EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1294

Rådets förordning (EG) nr 1294/1999 av den 15 juni 1999 om frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98

OJ L 153, 19.6.1999, p. 63–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2000; upphävd genom 300R2488 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1294/oj

31999R1294

Rådets förordning (EG) nr 1294/1999 av den 15 juni 1999 om frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 153 , 19/06/1999 s. 0063 - 0082


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1294/1999

av den 15 juni 1999

om frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 98/326/GUSP av den 7 maj 1998, fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen, om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering och den serbiska regeringen har utomlands(1), gemensam ståndpunkt 98/374/GUSP av den 8 juni 1998, fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen, om förbud mot nya investeringar i Serbien(2) samt gemensam ståndpunkt 99/318/GUSP av den 10 maj 1999, antagen av rådet på grundval av artikel 15 i Fördraget om Europeiska unionen, om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien(3),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringars fortsatta brott mot Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner samt deras extrema och brottsligt ansvarslösa politik, som inbegriper förtryck av medborgarna, är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

(2) En utvidgning av omfattningen av nu gällande rättsliga regler om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringar har utomlands och om förbudet mot nya investeringar i Serbiska republiken kommer att i betydande utsträckning öka trycket på dessa regeringar.

(3) Tillämpningsområdet för dessa rättsliga regler bör utvidgas till att avse vissa andra tillgångar än penningmedel och finansiella medel, som kan generera penningmedel eller finansiella medel för dessa regeringar, och sådana bolag, företag, institutioner och enheter som ägs eller kontrolleras av dessa regeringar samt personer som handlar för dessa regeringar eller på deras vägnar, samt förvärv av, utökande av andel i, äganderätt till eller kontroll över fast egendom, bolag, företag, institutioner eller enheter som ägs eller kontrolleras av Förbundsrepubliken Jugoslaviens eller Serbiska republikens regering.

(4) Åtgärderna i denna förordning bör vara anpassade efter rådets målsättningar i fråga om Kosovokrisen och bör inte orsaka gemenskapens intressen allvarlig skada.

(5) Det finns behov av att tillåta vissa specifika undantag.

(6) Föreskrifter bör meddelas om ett förfarande för ändring av bilagorna till denna förordning och för beviljande av särskilda tillstånd för att undvika att gemenskapens industri, bolag eller intressen orsakas allvarlig skada.

(7) Handlingar som utgör kringgående av denna förordning bör motarbetas genom ett lämpligt informationssystem och vid behov med korrigerande åtgärder, inklusive ytterligare gemenskapslagstiftning.

(8) De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör ha befogenhet att vid behov se till att denna förordning efterlevs.

(9) Det är önskvärt att påföljder för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning kan åläggas från och med den dag då förordningen träder i kraft.

(10) Kommissionen och medlemsstaterna behöver underrätta varandra om de åtgärder som de vidtar i enlighet med denna förordning och om de andra relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över.

(11) För öppenhetens och enkelhetens skull har de viktigaste bestämmelserna i rådets förordningar (EG) nr 1295/98(4) och (EG) nr 1607/98(5) införlivats med denna förordning och de förordningarna kan därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering: Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering på alla nivåer, dess byråer och organ samt de bolag, företag, institutioner och enheter som ägs eller kontrolleras av den regeringen, inbegripet alla de finansinstitut och statsägda och samhällsägda enheter som finns i Förbundsrepubliken Jugoslavien den 26 april 1999, alla efterföljare till sådana enheter och deras respektive dotterbolag och filialer, var de än är lokaliserade, och varje person som handlar eller utger sig för att handla för ovannämnda parter eller på deras vägnar.

2. Serbiska republikens regering: Serbiska republikens regering på alla nivåer, dess byråer och organ samt de bolag, företag, institutioner och enheter som ägs eller kontrolleras av den regeringen, inbegripet alla de finansinstitut och statsägda och samhällsägda enheter som finns i Förbundsrepubliken Jugoslavien den 26 april 1999, alla efterföljare till sådana enheter och deras respektive dotterbolag och filialer, var de än är lokaliserade, och varje person som handlar eller utger sig för att handla för ovanstående parter eller på deras vägnar.

3. tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag inbegripet men inte nödvändigtvis begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument; inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser; börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt; räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar; krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden; remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar samt sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

4. frysande av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

5. ägande av ett bolag, ett företag, en institution eller en enhet: innehav av 50 % eller mer av äganderätten i ett bolag, ett företag, en institution eller en enhet eller innehav av ett majoritetsintresse i dessa.

6. kontroll över ett bolag, ett företag, en institution eller en enhet innebär något av följande:

a) Rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett bolags, ett företags, en institutions eller en enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

b) Att enbart genom utövandet av sin rösträtt ha utsett en majoritet av de ledamöter i ett bolag, ett företag, en institution eller en enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan som har innehaft sina poster under innevarande och föregående räkenskapsår.

c) Att till följd av ett avtal med andra aktieägare eller delägare i ett bolag, ett företag, en institution eller en enhet ensam kontrollera en majoritet av aktieägarnas eller delägarnas rösträtter i bolaget, företaget, institutionen eller enheten.

d) Rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett bolag, ett företag, en institution eller en enhet enligt ett avtal med bolaget, företaget, institutionen eller enheten, eller enligt en bestämmelse i dess bolagsordning, om den lagstiftning som bolaget, företaget, institutionen eller enheten lyder under tillåter sådana avtal eller bestämmelser.

e) Befogenhet att utöva rätten att utöva ett bestämmande inflytande i enlighet med d utan att vara innehavare av den rätten.

f) Rätt att använda alla eller delar av ett bolags, ett företags, en institutions eller en enhets tillgångar.

g) Att leda ett bolag, ett företag, en institution eller en enhet på en gemensam grund och offentliggöra en sammanställd redovisning.

h) Att solidariskt dela ett bolags, ett företags, en institutions eller en enhets ekonomiska förpliktelser eller att garantera detta.

Artikel 2

1. Varje person som återfinns i förteckningen i bilaga I till denna förordning skall anses vara en person som handlar eller utger sig för att handla för Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering eller på deras vägnar.

2. Bolag, företag, institutioner eller enheter som är belägna, registrerade eller bildade utanför Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium och som återfinns i förteckningen i bilaga II till denna förordning skall anses vara ägda eller kontrollerade av Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering.

3. I de fall då en fysisk eller juridisk person innehar eller erhåller välgrundade bevis för att en person, ett bolag, ett företag, en institution eller en enhet omfattas av definitionerna av Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering men inte är upptagen i förteckningarna i bilaga I eller II, skall denna person innan den påbörjar sådana affärstransaktioner eller sådan affärsverksamhet som omfattas av artiklarna 3, 4, 5 eller 7 med personen, bolaget, företaget, institutionen eller enheten lägga fram bevisen för de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som återfinns i förteckningen i bilaga III. De behöriga myndigheterna skall granska alla framlagda bevis. Om de behöriga myndigheterna anser att de framlagda bevisen är otillräckliga och inte skriftligen inom fem arbetsdagar efter framläggandet kan bekräfta att den avsedda affärstransaktionen eller affärsverksamheten är förbjuden enligt denna förordning skall transaktionen eller verksamheten inte innebära en överträdelse av denna förordning.

Artikel 3

Med undantag för vad som tillåts enligt artiklarna 7 och 8 skall följande gälla:

1. Alla tillgångar utanför Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium vilka tillhör Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering och/eller Serbiska republikens regering skall frysas.

2. Inga tillgångar skall direkt eller indirekt göras tillgängliga för, eller till förmån för, någon av eller båda dessa regeringar.

Artikel 4

1. Det skall vara förbjudet att förvärva en ny eller utöka en befintlig andel i, äganderätt till eller kontroll över fast egendom, bolag, företag, institutioner eller enheter

- belägna, registrerade eller bildade inom Serbiska republiken, eller

- belägna, registrerade eller bildade någon annanstans och ägda eller kontrollerade av Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering,

oberoende av om det sker i utbyte mot leverans eller tillhandahållande av materiella eller immateriella tillgångar, tjänster eller teknik (inklusive patent), kapital, skuldminskning eller andra finansiella medel.

2. Det skall också vara förbjudet att inleda eller fortsätta sådan verksamhet som underlättar, främjar eller på annat sätt möjliggör förvärv eller utökning av en andel i, ägande av eller kontroll över sådan fast egendom eller sådana bolag, företag, institutioner eller enheter.

Artikel 5

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i sådan verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå bestämmelserna i artiklarna 3 och 4.

2. Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga III och/eller till kommissionen.

Artikel 6

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens sekretessregler och bestämmelserna i artikel 284 i fördraget skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ha befogenhet att kräva att banker, andra finansinstitut, försäkringsbolag samt andra organ och personer lämnar alla relevanta uppgifter som erfordras för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

Artikel 7

1. Artikel 3 skall inte tillämpas på sådana tillgångar som uteslutande används för följande ändamål och på följande villkor:

a) Betalning av löpande utgifter, inbegripet lön till lokalt anställd personal för ambassader, konsulat eller diplomatiska beskickningar som inom gemenskapen företräder Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering.

b) Överföringar från gemenskapen till fysiska personer bosatta i Förbundsrepubliken Jugoslavien av utbetalningar av sociala förmåner eller pensioner samt överföring av andra utbetalningar för att skydda rättigheter på socialförsäkringsområdet, när dessa överföringar görs till särskilda bankkonton, som uteslutande har inrättats för detta, och när den mottagande privatpersonen har omedelbar tillgång till tillgångarna i den konvertibla valuta som överförs på detta sätt.

c) Betalning av skatter, obligatoriska försäkringspremier och avgifter för tjänster från allmännyttiga företag för gas, vatten, elektricitet och telekommunikationer, vilka skall betalas inom Europeiska gemenskapen av de personer, bolag, företag, institutioner eller enheter som återfinns i förteckningarna i bilaga I och II och har sitt säte eller är belägna, registrerade eller bildade inom gemenskapen.

d) Utbetalningar av normala löner; inklusive obligatoriskt avgångsvederlag, förutom bonusutbetalningar och andra enstaka utbetalningar av de bolag, företag, institutioner eller enheter som återfinns i förteckningen i bilaga II och är belägna, registrerade eller bildade inom gemenskapen, till sådana personer som vid denna förordnings ikraftträdande var anställda av dessa bolag, företag, institutioner eller enheter, under förutsättning

i) att sådana löner betalas in på konton i banker eller finansinstitut inom gemenskapen, och

ii) att varje anställds lön ligger på den nivå som gällde under sexmånadersperioden innan denna förordning trädde i kraft, bortsett från löneökningar som uppnåtts i kollektivavtal, och

iii) att en nyanställd ersätts på samma lönenivå som den anställda som byts ut.

e) Betalningar i samband med projekt till stöd för demokratisering, humanitär verksamhet, utbildning och oberoende massmedier, vilka genomförs av gemenskapen och/eller medlemsstaterna.

2. Artikel 3.2 skall inte tillämpas på

a) kontantbetalningar i jugoslaviska dinarer eller i några av medlemsstaternas valutor i valörer som inte överstiger 150 euro inom Republiken Jugoslaviens territorium,

b) betalning av sådana skulder till Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering som uppstod innan denna förordning trädde i kraft (med undantag för bankgarantier, fullgörandegarantier, offertgarantier och liknande instrument) och utförande av betalningsorder från platser utanför gemenskapen, förutsatt att dessa betalningar sker till spärrade konton, som innehas av dessa regeringar i banker eller finansinstitut inom gemenskapen,

c) betalning av väsentliga transiteringstjänster som tillhandahålls av Förbundsrepubliken Jugoslavien och Serbien, förutsatt att tillhandahållandet av dessa tjänster sker till den genomsnittstaxa som gällde under sex månader innan denna förordning trädde i kraft och tillhandahålls på icke-diskriminerande grund.

3. Trots vad som sägs i artikel 4 och artikel 3.2 skall förvärv av ny eller utökning av befintlig andel i, ägande av eller kontroll över fast egendom belägen i gemenskapen tillåtas endast om transaktionen uppfyller följande villkor:

a) Betalningen för förvärvet eller utökningen av andelen, äganderätten eller kontrollen görs till ett särskilt spärrat konto, som den tidigare ägaren till den fasta egendomen innehar i en bank eller finansinstitut inom gemenskapen.

b) Det pris som andelen i, äganderätten till eller kontrollen över den fasta egendomen i fråga förvärvas eller utökas för överensstämmer med det värde som en på lämpligt sätt auktoriserad oberoende värderingsman fastställer.

c) Säljaren av äganderätten till, kontrollen över eller andelen i den fasta egendomen är en juridisk person som återfinns i förteckningen i bilaga II.

d) Säljaren i fråga innehar inte eller har inte tillgång till andra tillgångar.

e) Syftet med försäljningen är enbart att förvärva tillgångar för att täcka sådana utgifter som nämns i punkt 1 ovan.

4. För varje betalning som sker enligt punkterna 1, 2 och 3 skall avgörande bevis för uppfyllandet av villkoren och syftena hållas tillgängliga under ett år för inspektion av de behöriga myndigheter som återfinns i förteckningen i bilaga III.

Artikel 8

1. Enligt bestämmelserna i artikel 9 skall kommissionen ha befogenhet att

a) ändra bilagorna I och II till förordningen,

b) bevilja tillstånd, om underlåtenhet att bevilja tillstånd skulle orsaka gemenskapens industri, bolag eller intressen allvarlig skada, att

i) frigöra tillgångar eller göra tillgångar tillgängliga för Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering,

ii) förvärva eller utöka andel i, äganderätt till eller kontroll över fast egendom eller ett sådant företag eller en sådan verksamhet, institution eller enhet som avses i artikel 4.

2. Alla ansökningar av en juridisk eller en fysisk person om ett sådant tillstånd som avses i punkt 1 b eller om ändring av bilaga I eller II till denna förordning skall göras till kommissionen genom de relevanta behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga III.

3. Kommissionen skall, för genomförandet av denna förordning, ha befogenhet att på grundval av information som medlemsstaterna tillhandahåller ändra bilaga III.

Artikel 9

1. För genomförandet av artikel 8.1 eller 8.2 skall kommissionen, i enlighet med följande bestämmelser, biträdas av den kommitté, sammansatt av företrädare för medlemsstaterna och med kommissionens företrädare som ordförande, som inrättas genom rådets förordning (EG) nr 2271/96(6).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionens beslut skall vara omedelbart tilllämpligt.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid av tio arbetsdagar från tidpunkten för denna underrättelse,

- får rådet med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i föregående strecksats.

Artikel 10

Den kommitté som avses i artikel 9 får behandla tekniska frågor rörande tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp av ordföranden eller av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 11

Medlemsstaterna och kommissionen skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och förse varandra med de relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över, särskilt uppgifter som de har mottagit i enlighet med artiklarna 2, 5, 6 och 8, och med upplysningar om överträdelser och tillämpningsproblem eller nationella domstolars domar.

Artikel 12

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, väl avvägda och avskräckande.

I väntan på att lagstiftning vid behov antas för detta ändamål skall de påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av denna förordning vara samma påföljder som medlemsstaterna har fattat beslut om i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1295/98 eller artikel 3 i förordning (EG) nr 1607/98.

Artikel 13

Förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98 upphävs.

Artikel 14

Denna förordning skall tillämpas

- inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på varje luftfartyg och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

- på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

- på varje organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

Artikel 15

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 15 juni 1999.

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) EGT L 143, 14.5.1998, s. 1.

(2) EGT L 165, 10.6.1998, s. 1.

(3) EGT L 123, 13.5.1999, s. 1.

(4) EGT L 178, 23.6.1998, s. 33.

(5) EGT L 209, 25.7.1998, s. 16.

(6) EGT L 309, 29.11.1996, s. 1.

BILAGA I

Personer som handlar eller utger sig för att handla för Förbundsrepubliken Jugoslaviens eller Serbiska republikens regering eller på deras vägnar

>Plats för tabell>

BILAGA II

Bolag, företag, institutioner eller enheter som ägs eller kontrolleras av Förbundsrepubliken Jugoslaviens eller Serbiska republikens regering (och inte är belägna i Förbundsrepubliken Jugoslavien)

Österrike

ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstrasse 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

CINEX, Singerstraße 2/8, 1010 Vienna, Austria

COMBICK GMBH, Neuer Markt 1, 1010 Vienna, Austria

COOPEX, Vienna, Austria

IMPEXPRODUKT, Wipplingerstraße 36, 1010 Vienna, Austria

INEX AG, Schottengasse 4/17, 1010 Vienna, Austria

INEX-INTEREXPORT, Vienna, Austria

INEX PETROL AG, Karntner Ring 17/15, A-1010 Vienna, Austria

JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

METALL UND STAHL HANDELS GMBH, Seilergasse 14, 1010 Vienna, Austria

RUDIMEX GMBH, Landstrasser Hauptstraße 1/3-25, 1030 Vienna, Austria

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Landstrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

YUGOTOURS-REISEN GMBH, Kärntnerstraße 26, Vienna, Austria

YUNIVERSAL, Singer Straße 2/15, 1010 Vienna, Austria

Belgien

-

Danmark

JUGOSKANDIA AB, Noerrebrogade 26, 2200 København N, Denmark

YUGOTOURS, Noerrebrogade 26, 2200 København N, Denmark

Finland

-

Frankrike

BANQUE FRANCO YOUGOSLAVE, Paris, France

Tyskland

NAP-COMBICK ÖL GMBH, Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main 1, Germany

Grekland

-

Italien

CENTROCOOP ITALIANA, c/o Intex Srl., Via Della Greppa 4, 34100 Trieste, Italy (Branch office)

CENTROCOOP ITALIANA, Via Vitruvio 43, 20124 Milan, Italy

CENTROPRODUCT, ROME (a.k.a. YUGOTOURS), Via Bissolati 76, 00187, Rome, Italy

CENTROPRODUCT S.R.L. (a.k.a. YUGOTOURS), Via Agnello 2, 20121 Milan, Italy

CENTROPRODUCT, BARI (a.k.a. YUGOTOURS), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italy

CENTROPRODUCT, TRIESTE, Via Fabio Filzi 10, Trieste, Italy

INEX TOURS INTERNATIONAL SRL, Via Vittore Pisani, 20124 Milan, Italy

INLIT SRL, V. le Vittorio Veneto 24, 20124 Milan, Italy

ITALKOPRODUCT, Piazza Cavour 3, 20121 Milan, Italy

JOINT REPRESENTATIVE OFFICE OF YUGOSLAV BANKS, Piazza Santa Maria Beltrade 2, 20121 Milan, Italy

METALIA SRL, Via Vittore Pisani 14, 20124 Milan, Italy

PROITAL SRL, Filiale di Trieste, 34122 Trieste, Italy

PROITAL SRL, Via napo Torriani 3L/I, Milan, Italy

SIMPO SRL, Viale delle Fosse 30, Bassano del Grappa, Italy

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, ROME), Via Bissolati 76, 00187, Rome, Italy

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT S.R.L.), Via Agnello 2, 20121 Milan, Italy

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, BARI), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italy

Nederländerna

-

Spanien

-

Sverige

ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgatan 32/VI, Box 7592, 103 93 Stockholm, Sweden

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 111 22 Stockholm, Sweden

BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgatan 32/VI, Box 7592, 103 93 Stockholm, Sweden

BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgatan 32/VI, Box 7592, 103 93 Stockholm, Sweden

JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 111 22 Stockholm, Sweden

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Kungsgatan 32/VI, Box 7592, 103 93 Stockholm, Sweden

YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Kungsgatan 55/3, 111 22 Stockholm, Sweden

Förenade kungariket

AVALA SHIPPING COMPANY LTD (02423604)

AVIATION TRADE INTERNATIONAL LTD (previously Yugomart) (02020698)

AY BANK LIMITED

B.S.E. TRADING LIMITED (00459589)

BYE LTD (00503090)

CENTROCOOP LTD (00963335)

COMMERCE TRADE AGENCY LTD (02597627)

FINCO (London) LTD (02701097)

INEC ENGINEERING CO. LTD (00912641)

KJL (London) LTD (02686224)

METALCHEM INTERNATIONAL LTD (00915116)

PETRO COMMERCE LTD (02592138)

PILGRIM TOURS LTD (00519807)

RUDEX INTERNATIONAL LTD (02426740)

THRIFTFINE LTD (02608512)

UNION ENGINEERING (UK) LTD (02509159)

YUGOTOURS LTD (02778361)

YUNIVERSAL LTD (02107573)

BILAGA III

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 2.3, 5.2, 7.4 och 8.2

BELGIEN

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

DANMARK

Danish Agency for Trade and Industry Tagensvej 137 DK - 2200 Copenhagen N Tfn (45-35) 86 86 86 Fax (45-35) 86 86 87

TYSKLAND

Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach 10 60 21 D - 70049 Stuttgart Tfn 07 11/9 44 - 11 20/21/23 Fax 07 11/9 44 - 19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern D - 80291 München Tfn 0 89/28 89 - 32 64 Fax 0 89/28 89 - 38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach 11 01 60 D - 10831 Berlin Tfn 0 30/34 75/11 10/15/20 Fax 0 30/34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach 57 03 48 D - 22772 Hamburg Tfn 0 40/37 07/66 00 Fax 0 40/37 07 - 66 15

Landeszentralbank in Hessen Postfach 11 12 32 D - 60047 Frankfurt am Main Tfn 0 69/23 88 - 19 20 Fax 0 69/23 88 - 19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Postfach 2 45 D - 30002 Hannover Tfn 05 11/30 33 - 27 23 Fax 05 11/30 33 - 27 30

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland D-Postfach 10 11 48 Tfn 02 11/8 74 - 23 73/31 59 Fax 02 11/8 74 - 23 78

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach 90 11 21 D - 04103 Leipzig Tfn 03 41/8 60 - 22 00 Fax 03 41/8 60 - 23 89

Bundesausfuhramt

Referat 214

Postfach 51 60 D - 65726 Eschborn Tfn 0 61 96/9 08 - 0 Fax 0 61/96/9 08 - 4 12

GREKLAND

Ministry of National Economy

Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations

Director Th. Vlassopoulos Ermou and Kornarou 1 GR - 105 63 Athens Tfn (31) 32 86 401-3 Fax (31) 32 86 404

SPANIEN

Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores

Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía y Hacienda)

Po de la Castellana, 162 - Planta 9 E - 28046 - Madrid Tfn (34 91) 583 74 00 Fax (34 91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía y Hacienda)

Pl. de Jacinto Benavente, 3 E - 28071 - Madrid Tfn (34 91) 360 45 88 Fax (34 91) 583 52 14

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy F - 75572 Paris - Cedex 12 S.P.

IRLAND

>Plats för tabell>

ITALIEN

Ministero del Commercio estero - Roma

Gabinetto

Tfn (39 6) 59 93 23 10 Fax (39 6) 59 64 74 94

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602 L - 1016 Luxembourg

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201 NL - 2500 EE Den Haag Tfn (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien

Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tfn (43-1) 40 420

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2o P - 1100 - Lisboa Tfn (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 E-post dgaeri@rnfinancas,mailpac.pt

FINLAND

Ulkoasiainministeriö PL 176 SF - 00161 Helsinki

Utrikesministeriet PB 176 SF - 00161 Helsingfors

SVERIGE

Riksåklagaren Box 16370 S - 103 27 Stockholm Tfn (46-8) 453 66 00 Fax (46-8) 453 66 99

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH Tfn (44-171) 601 4607 Fax (44-171) 601 4309

Top