EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1064

Rådets förordning (EG) nr 1064/1999 av den 21 maj 1999 om att införa ett förbud mot flygningar mellan Europeiska gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier och om att upphäva rådets förordning (EG) nr 1901/98

OJ L 129, 22.5.1999, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/1999; upphävd och ersatt av 399R2151

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1064/oj

31999R1064

Rådets förordning (EG) nr 1064/1999 av den 21 maj 1999 om att införa ett förbud mot flygningar mellan Europeiska gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier och om att upphäva rådets förordning (EG) nr 1901/98

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 129 , 22/05/1999 s. 0027 - 0029


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1064/1999

av den 21 maj 1999

om att införa ett förbud mot flygningar mellan Europeiska gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier och om att upphäva rådets förordning (EG) nr 1901/98

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 301 i detta,

med beaktande av den av rådet gemensamma ståndpunkt 1999/318/GUSP av den 10 maj 1999 på grundval av artikel 15 i Fördraget om Europeiska unionen om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringars fortsatta brott mot Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner och deras extrema och brottsligt oansvariga politik, som bland annat omfattar förtryck av de egna medborgarna, är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

(2) Flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier bör därför förbjudas.

(3) Denna åtgärd ligger inom räckvidden för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(4) Av denna anledning och särskilt i syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen, krävs det gemenskapslagstiftning för att genomföra dessa åtgärder såvitt avser gemenskapens territorium; detta territorium anses, såvitt avser denna förordning, omfatta medlemsstaternas territorier, på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(5) Nödlandningar med påföljande starter måste tillåtas och undantag måste göras för flygningar som görs i strikt humanitära syften.

(6) Medlemsstaterna och kommissionen behöver hålla varandra informerade om vilka åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om annan relevant information med anknytning till denna förordning som de förfogar över.

(7) Rådets förordning (EG) nr 1901/98 av den 7 september 1998 om förbud för jugoslaviska transportföretag att flyga mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och Europeiska gemenskapen(2), kan upphävas, eftersom den förordning bland annat förbjuder flygningar som utförs av jugoslaviska transportföretag. Detta påverkar dock inte nationell lagstiftning om sanktioner som skall åläggas när bestämmelserna i den förordningen har överträtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det skall vara förbjudet att starta från eller landa på Europeiska gemenskapens territorium för

a) flygplan som direkt eller indirekt används av ett jugoslaviskt transportföretag, varmed förstås ett transportföretag som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Förbundsrepubliken Jugoslavien,

b) flygplan som är registrerade i Förbundsrepubliken Jugoslavien, om de inte rättsligt sett är närvarande i Europeiska gemenskapen när denna förordning träder i kraft, och

c) civila flygplan, varmed förstås flygplan som används för kommersiella eller privata ändamål, och som har startat från eller avses landa på Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium.

Artikel 2

1. Alla tillstånd att bedriva reguljär lufttrafik mellan någon plats på gemenskapens territorium och någon punkt i Förbundsrepubliken Jugoslavien återkallas härmed, och inga nya tillstånd för sådan trafik får beviljas.

2. Alla tillstånd att bedriva enstaka charterflygningar eller serier av sådana flygningar mellan någon punkt på gemenskapens territorium och någon punkt i Förbundsrepubliken Jugoslavien återkallas härmed, och inga nya tillstånd för sådan trafik får beviljas.

3. Inga nya tillstånd att bedriva lufttrafik får beviljas och inga befintliga sådana tillstånd får förnyas som innebär att det blir möjligt för flygplan som antingen är registrerade i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller som används av jugoslaviska transportföretag att flyga till eller från flygplatser i gemenskapen.

Artikel 3

1. Artikel 1 skall inte gälla nödlandningar med påföljande starter.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 1 och 2 kan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i det enskilda fallet efter det samrådsförfarande som anges i punkt 3 ge civila flygplan tillstånd att starta från eller landa på gemenskapens territorium, om myndigheterna får klara bevis för att flygningen till eller från Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium görs av strikt humanitära skäl.

3. De behöriga myndigheter i en medlemsstat som har för avsikt att tillåta start eller landning i enlighet med punkt 2 skall underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen om skälen till att de avser att tillåta denna start eller landning.

Om en medlemsstat eller kommissionen inom en arbetsdag efter mottagandet av en sådan underrättelse meddelar övriga medlemsstater eller kommissionen att det finns klara bevis för att flygningen inte görs av angivna humanitära skäl, skall kommissionen inom en arbetsdag från det att meddelandet mottogs sammankalla ett möte med medlemsstaterna för att samråda om den aktuella bevisningen.

Den medlemsstat som har för avsikt att tillåta starten eller landningen skall besluta om tillståndet först sedan det är klart antingen att inga invändningar gjorts eller att samrådet angående de klara bevisen har skett vid det av kommissionen sammankallade mötet. Om ett tillstånd beviljas efter ett sådant möte skall medlemsstaten underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om grunderna för beslutet om tillstånd.

Artikel 4

Ingenting i denna förordning skall tolkas som en begränsning av andra, redan befintliga rättigheter, för flygplan som avses i artikel 1, än rättigheter att landa på eller att starta från gemenskapens territorium.

Artikel 5

Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i näraliggande verksamhet vars syfte eller verkan det är att direkt eller indirekt kringgå bestämmelserna i artiklarna 1 och 2.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall besluta vilka sanktioner som skall åläggas om bestämmelserna i denna förordning överträds. Påföljderna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

I avvaktan på att sådan lagstiftning antas skall vid brott mot bestämmelserna i denna förordning de sanktioner åläggas som medlemsstaterna fastställer i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1901/98.

Artikel 7

Kommissionen och medlemsstaterna skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och ge varandra andra relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, såsom upplysningar om överträdelser av förordningen, svårigheter i fråga om verkställighet, avgöranden av nationella domstolar eller beslut av relevanta internationella instanser.

Artikel 8

1. Kommissionen skall på grundval av relevant information som medlemsstaterna tillhandahåller upprätta en förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artikel 3. Kommissionen skall offentliggöra denna förteckning och ändringar därav i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Kommissionen skall upprätta en förteckning över de i Förbundsrepubliken Jugoslavien registrerade flygplan som rättsligt sett är närvarande i Europeiska gemenskapen i enlighet med artikel 1 b), på grundval av relevant information som tillhandahålls av medlemsstaterna. Kommissionen skall offentliggöra denna förteckning i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Rådets förordning (EG) nr 1901/98 upphävs härmed och ersätts med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas

a) på gemenskapens territorium, inklusive dess luftrum,

b) ombord på flygplan eller luftfartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på personer som uppehåller sig någon annanstans och som är medborgare i en medlemsstat, och

d) på organ som inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 maj 1999.

På rådets vägnar

H. WIECZOREK-ZEUL

Ordförande

(1) EGT L 123, 13.5.1999, s. 1.

(2) EGT L 248, 8.9.1998, s. 7. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 214/1999 (EGT L 23, 30.1.1999, s. 6).

Top