EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1508

Kommissionens förordning (EG) nr 1508/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1123/98 och om höjning till 567036 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg från skördar före 1997 som innehas av det tyska interventionsorganet

OJ L 175, 10.7.1999, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1508/oj

31999R1508

Kommissionens förordning (EG) nr 1508/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1123/98 och om höjning till 567036 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg från skördar före 1997 som innehas av det tyska interventionsorganet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 10/07/1999 s. 0025 - 0026


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1508/1999

av den 9 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 1123/98 och om höjning till 567036 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg från skördar före 1997 som innehas av det tyska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1253/1999(2), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

1. I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 39/1999(4), fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan.

2. Genom kommissionens förordning (EG) nr 1123/98(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1144/1999(6), inleddes en stående anbudsinfordran för export av 500000 ton råg från skördar före 1997 som innehas av det tyska interventionsorganet. Tyskland underrättade kommissionen om dess interventionsorgans avsikt att öka den mängd som omfattas av en stående anbudsinfordran för export med 67036 ton. Den totala mängden råg från skördar före 1997 som innehas av det tyska interventionsorganet för vilken en stående anbudsinfordran för export har inletts bör därför ökas till 567036 ton.

3. Denna ökning av anbudsinfordran nödvändiggör en ändring av förteckningen över områden och mängder på lager. Bilaga I till förordning (EG) nr 1123/98 måste därför ändras.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1123/98 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

1. Anbudsinfordran skall omfatta högst 567036 ton råg från skördar före 1997 som skall exporteras till alla tredje länder.

2. Lagringsorterna för 567036 ton råg från skördar före 1997 anges i bilaga I till denna förordning."

2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.

(3) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.

(4) EGT L 5, 9.1.1999, s. 64.

(5) EGT L 157, 30.5.1998, s. 74.

(6) EGT L 137, 1.6.1999, s. 20.

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>"

Top