EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2903

Kommissionens förordning (EG) nr 2903/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av försäljningspriser för fiskeåret 2001 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EGT L 336, 30.12.2000, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2903/oj

32000R2903Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 30/12/2000 s. 0047 - 0048


Kommissionens förordning (EG) nr 2903/2000

av den 21 december 2000

om fastställande av försäljningspriser för fiskeåret 2001 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(1), särskilt arikel 25.6 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 25.1 föreskrivs att det före fiskeårets början för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000 skall fastställas ett gemenskapspris för försäljning som minst motsvarar 70 % men som inte överstiger 90 % av orienteringspriset.

(2) Orienteringspriserna för fiskeåret 2001 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr 2764/2000(2).

(3) Marknadspriserna varierar betydligt beroende på art och presentationsform i handeln, särskilt när det gäller bläckfisk och kummel.

(4) Omvandlingsfaktorerna för olika arter och presentationsformer för de djupfrysta produkter som landas i gemenskapen bör fastställas i syfte att fastslå den nivå som kan utlösa den interventionsåtgärd som avses i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(5) Kommissionens förordning (EEG) nr 3611/84 av den 20 december 1984 om fastställande av omvandlingsfaktorer för fryst bläckfisk(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 901/98(4), kan följaktligen upphävas.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Försäljningspriserna inom gemenskapen för fiskeåret 2001 för de produkter som finns upptagna i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000 liksom de presentationsformer och utjämningskoefficienter som dessa hänvisar till, anges i bilagan.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 3611/84 upphör att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EGT L 321, 19.12.2000, s. 1.

(3) EGT L 333, 21.12.1984, s. 41.

(4) EGT L 127, 29.4.1998, s. 4.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top