EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2795

Kommissionens förordning (EG) nr 2795/2000 av den 20 december 2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs inom ramen för Europaavtalet med Slovenien genom rådets förordning (EG) nr 2475/2000 och om upphävande av förordning (EG) nr 509/97

OJ L 324, 21.12.2000, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2795/oj

32000R2795

Kommissionens förordning (EG) nr 2795/2000 av den 20 december 2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs inom ramen för Europaavtalet med Slovenien genom rådets förordning (EG) nr 2475/2000 och om upphävande av förordning (EG) nr 509/97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 324 , 21/12/2000 s. 0024 - 0025


Kommissionens förordning (EG) nr 2795/2000

av den 20 december 2000

om fastställande av tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs inom ramen för Europaavtalet med Slovenien genom rådets förordning (EG) nr 2475/2000 och om upphävande av förordning (EG) nr 509/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2475/2000 av den 7 november 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Slovenien(1), särskilt artikel 1.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 2475/2000 anpassas, som en autonom övergångsåtgärd med verkan från den 1 juli 2000, jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Slovenien.

(2) För att den ordning som anges i de ovan nämnda förordningarna skall kunna tillämpas från och med offentliggörandet av denna förordning, bör tullkvoter med löpnumren 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 och 09.4119 förvaltas i enlighet med bestämmelserna i artikel 308a, 308b och 308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1602/2000(3). Genom dessa bestämmelser kodifieras de förvaltningsregler som skall gälla för de tullkvoter som skall användas i kronologisk ordning med hänsyn till de datum då tulldeklarationerna godkändes.

(3) Tidigare tullkvoter för fjäderfäprodukter med ursprung i Slovenien förvaltades genom kommissionens förordning (EG) nr 509/97 av den 20 mars 1997 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Slovenien, å andra sidan(4), ändrad genom förordning (EG) nr 1514/97(5). Denna förordning bör upphöra att gälla.

(4) Med stöd av förordning (EG) nr 509/97 utfärdades i juli och oktober 2000 importlicenser med en giltighetstid på 150 dagar för vissa produkter som numera ingår i de kvoter som fastställs genom förordning (EG) nr 2475/2000.

För att begränsa eventuella handelsproblem som under en övergångsperiod kan uppstå på grund av att det finns två olika förvaltningssystem för vissa tullkvoter inom sektorn för fjäderfäkött, nämligen en kvartalsvis förvaltning av importlicenser och en förvaltning enligt "först till kvarn"-principen i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93, är det lämpligt att erbjuda aktörerna möjligheten att upphäva licenser och frisläppa berörda säkerheter.

(5) Det är lämpligt att fastställa ett sista datum för ansökningarna om upphävande, så att aktörerna får rimlig tid att inkomma med dessa.

(6) Det är lämpligt att erinra om att återbetalningar av importavgifter för produkter i grupperna 80, 90 och 100, som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 509/97, och som importerats enligt licenser som utnyttjas från och med den 1 juli 2000, bör ske i enlighet med artiklarna 878-898 i förordning (EEG) nr 2454/93.

(7) Denna förordning bör tillämpas jämte förordning (EG) nr 2475/2000 från och med den 1 juli 2000.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kvoter med löpnumren 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 och 09.4119 skall förvaltas i enlighet med bestämmelserna i artikel 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 2

För de importlicenser som har utfärdats enligt förordning (EG) nr 509/97, för grupperna 80, 90 och 100 som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 509/97, och som har begärts mellan den 1 och den 10 juli 2000 eller mellan den 1 och den 10 oktober 2000, får licensinnehavaren före den 31 mars 2001 begära att licensen upphävs och att säkerheten frisläpps.

Före slutet av påföljande månad skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla för vilka månatliga mängder som licenser har upphävts för var och en av ovannämnda grupper samt ange vilken ansökningsperiod det gäller.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 509/97 upphör att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 286, 11.11.2000, s. 15.

(2) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3) EGT L 188, 26.7.2000, s. 1.

(4) EGT L 80, 21.3.1997, s. 3.

(5) EGT L 204, 31.7.1997, s. 16.

Top