EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Y1112(02)

Yttrande från Europeiska centralbanken av den 24 augusti 1999 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning (EG) om föreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet (CON/99/11)

OJ C 324, 12.11.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31999Y1112(02)

Yttrande från Europeiska centralbanken av den 24 augusti 1999 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning (EG) om föreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet (CON/99/11)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 324 , 12/11/1999 s. 0011 - 0012


YTTRANDE FRÅN EUROPEISKA CENTRALBANKEN

av den 24 augusti 1999

på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning (EG) om föreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet

(CON/99/11)

(1999/C 324/07)

1) Den 13 augusti 1999 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande avseende ett förslag till rådets förordning (EG) i ovan nämnda fråga (nedan kallat förslag till förordning).

2) ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex. I enlighet med artikel 17.5, första meningen, i arbetsordningen för Europeiska centralbanken, har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3) Syftet med förslaget till förordning är att definiera metoden för införlivandet av produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet samt tidtabellen för införandet av särskilda poster (särskilt sjukhusvård, tjänster inom social trygghet och pensionärshem).

4) Anledningen till förslaget till förordning framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1749/96, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1687/98. I enlighet med den sistnämnda förordningen skall det harmoniserade konsumentprisindex (HIKP) utökas till att omfatta hälsovård, utbildning och social trygghet. Större delen av denna utökade täckning skall fastläggas i överensstämmelse med förfarandet i artikel 14 i förordning (EG) nr 2494/95. I sitt yttrande av den 14 juli 1998 om förutnämnda förordning (EG) nr 1687/98 stödde ECB till fullo utvidgningen av täckningen. ECB stödde det allmänna konceptet av vad som skall omfattas av HIKP (hushållens slutliga monetära konsumtionsutgifter) och förklarade grunderna för denna uppfattning.

5) Artiklarna 2 och 3 i förslaget till förordning anger detaljerna för definition och täckning, vilka är viktiga för täckningens utvidgning. Dessa stöds av ECB. Vad beträffar de regler som fastläggs i artikel 3.1 hänvisar ECB till sitt yttrande av den 9 juli 1999 om ett förslag till kommissionens förordning (EG) om delindex i HIKP.

6) Artikel 4 innehåller de viktigaste begreppsmässiga definitionerna av prismätningar av varor och tjänster inom hälsovård, utbildning och social trygghet. De två huvudsakliga pelarna består av Laspeyres princip och mätning av priser efter avdrag för återbetalningar. ECB betraktar förslagen som förenliga med begreppet hushållens slutliga monetära konsumtionsutgifter.

7) ECB är, med beaktande av artikel 4.2 d, medveten om att olika synsätt kan motiveras för hur förändringar i konsumentpriser (inkomstrelaterade priser) skall behandlas i HIKP, förändringar vilka beror på ändrade inkomster för konsumenter. ECB stöder förslaget, vilket är resultatet av sammanträden och diskussioner som inte medförde generellt stöd för något alternativt förslag.

8) ECB stöder uttryckligen det datum som föreslagits för införlivandet, dvs. december 1999 (artikel 9). Det är viktigt för att säkerställa att HIKP:s utvidgade täckning, planerad att införlivas i december 1999 enligt rådets förordning (EG) nr 1687/98, kan genomföras på jämförbart vis. HIKP:s jämförbarhet är av avgörande betydelse för dess trovärdighet och användning när ECB använder sig av HIKP. Av den anledningen föreslår ECB att bestämmelserna i artikel 8.1 i förslaget till förordning, som gör det möjligt för medlemsstaterna att på vissa villkor avvika från förordningsbestämmelserna, i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 7, som definierar kraven på jämförbarhet, skall klargöras. Varje avvikelse från förordningen som systematiskt påverkar HIKP med mer än en tiondels procentenhet (jämfört med den strikta tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i förordningen) bör förhindras genom förordningen.

9) Som tidigare framförts i ECB-yttrandet av den 14 juli 1998 om förordning (EG) nr 1687/98, skulle ECB vilja understryka att det är mycket önskvärt att tillräckligt jämförbara data bakåt i tiden tillhandahålls som tilläggsinformation och att sådan data omfattar åtminstone 1999 (och med tanke på de poster som tas upp i artikel 9, och som skall införlivas i december 2000, även år 2000).

10) Detta yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 augusti 1999.

ECB:s vice ordförande

C. NOYER

Top