EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2488

Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98

OJ L 287, 14.11.2000, p. 19–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 217 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 217 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 100 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; upphävd genom 32014R1145 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2488/oj

32000R2488

Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 287 , 14/11/2000 s. 0019 - 0037


Rådets förordning (EG) nr 2488/2000

av den 10 november 2000

om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av den gemensamma ståndpunkten 2000/599/GUSP av den 9 oktober 2000 om stöd till en demokratisk jugoslavisk förbundsrepublik och omedelbart hävande av vissa restriktiva åtgärder(1) och av den gemensamma ståndpunkten 2000/696/GUSP av den 10 november 2000 om bibehållandet av särskilda restriktiva åtgärder mot Slobodan Milosevic och med honom associerade personer(2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet antog den 15 juni 1999 förordning (EG) nr 1294/1999 om frysande av tillgångar och investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien(3) på grund av dess regerings fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

(2) En ny president för Förbundsrepubliken Jugoslavien, Vojislav Kostunica, valdes i demokratisk ordning genom valet den 24 september 2000 och installerades formellt i ämbetet.

(3) Rådet godkände den 9 oktober 2000 en förklaring angående Förbundsrepubliken Jugoslavien om upphävande av alla sanktioner som införts mot Förbundsrepubliken Jugoslavien sedan 1998 med undantag av de bestämmelser som avser den f.d. presidenten för Förbundsrepubliken Jugoslavien Slobodan Milosevic och med honom associerade personer, eftersom dessa utgör ett fortsatt hot mot att demokratin befästs i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(4) Bestämmelserna i den nuvarande lagstiftningen om frysande av Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Republiken Serbiens regeringars tillgångar utomlands bör därför begränsas till att omfatta Slobodan Milosevic och med honom associerade personer.

(5) Dessa åtgärder faller inom fördragets tillämpningsområde.

(6) Därför, och i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, är det avseende gemenskapens territorium nödvändigt med gemenskapslagstiftning för genomförandet av dessa åtgärder. I denna förordning avses med gemenskapens territorium alla de medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt enligt villkoren i detta.

(7) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov bemyndigas att se till att bestämmelserna i denna förordning efterlevs.

(8) Kommissionen och medlemsstaterna behöver underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, utan att det påverkar gällande förpliktelser beträffande vissa berörda frågor.

(9) Det är önskvärt att påföljder kan tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning efter det att den har trätt i kraft.

(10) För öppenhetens och enkelhetens skull har huvudbestämmelserna i förordning (EG) nr 1294/1999 införlivats i den här förordningen och den förordningen bör därför upphävas. Förordning (EG) nr 607/2000(4) och artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98(5) bör också upphävas av samma skäl.

(11) Det bör fastställas ett förfarande för att ändra bilagorna till denna förordning och för att bevilja särskilda undantag av uteslutande humanitära skäl.

(12) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Alla tillgångar utanför Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium som tillhör Slobodan Milosevic och med honom associerade fysiska personer enligt förteckningen i bilaga I skall frysas.

2. Tillgångar skall varken direkt eller indirekt göras tillgängliga för, eller till förmån för, någon av de personer som avses i punkt 1.

3. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag inbegripet men inte nödvändigtvis begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument; inlåning hos finansiella institut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser; börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt; räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar; krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden; remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar samt sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

- frysande av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning, med undantag för att all ränta eller inkomst som uppkommer eller kapital som automatiskt återbetalas vid någon tillgångs förfallodag skall betalas till och kvarstå på ett fryst bankkonto.

Artikel 2

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i sådan verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja de transaktioner eller den verksamhet som avses i artikel 1, eller kringgå bestämmelserna i denna förordning.

2. Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga II och/eller till kommissionen.

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt och bestämmelserna i artikel 284 i fördraget skall banker, andra finansiella institut, försäkringsbolag samt andra organ och personer

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, t.ex. uppgifter om konton och belopp som frysts enligt artikel 1 till

- de behöriga myndigheterna, förtecknade i bilaga II, i de medlemsstater där de har sitt säte eller är belägna, och

- kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid kontroll av dessa uppgifter.

2. Uppgifter som lämnas eller tas emot enligt denna artikel skall endast användas i det syfte för vilket de lämnades eller togs emot.

3. Uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 4

1. De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning och som rör de frågor som anges nedan, med undantag av de som avses i c, skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 5.2.

2. Kommissionen skall ha befogenhet att

a) ändra bilaga I, varvid beslut som genomför gemensam ståndpunkt 2000/696/GUSP skall beaktas,

b) i exceptionella fall bevilja undantag från artikel 1 av uteslutande humanitära skäl,

c) på grundval av uppgifter från medlemsstaterna ändra uppgifterna om medlemsstaternas behöriga myndigheter i bilaga II.

3. Alla ansökningar av en person om sådant undantag som avses i punkt 2 b eller om ändring av bilaga I skall göras via de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall i största möjliga utsträckning kontrollera de uppgifter som lämnas av personer som ansöker om undantag.

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom förordning (EG) nr 2271/96.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 10 arbetsdagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

1. Den kommitté som avses i artikel 5 skall behandla alla frågor rörande tillämpningen av denna förordning, vilka får väckas av ordföranden eller av en företrädare för en medlemsstat.

2. Kommittén skall regelbundet göra en översyn av att bestämmelserna i denna förordning är effektiva och kommissionen skall på grundval av denna översyn regelbundet rapportera till rådet.

Artikel 7

Kommissionen och medlemsstaterna skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning, och lämna varandra de relevanta uppgifter med anknytning till den som de förfogar över, särskilt uppgifter som de har tagit emot i enlighet med artikel 3 och uppgifter om överträdelser och problem vid genomförandet eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 8

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. I väntan på att lagstiftning vid behov antas för detta ändamål skall de påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av denna förordning vara samma påföljder som medlemsstaterna har fattat beslut om i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1294/1999.

Artikel 9

Förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 skall upphöra att gälla.

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas

- inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på varje luftfartyg och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

- på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

- på varje organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2000.

På rådets vägnar

C. Josselin

Ordförande

(1) EGT L 261, 14.10.2000, s. 1.

(2) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(3) EGT L 153, 19.6.1999, s. 63. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1440/2000 (EGT L 161, 1.7.2000, s. 68).

(4) EGT L 73, 22.3.2000, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2227/2000 (EGT L 261, 14.10.2000, s. 3).

(5) EGT L 130, 1.5.1998, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA I

Förteckning över personer vars tillgångar skall frysas och för vilka inga tillgångar skall göras tillgängliga

>Plats för tabell>

BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.2 samt artiklarna 3 och 4

BELGIEN

Ministère des finances "Trésorerie" Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32 2) 233 75 18

DANMARK

Erhvervsfremmestyrelsen Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 62 03

TYSKLAND

Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach 10 60 21 D - 70049 Stuttgart Tel. (07 11) 944-11 20/21/23 Fax (07 11) 944-19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern D - 80291 München Tel. (0 89) 28 89-32 64 Fax (0 89) 28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach 11 01 60 D - 10831 Berlin Tel. (0 30) 34 75/11 10/15/20 Fax (0 30) 34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach 57 03 48 D - 22772 Hamburg Tel. (0 40) 37 07-66 00 Fax (0 40) 37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen Postfach 11 12 32 D - 60047 Frankfurt am Main Tel. (0 69) 23 88-19 20 Fax (0 69) 23 88-19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Postfach 2 45 D - 30002 Hannover Tel. (05 11) 30 33-27 23 Fax (05 11) 30 33-27 30

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach 10 11 48 Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59 Fax (02 11) 8 74-23 78

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach 90 11 21 D - 04103 Leipzig Tel. (03 41) 8 60-22 00 Fax (03 41) 8 60-23 89

Bundesausfuhramt Referat 214 Postfach 51 60 D - 65726 Eschborn Tel. (0 61 96) 9 08-0 Fax (0 61 96) 9 08-412

GREKLAND

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων

Διευθυντής Β. Βουτσινάς Ερμού και Κορνάρου 1 Ελλάς - 105 63 Αθήνα Τηλ: (301) 32 86 431-32 Φαξ: (301) 32 86 434

( Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations)

Director V. Voutsinas Ermou and Cornarou 1 GR - 105 63 Athens Tel. (301) 32 86 431-32 Fax (301) 32 86 434

SPANIEN

Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34 91) 349 39 83 Fax: (34 91) 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel.: (34 91) 209 95 11 Fax: (34 91) 209 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy F - 75572 Paris - cedex 12 SP

IRLAND

Artikel 2.2 och artikel 3

Central Bank of Ireland Financial Markets Department Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 671 66 66

Artikel 4.2

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Hartcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero del Commercio estero - ROMA Gabinetto Tel. (39 06) 59 93 23 10 Fax (39 06) 59 64 74 94

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien

Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tel. (43 1) 40 420

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.o P - 1100-273 Lisboa

FINLAND

Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN - 00161 Helsinki

Utrikesministeriet PB 176 FIN - 00161 Helsingfors

SVERIGE

Artikel 2.2

Riksåklagaren Box 16370 S - 103 27 Stockholm Tfn (46-8) 453 66 00 Fax (46-8) 453 66 99

Artikel 3 och artikel 4.2

Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH Tel. (44 207) 601 46 07 Fax (44 207) 601 43 09

HM Treasury International Financial Services Parliament Street London SW1P 3AG Tel. (44 207) 207 55 50 Fax (44 207) 207 43 65

Top