Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1478

Kommissionens förordning (EG) nr 1478/1999 av den 6 juli 1999 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder för regleringsåret 1998/1999

OJ L 171, 7.7.1999, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1478/oj

31999R1478

Kommissionens förordning (EG) nr 1478/1999 av den 6 juli 1999 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder för regleringsåret 1998/1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 171 , 07/07/1999 s. 0008 - 0008


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1478/1999

av den 6 juli 1999

om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder för regleringsåret 1998/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 603/95 av den 21 februari 1995 om den gemensamma marknaden för torkat foder(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1347/95(2), särskilt artikel 18 i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 3.2 och 3.3 i nämnda förordning (EG) nr 603/95 fastställs de stödbelopp som skall betalas ut till förädlingsföretagen för dehydratiserat foder och soltorkat foder, producerat under regleringsåret 1998/1999. Detta gäller inom ramen för den maximala garanterade kvantitet som fastställs i artikel 4.1 och 4.3 i den förordningen.

2. Av de uppgifter som har lämnats av medlemsstaterna till kommissionen, i enlighet med artikel 15 a andra strecksatsen i förordning (EG) nr 785/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 676/1999(4), framgår att de maximala garanterade kvantiteterna överskreds för dehydratiserat foder men inte gjorde det för soltorkat foder.

3. För dehydratiserat foder bör det därför fastslås att det stödbelopp som anges i förordning (EG) nr 603/95 skall minskas i enlighet med artikel 5 i denna. För soltorkat foder bör stödbeloppet i sin helhet betalas ut till mottagarna.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för torkat foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För regleringsåret 1998/1999 skall det stödbelopp för torkat foder som fastställs i rådets förordning (EG) nr 603/95, och som för dehydratiserat foder är angivet i artikel 3.2 och för soltorkat foder i artikel 3.3 i den förordningen, betalas ut på följande sätt:

a) stödbeloppet för dehydratiserat foder skall minskas med 65,88 euro per ton i alla medlemsstater,

b) stödbeloppet för soltorkat foder skall betalas ut i sin helhet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 63, 21.3.1995, s. 1.

(2) EGT L 131, 15.6.1995, s. 1.

(3) EGT L 79, 7.4.1995, s. 5.

(4) EGT L 83, 27.3.1999, s. 40.

Top