EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0166

2000/166/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 2000 om möjlighet till förlängning av den tillåtna tidsperioden för provisoriskt godkännande av det nya verksamma ämnet quinoxyfen [delgivet med nr K(2000) 479] (Text av betydelse för EES)

EGT L 52, 25.2.2000, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/166/oj

32000D0166

2000/166/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 2000 om möjlighet till förlängning av den tillåtna tidsperioden för provisoriskt godkännande av det nya verksamma ämnet quinoxyfen [delgivet med nr K(2000) 479] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052 , 25/02/2000 s. 0044 - 0044


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 februari 2000

om möjlighet till förlängning av den tillåtna tidsperioden för provisoriskt godkännande av det nya verksamma ämnet quinoxyfen

[delgivet med nr K(2000) 479]

(Text av betydelse för EES)

(2000/166/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/80/EG(2), särskilt artikel 8.1 fjärde stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) föreskrivs att en förteckning skall upprättas över verksamma ämnen som skall vara tillåtna i växtskyddsmedel som används i gemenskapen.

(2) Dow Elanco lämnade den 1 augusti 1995 in dokumentation för det nya verksamma ämnet quinoxyfen till de brittiska myndigheterna för att ämnet skall kunna upptas i förteckningen över verksamma ämnen i bilaga I till direktivet.

(3) Inverkan av quinoxyfen på människors hälsa och på miljön har undersökts enligt artikel 6.2 och 6.4 för de användningar sökanden föreslagit. I egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade Förenade kungariket rapporten om undersökningen till kommissionen den 11 oktober 1996.

(4) Medlemsstaterna och kommissionen granskar nu den inlämnade rapporten inom Ständiga kommittén för växtskydd och dess arbetsgrupper.

(5) Ytterligare uppgifter har begärts om quinoxyfens toxiska effekter på fåglars och daggmaskars reproduktion, om ämnets organiska nedbrytning och om dess ackumulering i jorden.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna får förlänga provisoriska godkännanden som redan beviljats för växtskyddsmedel som innehåller quinoxyfen i högst 24 månader från och med den dag då detta beslut fattats.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 2000.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 210, 10.8.1999, s. 13.

Top