EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2111

Rådets förordning (EG) nr 2111/1999 av den 4 oktober 1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa petroleumprodukter till vissa delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordning (EG) nr 900/1999

OJ L 258, 5.10.1999, p. 12–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2000; upphävd genom 300R2228 . Latest consolidated version: 10/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2111/oj

31999R2111

Rådets förordning (EG) nr 2111/1999 av den 4 oktober 1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa petroleumprodukter till vissa delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordning (EG) nr 900/1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 258 , 05/10/1999 s. 0012 - 0018


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2111/1999

av den 4 oktober 1999

om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa petroleumprodukter till vissa delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordning (EG) nr 900/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 1999/604/GUSP av den 3 september 1999 om ändring av gemensam ståndpunkt 1999/273/GUSP om förbud mot leverans och försäljning av olja och oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien samt gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1. Regeringen i Förbundsrepubliken Jugoslavien fortsätter att bryta mot resolutioner från Förenta nationernas säkerhetsråd och att föra en extrem och kriminellt oansvarig politik, inbegripet förtryck av landets egna medborgare, vilket utgör en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och av internationell humanitär rätt och den gemensamma ståndpunkten 1999/273/GUSP(2) föreskriver att leverans och försäljning av olja och oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien skall vara förbjuden. I rådets gemensamma ståndpunkt 1999/604/GUSP föreskrivs emellertid att detta förbud inte skall tillämpas på leverans och försäljning av sådana produkter till provinsen Kosovo och Republiken Montenegro.

2. Förbudet mot försäljning, leverans eller export av olja och petroleumprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Därför, och särskilt för att undvika att konkurrensen snedvrids, är gemenskapslagstiftning nödvändig för att, vad gemenskapens territorium beträffar, genomföra detta förbud. Med gemenskapens territorium avses i denna förordning de medlemsstaters territorium på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas, på villkor som fastställs i detta fördrag.

4. Rådet har därför antagit förordning (EG) nr 900/1999 av den 29 april 1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien(3).

5. Utvecklingen i Förbundsrepubliken Jugoslavien möjliggör ett partiellt upphävande av det embargo som infördes genom förordning (EG) nr 900/1999.

6. Ett sådant partiellt upphävande bör inte påverka tillämpningen i övrigt av förordning (EG) nr 900/1999 på Förbundsrepubliken Jugoslavien.

7. För öppenhetens och enkelhetens skull bör bestämmelserna i förordning (EG) nr 900/1999 införlivas med den här förordningen och förordning (EG) nr 900/1999 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt

a) direkt eller indirekt sälja, leverera eller exportera olja och petroleumprodukter som anges i bilaga I, oberoende av om dessa produkter har sitt ursprung i gemenskapen, till personer eller organ i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller till personer eller organ för en affärsverksamhet som bedrivs i eller från Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium,

b) sända de produkter som avses i punkt a till Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium,

c) delta i närliggande verksamhet vars syfte eller resultat är att främja sådana transaktioner eller sådan verksamhet som avses i punkterna a och b.

Artikel 2

1. Trots bestämmelserna i artikel 1 får de behöriga myndigheterna tillåta

a) försäljning, leverans, export eller sändning av de produkter som avses i bilaga I och som skall användas av medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar i Förbundsrepubliken Jugoslavien, samt av den internationella militära fredsbevarande styrkan,

b) försäljning, leverans eller export av de produkter som avses i bilaga I, i varje enskilt fall och med förbehåll för det samrådsförfarande som anges i punkt 2, om dessa myndigheter har fullt bindande bevis för att försäljningen, leveransen eller exporten sker av strikt humanitära skäl.

2. En medlemsstats behöriga myndigheter som har för avsikt att tillåta försäljning, leverans eller export i enlighet med punkt 1 b skall meddela de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen på vilka grunder som de avser att tillåta den aktuella försäljningen, leveransen eller exporten.

Om en medlemsstat eller kommissionen inom en arbetsdag efter det att de har mottagit nämnda meddelande har meddelat de andra medlemsstaterna eller kommissionen att de har fullt bindande bevis för att den planerade försäljningen, leveransen eller exporten inte kommer att tjäna de angivna humanitära syftena, skall kommissionen inom en arbetsdag efter det att meddelandet har mottagits sammankalla ett möte med medlemsstaterna för att samråda om den aktuella bevisningen.

Den medlemsstat som har för avsikt att tillåta försäljning, leverans eller export får endast fatta beslut om detta om inga invändningar har gjorts mot detta eller efter det att samråd har ägt rum om de fullt bindande bevisen vid det av kommissionen sammankallade mötet. Om tillstånd ges skall den berörda medlemsstaten meddela de övriga medlemsstaterna och kommissionen på vilka grunder beslutet om att ge tillstånd har fattats.

Artikel 3

1. Trots bestämmelserna i artikel 1 får de behöriga myndigheterna tillåta direkt eller indirekt försäljning, leverans eller export av olja och petroleumprodukter som anges i bilaga I till personer eller organ för en affärsverksamhet som bedrivs i eller från Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium samt sändning till Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium, om dessa myndigheter får fullt bindande bevis för att

a) den olja och de petroleumprodukter som säljs, levereras eller exporteras sänds från gemenskapen till Republiken Montenegro eller provinsen Kosovo utan att passera genom andra delar av Republiken Serbien, och

b) oljan och petroleumprodukterna inte kommer att lämna Republiken Montenegros territorium eller provinsen Kosovos för en bestämmelseort någon annanstans i Republiken Serbien.

Tillstånd skall utfärdas i enlighet med den förlaga som anges i bilaga II.

2. En förklaring från de relevanta organ som utsetts av Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för provinsen Kosovo eller från Republiken Montenegros behöriga myndigheter, vilka förtecknas i bilaga III, i enlighet med den förlaga som anges i bilaga IV till denna förordning skall betraktas som fullt bindande bevis för tillstånd enligt punkt 1.

3. För varje berört territorium gäller att till dess att namn och adress för det relevanta organet eller den behöriga myndigheten som skall anges i bilaga III har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning får en medlemsstats behöriga myndighet inte utfärda förhandstillstånd förrän den har begärt att få eventuella synpunkter på de framlagda bevisen från de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och från kommissionen, vilka skall lämnas inom fem arbetsdagar efter det att begäran skickades ut. Efter dessa fem dagar skall den berörda behöriga myndigheten, på grundval av mottagna synpunkter och övrig information som erhållits under tiden, fatta beslut om utfärdande av tillstånd samt underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta beslut.

Artikel 4

Artikel 1 skall inte gälla för försäljning, leverans, export eller sändning till de styrkor i vilka medlemsstaterna deltar och som opererar i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Artikel 5

Varje medlemsstat skall bestämma vilka sanktioner som skall vidtas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Sådana sanktioner skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

I avvaktan på att eventuell lagstiftning på området antas, skall de sanktioner som vidtas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning vara de som fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien(4).

Artikel 6

Kommissionen och medlemsstaterna skall hålla varandra informerade om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och skall tillhandahålla varandra andra upplysningar de förfogar över som är relevanta i samband med denna förordning, till exempel om överträdelser, tillämpningsproblem och avgöranden i nationella domstolar.

Medlemsstaterna skall underrätta de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om tillstånd till försäljning, leverans, export eller sändning som utfärdats enligt artikel 3.1.

Artikel 7

Kommissionen skall upprätta den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 2 och artikel 3.1 på grundval av relevanta upplysningar från medlemsstaterna.

Kommissionen skall offentliggöra förteckningen och eventuella ändringar av den i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Kommissionen skall upprätta och vid behov ändra den förteckning över behöriga myndigheter i Republiken Montenegro som avses i artikel 3.2.

Kommissionen skall upprätta och vid behov ändra den förteckning över de relevanta organ som utsetts av Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för provinsen Kosovo vilka avses i artikel 3.2.

Kommissionen skall vid behov ändra de förlagor för förhandstillstånd och förhandsförklaringar om slutlig bestämmelseort som avses i artikel 3.1 och 3.2. Kommissionen skall offentliggöra eventuella ändringar i denna förteckning och i dessa förlagor i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 900/1999 upphävs härmed och ersätts med bestämmelserna i den här förordningen. Eventuella hänvisningar till artiklar i den förordningen skall tolkas som hänvisningar till motsvarande artikel i den här förordningen.

Artikel 9

Förordningen skall tillämpas på gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum, och ombord på samtliga luftfartyg och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion, på varje person som uppehåller sig på annat ställe, men är medborgare i en medlemsstat samt på varje organ som är inrättat eller bildat i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 4 oktober 1999.

På rådets vägnar

K. HÄKÄMIES

Ordförande

(1) EGT L 236, 7.9.1999, s. 1.

(2) EGT L 108, 27.4.1999, s. 1.

(3) EGT L 114, 1.5.1999, s. 7.

(4) EGT L 130, 1.5.1998, s. 1.

BILAGA I

Olja och oljeprodukter som avses i artikel 1

>Plats för tabell>

BILAGA II

>PIC FILE= "L_1999258SV.001602.EPS">

BILAGA III

Förteckning över de relevanta organ i provinsen Kosovo och Republiken Montenegros behöriga myndigheter som avses i artikel 3.2

[...]

p.m.

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_1999258SV.001802.EPS">

Top