EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0654

Kommissionens förordning (EG) nr 654/2000 av den 29 mars 2000 om godkännande av nya tillsatser, nya användningsområden för tillsatser och nya tillsatspreparat i foder (Text av betydelse för EES)

OJ L 79, 30.3.2000, p. 26–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 384 - 393
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 66 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 66 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 111

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/654/oj

32000R0654

Kommissionens förordning (EG) nr 654/2000 av den 29 mars 2000 om godkännande av nya tillsatser, nya användningsområden för tillsatser och nya tillsatspreparat i foder (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 079 , 30/03/2000 s. 0026 - 0035


Kommissionens förordning (EG) nr 654/2000

av den 29 mars 2000

om godkännande av nya tillsatser, nya användningsområden för tillsatser och nya tillsatspreparat i foder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser(1), senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2690/1999(2), särskilt artikel 3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 70/524/EEG skall nya fodertillsatser och nya användningsområden för fodertillsatser godkännas om detta är motiverat med tanke på den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(2) Genom undantag från direktiv 70/524/EEG tillåts medlemsstaterna genom rådets direktiv 93/113/EG av den 14 december 1993 om användning och saluföring av enzymer och mikroorganismer och preparat av dessa i djurfoder(3), senast ändrat genom direktiv 97/40/EG(4), att tillfälligt tillåta användning och saluföring av enzymer, mikroorganismer och preparat av dessa.

(3) Nya uppgifter har lämnats in för att godkända enzympreparat skall kunna ersättas med nya preparat som innehåller samma enzym.

(4) Nya fodertillsatser och nya användningsområden för fodertillsatser skall godkännas tills vidare om de inte - vid de halter som är tillåtna i foder - inverkar negativt på människors eller djurs hälsa eller på miljön, eller skadar konsumenterna genom att förändra egenskaperna hos animalieprodukter, och om det går att kontrollera huruvida de förekommer i foder eller ej, samt om det är rimligt att anta - mot bakgrund av de uppgifter som finns att tillgå - att de, vid användning i sådana foder, har en gynnsam effekt på fodren i fråga eller gynnar animalieproduktionen i stort.

(5) Bestämmelserna i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(5) och andra hithörande direktiv, särskilt rådets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet(6), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/65/EG(7), kan tillämpas fullt ut när det gäller arbetstagare som handhar fodertillsatser.

(6) En granskning av den dokumentation som medlemsstaterna har överlämnat i enlighet med artikel 3 i direktiv 93/113/EG ger vid handen att vissa preparat av typen enzymer och mikroorganismer kan godkännas tills vidare.

(7) Vetenskapliga foderkommittén har lämnat ett positivt yttrande när det gäller säkerheten hos dessa preparat i form av enzymer(8) och mikroorganismer(9).

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De preparat av typen enzymer som förtecknas i bilaga I till denna förordning godkänns som fodertillsatser enligt direktiv 70/524/EEG på de villkor som anges i nämnda bilaga.

Artikel 2

Uppgifterna om sammansättningen av de enzymer som godkänns under numren 7 och 8 i bilaga I skall ändras på det sätt som anges under rubriken "Kemisk formel, beskrivning".

Artikel 3

De preparat av typen mikroorganismer som förtecknas i bilaga II till denna förordning godkänns som fodertillsatser enligt direktiv 70/524/EEG på de villkor som anges i nämnda bilaga.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EGT L 326, 18.12.1999, s. 33.

(3) EGT L 334, 31.12.1993, s. 17.

(4) EGT L 180, 9.7.1997, s. 21.

(5) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6) EGT L 374, 31.12.1990, s. 1.

(7) EGT L 335, 6.12.1997, s. 17.

(8) Rapport från Vetenskapliga foderkommittén om användning av vissa enzymer som tillsatser i foder, antagen den 4 juni 1998, ny version den 21 oktober 1999.

(9) Rapport från Vetenskapliga foderkommittén om användning av vissa mikroorganismer som tillsatser i foder, antagen den 26 september 1997, ny version den 22 oktober 1999.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>

Top