EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1746

Rådets förordning (EG) nr 1746/2000 av den 3 augusti 2000 om upphävande för ytterligare en begränsad tid av förordning (EG) nr 2151/1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om ändring av förordning (EG) nr 607/2000

OJ L 200, 8.8.2000, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1746/oj

32000R1746

Rådets förordning (EG) nr 1746/2000 av den 3 augusti 2000 om upphävande för ytterligare en begränsad tid av förordning (EG) nr 2151/1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om ändring av förordning (EG) nr 607/2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 08/08/2000 s. 0024 - 0024


Rådets förordning (EG) nr 1746/2000

av den 3 augusti 2000

om upphävande för ytterligare en begränsad tid av förordning (EG) nr 2151/1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om ändring av förordning (EG) nr 607/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2000/454/GUSP av den 20 juli 2000 om upphävande för en begränsad tid av tillämpningen av artikel 4 i gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet har beslutat att förbudet mot flygningar mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och gemenskapen bör upphävas för ytterligare en begränsad tid samtidigt som den övergripande politiken om att sätta president Milosevic och hans regim under största möjliga tryck upprätthålls.

(2) Det förbud mot flygningar som fastställs i förordning (EG) nr 2151/1999(2) upphävdes på vissa särskilda villkor till och med den 28 augusti 2000 genom förordning (EG) nr 607/2000(3).

(3) Övervakningen av genomförandet av förordning (EG) nr 607/2000 har visat att det bör fastställas bestämmelser till skydd för de intressen som gemenskapens flygbolag har.

(4) Det är därför lämpligt att förlänga giltighetstiden för förordning (EG) nr 607/2000 till och med utgången av mars 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 607/2000 ändras på följande sätt:

1. Följande punkt skall läggas till i artikel 4:

"3. Vid direkt eller indirekt handlande från Förbundsrepubliken Jugoslaviens sida som är till men för den normala kommersiella driften av och affärsverksamheten för de av gemenskapens flygbolag som är verksamma inom ramen för denna förordning skall rådet på förslag av kommissionen vidta proportionerliga och effektiva åtgärder för att skydda dessa flygbolags intressen."

2. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Denna förordning skall gälla till och med den 31 mars 2001

- inom gemenskapens territorium, inklusive dess luftrum,

- ombord på alla flygplan eller farkoster under en medlemsstats jurisdiktion,

- varje person på varje annan plats som är medborgare i en medlemsstat,

- varje organ som inregistrerats eller bildats enligt en medlemsstats lagstiftning."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT L 183, 22.7.2000, s. 1.

(2) EGT L 264, 12.10.1999, s. 3.

(3) EGT L 73, 22.3.2000, s. 4.

Top