EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2151

Rådets förordning (EG) nr 2151/1999 av den 11 oktober 1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om upphävande av förordning (EG) nr 1064/1999

OJ L 264, 12.10.1999, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2000; upphävd genom 300R2227

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2151/oj

31999R2151

Rådets förordning (EG) nr 2151/1999 av den 11 oktober 1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om upphävande av förordning (EG) nr 1064/1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 264 , 12/10/1999 s. 0003 - 0008


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2151/1999

av den 11 oktober 1999

om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om upphävande av förordning (EG) nr 1064/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP antagen av rådet på grundval av artikel 15 i Fördraget om Europeiska unionen om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1. Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering har fortsatt att bryta mot de Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner samt fortsatt sin extrema och brottsligt oansvariga politik, som innefattar förtryck av de egna medborgarna, vilket är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

2. Samtliga flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier, med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens, bör därför förbjudas.

3. Detta förbud bör under vissa förutsättningar inte gälla Montenegro Airlines.

4. Denna åtgärd faller inom räckvidden för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

5. Av denna anledning och särskilt i syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen krävs det gemenskapslagstiftning för att genomföra denna åtgärd såvitt avser gemenskapens territorium; detta territorium anses i denna förordning omfatta medlemsstaternas territorier på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

6. Nödlandningar med påföljande starter måste tillåtas, och undantag måste göras för flygningar som tjänar strikt humanitära syften.

7. Kommissionen och medlemsstaterna behöver hålla varandra informerade om vilka åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om annan för denna förordning relevanta upplysningar som de förfogar över.

8. För skäl som rör öppenhet och förenkling bör bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1064/1999 av den 21 maj 1999 om att införa ett förbud mot flygningar mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier och om att upphäva rådets förordning (EG) nr 1901/98(2) infogas i föreliggande förordning och den förstnämnda förordningen upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det skall vara förbjudet att starta från eller landa på Europeiska gemenskapens territorium för

a) flygplan som direkt eller indirekt används av ett jugoslaviskt transportföretag, varmed förstås ett transportföretag som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Förbundsrepubliken Jugoslavien,

b) flygplan som är registrerade i Förbundsrepubliken Jugoslavien,

c) civila flygplan, varmed förstås flygplan som används för kommersiella eller privata ändamål, som har startat från eller avses landa inom Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium.

Artikel 2

1. Alla tillstånd att bedriva reguljär lufttrafik mellan någon plats på gemenskapens territorium och någon plats i Förbundsrepubliken Jugoslavien återkallas härmed, och inga nya tillstånd för sådan trafik får beviljas.

2. Alla tillstånd att bedriva enstaka charterflygningar eller serier av sådana flygningar mellan någon plats på gemenskapens territorium och någon plats i Förbundsrepubliken Jugoslavien återkallas härmed, och inga nya tillstånd för sådan trafik får beviljas.

3. Inga nya tillstånd att bedriva lufttrafik får beviljas och inga befintliga tillstånd får förnyas som innebär att det blir möjligt för flygplan som antingen är registrerade i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller används av jugoslaviska transportföretag att flyga till eller från flygplatser i gemenskapen.

Artikel 3

1. Artikel 1 skall inte gälla nödlandningar med påföljande starter.

2. Utan hinder av artiklarna 1 och 2 kan medlemsstaternas behöriga myndigheter i det enskilda fallet efter det samrådsförfarande som anges i punkt 3 ge civila flygplan tillstånd att starta från eller landa på gemenskapens territorium, om dessa myndigheter får klara bevis för att flygningen till eller från Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium görs av strikt humanitära skäl.

3. En medlemsstats behöriga myndigheter som har för avsikt att tillåta start eller landning i enlighet med punkt 2 skall underrätta de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter samt kommissionen om skälen till att de avser att tillåta denna start eller landning.

Om en medlemsstat eller kommissionen inom en arbetsdag efter mottagandet av en sådan underrättelse meddelar övriga medlemsstater eller kommissionen att det finns klara bevis för att flygningen inte görs av angivna humanitära skäl, skall kommissionen inom en arbetsdag från det att meddelandet mottogs sammankalla ett möte med medlemsstaterna för att samråda om den aktuella bevisningen.

Den medlemsstat som har för avsikt att tillåta starten eller landningen skall besluta om tillståndet först sedan det står klart antingen att inga invändningar har gjorts eller att samrådet angående de klara bevisen har skett vid det av kommissionen sammankallade mötet. Om ett tillstånd beviljas efter ett sådant möte, skall den berörda medlemsstaten underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om skälen för beslutet om tillstånd.

4. Ingenting i denna förordning skall tolkas som en begränsning av något flygplans rätt att i transiteringssyfte och i enlighet med tillämpliga bestämmelser flyga över gemenskapens eller Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier.

Artikel 4

1. Utan hinder av artiklarna 1 och 2 kan de behöriga myndigheter som anges i bilaga 1 tillåta enstaka flygningar eller serier av flygningar med civila flygplan såsom de definieras i artikel 1 c mellan gemenskapens territorier och Förbundsrepubliken Jugoslavien på villkor att

a) de flygplan som används för sådana flygningar

- inte är registrerade i Förbundsrepubliken Jugoslavien och används av Montenegro Airlines eller av ett transportföretag som inte är ett jugoslaviskt transportföretag såsom det definieras i artikel 1 a, eller

- är registrerade i Förbundsrepubliken Jugoslavien och upptagna i bilaga II antingen som flygplan som används av Montenegros regering eller de relevanta organ som har utsetts av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Kosovoprovinsen, för icke-kommersiella ändamål, eller som flygplan som används av Montenegro Airlines för kommersiella ändamål,

och

b) de platser från vilka flygningarna avgår, de platser där de mellanlandar och de platser som är deras slutgiltiga bestämmelseort i Förbundsrepubliken Jugoslavien endast är belägna i Republiken Montenegro eller i Kosovoprovinsen.

2. Alla tillstånd som beviljas enligt denna artikel skall upphöra att gälla

a) i fråga om flygningar till och från platser i Kosovoprovinsen, om betalningen för att få sådana väsentliga tjänster som är nödvändiga för att normalt genomföra flygningarna erläggs till andra än de som tillhandahåller tjänsterna som upptas i bilaga III, om sådana betalningar inte motsvarar den genomsnittliga taxa för sådana tjänster som gällde sex månader före den 19 juni 1999, eller om sådana taxor tillämpas på en diskriminerande grund.

b) i fråga om flygningar till och från platser i Republiken Montenegro, om betalningen för att få sådana väsentliga tjänster som är nödvändiga för att normalt genomföra flygningarna, utom sådana flygledartjänster som Förbundsrepubliken Jugoslaviens behöriga organ tillhandahåller, inte sker till Montenegros behöriga myndigheter som upptas i bilaga III, om inte dessa betalningar motsvarar den genomsnittliga taxa för sådana tjänster som gällde sex månader före den 19 juni 1999 eller om sådana taxor tillämpas på en diskriminerande grund.

3. I denna förordning skall de flygledartjänster som tillhandahålls av Förbundsrepubliken Jugoslaviens behöriga organ och de väsentliga tjänster som är nödvändiga för att normalt genomföra de tillåtna flygningar som tillhandahålls av enheterna som upptas i bilaga III betraktas som väsentliga transiteringstjänster som avses i artikel 7.2 e i förordning (EG) nr 1294/1999(3).

Artikel 5

Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt deltaga i närliggande verksamhet, vars syfte eller verkan det är att direkt eller indirekt kringgå artiklarna 1 och 2.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall besluta vilka sanktioner som skall åläggas om bestämmelserna i denna förordning överträds. Påföljderna måste vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

I avvaktan på att sådan lagstiftning antas skall vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning de sanktioner åläggas vara de som medlemsstaterna fastställer i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1901/98(4) eller artikel 6 i förordning (EG) nr 1064/1999.

Artikel 7

Kommissionen och medlemsstaterna skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och ge varandra andra relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, såsom upplysningar om brott mot förordningen, svårigheter i fråga om verkställighet, avgöranden av nationella domstolar eller beslut av relevanta internationella instanser.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1065/1999 upphävs härmed och ersätts med bestämmelserna i den här förordningen. Eventuella hänvisningar till artiklar i den förordningen skall tolkas som hänvisningar till motsvarande artikel i den här förordningen.

Artikel 9

Kommissionen skall bemyndigas att

a) ändra förteckningen över behöriga myndigheter som anges i bilaga I på grundval av relevanta upplysningar från medlemsstaterna,

b) ändra förteckningen över de i Förbundsrepubliken Jugoslavien registrerade flygplan som används av Montenegro Airlines, Montenegros regering eller de relevanta organ som har utsetts av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Kosovoprovinsen på grundval av relevanta upplysningar från denna regering eller dessa organ,

c) offentliggöra och, om så är nödvändigt, ändra förteckningen över Republiken Montenegros behöriga myndigheter och över behöriga organ och leverantörer av väsentliga tjänster i Kosovoprovinsen som har utsetts eller fastställts, beroende på vilketdera det gäller, av Förenta nationernas generalsekreterares särskilda sändebud för Kosovoprovinsen.

Kommissionen skall offentliggöra dessa förteckningar och samtliga ändringar i dessa i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas

a) på gemenskapens territorium, inklusive dess luftrum,

b) ombord på flygplan eller luftfartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på personer som uppehåller sig någon annanstans och som är medborgare i en medlemsstat, och

d) på organ som inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 oktober 1999.

På rådets vägnar

T. HALONEN

Ordförande

(1) EGT L 123, 13.5.1999, s. 1. Den gemensamma ståndpunkten ändrad genom gemensam ståndpunkt 1999/604/GUSP (EGT L 236, 7.9.1999, s. 1.)

(2) EGT L 129, 22.5.1999, s. 27.

(3) EGT L 153, 19.6.1999, s. 63. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1970/1999 (EGT L 244, 16.9.1999, s. 39).

(4) EGT L 248, 8.9.1998, s. 7. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 214/1999 (EGT L 23, 30.1.1999, s. 6).

BILAGA I

List of competent authorities referred to in Article 3

BELGIUM

Ministère des communications et de l'infrastructure

Administration de l'aéronautique

Centre Communications Nord - 4e étage

Rue du Progrès 80 - Boîte 5 B - 1030 Bruxelles Tel. (32-2) 206 32 00 Fax (32-2) 203 15 28

DENMARK

Statens Luftfartsvæsen

Luftfartshuset

Box 744 50 Ellebjergvej DK - 2450 København SV Tel. (45) 36 44 48 48 Fax (45) 36 44 03 03

GERMANY

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt

Bundesministerium für Verkehr

Postfach 200 100 D - 53170 Bonn Tel. (49-228) 300 45 00 Fax (49-228) 300 79 29

GREECE

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Transport och kommunikationsministeriet

Hellenska myndigheten för civila flygningar

P.O. Box 73 751 GR - 16604 Helliniko Tel. (30-1) 894 42 63 Fax (30-1) 894 42 79

SPAIN

Dirección General de Aviación Civil

Ministerio de Fomento

Paseo de la Castellana, 67 E - 28071 Madrid Tel. (34-91) 597 70 00 Fax (34-91) 597 53 57

FRANCE

Direction générale de l'aviation civile (DGAC) 48, rue Camille Desmoulins F - 92452 Issy-les-Moulineaux Tel. (33-1) 41 09 36 94 Fax (33-1) 41 09 38 64

IRELAND

General Director for Civil Aviation

Department of Transport, Energy and Communications

44, Kildare Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 604 11 72 Fax (353-1) 604 11 81

ITALY

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) Via di Villa Ricotti 42 I - 00161 Roma Tel. (39-06) 44 18 52 08/441 85 209 Fax (39-06) 44 18 53 16

LUXEMBOURG

Directeur de l'aviation civile

Ministère des transports

19-21, Boulevard Royal L - 2938 Luxembourg Tel. (352) 478 44 12 Fax (352) 46 77 90

NETHERLANDS

Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Directorate General of Civil Aviation

Plesmanweg 1-6 P.O. Box 90 771 2509 LT Den Haag Netherlands Tel. (31-70) 351 72 45 Fax (31-70) 351 63 48

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst Radetzkystraße 2 A - 1030 Wien Tel. (43-1) 711 62 70 00 Fax (43-1) 713 03 26

PORTUGAL

Instituto Nacional da Aviação Civil

Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território

Aeroporto de Lisboa

Rua B, Edificios 4, 5, 6 P - 1700 Lisboa Codex Tel. (351-1) 842 35 61 Fax (351-1) 842 35 82

FINLAND

Ilmailulaitos/Luftfartsverket P.O. Box 50 FIN - 01531 Vantaa Tel. (358-9) 82 772 110 Fax (358-9) 82 772 091

SWEDEN

När det gäller artikel 3:

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariat för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tel (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

När det gäller artikel 4:

Luftfartsverket S - 601 79 Norrköping Tel. (46-11) 19 20 00 Fax (46-11) 19 27 60

UNITED KINGDOM

Department of Environment, Transport and the Regions

International Aviation Negotiations

Great Minster House

76, Marsham Street

London SW1P 4DR United Kingdom Fax (44-171) 890 58 01

EUROPEAN COMMUNITY

European Commission

Directorate-General I

Mr. A. de Vries , DM24 5/75 Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 295 73 31

BILAGA II

List of aircraft registered in the FRY referred to in Article 4

>Plats för tabell>

BILAGA III

p.m.

Top