EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2767

Kommissionens förordning (EG) nr 2767/1999 av den 23 december 1999 om inrättande av en ordning med importlicenser för import av tomater från Marocko

OJ L 333, 24.12.1999, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2000; upphävd genom 300R0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2767/oj

31999R2767

Kommissionens förordning (EG) nr 2767/1999 av den 23 december 1999 om inrättande av en ordning med importlicenser för import av tomater från Marocko

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 333 , 24/12/1999 s. 0003 - 0004


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2767/1999

av den 23 december 1999

om inrättande av en ordning med importlicenser för import av tomater från Marocko

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/35/EG av den 19 december 1994 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och konungariket Marocko om ordningen för import till Europeiska gemenskapen av tomater och zucchini med ursprung i och importerade från Marocko(1), särskilt artikel 3 i detta, och

av följande skäl:

1. I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och konungariket Marocko om ordningen för import till Europeiska gemenskapen av tomater och zucchini med ursprung i och importerade från Marocko föreskrivs att Marocko skall se till att den samlade exporten av tomater till gemenskapen under vissa givna perioder inte överskrider de kvantiteter som överenskommits. För detta ändamål skall Marocko varje tisdag meddela kommissionen hur stora kvantiteter tomater som exporterats under föregående vecka. I avtalet anges även att kommissionen förbehåller sig rätten att inrätta en ordning med importlicenser för att säkerställa att avtalet tillämpas korrekt.

2. De överenskomna kvantiteterna anges i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1981/94 av den 25 juli 1994 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, Västbanken och Gazaremsan, Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning av dessa tullkvoter(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2530/1999(3). Hur kvantiteterna skall fördelas per månad anges i associeringsavtalet mellan gemenskapen och Marocko.

3. Enligt de uppgifter som med viss försening lämnats in av de marockanska myndigheterna uppgick exporten av tomater från Marocko till gemenskapen under oktober 1999 till 14478 ton, vilket innebär att den överenskomna kvantiteten för månaden på 5000 ton har överskridits med 190 %. Enligt uppgifter som kommissionen förfogar över uppgick exporten under november 1999 till 25529 ton, vilket innebär att den överenskomna kvantiteten för månaden på 18601 ton har överskridits med 37 %. Överskridandet av de överenskomna kvantiteterna har resulterat i en nedgång i det schablonberäknade importvärdet för tomater som importeras från Marocko, och detta har legat under det avtalade införselpriset från den 16 till 25 november 1999.

4. För att denna situation inte skall bestå och för att avtalet med Marocko skall kunna tillämpas fullt ut är det nödvändigt att det inrättas en ordning med importlicenser för de aktuella produkterna. Bestämmelserna i ordningen bör antingen utgöra komplement till eller undantag från bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1127/1999(5). Avsikten med bestämmelserna är att säkerställa att ovannämnda avtal iakttas fullt ut.

5. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I samtliga fall av övergång till fri omsättning inom gemenskapen av färska tomater enligt KN-nummer 0702 00 00 med ursprung i eller importerade från Marocko skall en importlicens som har utfärdats i enlighet med denna förordning uppvisas.

2. Den ordning som inrättas genom den här förordningen omfattas av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3719/88 om inte annat anges här.

Artikel 2

1. Importlicenserna skall utfärdas den femte arbetsdagen efter det att ansökan lämnades in, under förutsättning att kommissionen inte vidtagit andra åtgärder under tiden.

2. Den säkerhet som avses i artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall vara 1,5 euro per 100 kilo nettovikt.

3. Importlicenserna skall vara giltiga i 30 dagar från och med den dag då de utfärdas.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen följande uppgifter:

1. De kvantiteter för vilka det ansökts om importlicens. Uppgifterna skall meddelas med följande intervall:

- Varje onsdag för ansökningar som lämnats in under måndag och tisdag.

- Varje fredag för ansökningar som lämnats in under onsdag och torsdag.

- Varje måndag för ansökningar som lämnats in under fredagen i föregående vecka.

2. De kvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser. Detta meddelande skall lämnas varje onsdag för uppgifter som mottagits under föregående vecka.

Om det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens enligt punkt 1 eller om det inte finns några outnyttjade kvantiteter enligt punkt 2 skall den berörda medlemsstaten informera kommissionen om detta på de dagar som anges i denna artikel.

Artikel 4

Om kommissionen, på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller enligt artikel 3, konstaterar att det finns risk för att de kvantiteter som överenskommits mellan gemenskapen och Marocko överskrids skall kommissionen fatta beslut om det är möjligt att utfärda importlicenser för tomater från Marocko och enligt vilka kriterier.

Artikel 5

1. Produkter som redan är på väg till gemenskapen skall inte omfattas av denna förordning.

2. Med produkter som redan är på väg till gemenskapen skall avses

- produkter som fördes ut ur Marocko före dagen för denna förordnings ikraftträdande,

och

- produkter som åtföljs av ett transportdokument som gäller från lastningsplatsen i Marocko till lossningsplatsen i gemenskapen och som upprättas före dagen för denna förordnings ikraftträdande.

3. Punkt 1 skall endast vara tillämplig om de berörda parterna kan bevisa för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt att de villkor som anges i punkt 2 är uppfyllda.

Myndigheterna får emellertid betrakta en produkt som utförd ur Marocko före dagen för denna förordnings ikraftträdande om en av följande handlingar visas upp:

- Konossement vid sjötransport, av vilket det skall framgå att lastning gjordes före det aktuella datumet.

- Transportsedel vid landtransport, eller annat transportdokument som utfärdats i Marocko före det aktuella datumet.

- Flygfraktsedel vid flygtransport, av vilken det skall framgå att flygbolaget har mottagit de produkterna före det aktuella datumet.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Den skall tillämpas till och med den 31 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 1999.

På kommissionens vägnar

Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 48, 3.3.1995, s. 21.

(2) EGT L 199, 2.8.1994, s. 1.

(3) EGT L 306, 1.12.1999, s. 17.

(4) EGT L 331, 2.12.1988, s. 1.

(5) EGT L 135, 29.5.1999, s. 48.

Top