Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/2000 av den 17 juli 2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; upphävd genom 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

28.7.2000   

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 192/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1655/2000

av den 17 juli 2000

om det finansiella instrumentet för miljön (Life)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget, på grundval av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 23 maj 2000 (4), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 av den 21 maj 1992 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (Life) (5) antogs för att bidra till genomförandet och utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik och av lagstiftningen på miljöområdet.

(2)

Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 ändrades på ett avgörande sätt genom förordning (EG) nr 1404/96 (6). För att ytterligare bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik och av lagstiftningen på miljöområdet, i synnerhet inom området integration av miljöhänsyn inom övriga politikområden, och till en hållbar utveckling i gemenskapen, bör nya ändringar införas i förordning (EEG) nr 1973/92, vilken för tydlighetens skull bör omarbetas och ersättas med den här förordningen.

(3)

Det finansiella instrumentet för miljön, Life, genomförs i etapper. Instrumentets andra etapp avslutades den 31 december 1999.

(4)

Med beaktande av det positiva bidrag som Life innebär när det gäller att uppnå gemenskapens miljöpolitiska mål, och i enlighet med bestämmelserna i artikel 14 i förordning (EEG) nr 1973/92, bör en tredje etapp påbörjas för en femårsperiod, som skall avslutas den 31 december 2004.

(5)

Life bör förstärkas som ett särskilt finansiellt instrument som kompletterar andra gemenskapsinstrument, dock utan att åtgärder som stöds av Life begränsas till områden som inte omfattas av andra finansiella gemenskapsinstrument.

(6)

De olika förfarandena för Life bör göras effektivare och mer öppna genom att instrumentets tre temaområden definieras tydligt.

(7)

Det är nödvändigt att säkerställa en effektiv övervakning och utvärdering av de åtgärder som genomförs genom Life.

(8)

De erfarenheter som gjorts med Life under den andra etappen har visat att det är nödvändigt att koncentrera insatserna genom att tydligare fastställa vilka verksamhetsområden som kan komma i fråga för finansiellt stöd från gemenskapen, förenkla administrationen och förbättra spridningen av information om erfarenheter och resultat och konsekvenserna av dessa på lång sikt i syfte att främja överföring av resultaten.

(9)

Vid utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik måste hänsyn tas till resultaten och erfarenheterna av de enskilda åtgärder som har genomförts genom Life.

(10)

Flyttvägar och mellanliggande områdens funktion bör beaktas inom ramen för projekt som bidrar till genomförandet av Natura 2000.

(11)

Förberedande projekt bör syfta till utveckling av nya gemenskapsåtgärder och gemenskapsinstrument på miljöområdet och/eller revidering av lagstiftningen och politiken på miljöområdet.

(12)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 2179/98/EG av den 24 september 1998 om en översyn av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar utveckling kallat Mot en hållbar utveckling (7) anges, som en av gemenskapens prioriterade målsättningar, en utveckling av program för att ytterligare främja miljömedvetandet i industrin, särskilt hos små och medelstora företag, samt en prioritering av de små och medelstora företagens problem när det gäller tekniska och ekonomiska hinder för utvecklingen och användningen av miljöanpassad teknik.

(13)

Konsekvenserna för sysselsättningen av de förslag till vilka finansiellt stöd övervägs genom Life–Miljö bör beaktas i förekommande fall.

(14)

Åtgärder för tekniskt bistånd för att utveckla kapacitet och administrativa strukturer på miljöområdet behövs för de angränsande länderna i området kring Medelhavet och Östersjön, med undantag av de länder i Central- och Östeuropa som har ingått associeringsavtal med Europeiska gemenskapen.

(15)

I Europaavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och kandidatländerna i Central- och Östeuropa, å den andra sidan, fastställs att dessa länder kan delta i gemenskapsprogrammen, bland annat inom miljöområdet.

(16)

De länder i Central- och Östeuropa som avses ovan bör i princip själva stå för de kostnader som uppkommer genom deras deltagande, men gemenskapen kan vid behov, i särskilda fall och i överensstämmelse med de regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget och de berörda associeringsavtalen, bidra till de berörda ländernas finansiella deltagande.

(17)

De övriga kandidatländerna kommer att kunna delta på samma villkor som kandidatländerna i Central- och Östeuropa så snart de bidrar finansiellt till Life.

(18)

Intäkterna från tredje land utgör öronmärkta medel för det aktuella instrumentet och förs som sådana in under motsvarande budgetrubrik.

(19)

Det bör inrättas urvalsmetoder som gör det möjligt att anpassa gemenskapens stöd till de stödmottagande projektens särdrag. Riktlinjerna bör främja samverkan mellan demonstrationsåtgärderna och de vägledande principerna för gemenskapens miljöpolitik för en hållbar utveckling.

(20)

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

(21)

I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela den tredje etappen, vilken utgör den särskilda referens för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet som avses i punkt 33 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 6 maj 1999 (9).

(22)

Europaparlamentet och rådet bör granska huruvida det är lämpligt att fortsätta Life-verksamheten utöver den tredje etappen, på grundval av ett förslag från kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna mål

Ett finansiellt instrument för miljön, nedan kallat Life, inrättas härmed.

Det allmänna målet med Life skall vara att bidra till genomförandet, revideringen och utvecklingen av gemenskapens politik och av lagstiftningen på miljöområdet, i synnerhet med avseende på integration av miljöhänsyn inom övriga politikområden, och till en hållbar utveckling inom gemenskapen.

Artikel 2

Temaområden och allmänna kriterier

Life skall bestå av tre temaområden som benämns Life–Natur, Life–Miljö och Life–Tredje land.

De projekt som finansieras inom ramen för Life skall uppfylla följande allmänna kriterier:

a)

De skall vara av gemenskapsintresse genom att på ett avgörande sätt bidra till det allmänna målet i artikel 1.

b)

De skall genomföras av tekniskt och finansiellt tillförlitliga deltagare.

c)

De skall vara genomförbara när det gäller tekniska förslag, tidsplan och budget samt vara kostnadseffektiva.

Projekt som har en multinationell infallsvinkel kan komma att prioriteras om de med tanke på genomförbarhet och kostnader kan ge bättre resultat när det gäller att förverkliga målen.

Artikel 3

Life–Natur

1.   Life–Natur skall särskilt syfta till att bidra till genomförandet av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (10), rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (11) och i synnerhet Natura 2000-nätverket som inrättades genom det senare direktivet.

2.   Stöd kan erhållas för följande inom ramen för Life–Natur:

a)

Naturskyddsprojekt som befordrar det särskilda målet i punkt 1 och bidrar till att bevara eller återställa naturliga livsmiljöer och/eller populationer av arter till en gynnsam bevarandestatus i enlighet med direktiv 92/43/EEG.

b)

Kompletterande åtgärder som befordrar det särskilda målet i punkt 1 och som behövs för följande:

i)

Förberedande av projekt med deltagare i flera medlemsstater (startåtgärder/”starter measures”).

ii)

Utbyte av erfarenheter mellan projekt (samarbetsåtgärder/”co-op measures”).

iii)

Övervakning och utvärdering av projekten samt spridning av deras resultat, inbegripet resultatet av projekt som antagits i samband med tidigare etapper i Life (stödåtgärder/”assist measures”).

3.   Finansiellt stöd skall ges i form av samfinansiering av projekt. Den maximala stödnivån skall vara

a)

50 % för naturskyddsprojekt och 100 % för kompletterande åtgärder.

b)

I undantagsfall kan stödnivån om 50 % enligt punkt a ökas till högst 75 % för projekt som berör prioriterade naturliga livsmiljöer eller prioriterade arter enligt direktiv 92/43/EEG eller fågelarter, om detta anses som prioriterat område för finansiering genom Life–Natur av den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 16 i direktiv 79/409/EEG.

4.   Medlemsstaterna skall till kommissionen översända de projektförslag till vilka finansiering övervägs enligt punkt 2 a. Förslag till projekt i vilka mer än en medlemsstat deltar skall översändas av den medlemsstat i vilken det samordnande organet är etablerat.

Kommissionen skall varje år fastställa den dag som förslagen skall översändas och fatta beslut om förslagen i enlighet med punkt 7.

5.   Projektförslag skall endast komma i fråga för tilldelningen av finansiellt stöd enligt punkt 7 om de uppfyller kraven i artikel 2 och punkt 2 a i denna artikel samt följande kriterier:

a)

Projekt inom medlemsstaternas europeiska territorium som berör

i)

ett område som föreslagits av en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i direktiv 92/43/EEG, eller

ii)

ett område som klassificerats i enlighet med artikel 4 i direktiv 79/409/EEG, eller

iii)

en art som anges i bilagorna II eller IV till direktiv 92/43/EEG eller i bilaga I till direktiv 79/409/EEG.

b)

Projekt i kandidatländerna enligt artikel 6 som omfattar

i)

ett område av internationell betydelse som hyser en typ av livsmiljö som ingår i bilaga I eller en art som ingår i bilaga II till direktiv 92/43/EEG eller en typ av livsmiljö eller en art som inte förekommer inom gemenskapen men som enligt relevanta resolutioner till Bernkonventionen behöver särskilda bevarandeåtgärder, eller

ii)

ett område av internationell betydelse som hyser en fågelart som ingår i bilaga I till direktiv 79/409/EEG eller en flyttfågelart som förekommer inom gemenskapen eller en fågelart som inte förekommer inom gemenskapen men som enligt relevanta resolutioner till Bernkonventionen behöver särskilda bevarandeåtgärder, eller

iii)

en art som ingår i bilaga II eller IV till direktiv 92/43/EEG eller i bilaga I till direktiv 79/409/EEG eller en art som inte förekommer inom gemenskapen men som anges i bilagorna I eller II till Bernkonventionen.

6.   Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de inkomna förslagen. På begäran skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande för samråd.

7.   De projekt till vilka finansiellt stöd övervägs genom Life–Natur skall vara föremål för det förfarande som anges i artikel 11. Vid tillämpningen av denna punkt skall kommittén vara den som det hänvisas till i artikel 20 i direktiv 92/43/EEG.

Kommissionen skall fatta ett till medlemsstaterna riktat rambeslut om de projektförslag som har godkänts samt till stödmottagarna riktade enskilda beslut med uppgift om stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och kontroller samt alla särskilda tekniska villkor för det godkända projektet.

8.   På kommissionens initiativ

a)

skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b i och 2 b ii, efter samråd med den kommitté som anges i artikel 21 i direktiv 92/43/EEG, göras till föremål för inbjudan att lämna intresseanmälan; medlemsstaterna får förelägga kommissionen förslag till kompletterande åtgärder,

b)

skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b iii vara föremål för inbjudan att lämna intresseanmälan.

Alla intresseanmälningar skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning där de särskilda kriterier som måste uppfyllas kommer att anges.

Artikel 4

Life–Miljö

1.   Life–Miljö skall särskilt syfta till att bidra till utvecklingen av innovativ och integrerad teknik och metoder och att främja utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik.

2.   Stöd kan erhållas för följande projekt och/eller åtgärder inom ramen för Life–Miljö:

a)

Demonstrationsprojekt som främjar målet i punkt 1 och som

integrerar miljöhänsyn och hållbar utveckling i markanvändning och fysisk planering, inbegripet i stads- och kustområden, eller

främjar en hållbar förvaltning av grundvatten och ytvatten, eller

minimerar miljöpåverkan från ekonomisk verksamhet, särskilt genom utveckling av ren teknik och betoning på förebyggande åtgärder, inbegripet minskning av utsläpp av gaser med växthuseffekt, eller

förebygger uppkomst av, återanvänder, utnyttjar och återvinner alla typer av avfall och säkerställer en sund avfallshantering, eller

minskar miljöpåverkan från produkter genom ett integrerat arbetssätt i fråga om tillverkning, distribution, konsumtion och slutgiltigt omhändertagande, inbegripet utveckling av miljöanpassade produkter.

b)

Projekt som förbereder utvecklingen av nya gemenskapsåtgärder och gemenskapsinstrument på miljöområdet, och/eller revidering av miljölagstiftning och miljöpolitik.

c)

Kompletterande åtgärder som behövs för

i)

spridning av information för utbyte av erfarenheter mellan olika projekt,

ii)

utvärdering, övervakning och främjande av verksamheten under denna genomförandeetapp av Life-instrumentet och under de två första etapperna, samt för spridning av information om erfarenheter och om överföring av resultat som uppnåtts genom verksamheten.

3.   Finansiellt stöd skall ges i form av samfinansiering av projekt.

Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen skall vara 30 % av de stödberättigade kostnaderna för projekt som genererar väsentliga nettoinkomster. I sådana fall skall stödmottagarnas bidrag till finansieringen uppgå till minst samma belopp som stödet från gemenskapen.

Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen skall för alla övriga sökande vara 50 % av de stödberättigade projektkostnaderna.

Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen till kompletterande åtgärder skall vara 100 % av deras kostnader.

4.   För demonstrationsprojekt kommer kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11, att fastställa riktlinjer som kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Riktlinjerna skall främja samverkan mellan demonstrationsåtgärderna och de vägledande principerna för gemenskapens miljöpolitik för att bidra till en hållbar utveckling.

5.   Medlemsstaterna skall till kommissionen översända de projektförslag som skall finansieras enligt punkt 2 a. För projekt i vilka mer än en medlemsstat deltar skall förslaget översändas av den medlemsstat i vilken det samordnade organet är etablerat.

Kommissionen skall varje år fastställa den dag som förslagen skall översändas och fatta beslut om förslagen i enlighet med punkt 10.

6.   Förslagen skall endast komma i fråga för tilldelning av finansiellt stöd enligt punkt 10 om de uppfyller kraven i artikel 2 och punkt 2 a i denna artikel samt följande kriterier:

a)

De skall ge lösningar på problem som ofta förekommer i gemenskapen eller som utgör ett stort problem för vissa medlemsstater.

b)

De skall vara innovativa när det gäller teknik och metoder.

c)

De skall fungera som förebild och innebära ett framsteg i förhållande till den rådande situationen.

d)

De skall kunna främja spridning och bredast möjliga användning av metoder, teknik och/eller produkter som främjar miljöskyddet.

e)

De skall syfta till utveckling och överföring av kunskap som kan användas i identiska eller liknande situationer.

f)

De skall främja samarbetet inom miljöområdet.

g)

De skall uppvisa ett ur miljösynpunkt potentiellt tillfredsställande kostnadsnyttoförhållande.

h)

De skall främja en integration av miljöhänsyn i verksamheter vars huvudsyften är ekonomiska och sociala.

När dessa förslag behandlas bör man även vid behov ta hänsyn till deras inverkan på sysselsättningen.

7.   Följande kostnader berättigar inte till stöd:

a)

Markköp.

b)

Undersökningar som inte uttryckligen tjänar de finansierade projektens syften.

c)

Investeringar i betydande infrastruktur eller investeringar av strukturell art som inte är innovativa, inbegripet åtgärder som redan genomförs på näringslivsnivå.

d)

Verksamhet inom forskning och teknisk utveckling.

8.   På kommissionens initiativ

a)

skall projekt som skall finansieras enligt punkt 2 b och kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 c i, efter samråd med den kommitté som anges i artikel 11, göras till föremål för inbjudan att lämna intresseanmälan, medlemsstaterna får förelägga kommissionen förslag på projekt som skall finansieras enligt punkt 2 b,

b)

skall kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 c ii göras till föremål för inbjudan att lämna intresseanmälan.

Varje inbjudan att lämna intresseanmälan skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning där de särskilda kriterier som måste uppfyllas kommer att anges.

9.   Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de viktigaste punkterna och av innehållet i de förslag som erhållits i enlighet med punkt 2 a och 2 b. På begäran skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande för samråd.

10.   De projekt till vilka finansiellt stöd övervägs skall vara föremål för det förfarande som anges i artikel 11.

11.   Kommissionen skall fatta ett till medlemsstaterna riktat rambeslut om de projektförslag som har godkänts samt till stödmottagarna riktade enskilda beslut med uppgift om stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och kontroller samt särskilda tekniska villkor för det godkända projektet.

Artikel 5

Life–Tredje land

1.   Life–Tredje land skall särskilt syfta till att bidra till att den kapacitet och de administrativa strukturer som krävs på miljöområdet inrättas, samt till utveckling av miljörelaterade strategier och åtgärdsprogram i de angränsande länderna i området kring Medelhavet och Östersjön, med undantag av de länder i Central- och Östeuropa som har ingått associeringsavtal med Europeiska gemenskapen och som avses i artikel 6.1.

2.   Stöd kan erhållas för följande inom ramen för Life–Tredje land:

a)

Tekniska stödprojekt som främjar målet i punkt 1.

b)

Kompletterande åtgärder som krävs för utvärdering, övervakning och främjande av verksamheten under denna genomförandeetapp av Life-instrumentet och under de två första etapperna, för utbyte av erfarenheter mellan olika projekt samt för spridning av information om erfarenheter och resultat av verksamheten.

3.   Finansiellt stöd skall ges i form av samfinansiering av projekt och kompletterande åtgärder. Den maximala nivån för finansiellt stöd från gemenskapen skall vara 70 % av kostnaderna för de projekt som avses i punkt 2 a och maximalt 100 % för de kompletterande åtgärder som avses i punkt 2 b.

4.   De nationella myndigheterna i de berörda tredje länderna skall till kommissionen översända de projektförslag som skall finansieras enligt punkt 2 a. För projekt i vilka mer än ett land deltar skall förslaget översändas av det land i vilket det samordnande organet är etablerat, eller av den internationella organisation som verkar för miljöskydd i den berörda regionen.

Kommissionen skall varje år fastställa den dag som förslagen skall översändas och fatta beslut om förslagen i enlighet med punkt 7.

5.   Förslagen skall endast komma i fråga för tilldelningen av finansiellt stöd enligt punkt 7 om de uppfyller kraven i artikel 2 och punkt 2 a i denna artikel samt följande kriterier:

a)

Projekten skall vara av intresse för gemenskapen, särskilt genom att bidra till genomförandet av regionala och internationella riktlinjer och avtal.

b)

Projekten skall bidra till strategier som främjar hållbar utveckling på internationell, nationell eller regional nivå.

c)

Projekten skall erbjuda lösningar på viktiga miljöproblem i den berörda regionen eller de berörda sektorerna.

Projekt som kan främja samarbete över gränserna, mellan länderna eller regionalt skall prioriteras.

6.   Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de viktigaste punkterna och av innehållet i de förslag som erhållits från länderna utanför gemenskapen.

På begäran skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande för samråd.

7.   De projekt till vilka finansiellt stöd övervägs skall vara föremål för det förfarande som anges i artikel 11. Utan att det påverkar detta förfarande skall samråd ske med den kommitté som inrättats genom artikel 21 i direktiv 92/43/EEG innan beslut fattas om projekt som rör naturskydd. Kommissionen skall fatta beslut om förteckningen över de projekt som valts ut för finansiering.

8.   För de projekt som godkänts skall ett kontrakt ingås mellan kommissionen och stödmottagarna i vilket anges stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och kontroller samt alla särskilda tekniska villkor för det godkända projektet. Förteckningen över de förslag som godkänts skall skickas till medlemsstaterna.

9.   På kommissionens initiativ skall inbjudan att lämna intresseanmälan för de kompletterande åtgärder som skall finansieras enligt punkt 2 b utfärdas och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning; i denna inbjudan skall de särskilda kriterier som skall uppfyllas anges.

Artikel 6

Kandidatländernas deltagande

1.   Life skall stå öppet för deltagande för kandidatländerna i Central- och Östeuropa i enlighet med de villkor som fastställs i de associeringsavtal som har ingåtts med dessa länder och på grundval av de bestämmelser som fastställts i det beslut som fattats av det associationsråd som är behörigt för vart och ett av de berörda länderna.

2.   De nationella myndigheterna i de berörda länderna skall till kommissionen översända projektförslag som skall finansieras genom Life–Natur respektive Life–Miljö inom de tidsfrister som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 3.4 respektive artikel 4.5. För projekt i vilka mer än ett land deltar skall förslagen översändas av det land i vilket det samordnande organet är etablerat.

3.   De projektförslag som motsvarar de allmänna kriterierna i artikel 2 och de särskilda kriterier som anges i artikel 3.5 b och artikel 4.6 och artikel 4.8 skall beaktas vid tilldelningen av finansiellt stöd från gemenskapen.

4.   Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de viktigaste punkterna och av innehållet i de förslag som erhållits från de nationella myndigheterna i de berörda länderna. På begäran skall kommissionen ställa originaldokumenten till medlemsstaternas förfogande för samråd.

5.   De projekt till vilka finansiellt stöd övervägs genom Life skall vara föremål för antingen det förfarande som anges i artikel 3.7 i denna förordning eller det som anges i artikel 11 i denna förordning, beroende på vilken typ av projekt som föreslås.

6.   För de projekt som godkänts skall ett kontrakt eller avtal ingås mellan kommissionen och stödmottagarna i vilket anges stödbeloppets storlek, finansieringsförfaranden och kontroller samt alla särskilda tekniska villkor för det godkända projektet. Förteckningen över de projekt som godkänts för finansiering skall delges medlemsstaterna.

7.   Så snart villkor och bestämmelser som motsvarar dem som avses i punkt 1 har fastställts för övriga kandidatländer kommer deltagandet i Life att vara öppet för dessa länder i enlighet med de villkor som avses i punkterna 2–6. Länder som deltar enligt denna artikel får inte delta enligt artikel 5.

8.   Den årliga anslagsfördelningen för medfinansiering av instrumentet från de länder som avses i punkterna 1 och 7 skall offentliggöras i Europeiska unionens allmänna budget, avdelning III, del B, bilaga IV.

Artikel 7

Överensstämmelse mellan olika finansiella instrument

1.   Utan att det påverkar de villkor som fastställts för kandidatländerna i artikel 6 skall projekt som får stöd från strukturfonderna eller från andra av gemenskapens budgetinstrument inte vara berättigade till finansiellt stöd enligt denna förordning.

2.   Kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som vidtas inom ramen för denna förordning överensstämmer med de åtgärder som vidtas genom strukturfonderna, programmen för forskning, teknisk utveckling och demonstration eller gemenskapens andra finansiella instrument.

Artikel 8

Den tredje etappens varaktighet samt budgetmedel

1.   Life skall genomföras i etapper. Den tredje etappen skall inledas den 1 januari 2000 och skall löpa ut den 31 december 2004. Finansieringsramen för att genomföra den tredje etappen under perioden 2000–2004 fastställs härmed till 640 miljoner euro.

2.   De budgetmedel som anslagits för de åtgärder som avses i denna förordning skall ingå som årliga anslag i Europeiska unionens allmänna budget. Budgetmyndigheten skall fastställa de anslag som står till förfogande för varje budgetår inom ramen för budgetplanen.

3.   Storleken på de belopp som anslås för de olika verksamhetsområdena fastställs enligt följande:

a)

47 % för åtgärder som genomförs inom ramen för artikel 3.

b)

47 % för åtgärder som genomförs inom ramen för artikel 4.

c)

6 % för åtgärder som genomförs inom ramen för artikel 5.

Anslagen till kompletterande åtgärder begränsas till 5 % av de tillgängliga medlen.

Artikel 9

Projektövervakning

1.   För alla projekt som finansieras inom ramen för Life skall stödmottagaren till kommissionen och, på begäran, till den berörda medlemsstaten sända in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet fortskrider. Rapporterna till medlemsstaterna kan skickas i form av sammanfattningar. Inom tre månader efter det att projektet slutförts skall dessutom en slutrapport skickas till kommissionen och till den berörda medlemsstaten.

Kommissionen skall fastställa vilken form och vilket innehåll dessa rapporter skall ha. Rapporterna skall grundas på fysiska och finansiella indikatorer som fastställs i det kommissionsbeslut genom vilket projekten godkänts, eller i det kontrakt eller avtal som ingåtts med stödmottagarna. Dessa indikatorer skall visa hur arbetet fortskrider och vilka mål som beräknas uppnås inom en viss tidsfrist.

2.   Utan att det påverkar den granskning som utförs av revisionsrätten i samarbete med de behöriga nationella revisionsorganen i enlighet med artikel 248 i fördraget, eller kontroller som genomförs i enlighet med artikel 279 c i fördraget, får tjänstemän och andra anställda vid kommissionen utföra kontroller på platsen, bl.a. stickprovskontroller, av projekt som finansieras genom Life.

Kommissionen skall i förväg underrätta stödmottagaren och den berörda medlemsstaten om att en kontroll på platsen kommer att utföras, om det inte finns goda skäl att misstänka bedrägeri och/eller missbruk.

3.   Under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd skall stödmottagaren hålla alla dokument som rör utgifterna för åtgärden tillgängliga för kommissionen.

4.   På grundval av de rapporter och de stickprovskontroller som avses i punkterna 1 och 2 skall kommissionen vid behov anpassa storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet och även tidsplanen för utbetalningarna.

5.   Kommissionen skall vidta alla de åtgärder som krävs för att kontrollera att projekt som finansieras genomförs korrekt och i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 10

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.   Kommissionen kan minska, hålla inne eller kräva återbetalning av det finansiella stöd som beviljats för ett projekt om oegentligheter konstateras, inbegripet underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna förordning eller i det enskilda beslutet eller i det kontrakt eller avtal om finansiellt stöd som berör projektet i fråga, eller om det visar sig att projektet undergått en väsentlig förändring som är oförenlig med projektets karaktär eller som strider mot villkoren för genomförandet, utan att kommissionens godkännande har sökts.

2.   Om tidsfristerna inte har hållits eller om endast en del av det tilldelade finansiella stödet är berättigat med hänsyn till hur genomförandet av ett projekt fortskrider, skall kommissionen anmoda stödmottagaren att yttra sig inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger en tillfredsställande förklaring kan kommissionen vägra utbetalning av det resterande finansiella stödet och kräva återbetalning av tidigare utbetalda belopp.

3.   Alla felaktigt utbetalda belopp skall återbetalas till kommissionen. Ränta kan läggas till belopp som inte återbetalats i rätt tid. Kommissionen skall fastställa tillämpningsföreskrifter för denna punkt.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté (nedan kallad kommittén).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Utvärdering av den tredje etappen samt fortsättning av Life

1.   Senast den 30 september 2003 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna

a)

en rapport om tillämpningen av denna förordning, dess bidrag till utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik och användningen av anslagen samt vid behov förslag om eventuella anpassningar med sikte på fortsatt verksamhet efter den tredje etappen,

b)

vid behov ett förslag om en fjärde etapp av Life.

2.   Europaparlamentet och rådet skall i enlighet med fördraget senast den 1 juli 2004 besluta om genomförandet av den fjärde etappen från och med den 1 januari 2005.

Artikel 13

Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1973/92

1.   Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 upphör härmed att gälla, utan att det påverkar de beslut som fattats och de kontrakt eller avtal som ingåtts om tilldelning av finansiellt stöd i enlighet med den förordningen.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas som hänvisningar till den här förordningen i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 2000.

På Europaparlaments vägnar

N. FONTAINE

Ordförande

På Rådets vägnar

J. GLAVANY

Ordförande


(1)  EGT C 15, 20.1.1999, s. 4.

(2)  EGT C 209, 22.7.1999, s. 14.

(3)  EGT C 374, 23.12.1999, s. 45.

(4)  Europaparlamentets yttrande av den 14 april 1999 (EGT C 219, 30.7.1999, s. 265), bekräftat den 6 maj 1999 (EGT C 279, 1.10.1999, s. 275), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 oktober 1999 (EGT C 346, 2.12.1999, s. 1), och Europaparlamentets beslut av den 16 februari 2000 (ännu inte offentliggjort i EGT), rådets beslut av den 29 juni 2000 och Europaparlamentets beslut av den 5 juli 2000.

(5)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 1.

(6)  EGT L 181, 20.7.1996, s. 1.

(7)  EGT L 275, 10.10.1998, s. 1.

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(10)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/49/EG (EGT L 223, 13.8.1997, s. 9).

(11)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42).


BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 1973/92

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1 a

Artikel 3.1 och 3.2 a

Artikel 2.1 b i och 2.1 b ii

Artikel 4.1 och 4.2 a

Artikel 2.1 b iii första stycket

Artikel 4.1 och 4.2 b

Artikel 2.1 b iii strecksatserna 1–4

Artikel 2.2 a

Artikel 5.1 och 5.2 a

Artikel 2.2 b och 2.2 c

Artikel 2.3

Artikel 3.2 b, artikel 4.2 c, artikel 5.2 b

Artikel 4 a

Artikel 3.3 första meningen, artikel 4.3 första stycket, artikel 5.3 första meningen

Artikel 4 b

Artikel 5

Artikel 7.1

Artikel 6

Artikel 7.2

Artikel 7.1 första stycket

Artikel 8.1 första och andra meningen

Artikel 7.1 andra stycket

Artikel 8.1 tredje meningen

Artikel 7.1 tredje stycket

Artikel 8.2 andra meningen

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 8.1

Artikel 8.3

Artikel 8.2

Artikel 3.3 a första delen, artikel 3.3 b och artikel 4.3 andra och tredje styckena

Artikel 8.3

Artikel 3.3 a andra delen, artikel 4.3 fjärde stycket och artikel 5.3 andra meningen

Artikel 9.1

Artikel 3.4 och 3.8 a, artikel 4.5 och 4.8 a

Artikel 9.2

Artikel 5.4

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Artikel 3.6, artikel 4.9 och artikel 5.6

Artikel 9.5 första stycket

Artikel 3.7 första stycket och 3.8 a första meningen, artikel 4.8 a och 4.10 samt artikel 5.7

Artikel 9.5 andra stycket första strecksatsen

Artikel 3.7 andra stycket och artikel 4.11

Artikel 9.5 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 5.8

Artikel 9.6

Artikel 3.7 andra stycket, artikel 4.11 och artikel 5.8

Artikel 9a.1 a

Artikel 2

Artikel 9a.1 b i

Artikel 3.5 a

Artikel 9a.1 b ii och 9a.1 b iii

Artikel 4.6

Artikel 9a.1 b iv

Artikel 9a.1 c strecksatserna 1–4

Artikel 5.5

Artikel 9a.1 c femte och sjätte strecksatserna

Artikel 2 andra stycket b och c

Artikel 9a.2

Artikel 9b

Artikel 4.7 b, c och d

Artikel 10.1 första strecksatsen

Artikel 9.5

Artikel 10.1 andra och tredje strecksatsen

Artikel 10.2

Artikel 9.2

Artikel 10.3

Artikel 9.3

Artikel 11.1

Artikel 10.1

Artikel 11.2

Artikel 10.2

Artikel 11.3

Artikel 10.3

Artikel 12.1

Artikel 12.2

Artikel 9.1

Artikel 12.3

Artikel 9.4

Artikel 12.4

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 13a

Artikel 6

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 14


Uttalande från kommissionen

Kommissionen konstaterar att Europaparlamentet och rådet har kommit överens om ett föreskrivande förfarande för urval av projekt. I det ändrade förslag från kommissionen som följde på parlamentets andra behandling föreskrevs i stället ett förvaltningsförfarande.

Kommissionen vidhåller, såsom den förklarade vid antagandet av den gemensamma ståndpunkten, vikten av att tillämpa kriterierna i artikel 2 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissiones genomförandebefogenheter.

Kommissionen anser att förvaltningsförfarandet bör följas vid urval av projekt, eftersom projekturvalet har betydande effekter för budgeten.

Kommissionen finner att ett underlåtande av att iaktta bestämmelserna i artikel 2 i rådets beslut 1999/468/EG i ett så klart fall som detta strider mot både andan och bokstaven i rådets beslut.

Kommissionen ser sig därför tvungen att reservera sig i denna fråga, däribland för rätten att gå till domstolen.


Uttalande från rådet

Rådet noterar kommissionens uttalande om valet av kommittéförfarande när kommissionen vidtar genomförandeåtgärder inom ramen för Life-förordningen.

När rådet valde det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter beaktades de erfarenheter som gjorts med det föreskrivande förfarandet i samband med Life-instrumentet under den första etappen (sedan 1992) och den andra etappen (sedan 1996). Hänsyn togs också till karaktären hos detta instrument, som spelar en framträdande roll för miljöskyddet inom gemenskapen och bidrar till att genomföra och utveckla gemenskapens politik på detta område.

Rådet erinar om att de kriterier som anges i artikel 2 i rådets beslut 1999/468/EG inte är juridiskt bindande utan endast vägledande. Rådet anser att tillämpningsområdet för genomförandebefogenheterna i den aktuella förordningen till fullo motiverar användningen av det föreskrivande förfarandet.


Uttalande från kommissionen

Kommissionen förklarar, att innan den årligen fastlägger tidsfristerna för inlämning av förslag, kommer den att med respektive kommitté kontrollera huruvida dessa tidsfrister kommer att kunna hållas.


Top