EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0039

Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (Text av betydelse för EES)

OJ L 142, 16.6.2000, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 191 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 191 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 65 - 68

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/39/oj

32000L0039

Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 16/06/2000 s. 0047 - 0050


Kommissionens direktiv 2000/39/EG

av den 8 juni 2000

om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet(1), särskilt artikel 3.2 i detta,

med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén om arbetarskyddsfrågor, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 98/24/EG skall kommissionen föreslå europeiska mål i form av indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för skydd av arbetstagare mot kemiska risker som skall fastställas på gemenskapsnivå.

(2) Kommissionen biträds vid genomförandet av denna uppgift av Vetenskapliga kommittén för yrkeshyigeniska gränsvärden för kemiska agenser (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents, SCOEL), som inrättats genom kommissionens beslut 95/320/EG(2).

(3) För varje kemiskt agens för vilket ett indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde har fastställs på gemenskapsnivå, skall medlemsstaterna med beaktande av gemenskapens gränsvärde fastställa ett yrkeshygieniskt gränsvärde på nationell nivå och fastställa dess karaktär i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

(4) Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden bör ses som en viktig del av det övergripande tillvägagångssättet för att säkerställa skydd för arbetstagarna mot risker på arbetsplatsen som har samband med farliga kemiska agenser.

(5) En första och en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden fastställdes genom kommissionens direktiv 91/322/EEG(3) och 96/94/EG(4) inom ramen för rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet(5).

(6) Direktiv 80/1107/EEG skall upphöra att gälla från och med den 5 maj 2001 genom direktiv 98/24/EG.

(7) Det är lämpligt att inom ramen för direktiv 98/24/EG på nytt anta de indikativa yrkeshygieniska gränsvärden som fastställts genom direktiven 91/322/EEG och 96/94/EG inom ramen för direktiv 80/1107/EEG.

(8) Förteckningen i bilagan innehåller de ämnen som anges i bilagan till kommissionens direktiv 96/94/EG och ett antal andra agenser för vilka Vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser har rekommenderat indikativa yrkeshygieniska gränsvärden i enlighet med utvärderingen av de senast tillgängliga vetenskapliga uppgifterna om hälsoeffekter i arbetet och med beaktande av tillgänglig mätteknik. Med hänsyn till det föregående och i klarhetens intresse bör direktiv 96/94/EG arbetas om.

(9) Det är nödvändigt att fastställa korttidsgrändsvärden för vissa ämnen för att beakta de effekter som uppkommer vid kortvarig exponering.

(10) För vissa agenser är det nödvändigt att även beakta möjligheten av upptag genom huden för att säkerställa bästa möjliga skyddsnivå.

(11) Detta direktiv utgör ett praktiskt steg mot förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Yrkeshygieniska gränsvärden på gemenskapsnivå fastställs härmed för de kemiska agenser som anges i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall med beaktande av gemenskapens gränsvärden fastställa nationella yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agenser som räknas upp i bilagan.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Direktiv 96/94/EG skall upphöra att gälla från och med den dag som anges i artikel 3.1.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 juni 2000.

På kommissionens vägnar

Anna Diamantopoulou

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2) EGT L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3) EGT L 177, 5.7.1991, s. 22.

(4) EGT L 338, 28.12.1996, s. 86.

(5) EGT L 327, 3.12.1980, s. 8.

(6) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

BILAGA

INDIKATIVA YRKESHYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

>Plats för tabell>

Top