EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0335

2000/335/EG: Kommissionens beslut av den 8 december 1999 om direktiven som främjar uppfödning av getter av honkön (Niederösterreich) [delgivet med nr K(1999) 5210] (Endast den tyska texten är giltig)

OJ L 120, 20.5.2000, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/335/oj

32000D0335

2000/335/EG: Kommissionens beslut av den 8 december 1999 om direktiven som främjar uppfödning av getter av honkön (Niederösterreich) [delgivet med nr K(1999) 5210] (Endast den tyska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 20/05/2000 s. 0007 - 0011


Kommissionens beslut

av den 8 december 1999

om direktiven som främjar uppfödning av getter av honkön (Niederösterreich)

[delgivet med nr K(1999) 5210]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2000/335/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2467/98 av den 3 november 1998 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(1), särskilt artikel 22 i denna, och rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(2), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1587/96(3), särskilt artikel 23 i denna,

efter att i enlighet med artikel 88.2 första stycket ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig(4), och

av följande skäl:

I. FÖRFARANDE

(1) Genom en skrivelse av den 26 augusti 1997 anmälde Österrike det ovan nämnda stödet till kommissionen. Österrike har lämnat ytterligare upplysningar till kommissionen genom skrivelser av den 13 juli 1998 och den 19 oktober 1998.

(2) Genom en skrivelse av den 21 januari 1999 underrättade kommissionen Österrike om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende detta stöd.

(3) Kommissionens beslut om att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(5). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga.

(4) Kommissionen har inte mottagit några synpunkter från berörda parter.

II. BESKRIVNING

(5) Åtgärden i fråga rör en allmän stödordning för en årlig direktsubvention på 250 österrikiska schilling per get av honkön i mindre gynnade områden i Niederösterreich i enlighet med artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet(6), och 200 schilling per honget och år i övriga delar av delstaten.

(6) Syftet med denna stödordning är att främja användandet av getter som ett alternativ till traditionell mjölkproduktion med nötkreatur. Österrike har dessutom som målsättning att skapa hållbarhet för getuppfödning på gräsmark samt i bergsområden och kuperade områden, eftersom det är av allmänt intresse att dessa områden brukas extensivt.

(7) Stödordningen innebär i princip att sådana fysiska eller juridiska personer är stödberättigade som i kommersiell skala håller getter i Niederösterreich. För att bidrag skall beviljas krävs att man året om håller minst 10 hongetter. Getterna måste vara minst ett år gamla eller ha fött minst en gång.

(8) Den årliga budgeten för denna åtgärd har fastställts till 500000 österrikiska schilling, dvs. 36350 euro. Varaktigheten har ej fastställts.

(9) Efter en inledande granskning av de inkomna uppgifterna beslutade kommissionen att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget i syfte att granska ordningen mer noggrant. Då förfarandet inleddes uttryckte kommissionen tvivel på att ordningen var förenlig med den gemensamma marknaden, eftersom den föreföll utgöra driftstöd utan positiva strukturella effekter. Ordningen tycktes dessutom möjliggöra stöd som påminde, om men översteg, det stöd som beviljas genom den gemensamma organisationen av den berörda marknaden och som utesluter andra former av stöd inom samma verksamhetsområde.

III. SYNPUNKTER FRÅN ÖSTERRIKE

(10) Österrike bekräftade att stödet i fråga var avsett att främja getuppfödning som en alternativ produktionsinriktning. Det var avsett att därigenom säkerställa att gräsmarker och bergsområden användes extensivt i Niederösterreich.

(11) Österrike bestred att stödet i fråga endast var avsett att minska kostnaderna för getuppfödning och således stred mot artikel 87 i EG-fördraget, eftersom stödets syfte stod i överensstämmelse med artikel 87.3 c i EG-fördraget, enligt vilken stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner är förenligt med den gemensamma marknaden, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. Syftet med stödet i fråga var, enligt de österrikiska myndigheterna, att lämna ett påtagligt bidrag till upprättande och utveckling av getuppfödning i Niederösterreich.

(12) Österrike påpekade att Niederösterreich för tillfället inte var självförsörjande när det gäller getprodukter och att det knappt förekom någon handel mellan medlemsstaterna för produkterna i fråga. Det fanns heller ingen grund för farhågorna att konkurrensen skulle snedvridas eller att handeln mellan medlemsstaterna skulle påverkas.

(13) Artikel 2.1 i rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven(7) var enligt Österrike tillämplig för stödet i fråga, eftersom det innebar stöd till uppfödning av lokala utrotningshotade raser. Detta var syftet med det aktuella stödet för getuppfödning, eftersom det skulle främja en extremt hotad art och således innebära positiva effekter för miljön genom att bergsområden används för getuppfödning, vilket motverkar att landskapet förvandlas till karstområde eller stäpp.

(14) Innan förfarandet enligt artikel 88.2 inleddes hade Österrike även hävdat att den rättsliga grunden för ordningen utgjordes av de bestämmelser om kompensationsbidrag som återfinns i rådets förordning (EG) nr 950/97, ändrad genom förordning (EG) nr 2331/98(8).

IV. BEDÖMNING AV STÖDET

Organisation av marknaden

(15) I artikel 22 i förordning (EG) nr 2467/98 fastställs att artiklarna 87-89 i EG-fördraget gäller för produkter som omfattas av den förordningen. Enligt artikel 23 i förordning (EEG) nr 804/68 gäller artiklarna 87-89 i EG-fördraget även för produkter som omfattas av den förordningen.

(16) För den sektor som berörs av stödordningen (dvs. getmjölk, getter [av honkön] och getkött) gäller därför gemenskapens regler om beviljande av statligt stöd.

Förbud mot statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget

(17) Enligt artikel 87.1 i EG-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Stöd med hjälp av statliga medel

(18) Mot bakgrund av det faktum att stödet beviljas i form av ett direkt bidrag från en delstat tycks det stå utom allt tvivel att det rör sig om stöd som ges "med hjälp av statliga medel". Domstolen har slagit fast att stöd som beviljats genom administrativa organ på lägre nivå än federal nivå omfattas av förbudet mot statligt stöd(9).

Åtgärdens selektiva natur

(19) En effekt av åtgärden är att vissa företag eller en viss typ av jordbruksproduktion ges stöd, i synnerhet eftersom bidragen betalas direkt till getuppfödarna. Österrike har uppgivit att syftet är att lämna ett påtagligt bidrag till upprättande och utveckling av getuppfödning i Niederösterreich(10). I sin skrivelse av den 19 oktober 1999 angav Österrike faktiskt att stödet är avsett att främja en särskild ekonomisk sektor. Åtgärden är därför av selektiv natur dels eftersom endast en region i Österrike beviljas bidrag och dels eftersom en särskild sektor inom jordbruket främjas, nämligen att hålla getter av honkön.

Snedvridning av konkurrensen

(20) Enligt domstolens rättspraxis tyder förbättringar av ett visst företags konkurrensposition i allmänhet på en snedvridning av konkurrensen i förhållande till de konkurrerande företag som inte får sådant stöd(11). De förhållandevis små stödbeloppen eller de stödmottagande företagens förhållandevis ringa storlek innebär inte att det kan uteslutas att handeln mellan medlemsstaterna har snedvridits(12). Regeln rörande "stöd av mindre betydelse" är enligt kommissionens meddelande om försumbart stöd(13) inte tillämplig inom jordbrukssektorn.

Påverkan på handeln

(21) En åtgärd påverkar handeln mellan medlemsstaterna om den hämmar importen från övriga medlemsstater eller underlättar exporten dit. Det väsentliga är om det finns risk att handeln inom gemenskapen utvecklas annorlunda, eller kan förväntas utvecklas annorlunda, på grund av åtgärden i fråga.

(22) De förekommer handel med de produkter som berörs av stödordningen i fråga, och de är således utsatta för konkurrens. Under 1998 importerades 151 getter, värda totalt 4370 euro, till Österrike. Under samma år exporterades 1518 getter, värda totalt 50160 euro, från Österrike till övriga medlemsstater. Även relativt små stödbelopp kan förväntas påverka handeln mellan medlemsstaterna när det, som i det här fallet, föreligger hård konkurrens inom den sektor där stödmottagaren är verksam(14). De konkurrerar dessutom med produkter som härrör från övriga medlemsstater och som konsumenten betraktar som mer eller mindre likvärdiga och som tänkbara substitut. Stödet påverkar således handeln mellan medlemsstaterna.

(23) Det finns inte fog för Österrikes slutsats att det praktiskt taget inte förekommer någon handel med produkterna i fråga mellan medlemsstaterna eftersom Niederösterreich inte är självförsörjande när det gäller getprodukter. Utöver det faktum att det inte finns tillräckliga belägg för detta, är det, som angivits ovan, i princip inte nödvändigt att handeln mellan medlemsstaterna uppnått en viss nivå för att artikel 87.1 skall kunna tillämpas. Även frågan om produkters utbytbarhet måste beaktas, vilket gör att marknaden är mer omfattande än om hänsyn bara tas till de direkt berörda produkterna.

(24) Österrikes argument att det inte föreligger någon snedvridning av konkurrensen eftersom prisnivån i Niederösterreich är låg jämfört med övriga medlemsstater, kan inte godtas, eftersom denna prisnivå i stället kan leda till att producenter söker avsättning utanför Niederösterreich för sina produkter, och stödet skulle underlätta detta genom att deras produktionskostnader minskar.

(25) Åtgärden utgör således stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

Artikel 87.2 EG-fördraget: undantag

(26) I artikel 87.2 och 87.3 i EG-fördraget anges undantag från det förbud som fastställs i fördragets artikel 87.1.

(27) Undantagen i artikel 87.2 är inte tillämpliga på grund av stödåtgärdens natur och syfte. Österrike har heller inte hävdat att artikel 87.2 skulle vara tillämplig.

Artikel 87.3 EG-fördraget: undantag enligt kommissionens bedömning

(28) I artikel 87.3 förtecknas stöd som kan anses vara förenliga med den gemensamma marknaden. Deras eventuella förenlighet med fördraget måste granskas ur gemenskapens synvinkel, inte endast ur en viss medlemsstats synvinkel. För att säkerställa att den gemensamma marknaden fungerar som avsett och att artikel 3.1 g i fördraget följs, måste undantagen i artikel 87.3 ges en snäv tolkning.

(29) När det gäller artikel 87.3 a bör det påpekas att åtgärden inte endast skall tillämpas i regioner där den ekonomiska situationen kan beskrivas som extremt ogynnsam i förhållande till gemenskapen som helhet enligt riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål(15) (BNP per capita som, uttryckt i köpkraftsstandard, inte överskrider 75 % av gemenskapsgenomsnittet).

(30) När det gäller artikel 87.3 b bör det noteras att den aktuella åtgärden inte är avsedd att främja genomförandet av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse eller att avhjälpa en allvarlig störning i Österrikes ekonomi.

(31) Stödet är heller inte utformat, avsett eller lämpligt för de mål som anges i artikel 87.3 d.

Artikel 87.3 c i EG-fördraget

(32) Enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget kan kommissionen göra bedömningen att stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner är förenligt med den gemensamma marknaden, när stödet inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

(33) Åtgärden i fråga kan emellertid inte anses främja vissa näringsverksamheter eller vissa regioner. När stödet inte görs beroende av strukturella förbättringar av produktionen, kommer åtgärdens resultat och dess uttalade mål att vara minskningar av stödmottagarnas produktionskostnader under stödets varaktighet. Åtgärdens resultat är därför begränsat i tiden, och försvinner så snart stödet inte längre beviljas. Kommissionen har som fast praxis att anse att sådant stöd inte uppfyller kriterierna i artikel 87.3 c i EG-fördraget, utan att betrakta det som driftstöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden(16).

(34) Österrike hänvisade till förordning (EEG) nr 2078/92 som grundval för stödåtgärden i fråga. I beslutet att inleda förfarandet noterade kommissionen att inga upplysningar hade inkommit rörande åtgärdens miljöaspekter. Österrike ombads att ge sådan information i sina synpunkter. Kommissionen finner att Österrikes synpunkter beträffande åtgärdens miljöaspekter inte innehåller ytterligare uppgifter, utöver kommentaren att getuppfödning innebär att bergslandskapet kommer till användning, vilket hindrar bildandet av karstområden och stäpper.

(35) Det bör för det första påpekas att stödet i dess nuvarande form inte endast skulle beviljas för bergsområdena i Niederösterreich. Trots flera anmodanden har Österrike dessutom inte angivit vare sig vilka särskilda miljömässiga fördelar som skulle bli rsultatet av att getuppfödningen fortsätter trots att den inte längre är lönsam eller vilka kostnader detta skulle innebära. Det är därför inte motiverat att bevilja stöd som ersättning för miljöåtgärder.

(36) Förordning (EEG) nr 2078/92 kan därför inte betraktas som giltig rättslig grund för stödets förenlighet med den gemensamma marknaden. Det bör dessutom betonas att, med undantag för tillåtna utbetalningar för minskning av antalet djurenheter och för utrotningshotade arter (se artikel 4 i förordning (EEG) nr 2078/92), kan stöd per produktionsenhet inte delfinansieras enligt den förordningen eller betraktas som tillåtet enligt artiklarna 87-89 i EG-fördraget i förening med artikel 10 i förordningen.

(37) När det gäller Österrikes hänvisning till stödkategorin "utrotningshotade raser" enligt artikel 1 c i förordning (EEG) nr 2078/92 bör det påpekas att åtgärden inte utgör stöd för någon särskild utrotningshotad getras. Genom åtgärden beviljas allmänt stöd för getter (av honkön). För att kommissionenen skall betrakta en ras som utrotningshotad krävs dessutom vetenskapliga data där det framgår hur antalet djur av den berörda rasen har utvecklats(17). Österrike har inte inlämnat uppgifter som visar att någon viss getras är hotad i Niederösterreich. Åtgärden kan inte betraktas som stöd för utrotningshotade raser enligt förordning (EEG) nr 2078/92 eftersom sådana uppgifter saknas och eftersom åtgärden inte rör en viss getras utan getter i allmänhet.

(38) Innan det i artikel 88.2 angivna granskningsförfarandet inleddes uppgav Österrike att bestämmelserna om kompensationsbidrag utgjorde rättslig grund, men man lämnade inga ytterligare förklaringar till hur åtgärden var anpassad till de kriterier som fastställs i artikel 17 ff. i rådets förordning (EG) nr 950/97. Trots kommissionens anmodanden innehöll Österrikes synpunkter av den 22 februari 1999 inga ytterligare belägg för detta argument. Kommissionens uttalanden då förfarandet inleddes kvarstår således oemotsagda: genom artikel 37.1 i den nämnda förordningen utesluts beviljande av statligt stöd i form av kompensationsbidrag enligt artikel 17 ff. Ordningen för kompensationsbidrag är således inte en godtagbar rättslig grund för åtgärden i fråga.

Rättslig innebörd av organisationen av marknaderna

(39) Huruvida artiklarna 87-89 i EG-fördraget kan tillämpas beror, som nämns i punkt 15, på den gemensamma organisationen av marknaderna. Detta innebebär enligt domstolens rättspraxis att medlemsstaterna kan bevilja stöd utanför tillämpningsområdet för en gemensam organisation av marknaden, förutsatt att det stödet är förenligt med ovan nämnda artiklar. Statligt stöd får dock inte beviljas inom tillämpningsområdet för en organisation av marknaden, eftersom det skulle påverka organisationens funktion(18). Även om det hade funnits möjlighet att göra undantag i enlighet med artikel 87.2 och 87.3 i EG-fördraget, skulle kommissionen vara tvungen att avslå på grund av att stödet är oförenligt med den gemensamma organisationen av marknaden(19).

(40) I sina synpunkter har Österrike inte bestridit den ståndpunkt kommissionen intog då förfarandet inleddes, och inte heller hävdat att stödordningen i fråga inte borde betraktas som en tilläggsåtgärd i den mening som anges i skäl 39.

(41) Kommissionen anser därför att stödordningen i fråga till sin natur (utbetalning per produktionsenhet) utgör en tilläggsåtgärd utöver de mekanismer för prisstöd som fastställs i den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött. Den utgör därför statligt stöd inom det område som endast kan omfattas av rådets förordning (EG) nr 2467/98 och innebär följaktligen ett brott mot reglerna. Endast av detta skäl måste kommissionen förbjuda stödåtgärden.

V. SLUTSATS

(42) Stödet utgör driftsstöd som är förbjudet enligt artikel 87.1 i EG-fördraget, och det uppfyller inte kraven för undantag enligt artikel 87.2 eller 87.3. Det är således oförenligt med den gemensamma marknaden. Det strider dessutom mot rådets förordning (EG) nr 2467/98.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den av Österrike anmälda stödordningen, genom vilken man planerar att bevilja ett årligt bidrag på 250 österrikiska schilling per get av honkön i mindre gynnade områden i Niederösterreich i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 950/97 och 200 schilling per get av honkön i andra delar av Niederösterreich, är oförenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.1 i EG-fördraget.

Stödordningen strider dessutom mot rådets förordning (EEG) nr 2467/98. Stödordningen får därför inte genomföras.

Artikel 2

Österrike skall inom två månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att följa beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 1999.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 312, 20.11.1998, s. 1.

(2) EGT L 148, 28.6.1968, s. 13.

(3) EGT L 206, 16.8.1996, s. 21.

(4) EGT C 113, 24.4.1999, s. 4.

(5) Se fotnot 4.

(6) EGT L 142, 2.6.1997, s. 1.

(7) EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.

(8) EGT L 291, 30.10.1998, s. 10.

(9) Domstolens utslag av den 14 oktober 1987, mål C-248/84, Rec. 1987, s. 4013.

(10) Skrivelse av den 22 februari 1999.

(11) Domstolens utslag av den 17 september 1980, mål C-730/79, Philip Morris, Rec. 1980, s. 2671, punkterna 11-12.

(12) Domstolens utslag av den 21 mars 1990, mål C-142/87, Belgien mot kommissionen, Rec. 1990, s. I-959, punkt 43, och av den 14 september 1994, mål C-278/92, C-279/92 och C-280/92, Spanien mot kommissionen, Rec. 1994, s. I-4103, punkterna 40-42.

(13) EGT C 68, 6.3.1996.

(14) Mål C-259/85, Frankrike mot kommissionen, Rec. 1987, s. 4393, punkt 24, och C-303/88, Italien mot kommissionen, Rec. 1991, s. I-1433, punkt 27.

(15) EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.

(16) Förstainstansrättens utslag av den 8 juni 1995, mål T-459/93, Siemens, REG 1995, s. II-1675.

(17) Kommissionen har tidigare godkänt stöd för getraser som ansågs vara utrotningshotade i Österrike. Det gällde då raserna Gemsfarbige Gebirgsziege, Pinzgauer Ziege, Saanenziege, Toggenburgerziege och Tauernschecken.

(18) Domstolens utslag av den 12 juni 1990, mål 35/88, Rec. 1990, s. I-3125.

(19) Domstolens utslag av den 26 juni 1979, mål 177/78, Pigs and Bacon Commission, Rec. 1979, s. 2161.

Top