av vilken produktens ursprungsland framgår, eller

- har framställts vid en godkänd anläggning som är belägen i de områden av Förenade kungariket som anges i bilaga I, och har framställts av förbearbetade produkter som inte har sitt ursprung i dessa områden och som efter införseln till Förenade kungariket har transporterats, lagrats och bearbetats skilda från produkter som inte är avsedda att sändas utanför de områden som anges i bilaga I och som åtföljs av ett handelsdokument eller officiellt intyg i enlighet med detta beslut.

Artikel 12

1. Förenade kungariket skall se till att hästdjur som sänds från de delar av dess territorium som anges i bilaga I och bilaga II till andra delar av dess territorium eller till en annan medlemsstat åtföljs av ett djurhälsointyg enligt förlagan i bilaga C i rådets direktiv 90/426/EEG. Detta intyg skall endast utfärdas för hästdjur som kommer från en anläggning som inte omfattas av ett officiellt förbud enligt artikel 4 eller artikel 5 i rådets direktiv 85/511/EEG.

2. När intyg för ett hästdjur skall utfärdas i enlighet med första stycket skall den officielle veterinär som utfärdar intyget

- inspektera och utfärda intyg för hästdjuret endast om det ryktats så att synliga exkrement, smuts och skräp i möjligaste mån har avlägsnast och dess hovar har rengjorts och desinfekterats på ett för den officielle veterinären tillfresställande sätt, och

- se till att djurets ägare eller dennes företrädare tillhandahåller en skriftlig deklaration som intygar att hästdjuret kommer att hållas på anläggningen fram till avsändningen till den destination som anges i hälsointyget, utan uppehåll vid någon anläggning som omfattas av officiellt förbud i enlighet med artikel 4 eller 5 i rådets direktiv 85/511/EEG.

3. Det djurhälsointyg som åtföljer hästdjur som sänds från Förenade kungariket till en annan medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i första stycket skall innehålla följande text: "Hästdjur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/356/EG av den 4 maj 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket".

Artikel 13

1. Andra medlemsstater än Förenade kungariket får inte sända levande djur av mottagliga arter till den del av Förenade kungariket som anges i bilaga I.

2. Medlemsstaterna skall samarbeta när det gäller kontroll av personligt bagage hos passagerare som reser från de delar av Förenade kungariket som anges i bilaga I och när det gäller genomförandet av informationskampanjer för att förhindra att produkter av animaliskt ursprung förs in till andra medlemsstater än Förenade kungariket.

Artikel 14

1. Hänvisningar till beslut 2001/172/EEG och 2001/356/EG skall tolkas som hänvisningar till det här beslutet.

2. Kommissionens beslut 2001/356/EG upphör att gälla.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall ändra sina handelsbestämmelser så att de är förenliga med detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 16

Detta beslut är gällande från den 22 oktober 2001 fram till kl. 24.00 den 31 december 2001.

Artikel 17

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(4) EGT L 315, 26.11.1985, s. 11.

(5) EGT L 125, 5.5.2001, s. 46.

(6) EGT L 261, 29.9.2001, s. 67.

(7) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(8) EGT L 163, 4.7.2000, s. 35.

(9) EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(10) EGT L 371, 31.12.1994, s. 14.

(11) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(12) EGT L 243, 11.10.1995, s. 7.

(13) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(14) EGT L 268, 24.9.1991, s. 41.

(15) EGT L 47, 21.2.1980, s. 4.

(16) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.

(17) EGT L 10, 16.1.1998, s. 25.

(18) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(19) EGT L 2, 5.1.2001, s. 27.

(20) EGT L 194, 22.7.1988, s. 10.

(21) EGT L 302, 19.10.1989, s. 1.

(22) EGT L 224, 18.8.1990, s. 62.

(23) EGT L 13, 19.1.2000, s. 21.

(24) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.

(25) EGT L 102, 12.4.2001, s. 63.

(26) EGT L 104, 13.4.2001, s. 6.

(27) EGT L 122, 3.5.2001, s. 31.

(28) HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points

BILAGA I

Förenade kungariket, utom Nordirland och Isle of Man

BILAGA II

Förenade kungariket, utom Nordirland och Isle of Man

BILAGA III

>Plats för tabell>

ADNS= Animal Disease Notification System Code (beslut 2000/807/EG)

LVU= Local Veterinary Unit Code (beslut 2000/287/EG)

Top