EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0524

2001/524/EG: Kommissionens beslut av den 28 juni 2001 om offentliggörande av beteckningarna för standarderna EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 och EN 13432:2000 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom ramen för genomförandet av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1681]

OJ L 190, 12.7.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 166 - 168

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/524/oj

32001D0524

2001/524/EG: Kommissionens beslut av den 28 juni 2001 om offentliggörande av beteckningarna för standarderna EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 och EN 13432:2000 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom ramen för genomförandet av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1681]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 190 , 12/07/2001 s. 0021 - 0023


Kommissionens beslut

av den 28 juni 2001

om offentliggörande av beteckningarna för standarderna EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 och EN 13432:2000 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning inom ramen för genomförandet av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

[delgivet med nr K(2001) 1681]

(Text av betydelse för EES)

(2001/524/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall(1) särskilt artikel 9.4 andra stycket i detta,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter(2), ändrat genom direktiv 98/48/EG(3) och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4 i direktiv 94/62/EG skall kommissionen bidra till att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall genom att främja utarbetandet av lämpliga europeiska standarder.

(2) Enligt artikel 10 i direktiv 94/62/EG skall kommissionen vid behov främja utarbetandet av europeiska standarder för de väsentliga krav som avses i bilaga 2 till direktivet.

(3) Om en förpackning tillverkas för en specifik produkt i enlighet med en harmoniserad standard, vars beteckningar offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall denna förpackning antas uppfylla de väsentliga krav som anges i direktiv 94/62/EG och som behandlas i denna harmoniserade standard.

(4) Enligt artikel 9 i direktiv 94/62/EG skall kommissionen säkerställa att beteckningarna för dessa harmoniserade standarder som överensstämmer med direktivets väsentliga krav offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(5) Medlemsstaterna skall offentliggöra beteckningarna för de nationella standarder som motsvarar de harmoniserade standarder vilkas beteckningar har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(6) Under 2000 antog Europeiska standardiseringskommittén fem standarder (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 och EN 13432:2000) på det kommissionsuppdrag som kommittén fått enligt direktiv 94/62/EG, efter samråd med den kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG. Dessa standarder har lagts fram för kommissionen som harmoniserade standarder.

(7) Enligt artikel 9.4 i direktiv 94/62/EG gjorde Belgien 2000 en formell invändning mot de harmoniserade standarderna EN 13428:2000, EN 3429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 och EN 13432:2000, då man ansåg att dessa standarder inte till fullo uppfyller de väsentliga kraven i nämnda direktiv.

(8) Enligt artikel 9.4 i direktiv 94/62/EG gjorde Danmark 2000 en formell invändning mot de harmoniserade standarderna EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 och EN 13431:2000, då man ansåg att dessa standarder inte till fullo uppfyller de väsentliga kraven i nämnda direktiv.

(9) Efter att ha rådgjort med den kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG och efter att ha undersökt den harmoniserade standarden EN 13428:2000, har kommissionen inte kunnat slå fast att denna standard inte till fullo uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 94/62/EG, bortsett från dem som anges i tredje strecksatsen i bilaga 2.1 till direktivet. Denna harmoniserade standard bör därför offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning tillsammans med en anmärkning att denna standard inte omfattar de krav som anges i nämnda strecksats.

(10) Efter att ha rådgjort med den kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG och efter att ha undersökt den harmoniserade standarden EN 13429:2000, har kommissionen kunnat konstatera att denna standard inte till fullo uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 94/62/EG, såsom de formuleras i bilaga 2.2 till direktivet. Framför allt omfattar inte denna standard kravet på återanvändning minst ett visst antal gånger under normalt förutsebara användningsförhållanden, bland annat utarbetandet av en provningsmetod för att kontrollera detta. Denna harmoniserade standard bör därför inte offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(11) Efter att ha rådgjort med den kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG och efter att ha undersökt den harmoniserade standarden EN 13430:2000, har kommissionen kunnat konstatera att denna standard inte till fullo uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 94/62/EG, såsom de formuleras i bilaga 2.3 a till direktivet. Denna standard omfattar framför allt inte det väsentliga kravet att de förpackningar vars material anses kunna utnyttjas skall framställas på ett sådant sätt att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av det material som använts, beroende på vilken typ av material förpackningen består av. Den omfattar inte heller kravet på att man skall kunna ta hänsyn till målet när det gäller användning av ämnen eller material som kan ställa till med problem vid insamling och sortering innan materialet utnyttjas liksom vid själva materialutnyttjandet och för de produkter vilkas material utnyttjas. Denna standard bör därför inte offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(12) Efter att ha rådgjort med den kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG och efter att ha undersökt den harmoniserade standarden EN 13431:2000, har kommissionen kunnat konstatera att denna standard inte till fullo uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 94/62/EG, såsom de formuleras i bilaga 2.3 b till direktivet, gällande ett lägsta nedre värmevärde för att ge optimal energiåtervinning. Denna standard omfattar inte heller kravet att man skall kunna ta hänsyn till målet när det gäller användning av ämnen eller material som kan ställa till med problem vid insamling och sortering före energiutvinningen liksom vid själva energiutvinningen. Denna standard bör därför inte offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(13) Efter att ha rådgjort med den kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG och efter att ha undersökt den harmoniserade standarden 13432:2000, har kommissionen inte kunnat slå fast att denna standard inte till fullo uppfyller de väsentliga kraven i direktivet, såsom de formuleras i bilaga 2.3 c och d. Denna harmoniserade standard bör därför offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(14) Kommissionen uppmanar Europeiska standardiseringskommittén att fortsätta sitt arbete för att förbättra de standarder som helt eller delvis inte uppfyller de väsentliga krav som anges i direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beteckningarna för den harmoniserade standarden EN 13428:2000 skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning enligt bilagan, tillsammans med följande anmärkning: "Användarna av den harmoniserade standarden EN 13428:2000 uppmärksammas på att denna standard inte omfattar de väsentliga kraven i direktiv 94/62/EG, såsom de formuleras i tredje strecksatsen i bilaga 2.1 till direktivet."

När medlemsstaterna offentliggör beteckningen för en nationell standard som motsvarar den harmoniserade standarden EN 13428:2000 skall anmärkningen i första stycket finnas med.

Artikel 2

Beteckningarna för de harmoniserade standarderna EN 13429:2000, EN 13430:2000 och EN 13431:2000 skall inte offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Beteckningarna för den harmoniserade standarden EN 13432:2000 skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas offciella tidning enligt bilagan.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3) EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.

BILAGA

Offentliggörande av beteckningarna för harmoniserade standarder enligt direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

>Plats för tabell>

Anm:

Användarna av den harmoniserande standarden EN 13428:2000 uppmärksammas på att denna standard inte omfattar de väsentliga kraven i direktiv 94/62/EG, såsom de formuleras i första och tredje strecksatsen i bilaga 2.1 till direktivet.

>Plats för tabell>

Observera följande:

- Information om standardernas tillgänglighet kan erhållas antingen från de europeiska eller nationella standardiseringsorganen, vilka förtecknas i bilagan till direktiv 98/34/EG, ändrat genom direktiv 98/48/EG.

- Det faktum att beteckningarna offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning innebär inte nödvändigtvis att standarderna finns tillgängliga på alla gemenskapens språk.

Kommissionen skall se till att denna förteckning uppdateras.

Top