EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0730

2000/730/EG: Kommissionens beslut av den 10 november 2000 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd och om fastställande av dess arbetsordning [delgivet med nr K(2000) 3280] (Text av betydelse för EES)

OJ L 293, 22.11.2000, p. 24–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010; upphävd genom 32010D0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/730/oj

32000D0730

2000/730/EG: Kommissionens beslut av den 10 november 2000 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd och om fastställande av dess arbetsordning [delgivet med nr K(2000) 3280] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 293 , 22/11/2000 s. 0024 - 0030


Kommissionens beslut

av den 10 november 2000

om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd och om fastställande av dess arbetsordning

[delgivet med nr K(2000) 3280]

(Text av betydelse för EES)

(2000/730/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke(1), särskilt artikel 13 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 13 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att kommissionen skall inrätta en nämnd för Europeiska unionens miljömärkning (nedan kallad EUEB), som skall bestå av de behöriga organ som anges i artikel 14 och det samrådsforum som anges i artikel 15.

(2) I artikel 13 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att kommissionen skall fastställa EUEB:s arbetsordning enligt förfarandet i artikel 17 med beaktande av förfarandeprinciperna i bilaga IV.

(3) I artikel 13 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att EUEB främst skall bidra med att fastställa och se över miljömärkeskriterierna samt bedömnings- och kontrollkraven enligt artikel 6.

(4) I artikel 15 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att kommissionen skall säkerställa att EUEB i sin verksamhet för varje produktgrupp ser till att alla relevanta parter som berörs av denna produktgrupp deltar i vederbörlig utsträckning, såsom industrin och tjänsteleverantörer, inbegripet små och medelstora företag, hantverkssektorn och dess organisationer, fackföreningar, näringsidkare, detaljister, importörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer.

(5) För att allmänheten skall acceptera gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärke är det, enligt punkt 5 i ingressen till förordning (EG) nr 1980/2000, nödvändigt att icke-statliga miljöorganisationer samt konsumentorganisationer får en viktig roll i utarbetandet och fastställandet av kriterier för gemenskapens miljömärken.

(6) I artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att EUEB kan begära att kommissionen skall inleda förfarandet för fastställande av de ekologiska kriterierna.

(7) I artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att kommissionen skall ge EUEB i uppdrag att upprätta och med jämna mellanrum se över miljömärkeskriterierna liksom de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven för de produktgrupper som omfattas av denna förordning.

(8) I artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att EUEB på grundval av detta uppdrag skall utarbeta ett utkast till miljömärkningskriterier för produktgruppen och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav såsom anges i artikel 4 och bilaga IV och därvid ta hänsyn till resultaten av den genomförbarhetsstudie, marknadsundersökning, livscykelbedömning och förbättringsanalys som anges i bilaga II.

(9) I bilaga IV punkt 1 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att en särskild ad hoc-arbetsgrupp bestående av de berörda parter som anges i artikel 15 och de behöriga organ som anges i artikel 14 skall upprättas inom EUEB för att utveckla miljömärkningskriterier för varje produktgrupp.

(10) I artikel 5 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att kommissionen skall samråda med EUEB om gemenskapens arbetsplan för miljömärkning.

(11) I artikel 10 i förordning (EG) nr 1980/2000 föreskrivs att EUEB:s medlemmar skall samarbeta med medlemsstaterna och kommissionen i syfte att främja användningen av gemenskapens miljömärkning.

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bestämmelserna om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd och om fastställande av dess arbetsordning, enligt bilagan, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2000.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

BILAGA

ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA UNIONENS MILJÖMÄRKNINGSNÄMND (EUEB)

EUEB:s UPPGIFTER

1. EUEB inrättades genom artikel 13 i förordning (EG) nr 1980/2000 och skall arbeta i enlighet med den förordningen.

2. I EUEB:s uppgifter skall särskilt ingå att

- begära att kommissionen skall inleda förfarandet för fastställande av de ekologiska kriterierna och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav för varje produktgrupp,

- bidra till att fastställa och se över miljömärkeskriterier och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav för varje produktgrupp,

- delta i samråd med kommissionen om gemenskapens arbetsplan för miljömärkning.

3. EUEB:s medlemmar skall samarbeta med medlemsstaterna och kommissionen i syfte att främja användningen av gemenskapens miljömärkning.

SAMMANSÄTTNING

4. EUEB skall bestå av de behöriga organ som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1980/2000, inbegripet de behöriga organen i EES-staterna, och det samrådsforum som anges i artikel 15 i nämnda förordning.

5. Bland annat följande organisationer skall i egenskap av företrädare för berörda parter vara medlemmar i EUEB:

- Coface (konsumenter, som också företräder BEUC, Euro-Coop och AEC)

- EEB (miljö)

- EFS (fackliga organisationer)

- Unice (industri och arbetsgivare)

- UEAPME (små och medelstora företag, hantverksföretag)

- Eurocommerce (handel)

För att säkerställa ett väl avvägt deltagande från alla berörda parter kan EUEB, på begäran från kommissionen eller på eget initiativ och efter kommissionens godkännande, anpassa medlemskapet på lämpligt sätt.

6. Varje medlem i EUEB skall utse en kontaktperson.

ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDEN OCH SEKRETARIAT

7. Ordförandeposten och de två vice ordförandeposterna i EUEB skall innehas successivt av de behöriga organ med ansvar för EU:s miljömärke som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1980/2000.

8. Ordförandeposten skall först innehas i tur och ordning av ett behörigt organ från varje medlemsstat i Europeiska unionen, under den period då medlemsstaten innehar ordförandeskapet i EU, och därefter av ett behörigt organ från varje EES-stat, för samma tidsperiod och i alfabetisk ordning.

9. De två vice ordförandeposterna skall innehas av det behöriga organ som står i tur att inneha ordförandeposten och det behöriga organ som tidigare innehade ordförandeposten.

10. Det behöriga organ som innehar ordförandeposten eller en av viceordförandeposterna kan, i undantagsfall, ersättas av en vice ordförande eller av en annan EUEB-medlem.

11. Med kommissionens godkännande kan EUEB dock närsomhelst besluta att utse orförande och vice ordföranden på något annat sätt.

12. Sekretariatsfunktionen skall innehas av kommissionen.

MÖTEN

13. EUEB:s möten skall sammankallas av ordföranden, som med hjälp av de båda vice ordförandena och sekretariatet skall ansvara för sammanställning och utskick av kallelser, dagordningar och bakgrundsmaterial liksom för förande och distribution av mötesprotokoll.

14. Om mötet äger rum i Bryssel skall kommissionen på begäran ställa en sammanträdeslokal till förfogande.

15. I allmänhet skall högst tre företrädare för en EUEB-medlem delta vid ett möte.

16. Företrädare för medlemsstaterna i Europeiska unionen och i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan delta i EUEB:s möten. Kommissionens företrädare skall delta i EUEB:s möten. Ordföranden eller kommissionen kan, när så är lämpligt, inbjuda andra berörda parter att delta.

KOSTNADER

17. Allmänna kostnader för möten, upprättande och översyn av ekologiska kriterier och annan verksamhet skall bäras av kommissionen under förutsättning att en årlig budget för sådana utgifter antas.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

(som avser bland annat ansvariga behöriga organ och ad hoc-arbetsgrupper och som skall tillämpas i samband med fastställande eller översyn av de ekologiska kriterierna och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav för enskilda produktgrupper)

18. I samband med fastställande eller översyn av de ekologiska kriterierna och de därmed förbundna bedömnings- och kontrollkraven för en enskild produktgrupp skall EUEB välja ut ett eller flera av de behöriga organ som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1980/2000 och som accepterar att påta sig en ledande funktion. Dessa organ skall benämnas ansvariga behöriga organ.

19. Dessa ansvariga behöriga organ skall, med hjälp av medlemmar i EUEB, bilda en ad hoc-arbetsgrupp enligt bilaga IV punkt 1 i nämnda förordning. Arbetsgruppen skall aktivt arbeta för ett väl avvägt deltagande från bland annat lämpliga företrädare för de berörda parterna, de behöriga organen och kommissionen. Berörda parter inom respektive utanför Europeiska unionen skall behandlas lika. Ovannämnda företrädare för de berörda parterna skall i möjligaste mån vara experter med kunskap om produktgruppen i fråga och skall benämnas "tekniska företrädare".

20. Alla behöriga organ skall aktivt inhämta ståndpunkter från samtliga berörda parter i det egna landet beträffande produktgruppen i fråga och vidarebefordra dessa till ad hoc-arbetsgruppen och EUEB.

21. Det ansvariga behöriga organet skall organisera och leda minst ett möte i denna ad hoc-arbetsgrupp. Om mötet äger rum i Bryssel skall kommissionen på begäran ställa en sammanträdeslokal till förfogande.

22. Ovannämnda tekniska företrädare för de berörda parterna skall i möjligaste mån också delta i EUEB-möten där produktgruppen i fråga kommer att diskuteras ingående.

23. EUEB, det ansvariga behöriga organet och ad hoc-arbetsgruppen skall följa de mål och principer som fastställs i artikel 1 i nämnda förordning och de förfarandeprinciper som anges i bilaga IV till förordningen.

24. EUEB, det ansvariga behöriga organet och ad hoc-arbetsgruppen skall beakta relevant gemenskapspolitik på miljöområdet och det arbete som har lagts ned på andra produktgrupper.

25. EUEB och dess medlemmar samt det ansvariga behöriga organet och ad hoc-arbetsgruppen skall i största möjliga utsträckning eftersträva enighet under hela förfarandets gång liksom ett starkt miljöskydd.

FÖRBEREDANDE ARBETE

(Förfarande som skall fullgöras innan en begäran lämnas till kommissionen om att den skall inleda förfarandet för fastställande av de ekologiska kriterierna för produktgrupper)

26. EUEB kan begära att kommissionen skall inleda förfarandet för fastställande av de ekologiska kriterierna för produktgrupper.

27. EUEB skall i erforderlig utsträckning beakta gemenskapens arbetsplan för miljömärkning enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1980/2000, särskilt den icke uttömmande förteckningen över sådana produktgrupper som anses ha prioritet i fråga om gemenskapens åtgärder.

28. EUEB skall under en förberedande fas avgöra om produktgruppen i fråga faller inom ramen för gemenskapens program för tilldelning av miljömärke enligt artikel 2 i nämnda förordning och, framför allt, om produktgruppen uppfyller de villkor som fastställs i artikel 2.2. Kommissionen kan också begära att EUEB skall utföra detta förberedande arbete.

29. För detta förberedande arbete skall EUEB välja ut ett ansvarigt behörigt organ eller organ som accepterar att påta sig en ledande funktion. Dessa skall bilda en ad hoc-arbetsgrupp. De allmänna bestämmelser som anges ovan skall gälla.

30. Det ansvariga behöriga organet skall med hjälp av ad hoc-arbetsgruppen, bland andra och i lämplig utsträckning, utföra den genomförbarhetsstudie och marknadsundersökning samt livscykelbedömning och förbättringsanalys som avses i bilaga II till nämnda förordning och därvid beakta de krav och bestämmelser som fastställs i artikel 3, bilaga I och bilaga IV punkt 1.

Det ansvariga behöriga organet skall med hjälp av ad hoc-arbetsgruppen, bland andra och i den mån det är lämpligt och möjligt, utföra följande uppgifter:

a) Analysera marknaden, bland annat sektorns branschmässiga och ekonomiska i uppdelning (de viktigaste producenterna, marknadsandelar, import etc.), beskriva de olika typerna av produkter, analysera möjligheterna att framgångsrikt marknadsföra de miljömärkta produkterna samt föreslå en lämpligt marknadsförings- och kommunikationsstrategi.

b) Inhämta ståndpunkter från alla berörda parter (behöriga organ, intressegrupper etc.) och fastställa vilka parter som vill bidra till arbetet med att fastställa kriterier.

c) Analysera de viktigaste effekterna för miljön, de ur miljösynpunkt bästa metoderna inom sektorn, även nya ekologiska tillvägagångssätt, samt fastställa de viktigaste områdena för förbättring av produktgruppen och hur dessa kan omsättas i ekologiska kriterier.

d) Analysera de viktigaste elementen i fråga om produktens lämplighet när det gäller att uppfylla konsumenternas behov och hur dessa kan omsättas i miljömärkeskriterier.

e) Göra en översikt över och samla in kopior av befintliga miljömärken, normer, provningsmetoder och undersökningar som är av intresse för utformningen av ett miljömärke för produktgruppen i fråga, med hänsyn till det arbete som redan har gjorts med avseende på relaterade produktgrupper, samt en uppskattning av kostnaderna för provning.

f) Se över nationell, europeisk och internationell lagstiftning på området.

g) Identifiera potentiella hinder för ett framgångsrikt fastställande av produktgruppen i fråga.

h) Utarbeta och, i god tid före varje möte, skicka ut alla nödvändiga arbetsdokument, innehållande en sammanfattning av de viktigaste resultaten av vart och ett av de tre stegen samt eventuellt annan relevant information och analyser.

i) Utarbeta ett utkast till samlad slutrapport om resultaten av ovan nämnda analyser och undersökningar; rapporten skall vara skriven på engelska och eventuellt också på ett av de andra officiella gemenskapsspråken. Denna slutrapport skall föreligga både i en tryckt utgåva och i elektronisk form och skall vara allmänt tillgänglig, om möjligt på EU:s webbplats om miljömärkning. Den skall omfatta, i form av en bilaga, en sammanställning över samtliga dokument som har distribuerats inom ramen för arbetet, varvid det skall anges när och till vem varje dokument skickats ut, samt kopior av dokumenten i fråga. Den skall också omfatta, i form av en bilaga, en lista över de berörda parter som deltagit i arbetet eller som har rådfrågats eller uttryckt en ståndpunkt samt upplysningar om hur dessa kan kontaktas. Rapporten skall innehålla en sammanfattning av huvudinnehållet och, i förekommande fall, bilagor med detaljerade inventariekalkyler. Alla kommentarer som mottagits angående rapporten skall beaktas; på begäran skall information ges om hur kommentarerna har följts upp.

j) Presentera resultaten vid ett eller flera EUEB-möten och, på grundval av dessa diskussioner och sannolikheten för en allmän framgång för ett miljömärke för produktgruppen i fråga, rekommendera huruvida produktgruppen bör vidareutvecklas och miljömärkeskriterier fastställas eller inte.

31. När EUEB är nöjd med ovan nämnda förberedande arbete avseende en särskild produktgrupp och med den positiva rekommendationen från ad hoc-arbetsgruppen skall nämnden vidarebefordra slutrapporten tillsammans med förslagen till utformning av kommissionens mandat och begära att kommissionen skall inleda förfarandet för fastställande av de ekologiska kriterierna för produktgruppen i fråga och ge EUEB ett mandat som bygger på ovan nämnda förslag. De EUEB-medlemmar som företräder de berörda parterna enligt artikel 15 i nämnda förordning kan enskilt eller tillsammans bifoga sina särskilda uttalanden till slutrapporten.

MANDAT ATT UTARBETA ELLER REVIDERA KRITERIER

(Förfarande för utövande av mandat från kommissionen att utarbeta eller revidera miljömärkeskriterier och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav för en produktgrupp)

32. EUEB skall på grundval av ett mandat från kommissionen utarbeta ett förslag till miljömärkeskriterier och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav för produktgruppen i fråga. EUEB skall respektera den tidsfrist för arbetets slutförande som anges i uppdraget.

33. EUEB skall i detta syfte välja ut ett ansvarigt behörigt organ eller organ som accepterar att påta sig en ledande funktion. Dessa skall bilda en ad hoc-arbetsgrupp. De allmänna bestämmelser som anges ovan skall gälla.

34. Det ansvariga behöriga organet skall med ad hoc-arbetsgruppens stöd först och främst bedöma om alla nödvändiga analyser och undersökningar och annat förberedande arbete har genomförts. Här ingår särskilt genomförbarhetsstudien och marknadsundersökningen, livscykelbedömningen och förbättringsanalysen enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1980/2000. Det ansvariga behöriga organet bör med ad hoc-arbetsgruppens stöd vidta alla lämpliga åtgärder för att, vid behov, slutföra och uppdatera det förberedande arbetet, med hänsyn till de förfaranden som beskrivs i föregående avsnitt.

35. Det ansvariga behöriga organet skall lägga fram utkastet till förslag och därtill hörande rapporter och analyser vid ett eller flera EUEB-möten och, på grundval av dessa samråd, vid behov meddela EUEB att uppdraget kan betraktas som fullgjort. Härvid skall man ta särskild hänsyn till sannolikheten för att utkastet till förslag kommer att få ett starkt stöd.

36. På motsvarande sätt skall EUEB, på grundval av det ansvariga behöriga organets och ad hoc-arbetsgruppens arbete, vid behov informera kommissionen om utkastet till kriterier och meddela att uppdraget kan betraktas som fullgjort. Härvid skall man ta särskild hänsyn till sannolikheten för att utkastet till förslag kommer att få ett starkt stöd. De EUEB-medlemmar som företräder de berörda parter som avses i artikel 15 i förordning (EG) nr 1980/2000 kan var och en för sig eller gemensamt bifoga sina särskilda uttalanden till utkastet till kriterier.

37. Om kommissionen meddelar att mandatet inte har uppfyllts, skall EUEB fortsätta sitt arbete och därvid följa förfarandena och villkoren i detta avsnitt. Kommissionen skall motivera sin ståndpunkt.

38. Om kommissionen vid en viss tidpunkt meddelar att mandatet har uppfyllts skall EUEB betrakta uppdraget som slutfört. EUEB skall dock återuppta sitt arbete enligt mandatet, om kommissionen vid en senare tidpunkt begär det.

39. Om EUEB någon gång anser sig inte kunna uppfylla sitt mandat, skall den omgående underrätta kommissionen om detta och lämna en detaljerad motivering

MANDAT ATT SE ÖVER KRITERIER

(Förfarande för utövande av mandat från kommissionen att se över miljömärkeskriterierna och därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav för en produktgrupp)

40. EUEB skall på grundval av ett mandat från kommissionen se över miljömärkeskriterierna och de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven för produktgruppen i fråga.

41. EUEB skall framför allt se till att i vederbörlig tid avsluta sitt arbete innan de befintliga kriteriernas giltighetstid går ut.

42. EUEB skall i detta syfte utnämna ett eller flera ansvariga behöriga organ som är beredda att ta över en ledande funktion. Dessa skall bilda en ad hoc-arbetsgrupp. De allmänna bestämmelser som anges ovan skall gälla.

43. Det ansvariga behöriga organet skall med ad hoc-arbetsgruppens stöd se över de gällande miljömärkeskriterierna och de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven. Det skall dessutom se över och vid behov komplettera och uppdatera de olika analyser, rapporter, genomgångar och andra arbeten som anges i avsnittet "Förberedande arbete".

44. Det ansvariga behöriga organet skall med ad hoc-arbetsgruppens stöd framför allt utvärdera den ifrågavarande produktgruppens tidigare, nuvarande och förväntade resultat, även vad gäller de därmed förknippade miljövinsterna, med hänsyn tagen till liknande produktgruppers resultat och till gemenskapens arbetsplan för miljömärkning.

45. Det ansvariga behöriga organet skall lägga fram resultaten från dessa utvärderingar och analyser vid ett eller flera EUEB-möten och, på grundval av dessa samråd, vid behov ge EUEB rekommendationer om huruvida de ekologiska kriterierna och de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven bör förlängas, återkallas eller ses över. Härvid skall man ta särskild hänsyn till sannolikheten för att rekommendationen kommer att få ett starkt stöd.

46. EUEB skall i sin tur, på grundval av det ansvariga behöriga organets och ad hoc-arbetsgruppens arbete, vid behov ge kommissionen rekommendationer om huruvida de ekologiska kriterierna och de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven bör förlängas, återkallas eller ses över. Härvid skall man ta särskild hänsyn till sannolikheten för att rekommendationen kommer att få ett starkt stöd. De EUEB-medlemmar som företräder de berörda parter som avses i artikel 15 i förordning (EG) nr 1980/2000 kan var och en för sig eller gemensamt bifoga sina särskilda uttalanden till utkastet till kriterier.

47. Om kommissionen meddelar att mandatet inte har uppfyllts, skall EUEB fortsätta sitt arbete och därvid följa förfarandena och villkoren i detta avsnitt. Kommissionen skall motivera sin ståndpunkt.

48. Om kommissionen ställer sig bakom en rekommendation om att de ekologiska kriterierna och de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven bör ses över, skall EUEB fortsätta sitt arbete i enlighet med detta och därvid följa förfarandena och villkoren i avsnittet "Mandat att utarbeta eller se över kriterier".

49. Om kommissionen ställer sig bakom en rekommendation om att de ekologiska kriterierna och de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven bör återkallas eller förlängas, skall EUEB:s mandat anses ha uppfyllts. EUEB skall dock återuppta sitt arbete enligt mandatet, om kommissionen vid en senare tidpunkt begär det.

50. Om EUEB någon gång anser sig inte kunna uppfylla sitt mandat, skall den omgående underrätta kommissionen om detta och lämna en detaljerad motivering.

BIDRAG TILL ARBETSPLANEN

(Förfarande för deltagande i samråd med kommissionen om gemenskapens arbetsplan för miljömärkning)

51. EUEB får till kommissionen lämna bidrag till gemenskapens föreslagna arbetsplan för miljömärkning enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1980/2000.

52. EUEB bör i detta syfte vidta alla nödvändiga mått och steg och därvid följa de mål och principer som fastställs i artikel 1.1 och 1.4 i nämnda förordning.

53. Innan EUEB föreslår nya produktgrupper, som kan komma att föranleda prioriterade gemenskapsåtgärder, skall EUEB först göra en preliminär och vägledande bedömning av huruvida produktgrupperna i fråga omfattas av räckvidden för gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärke, såsom det definieras i artikel 2 i nämnda förordning, och framför allt huruvida produktgrupperna uppfyller de villkor som anges i artikel 2.2 i förordningen. EUEB skall härvid på lämpligt sätt beakta det som sägs i avsnittet "Förberedande arbete".

54. EUEB och dess medlemmar skall i största möjliga utsträckning eftersträva en hög grad av samförstånd i arbetet.

ANNAN VERKSAMHET AV EUEB:s MEDLEMMAR

55. EUEB:s medlemmar skall handla i miljömärkesprogrammets allmänna intresse och får ta initiativ som de anser relevanta och meningsfulla. De kan också handla på kommissionens begäran. Sådana initiativ kan bland annat gälla

- främjande åtgärder, t.ex. enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1980/2000,

- inrättande av ad hoc-arbetsgrupper,

- åtgärder för att främja en harmoniserad användning av miljömärkeskriterierna och de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven, inklusive regelbunden anpassning och förbättring av tillhörande handböcker,

- utarbeta vägledningar, exempelvis för att underlätta framtagandet av miljömärkeskriterier,

- vid behov fastställa interna förfaranden.

ÖVERSYN

56. EUEB skall med jämna mellanrum se över sin verksamhet och vid behov ge kommissionen rekommendationer om hur förfarandena i fråga kan anpassas. Den första översynen bör vara klar före slutet av 2002.

Top