EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0021

Kommissionens direktiv 2000/21/EG av den 25 april 2000 om den förteckning över gemenskapslagstiftning som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG (Text av betydelse för EES)

OJ L 103, 28.4.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; upphävd genom 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/21/oj

32000L0021

Kommissionens direktiv 2000/21/EG av den 25 april 2000 om den förteckning över gemenskapslagstiftning som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 103 , 28/04/2000 s. 0070 - 0071


Kommissionens direktiv 2000/21/EG

av den 25 april 2000

om den förteckning över gemenskapslagstiftning som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/33/EG(2), särskilt artikel 13.1 detta, och

av följande skäl:

(1) I artikel 13.1 i direktiv 67/548/EEG görs undantag för vissa ämnen från bestämmelserna i artikel 7, artikel 8, artikel 14 och artikel 15 i nämnda direktiv, som hänför sig till anmälan. I artikel 13.1 femte strecksatsen görs undantag för ämnen som endast används i vissa andra produktkategorier för vilka gemenskapen tillämpar anmälnings- eller godkännandeförfaranden och för vilka kraven i fråga om uppgiftslämnande är likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 67/548/EEG. Det är därför nödvändigt att kommissionen upprättar en förteckning över sådan gemenskapslagstiftning. Förteckningen kommer att granskas regelbundet och, om så krävs, omarbetas.

(2) I rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 1999/80/EG(4), finns bestämmelser om införande av verksamma ämnen i bilaga I till direktivet som en förutsättning för godkännande av de nämnda produkterna innan de släpps ut på marknaden. Kommissionens direktiv 93/90/EEG av den 29 oktober 1993 om den förteckning över ämnen som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG(5) omfattar endast verksamma ämnen för införande i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, som rör utsläppande på marknaden. Verksamma ämnen som skall godkännas för andra syften, inklusive forskning och utveckling, enligt artikel 22 i direktiv 91/414/EEG, bör också omfattas för att begränsa godkännandeförfarandena för sådana ämnen till räckvidden av direktiv 91/414/EEG.

(3) Ämnen som uteslutande används som verksamma ämnen i biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG(6) av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden omfattas av artikel 13.1 femte strecksatsen i direktiv 67/548/EEG och bör därför undantas, även i fråga om forskning och utveckling, i syfte att begränsa godkännandeförfarandet för sådana ämnen till räckvidden av direktiv 98/8/EG.

(4) Direktiv 93/90/EEG bör upphävas.

(5) Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till detta direktiv finns en förteckning över gemenskapslagstiftning som avser de produktkategorier som omfattas av gemenskapsförfaranden för anmälan eller godkännande och för vilka kraven på att lämna uppgifter om de ämneskategorier som anges i förteckningen motsvarar de krav som ställs i direktiv 67/548/EEG.

Artikel 2

Direktiv 93/90/EEG upphör härmed att gälla.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 april 2001 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 april 2000.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT L 199, 30.7.1999, s. 57.

(3) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4) EGT L 210, 10.8.1999, s. 13.

(5) EGT L 277, 10.11.1993, s. 33.

(6) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

BILAGA

Gemenskapslagstiftning som avser de produktkategorier som omfattas av gemenskapsförfaranden för anmälan eller godkännande och för vilka kraven på att lämna uppgifter om de ämneskategorier som anges i förteckningen motsvarar de krav som fastställs i artiklarna 7, 8, 14 och 15 i direktiv 67/548/EEG

1. Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.

För ämnen som uteslutande används som verksamma ämnen i växtskyddsmedel och/eller i biocidprodukter.

Top