EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1639

Kommissionens förordning (EG) nr 1639/1999 av den 26 juli 1999 om fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller de växelkurser som gäller den 1 juli 1999

OJ L 194, 27.7.1999, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1639/oj

31999R1639

Kommissionens förordning (EG) nr 1639/1999 av den 26 juli 1999 om fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller de växelkurser som gäller den 1 juli 1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 27/07/1999 s. 0033 - 0034


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1639/1999

av den 26 juli 1999

om fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller de växelkurser som gäller den 1 juli 1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron(1), särskilt artikel 5 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2800/98 av den 15 december 1998 om övergångsåtgärder som skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspolitiken med tanke på införandet av euron(2), särskilt artikel 3 i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2800/98 fastställs att ett kompensationsstöd beviljas då kursen för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller den växelkurs som gäller dagen för den avgörande händelsen är lägre än den som tillämpades förut. Denna bestämmelse tillämpas emellertid inte på belopp för vilka en lägre kurs än den nya har tillämpats under 24 månader innan den nya kursen började gälla.

2. Den kurs för omräkning av euron till nationella valutaenheter som gäller från och med den 1 januari 1999 är lägre än den kurs som tidigare tillämpades i Belgien, Luxemburg, Frankrike, Finland, Irland och Italien. Den växelkurs för danska kronan, svenska kronan och pund sterling som gäller dagen för den avgörande händelsen den 1 juli 1999 är lägre än den kurs som tidigare tillämpades.

3. Kompensationsstöden beviljas på de villkor som anges i förordning (EG) nr 2799/98, kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1410/1999(4) och kommissionens förordning (EG) nr 2813/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter för övergångsåtgärderna för införandet av euron i den gemensamma jordbrukspolitiken(5).

4. Kompensationsstödens storlek fastställs i enlighet med artiklarna 5 och 9 i förordning (EG) nr 2799/98, artikel 10 i förordning (EG) nr 2808/98 och artikel 4 i förordning (EG) nr 2813/98.

5. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från de berörda förvaltningskommittéerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Maximibeloppen för den första delbetalningen av det kompensationsstöd som beviljas till följd av den sänkning som konstateras dagen för den avgörande händelsen den 1 juli 1999 av den omräkningskurs för euron, som från och med den 1 januari 1999 gäller i Belgien, Luxemburg, Frankrike, Finland, Irland och Italien, och av den växelkurs som den 1 juli 1999 gäller för danska kronan, svenska kronan och pund sterling, i förhållande till den jordbruksomräkningskurs som tidigare tillämpades, skall vara de som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2) EGT L 349, 24.12.1998, s. 8.

(3) EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.

(4) EGT L 164, 30.6.1999, s. 53.

(5) EGT L 349, 24.12.1998, s. 48.

BILAGA

Maximibeloppen för den första delbetalningen av kompensationsstöd uttryckta i miljoner euro

>Plats för tabell>

Top