EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1563

Kommissionens förordning (EG) nr 1563/2000 av den 18 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 440/2000 om fastställande för år 2000 av de årliga kvantiteter som inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer skall tilldelas "nya aktörer"

OJ L 180, 19.7.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1563/oj

32000R1563

Kommissionens förordning (EG) nr 1563/2000 av den 18 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 440/2000 om fastställande för år 2000 av de årliga kvantiteter som inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer skall tilldelas "nya aktörer"

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 180 , 19/07/2000 s. 0003 - 0004


Kommissionens förordning (EG) nr 1563/2000

av den 18 juli 2000

om ändring av förordning (EG) nr 440/2000 om fastställande för år 2000 av de årliga kvantiteter som inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer skall tilldelas "nya aktörer"

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1257/1999(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2362/98 av den 28 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 404/93 rörande ordningen för import av bananer till gemenskapen(3), ändrad genom förordning (EG) nr 756/1999(4), särskilt artikel 9.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 9.3 i förordning (EG) nr 2362/98 fastställs sättet för att beräkna varje ny aktörs årliga tilldelning. Enligt detta beräkningssätt fastställer kommissionen, utifrån enskilda ansökningar om tilldelning som klassificeras i stigande ordning med hänsyn till ansökta kvantiteter, varje ny aktörs årliga tilldelning.

(2) Mot bakgrund av de upplysningar som medlemsstaterna lämnat om ansökningar om årlig tilldelning från nya aktörer i enlighet med artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 250/2000(5) fastställde kommissionen i förordning (EG) nr 440/2000(6) de berörda aktörernas individuella tilldelning för 2000.

(3) Resultaten av ytterligare granskningar och kontroller som de behöriga nationella myndigheterna har gjort i samarbete med kommissionen visar att de nya aktörernas årliga tilldelning bör justeras. Förordning (EG) nr 440/2000 bör följaktligen ändras.

(4) Bestämmelserna i denna förordning påverkar inte eventuella åtgärder som kan komma att läggas fram för godkännande i framtiden, särskilt med tanke på gemenskapens internationella åtaganden inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO), och aktörerna får inte åberopa dessa som grund för berättigade förväntningar på en förlängning av importordningen.

(5) Bestämmelserna i denna förordning bör träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 440/2000 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(3) EGT L 293, 31.10.1998, s. 32.

(4) EGT L 98, 13.4.1999, s. 10.

(5) EGT L 26, 2.2.2000, s. 6.

(6) EGT L 54, 26.2.2000, s. 27.

BILAGA

Tillämpning av artikel 9.3 i förordning (EG) nr 2362/98

>Plats för tabell>

Top