Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1721

Rådets förordning (EG) nr 1721/1999 av den 29 juli 1999 om fastställande av vissa kontrollåtgärder när det gäller fartyg som för flagg tillhörande en icke-avtalsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis

OJ L 203, 3.8.1999, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2004; upphävd genom 32004R0601

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1721/oj

31999R1721

Rådets förordning (EG) nr 1721/1999 av den 29 juli 1999 om fastställande av vissa kontrollåtgärder när det gäller fartyg som för flagg tillhörande en icke-avtalsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 03/08/1999 s. 0014 - 0015


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1721/1999

av den 29 juli 1999

om fastställande av vissa kontrollåtgärder när det gäller fartyg som för flagg tillhörande en icke-avtalsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

1. Europeiska gemenskapen är avtalsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, nedan kallad CCAMLR-konventionen(3),

2. CCAMLR-konventionen tillhandahåller en lämplig ram för regionalt samarbete för att bevara och förvalta marina levande resurser bland annat genom upprättandet av Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, nedan kallad CCAMLR, och för antagande av förslag om bevarande- och genomförandeåtgärder för de marina levande tillgångarna i CCAMLR-konventionens område, vilka är bindande för de avtalsslutande parterna.

3. Bruket att fiskefartyg för flagg som tillhör icke-avtalsslutande parter i CCAMLR-konventionen för att undvika att följa de bevarande- och genomförandeåtgärder som fastställts av CCAMLR fortsätter att vara en av de faktorer som allvarligt undergräver åtgärdernas effektivitet och bör därför motverkas.

4. CCAMLR har konsekvent uppmanat de berörda icke-avtalsslutande parterna att bli parter i CCAMLR-konventionen eller att tillämpa de bevarande- och genomförandeåtgärder som fastställts av CCAMLR, så att de kan uppfylla sina åtaganden i fråga om fiskefartyg som för deras flagg.

5. Vid sitt sextonde årsmöte den 27 oktober-7 november 1997 beslutade CCAMLR om en bevarandeåtgärd rörande "en ordning för att fartyg som tillhör parter som inte slutit avtal med CCAMLR skall iaktta dess bevarandeåtgärder", som har till syfte att garantera att effektiviteten hos de bevarande- och genomförandeåtgärder som fastställts av CCAMLR inte undergrävs av fartyg som tillhör icke-avtalsslutande part.

6. I denna ordning föreskrivs bland annat en obligatorisk inspektion av fartyg som tillhör en icke-avtalsslutande part när sådana fartyg frivilligt anlöper de avtalsslutande parternas hamnar, ett förbud mot landning och omlastning om det vid en sådan inspektion fastställs att fångsten har tagits i strid med de bevarande- och genomförandeåtgärder som fastställts av CCAMLR samt vissa ytterligare åtgärder som skall vidtas av de avtalsslutande parterna.

7. Bevarandeåtgärden kommer att bli bindande för de avtalsslutande parterna med verkan från och med den 10 maj 1998 och därför är det nödvändigt att gemenskapen genomför den.

8. Enligt fördraget är det medlemsstaterna som har bestämmanderätt över inre vatten och hamnar. När det gäller tillgången till hamnanläggningar i gemenskapen för fartyg som tillhör icke-avtalsslutande part och som har iakttagits när det bedrev fiskeverksamhet på konventionsområdet är det nödvändigt att på gemenskapsnivå vidta ytterligare enhetliga åtgärder för att, i syfte att garantera effektiviteten hos de bevarande- och genomförandeåtgärder som fastställts av CCAMLR, reglera dessa fartygs verksamhet i gemenskapens hamnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) "fartyg som tillhör en icke-avtalsslutande part": ett fartyg som för flagg som tillhör en icke-avtalsslutande part i CCAMLR-konventionen och som har iakttagits när det bedrev fiskeverksamhet på konventionsområdet.

b) "iakttagelse": varje observation av ett fartyg som tillhör en icke-avtalsslutande part, som görs av ett fartyg som för flagg som tillhör en avtalsslutande part i CCAMLR-konventionen och som bedriver verksamhet på konventionsområdet eller av ett flygplan som är registrerat i en avtalsslutande part i CCAMLR-konventionen och som flyger över konventionsområdet eller av en inspektör från de avtalsslutande parternas fisketillsynsmyndigheter som avdelats till CCAMLR:s inspektionssystem.

Rapporter om iakttagelser skall särskilt innehålla information om identifieringen av fartyget, om det slag av verksamhet som fartyget bedriver samt om fartygets geografiska position.

c) "konventionsområde": området söder om 60o sydlig bredd och området mellan den breddgraden och den antarktiska konvergensen. Den antarktiska korivergensen skall anses vara en linje mellan följande punkter på bredd- och längdgraderna: 50°S, 0°; 50°S, 30°E; 45°S, 30°E; 45°S, 80°E; 55°S, 80°E; 55°S, 150°E; 60°S, 150°E; 60°S, 50°W; 50°S, 50°W; 50°S, 0°.

Artikel 2

När kommissionen mottar en rapport om en iakttagelse skall den utan dröjsmål översända denna information till CCAMLR:s sekretariat och, när så är möjligt, till den icke-avtalsslutande partens fartyg, varvid fartyget skall informeras om att informationen kommer att översändas till flaggstaten.

Artikel 3

Kommissionen skall utan dröjsmål till alla medlemsstater översända alla rapporter om iakttagelser som den har erhållit enligt artikel 2 eller genom en anmälan från CCAMLR:s sekretariat eller någon annan avtalsslutande part.

Artikel 4

Gemenskapens fiskefartyg får inte ta emot omlastningar av fisk från fartyg som tillhör en icke-avtalsslutande part och som har iakttagits och rapporterats bedriva fiskeverksamhet inom konventionsområdet och därför antas ha undergrävt effektiviteten hos CCAMLR:s bevarandeåtgärder.

Artikel 5

1. Befälhavaren på ett fartyg som tillhör en icke-avtalsslutande part och som önskar anlöpa en hamn i en medlemsstat skall minst 72 timmar före den beräknade ankomsttiden underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten om ursprunget för den fångst som finns ombord samt, i förekommande fall, om från vilket eller vilka fartyg fångsterna har omlastats. Fartyget får endast anlöpa hamnen om de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten har erkänt att de har mottagit den förhandsunderrättelse som krävs.

2. Förutom i fall av force majeur eller i en nödsituation får fartyg som tillhör en icke-avtalsslutande part endast anlöpa sådana hamnar som har angivits av medlemsstaterna med avseende på denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall samma dag som denna förordning träder i kraft till kommissionen översända en förteckning över de hamnar som avses i punkt 2. De skall till kommissionen anmäla alla efterföljande ändringar av denna förteckning.

Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över hamnar och ändringarna av denna i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall se till att alla fartyg som tillhör en icke-avtalsslutande part och som anlöper en angiven hamn inspekteras av deras behöriga myndigheter. Fartyget får inte landa eller omlasta någon fångst innan inspektionen har avslutats.

2. När de behöriga myndigheterna vid en sådan inspektion konstaterar att det ombord på fartyget som tillhör en icke-avtalsslutande part finns någon av de arter som omfattas av CCAMLR:s bevarandeåtgärder, skall den berörda medlemsstaten förbjuda landning och/eller omlastning av dessa arter.

3. Detta förbud skall emellertid inte gälla om befälhavaren på det inspekterade fartyget som tillhör en icke-avtalsslutande part på ett för de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt kan visa att

- de arter som finns ombord har fångats utanför CCAMLR-konventionens område, eller

- de arter som finns ombord har fångats i enlighet med de relevanta bevarandeåtgärder som fastställs i CCAMLR-konventionen samt med kraven enligt konventionen.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om resultaten av varje inspektion och, i förekommande fall, om alla landnings- och/eller omlastningsförbud som meddelats till följd av inspektionen.

Kommissionen skall översända denna information så snart som möjligt till CCAMLR:s sekretariat och så snart som möjligt till flaggstaten för det inspekterade fartyget som tillhör en icke-avtalsslutande part.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1999.

På rådets vägnar

S. HASSI

Ordförande

(1) EGT C 218, 14.7.1998.

(2) EGT C 98, 9.4.1999.

(3) EGT L 252, 5.9.1981, s. 26.

Top