EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0118

2001/118/EG: Kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om ändring av avfallsförteckningen i beslut 2000/532/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 108]

OJ L 47, 16.2.2001, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/118(1)/oj

32001D0118

2001/118/EG: Kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om ändring av avfallsförteckningen i beslut 2000/532/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 108]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 047 , 16/02/2001 s. 0001 - 0031


Kommissionens beslut

av den 16 januari 2001

om ändring av avfallsförteckningen i beslut 2000/532/EG

[delgivet med nr K(2001) 108]

(Text av betydelse för EES)

(2001/118/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(1), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG(2), särskilt artikel 1 a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(3), ändrat genom direktiv 94/31/EG(4), särskilt artikel 1.4 andra strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens beslut 2000/532/EG(5) av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall bör ändras mot bakgrund av de anmälningar som inkommit från medlemsstaterna i enlighet med artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG.

(2) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/532/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller flera av de egenskaper som avses i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG och, vad beträffar H3-H8, H10(6) och H11 i denna bilaga, en eller flera av följande egenskaper:

- flampunkt <= 55 °C,

- ett eller flera ämnen som klassificeras(7) som mycket giftiga vid en total koncentration >= 0,1 %,

- ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid en total koncentration >= 3 %,

- ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga vid en total koncentration >= 25 %,

- ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R35 vid en total koncentration >= 1 %,

- ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R34 vid en total koncentration >= 5 %,

- ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R41 vid en total koncentration >= 10 %,

- ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R36, R37 eller R38 vid en total koncentration >= 20 %,

- ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 1 eller 2) vid en koncentration >= 0,1 %,

- ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 3) vid en koncentration >= 1 %,

- ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1 eller 2) och som klassificeras som R60 eller R61 vid en koncentration >= 0,5 %,

- ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3) och som klassificeras som R62 eller R63 vid en koncentration >= 5 %,

- ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras som R46 vid en koncentration >= 0,1 %,

- ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R40 vid en koncentration >= 1 %."

2. Bilagan skall ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Det här beslutet skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.

(2) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

(3) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(4) EGT L 168, 2.7.1994, s. 28.

(5) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.

(6) Termen 'skadlig för fortplantningen' infördes genom direktiv 92/32/EEG om ändring för sjunde gången i rådets direktiv 67/548/EEG. Termen 'fosterskadande' ersattes därigenom med den motsvarande termen 'skadlig för fortplantningen', som anses överensstämma med egenskap H10 i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG.

(7) Såväl klassificeringen som R-numren är de som används i direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1) och i senare ändringar av detta direktiv. Koncentrationsgränserna är de som fastställs i direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (EGT L 187, 16.7.1988, s. 14) och i senare ändringar av detta direktiv.

BILAGA

"BILAGA

Förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG om avfall och i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall

Inledning

1. Detta är en harmoniserad förteckning över avfall. Den kommer med jämna mellanrum att ses över på grundval av nya kunskaper och, framför allt, nya forskningsresultat, och kommer om nödvändigt att revideras i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG. Det faktum att ett material upptas i denna förteckning innebär emellertid inte att det är att betrakta som avfall under alla omständigheter. En förutsättning för att materialet skall betraktas som avfall är att det svarar mot definitionen av avfall i artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG.

2. Det avfall som är upptaget i förteckningen omfattas av bestämmelserna i direktiv 75/442/EEG såvida inte artikel 2.1 b i det direktivet är tillämplig.

3. De olika typerna av avfall i förteckningen betecknas med en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet, medan kapitelrubrikerna och underrubrikerna betecknas med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Detta innebär att följande steg skall följas för att identifiera en viss typ av avfall i förteckningen:

3.1 Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i kapitel 01-12 eller 17-20 och fastställ en lämplig sexsiffrig kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i dessa kapitel). En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i olika kapitel. Ett företag som tillverkar bilar, till exempel, kan upptäcka att dess avfall sorterar under kapitel 12 (avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller), 11 (oorganiskt avfall som innehåller metaller från ytbehandling och ytbeläggning av metaller) eller 08 (avfall från användning av ytbeläggningar) beroende på från vilket steg i processen det kommer. Anm.: Förpackningsavfall som samlats in separat (även blandningar av olika förpackningsmaterial) skall klassificeras i 15 01, inte i 20 01.

3.2 Om ingen lämplig avfallskod återfinns i kapitel 01-12 eller 17-20 skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 13, 14 eller 15.

3.3 Om ingen av dessa avfallskoder är tillämplig skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 16.

3.4 Om avfallet inte heller återfinns i kapitel 16 skall kod 99 (annat avfall) användas i den del av förteckningen som motsvarar den verksamhet som identifierats i steg 1.

4. Avfall i förteckningen som betecknas med en asterisk "*" är farligt avfall enligt direktiv 91/689/EEG. Detta avfall omfattas av bestämmelserna i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall såvida inte artikel 1.5 i det direktivet är tillämplig.

5. I detta beslut avses med farligt ämne: ett ämne som har klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och senare ändringar av detta direktiv; tungmetall: en förening av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen.

6. Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen skall avfallet endast betraktas som farligt om det innehåller dessa ämnen i koncentrationer (dvs. viktprocent) som är så höga att avfallet uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG. Vad beträffar H3-H8, H10 och H11 skall artikel 2 i detta beslut tillämpas. För egenskaperna H1, H2, H9 och H12-H14 ges för närvarande inga specifikationer i artikel 2 i detta beslut.

7. I enlighet med direktiv 1999/45/EG, där det i skälen anges att det kan vara nödvändigt att göra en mer ingående utvärdering av legeringar eftersom de är av en sådan art att det inte alltid är möjligt att korrekt bedöma deras egenskaper med hjälp av allmänt tillgängliga konventionella metoder, skall artikel 2 inte gälla rena metallegeringar (som inte är förorenade med farliga ämnen). Detta kommer att vara fallet tills kommissionen och medlemsstaterna har genomfört de ytterligare undersökningar som de har åtagit sig att göra beträffande klassificering av legeringar. För avfall som redan är upptaget i denna förteckning skall den nuvarande klassificeringen bibehållas.

8. Följande regler har använts för att numrera posterna i förteckningen: För poster som inte ändrats har kodnumren i beslut 94/3/EG använts. För att undvika oklarheter efter genomförandet av den nya förteckningen har koderna för ändrade poster utgått i stället för att användas för nya poster. Nya poster har tilldelats en kod som inte används i beslut 94/3/EG eller kommissionens beslut 2000/532/EG.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>"

Top